Protokół nr 29/21/VIII 29. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 25 maja 2021 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0002.29.2021

Godzina rozpoczęcia: 17:00
Godzina zakończenia: 18:42
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 29. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 15 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Sekretarz Maciej Dettlaff zgłosił następujące wnioski:
 1. o dