Protokół nr 28/21/VIII 28. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2021 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

 

RM.0002.28.2021

 
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Godzina zakończenia: 19:46
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 28. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 15 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zgłosił następujące wnioski:
 1. o zmianę druku w punkcie 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej część ul. Przecznicy oraz część ul. Podleśnej w Puszczykowie z druku nr 264 na druk nr 264a,
 2. o zmianę druku w punkcie 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Puszczykowa z druku nr 271 na druk nr 277a.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad ze zmianami.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 26/21/VIII z dnia 23 lutego 2021 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr 27/21/VIII z dnia 30 marca 2021 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej część ul. Przecznicy oraz część ul. Podleśnej w Puszczykowie (druk nr 264a).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 265).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 266).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie (druk nr 267).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Wysokiej w Puszczykowie (druk nr 268).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Niepodległości w Puszczykowie (druk nr 269).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej oraz drodze dojazdowej prowadzącej do obiektu hali widowiskowo-sportowej – obejmującego działki nr: 570/2, 570/3, 570/4 oraz część działki nr 566/24, obręb Puszczykowo, arkusz 5 (druk nr 270).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 271).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (druk nr 277a).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 276).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (druk nr 272).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi” (druk nr 274).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lutego 2021 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego (druk nr 262).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 marca 2021 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego (druk nr 263).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 275).
 20. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 21. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 22. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 23. Wolne głosy.
 24. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 26/21/VIII z dnia 23 lutego 2021 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 26/21/VIII z dnia 23 lutego 2021 r.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 26/21/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Przyjęcie protokołu nr 27/21/VIII z dnia 30 marca 2021 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 27/21/VIII z dnia 30 marca 2021 r.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 27/21/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej fragment ul. Przecznica w Puszczykowie (druk nr 264a).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej fragment ul. Przecznica w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej fragment ul. Przecznica w Puszczykowie (druk nr 264a).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 258/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 265).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy znany jest stan techniczny urządzeń przesyłowych spółki Aquanet S.A. znajdujących się w rejonie ul. Prusa. Radny przypomniał, że budowa ul. Prusa jest zaplanowana na bieżący rok i chciałby uniknąć sytuacji, w której po zakończeniu budowy firma prowadziłaby remont urządzeń.
 
Pani Aleksandra Mizerska odpowiedziała, że stan techniczny urządzeń przesyłowych firmy Aquanet S.A zostanie określony w operacie szacunkowym, którego wykonanie zostanie zlecone wspólnie ze spółką Aquanet SA.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 265).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 259/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 266).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Wysokiej.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 266).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 260/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul.  Przyszkolnej w Puszczykowie (druk nr 267).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie (druk nr 267).
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie (druk nr 267).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 261/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Wysokiej w Puszczykowie (druk nr 268).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Wysokiej w Puszczykowie (druk nr 268).
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Wysokiej w Puszczykowie (druk nr 268).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 262/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Niepodległości w Puszczykowie (druk nr 269).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Niepodległości w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Niepodległości w Puszczykowie (druk nr 269).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 263/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej oraz drodze dojazdowej prowadzącej do obiektu hali widowiskowo-sportowej – obejmującego działki nr: 570/2, 570/3, 570/4 oraz część działki nr 566/24, obręb Puszczykowo, arkusz 5 (druk nr 270).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej oraz drodze dojazdowej prowadzącej do obiektu hali widowiskowo-sportowej – obejmującego działki nr: 570/2, 570/3, 570/4 oraz część działki nr 566/24, obręb Puszczykowo, arkusz 5.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zauważył, że granice opracowania dochodzi do łuku bieżni boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 1. Radny zapytał, czy jest to błąd w opracowaniu.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że wskazana przez radnego linia jest granicą planu, a nie inwestycji. W ramach miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego zostanie ustalona linia zabudowy, strefa zieleni izolacyjnej oraz odległość od terenów sportowych. Zakres inwestycji nie wysunie się poza utwardzoną ścieżkę zlokalizowaną przy boisku lekkoatletycznym.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, jaki będzie koszt przedstawionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że będzie to koszt ok. 10.000 zł.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska poprosiła o skorygowanie w projekcie uchwały błędnej nazwy „opieka społeczna” na właściwą „pomoc społeczna”.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że projekt uchwały zostanie skorygowany we wskazanym przez radną zakresie.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej oraz drodze dojazdowej prowadzącej do obiektu hali widowiskowo-sportowej – obejmującego działki nr: 570/2, 570/3, 570/4 oraz część działki nr 566/24, obręb Puszczykowo, arkusz 5 (druk nr 270 z poprawkami).
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” - 2.
Uchwała Nr 264/21/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 271).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 271).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 265/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Radny Władysław Hetman zgłosił, że w załączniku do uchwały zapis „Biorąc pod uwagę i jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym pragniemy również motywować ich do rozwoju i do wzrostu aspiracji m.in. poprzez przyznawanie stypendiów. Dzięki czemu grono stypendystów będzie stanowić pozytywny wzorzec dla środowiska oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości w społeczności naszej gminy” powinien zostać skorygowany w taki sposób, aby przed słowem „dzięki” znajdował się przecinek.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedziała, że uchwała zostanie skorygowana we skazanym przez radnego zakresie.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (druk nr 277a).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (druk nr 277a).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 266/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 276).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
W imieniu Burmistrza, sekretarz Maciej Dettlaff zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na uzupełnieniu zapisu proponowanej zmiany, w następujący sposób: „Rada Miasta Puszczykowa ustanawia nagrodę dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentów mieszkających na terenie Puszczykowa lub pobierających naukę na terenie Miasta Puszczykowa lub będących zawodnikami klubów sportowych działających na terenie Miasta Puszczykowa”.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 276 z autopoprawkami).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 267/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (druk nr 272).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, jakie konsekwencje poniesie przedsiębiorca, który nie zapłaci drugiej raty opłaty do dnia 30.11.2021 r.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że konsekwencje niewniesienia opłaty w terminie są poważne. W takiej sytuacji zezwolenie jest wygaszane, a przedsiębiorca musi wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, co skutkuje brakiem ciągłości zezwolenia. Ponadto, zaległość z tytułu niewniesienia opłaty w terminie jest egzekwowana, niezależnie do wygaszenia zezwolenia.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (druk nr 272).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 268/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi” (druk nr 274).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi”.
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Piotr Płóciennik poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi” (druk nr 274).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 269/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lutego 2021 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej opinii ws. przeprowadzenia referendum ludowego (druk nr 262).
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Barbara Kamińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lutego 2021 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej opinii ws. przeprowadzenia referendum ludowego oraz projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 marca 2021 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lutego 2021 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej opinii ws. przeprowadzenia referendum ludowego (druk nr 262).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 270/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 marca 2021 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego (druk nr 263).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 marca 2021 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego (druk nr 263).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 271/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 275).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu. Pomoc finansowa w kwocie 17.019 zł ma zostać przeznaczona na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień w 2021 r.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy możliwe byłoby negocjowanie kwoty udzielanej pomocy finansowej, za względu na fakt, iż niewielu mieszkańców Puszczykowa korzysta z izby wytrzeźwień.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że faktyczne koszty funkcjonowania izby wytrzeźwień są rozkładane proporcjonalnie na wszystkie podmioty finansujące jej funkcjonowanie. Nie ma możliwości negocjowania wysokości kwoty dotacji celowej.
 
Radny Ryszard Teuschner poinformował, że z izby wytrzeźwień nie korzystają wyłącznie mieszkańcy Puszczykowa, ale także osoby przebywające w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 275).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 272/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że podczas wczorajszej Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta poruszono temat aktualizacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa. Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o przedstawienie tego tematu oraz o wyrażenie zgody przez Radę Miasta na rozszerzenie porządku obrad o powyższy temat.
 
Nie wniesiono sprzeciwu, wobec rozszerzenia porządku obrad.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska poinformowała, że aktualny Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa obowiązuje na mocy uchwały nr 30/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. W związku ze zmianami w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków konieczna będzie aktualizacja lokalnego regulaminu. Pani Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt regulaminu przygotowany przez spółkę Aquanet S.A. oraz zwróciła się do radnych o wyrażenie zgody na wszczęcie procedury uzgodnieniowej (zaopiniowanie dokumentu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie), po której radnym zostanie przedstawiony projekt uchwały dotyczący uchwalenia zaktualizowanego regulaminu.
 
Radny Władysław Hetman zauważył, że pani Jagoda Andrzejewska powiedziała o zmianach ustawy Prawo budowlane, czy nie chodziło o zmianę w ustawie dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
 
Pani Jagoda Andrzejewska odpowiedziała, że projekt regulaminu będzie procedowany zgodnie z ustawą Prawo wodne, natomiast jego zapisy zostaną dostosowanie do zmian w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy radni wyrażają zgodę na wszczęcie procedury uzgodnieniowej dotyczącej projektu Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego, czy po zaakceptowaniu porządku obrad na początku sesji, Rada Miasta może go poszerzyć w trakcie obrad.
 
Radca prawny Szymon Muszyński odpowiedział, że doszło do zmiany porządku obrad poprzez aklamację. Przewodniczący zapytał, czy radni wyrażają zgodę na zmianę porządku obrad (rozszerzenie porządku obrad o powyższy temat), wobec czego żaden z radnych nie wniósł sprzeciwu.
 
Radca prawny Szymon Muszyński zauważył, że Statut Miasta Puszczykowa przewiduje, iż Rada Miasta zajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych w formie uchwał lub stanowisk (postanowień, deklaracji, oświadczeń lub apeli) i nie przypomina sobie, aby kancelaria prawna obsługująca Urząd Miejski opiniowała uchwałę albo stanowisko, o którym mówi pani Jagoda Andrzejewska.
 
Pani Jagoda Andrzejewska odpowiedziała, że nie przygotowano projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. W dniu dzisiejszym zwrócono się jedynie do radnych z prośbą o wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury uzgodnieniowej. Po jej zakończeniu projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu zostanie przedstawiony radnym.
 
Radca prawny Szymon Muszyński poinformował, że proceduralnie właściwym byłoby przyjęcie uchwały w sprawie skierowania projektu Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa do konsultacji.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki powiedział, że na dzisiejszą sesję nie przygotowano projektu uchwały w przedmiotowej sprawie, a jedynie padło pytanie o stanowisko Rady Miasta.
 
Radca prawny Szymon Muszyński powtórzył, że Rada Miasta zajmuje merytoryczne stanowisko w formie uchwał lub stanowisk.
 
Pani Jagoda Andrzejewska zadeklarowała, że na kolejną sesję Rady Miasta zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały.
 
Radca prawny Szymon Muszyński poinformował, że dla prawidłowego procedowania zmian w Regulaminie konieczne jest przygotowanie druku projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania dokumentu oraz przekazanie go radnym wraz z materiałami na sesję Rady Miasta.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy przesunięcie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury uzgodnieniowej dotyczącej projektu Regulaminu przez Radę Miasta na kolejną sesję nie utrudni właściwego procedowania zmian w dokumencie.
 
Pani Jagoda Andrzejewska odpowiedziała, że terminy zostaną zachowane. Na przyjęcie nowego Regulaminu jest czas do września br.
 
O godzinie 18:13 przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:24.
 
Ad 20. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska, Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 21. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące wnioski oraz pisma:
 1. Rozstrzygnięcie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie nieważności Uchwały Nr 246 z 30.03.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że rozstrzygnięcie, o którym poinformował przewodniczący Rady dotyczy uchwały, w której zmieniona została wyłącznie kwota dofinansowania. Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej zmiana, która nie ingerowała w procedurę oraz zasady udzielania dotacji celowej wymaga przeprowadzenia konsultacji z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt uchwały zostanie ponownie przedstawiona radnym do rozpatrzenia podczas kolejnej sesji Rady Miasta. Podpisanie umów dofinansowania z beneficjentami nastąpi po uprawomocnieniu się uchwały.
 
 1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok – opinia pozytywna.
  1. Wniosek HOT_elarni w sprawie budowy ul. Hotelowej. Pismo przekazano do rozpatrzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przypomniał radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych w ustawowym terminie.
 
Ad 22. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta nie wpłynęły żadne interpelacje oraz zapytania radnych.
 
Ad 23. Wolne głosy.
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler poinformowała, że sesja Rady Powiatu Poznańskiego odbędzie się w dniu jutrzejszym i w jej trakcie zostanie rozpatrzony projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2021 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego. Wśród pozytywnie zaopiniowanych wniosków o dofinansowanie, znalazły się następujące puszczykowskie zabytków:
 1. willa Jadwinówka przy ulicy Cienistej 1 (wnioskowana kwota dotacji – 24.812,36 zł, przyznana kwota dotacji – 20.000 zł),
 2. willa Eugenia przy ul. Sobieskiego 12 (wnioskowana kwota dotacji – 138.555 zł, przyznana kwota dotacji – 50.000 zł),
 3. budynek dworca kolejowego w Puszczykowie (wnioskowana kwota dotacji – 27.552 zł, przyznana kwota dotacji – 25.000 zł),
 4. dom mieszkalny „Duża Rusałka” przy ul. Wodziczki 1 (wnioskowana kwota dotacji – 195.605,40 zł, przyznana kwota dotacji – 35.087,25 zł),
 5. willa przy ul. Podleśnej 10 (wnioskowana kwota dotacji – 28.000 zł, przyznana kwota dotacji – 20.000 zł).
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego, w celu zagospodarowania skweru Władysława Tomaszewskiego.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, dlaczego przy ul. Janaszka znajduje się oznakowanie „droga wewnętrzna”, skoro droga stanowi własność gminy.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pierwsze pytanie radnej, że Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań do realizacji w 2021 r. z zakresu ochrony środowiska w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. Zgodnie z rekomendacją Komisji Ochrony Środowiska w ramach naboru planowane jest wnioskowanie o dofinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego uporządkowania terenu przy ul. Kasprowicza. Pula dofinansowania na całe województwo wielkopolskie wynosi 250.000 zł, a maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 50.000 zł. W związku z powyższym, z dofinansowania ma szansę skorzystać 5 gmin.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy wnioski w ramach naboru mogą składać podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że o dofinansowanie mogą ubiegać się również organizacje pozarządowe. Sekretarz poinformował, że ośrodek ZHP Puszczykowo im. Żwirki i Wigury planuje aplikować o środki, które umożliwią zagospodarowanie terenu przy harcówce. Każdy wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie projektu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie pytanie zadane przez radną Brączkowską, informując że znak zostanie zdemontowany. Podczas budowy ul. Sobieskiego projektant błędnie umieścił ten znak w dokumentacji, w skutek czego po zakończeniu budowy znak został zamontowany przez wykonawcę.
 
Radny Krzysztof Paszkowski poinformował o następujących sprawach:
 1. otrzymał odpowiedź na pytanie, jaki obszar obejmuje „ul. Poznańska odcinek wzdłuż torów PKP” wskazany w załączniku do umowy dotyczącej utrzymania zieleni. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią jest to grobla. Określenie wzdłuż dotyczy rzeczy do siebie równoległych, co zdaniem radnego w tym przypadku nie znajduje odzwierciedlenia.
 2. otrzymał odpowiedź na pytanie, jaki obszar obejmuje „wał - ul. Nadwarciańska” wskazany w załączniku do umowy dotyczącej utrzymania zieleni. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią jest to rów, pobocze oraz część wału. Poinformowano go również, że do 2019 roku wykaszanie na tym wale prowadził rolnik z Rogalina, choć sam kilkakrotnie widział, że prace wykonywały osoby noszące kamizelki z logo firmy „Garden Project”. Aktualny stan tego terenu stanowi przykład, jak rezygnując z zabiegów można uzyskać łąkę kwietną, nie przeszkadzając przyrodzie.
 3. planowane było usunięcie z terenów miejskich żywopłotów w złym stanie i posadzenie nowych roślin. Radny zauważył, że nasadzenia z ubiegłych lat nie dają pewności, iż to dobry pomysł. Po nasadzeniach wykonanych w roku 2017 na ul. Nadwarciańskiej, z powodu złej pielęgnacji, w roku 2018 nie było śladu. Podobnie było w przypadku nasadzeń na ul. Dworcowej (na odcinku pomiędzy ul. Moniuszki, a drogą wojewódzką nr 430). W roku 2018 wykonano nasadzenia, a sposób ich wykonania nie był prawidłowy, m.in. korzenie sadzonek wystawały ponad poziom ziemi. Aktualnie w efekcie nieprawidłowej pielęgnacji krzewów jest ich coraz mniej. Zdaniem radnego usuwanie żywopłotów w złym stanie stanowi błąd, ponieważ z powodzeniem można wykonać cięcia odmładzające. Kolejnym błędem w pielęgnacji żywopłotów zaobserwowanym przez radnego było przerzucanie pozimowego błota z jezdni pod żywopłoty. Jest to zabieg wyjątkowo niekorzystny, ponieważ błoto zawierało sól, którą w zimie posypywane były drogi i umieszczanie go pod roślinami wpływa negatywnie na ich stan.
Radny Krzysztof Paszkowski podsumował swoją wypowiedź stwierdzając, że brakuje fachowego podejścia do utrzymania zielni miejskiej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że od marca br. sprawy związanie z zielenią miejską przejęła pani Anna Polaszczyk, która posiada wysokie kompetencje w tym zakresie.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zwrócił uwagę na niewłaściwe nazewnictwo lokalizacji zlecanych przez Urząd Miejski prac związanych z zielenią miejska. Obecnie stosowane nazewnictwo bywa mylące. Nie powinno być tak, że określenie „rów” obejmuje również wał, a „droga wzdłuż” biegnie w poprzek. Zdziwienie radnego wywołał zapis dotyczący wykaszania ul. Moniuszki, które obejmuje „teren od marketu Stokrotka do ul. Wspólnej oraz przy przystanku autobusowym”. Radny zauważył, że we wskazanej lokalizacji nie ma już przystanku, a osoba przygotowująca dokumentację nie orientuje się w terenie.
 
Radna Maria Michałowska przypomniała, że na jednej z poprzednich sesji prosiła o zamieszczanie nagrań posiedzeń komisji na stronie internetowej, tak jak ma to miejsce w przypadku sesji. Radna zapytała, na jaki etapie są prace związane z tym tematem, ponieważ zgodnie z deklaracjami sekretarza było to możliwe do zrealizowania.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że aktualnie nagrania są dostępne w Biurze Rady Miasta. Trwa procedura zmiany umowy, która umożliwi zamieszczenie nagrań w bezpiecznej chmurze. Możliwe, że nagrania będą dostępne na stronie internetowej na początku kolejnego miesiąca.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że podczas ostatniego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu dyskutowano o możliwości wystosowania przez wszystkich radnych pisma do Starostwa Powiatowego w Poznaniu w sprawie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej. Radni zgodzili się z wytycznymi i oznakowaniem przekazanymi przez Starostę Poznańskiego, natomiast pozostaje ustalenie i podjęcie decyzji, czy w imieniu Rady Miasta możliwe byłoby wysłanie pisma z prośbą o spotkanie z przedstawicielami Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego oraz prośba o uzasadnienie decyzji dotyczącej niewyrażenia zgody na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej. W piśmie można zawrzeć opinię Rady Miasta na powyższy temat oraz prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że radni znają treść pisma Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w którym odmówiono wyniesienia przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej, co uargumentowano tym, iż wyniesienie przejścia uniemożliwi przejazd karetek pogotowia. Zdaniem radnego powyższe przejście jest jednym z najbardziej niebezpiecznych na terenie miasta. Kierowcy nie zwalniają zbliżając się do przejścia. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 oraz prawie 400 osób podpisało się pod petycją dotyczącą zwiększenia bezpieczeństwa na przejściu. W praktyce, tylko fizyczne środki techniczne są w stanie zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, w tym dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2. Radny stwierdził, że nie zgadza się z argumentami zawartymi w piśmie Starostwa Powiatowego w Poznaniu i uważa, że warto w tej sprawie zaprosić władze starostwa na sesję, aby przedstawić stanowisko Rady Miasta w tej sprawie. Możliwe, że decyzja w przedmiotowej sprawie została podjęta „nad mapą” bez uwzględnienia lokalnych uwarunkowań. Radny Piotr Płóciennik stwierdził, że byłby to pierwszy krok do zadbania o bezpieczeństwo na drogach powiatowych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński stwierdził, że wypowiedź radnego zawiera tylko pół prawdy. W piśmie Starostwa Powiatowego w Poznaniu wskazano, że budowa podniesionego przejścia dla pieszych została uznana za niezasadną, przy jednoczesnej rekomendacji trzech alternatywnych metod zwiększenia bezpieczeństwa tego przejścia (doświetlenie punktowe, aktywny znak drogowy, aktywne światła wzdłuż przejścia). Aktualnie wykonano doświetlenie punktowe przejścia. Łączny koszt prac jest szacowany na ok. 23.000 zł. W tej sprawie wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Poznaniu o partycypowanie w 50% kosztów prac. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że radny pomija powyższe informacje i skupia się wyłącznie na wyniesieniu przejścia, jako jedynym skutecznym sposobie zwiększenia bezpieczeństwa. Wiceburmistrz zaznaczył, że przy budowie wyniesionego przejścia dla pieszych konieczne jest zachowanie minimalnej odległości 40 m od skrzyżowania, jeżeli te parametry nie zostaną zachowane, to konieczna byłaby zmiana lokalizacji przejścia, co z kolei może prowadzić do tego, że piesi będą przechodzić przez jezdnię w dotychczasowym miejscu i nie będą korzystać z wyniesionego przejścia.
 
Radny Piotr Płóciennik oznajmił, że wszyscy zapoznali się z pismem Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Według radnego zaproponowane przez władze powiatu alternatywne rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa przejścia dla pieszych są nieskuteczne. Badania potwierdzają, że w praktyce kierowcy nie zwalniają przed znakiem aktywnym D-6, reagują jedynie na zmiany w infrastrukturze i fizyczne spowolnienie ruchu. Zaproponowane zmiany są krokiem w dobrym kierunku, natomiast niewystarczającym.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler powiedziała, że kierowcy maja obowiązek stosowania się do znaków informujących o ograniczeniu prędkości i nie rozumie, jaki kierowca ich nie respektuje. Zdaniem radnej, na kierowców ignorujących ograniczenia prędkości w równym stopniu nie zadziała inny środek. Radna zaproponowała zwrócenie się do policji z prośbą o ustawienie patrolu w tym miejscu, w celu pomiaru prędkości, tak jak ma to miejsce na ul. Nadwarciańskiej.
 
Radny Piotr Płóciennik poinformował, że z doświadczeń innych miast oraz literatury wiemy, iż w miejscach, w których są progi zwalniające kierowcy zwalniają z obawy o uszkodzenie pojazdu.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler oznajmiła, że nie rozumie jak obawa o uszkodzenie auta może skutecznie zmuszać kierowców do zwolnienia, a strach przed potrąceniem dziecka na pasach nie.
 
Radny Piotr Płóciennik stwierdził, że kierowcy rano prowadzą nieprzytomni.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler zapytała, czy radny usprawiedliwia tych kierowców.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że jeśli widzi kierowcę rozmawiającego w trakcie jazy przez telefon, to rolą władz miasta jest prowadzenie działań, które zmuszą go do zwiększenia uwagi na drodze.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler stwierdziła, że w takiej sytuacji kierowca popełnia wykroczenie. Radna zapytała, czy ograniczenia prędkości, światła oraz progi zwalniające nie są wystarczające do zmuszenia kierowcy do trzeźwego myślenia.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że na ul. Dworcowej jest ograniczenie prędkości do 40 km/h, którego kierowcy nie przestrzegają.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler odpowiedziała, że ograniczenie prędkości powinno być przestrzegane przez kierowców. Warto, aby w tym miejscu stanął patrol policji. Możliwe, że otrzymanie mandatu wpłynęłoby na kierowców łamiących przepisy.
 
Radny Piotr Płóciennik stwierdził, że policja nie dysponuje wystarczającymi kadrami, aby skierować patrol w każde wymagające tego miejsce.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler oznajmiła, że kierowcy maja obowiązek przestrzegania przepisów i nie można usprawiedliwiać ich działań.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że podczas podróży na Litwę oraz do Norwegii widział na głównych drogach wyniesione przejścia dla pieszych. Radny przytoczył sytuację, w której inny kierowca wyprzedzał go przed przejściem dla pieszych, przez które przechodziły dzieci. Zdaniem radnego tylko mechaniczne przeszkody mogą wpłynąć na kierowców. Radny podał kolejne przykłady łamania przepisów przez kierowców w innych rejonach miasta.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił, że jednokierunkową ul. Śląską odbywa się ruch rowerowy w obu kierunkach. Radny zapytał, czy istnieje możliwość wyłączenia rowerów spod obowiązku jazdy w jednym kierunku.
 
Radny Filip Ryglewicz stwierdził, że pod prośbą o zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Dworcowej podpisało się 400 osób. Wobec takiej liczby sygnatariuszy wypadałoby, aby władze starostwa wyjaśniły powody odmowy. W sąsiednim Poznaniu oraz w całym powiecie poznańskim jest wiele przykładów spowalniaczy znajdujących się w odległości mniejszej niż 40 m od skrzyżowań. Radny zapytał, czy tak trudno jest zaprosić władze starostwa na spotkanie w formie zdalnej z sygnatariuszami petycji. Celem prowadzonych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności dzieci.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński stwierdził, że nie rozumie zarzutów stawianych przez radnego. Podczas komisji ustalono, że radni wystosują zaproszenie do władz starostwa na spotkanie, w co władze miasta nie ingerują. Natomiast, Urząd Miejski ma obowiązek wykonywać i stosować się do decyzji w sprawie ul. Dworcowej podjętej przez administratora drogi, którym jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
 
Radny Piotr Płóciennik poinformował, że nie neguje działań władz miasta. Radny powtórzył, że według niego oraz badań zaproponowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu alternatywne metody zwiększenia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Dworcowej będą nieskuteczne. Ograniczenie prędkości zostanie osiągnięte wyłącznie poprzez wprowadzenie mechanicznych przeszkód na drodze. Radny zasugerował, aby Rada Miasta wystąpiła do władz powiatu z propozycją spotkania, w tym celu szuka poparcia wśród pozostałych radnych.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zakończył dyskusję na temat przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej oraz polecił zajęcie się tym tematem przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych Elżbiecie Bijaczewskiej. Przewodniczący Rady poprosił, aby przewodnicząca Komisji zaprosiła władze powiatu na wspólne posiedzenie komisji.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski poinformował, że w 2017 roku Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo doprowadziło do spotkania z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W rezultacie prowadzonych rozmów powstała sygnalizacja świetlna przy ul. Jackowskiego, aktywne przejścia dla pieszych oraz szykany. Zdaniem komendanta warto prowadzić podobne rozmowy, natomiast nie należy negować już wykonanych prac i zarzucać, bezczynności.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że podczas ostatniego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych informowała, iż kolejne posiedzenie odbędzie się z udziałem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego.
 
Radny Jan Łagoda poprosił o informację dotyczącą postępu prac związanych z budową schodów na ul. Nadwarciańskiej, które umożliwiałyby zejście na zakole Warty.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska odpowiedziała, że wystosowano pismo do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z pytaniem, jaką procedurę prowadzić w przypadku tego zadania. Jednocześnie zlecono wycenę kosztów ewentualnej realizacji inwestycji.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał, na jakim etapie znajdują się prace związane z założeniem monitoringu na rondzie Heigelmanna.
 
Pani Jagoda Andrzejewska odpowiedziała, że planowane jest łączne zlecenie wykonania projektów monitoringu na rondzie Heigelmanna oraz na skrzyżowania ul. Nadwarciańskiej z ul. Kosynierów Miłosławskich.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał, czy przyłącze energetycznie nie stanowi problemu przy instalacji monitoringu.
 
Pani Jagoda Andrzejewska odpowiedziała, że w latach ubiegłych poczyniono uzgodnienia z firmą ENEA, konieczne będzie ustalenie, czy uzgodnienia w dotychczasowej formie zostaną zachowane. Dopiero dokumentacja projektowa odzwierciedli szczegóły inwestycji.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał, dlaczego projekty uchwał nie posiadają podpisów informujących o ich zaopiniowaniu przez kancelarię prawną.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że wszystkie projekty uchwał są przekazywane do zaopiniowania kancelarii prawnej obsługującej Urząd Miejski. W okresie pandemii Covid-19 mniej dyżurów odbywało się stacjonarnie w Urzędzie Miejskim, natomiast nie zakłócało to współpracy z kancelarią. Projekty uchwał przesyłane są radnym w wersji edytowalnej (w formacie doc), ale jeśli taka jest wola radnych, to przed kolejną sesją otrzymają skany podpisanych projektów uchwał (w formacie pdf).
 
Radny Ryszard Teuschner powiedział, że prosi o przesyłanie skanów projektów uchwał z podpisami, ponieważ radni nie mają pewności, iż zostały one zaopiniowane przez kancelarię prawną. Zdarzało się, że Regionalna Izba Obrachunkowa lub Wojewoda Wielkopolski stwierdzały nieważność uchwał. Zdaniem radnego możliwe, iż nie zostały one zaopiniowane przez kancelarię.
 
Radca Prawny Szymon Muszyński odpowiedział, że mecenas Magdalena Tymczuk reprezentująca kancelarię prawną, co tydzień pełni dyżur w Urzędzie Miejskim. W związku z powyższym nie ma przeszkód, aby wszystkie projekty uchwał, które sprawdza i weryfikuje były przez nią parafowane.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, o plany władz miasta dotyczące organizacji tegorocznych Dni Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że aktualnie trudno określić, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiologiczna w okresie przypadającym na czas organizacji wydarzenia i jakie obostrzenia będą wówczas obowiązywały. Zgodnie z aktualnymi przepisami nie ma możliwości organizowania imprez oraz zgromadzeń.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że wszyscy życzylibyśmy sobie powrotu do czasów, jakie znamy sprzed pandemii koronawirusa Covid-19, m.in. organizacji wydarzeń dla mieszkańców.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że od 2006 r. z terenu Puszczykowa usunięto 221 ton wyrobów zawierających azbest, tj. 13.000 m2 pokryć dachowych. Pozostało do usunięcia ok. 82 ton, tj. ok. 4.800 m2 pokryć dachowych, zgodnie z danymi inwentaryzacji z roku 2019. Rocznie składanych jest kilkanaście wniosków, głownie dotyczą one dachów budynków gospodarczych. Azbest z terenu kraju musi zostać usunięty do roku 2032. W roku 2021 do Urzędu Miejskiego wpłynęło 13 wniosków o usunięcie azbestu.
 
Radny Krzysztof Paszkowski poinformował, że niedawno skoszono trawę z wału na zakolu Warty. Niestety nie usunięto pokosu, który szczelnie przykrywa roślinność. Radny zapytał, kiedy pokos zostanie usunięty, ponieważ zgodnie z umową firma jest do tego zobowiązana.
 
Radna Maria Michałowska podziękowała za przedstawienie informacji dotyczącej azbestu na terenie miasta.
 
Radna Maria Michałowska poinformowała, że w informatorze miejskim „Echo Puszczykowa” ukazał się bardzo wartościowy dodatek dotyczący pandemii koronawirusa Covid-19.
 
Radny Mariusz Frąckowaik zapytał, czy projektant wznowił starania dotyczące uzyskania pozwoleń na budowę projektowanych ulic, m.in. ul. Prusa.
 
Radny Mariusz Frąckowaik zapytał, czy wybrano już lokalizacje, w których zostaną zamontowane rollpostery, na których władze miasta będą informowały o prowadzonych działaniach oraz planowanych wydarzeniach.
 
Pani Jagoda Andrzejewska odpowiedziała, że kontakt z projektantem jest utrzymywany na bieżąco oraz dodała, iż powtórnie złożono wniosek dotyczący pozwolenia na budowę ul. Prusa.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że na kolejnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawi szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzi na pytania radnego Frąckowiaka w sprawie rolposterów.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnego Paszkowskiego, że pokos pozostawiony po koszeniu trawy na zakolu Warty został dzisiaj zgrabiony, a jutro zostanie zabrany. Nie został usunięty wcześniej z powodu opadów, które miały miejsce po zakończeniu koszenia.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że na „Zielonym Rynku” przy ul. Poznańskiej jutro zostanie zamontowane metalowe serce na plastikowe nakrętki.
 
Ad 24. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o terminie kolejnej sesji, która odbędzie się w dniu 25. maja 2021 r.
 
O godzinie 19:46 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 28. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
protokołowała
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki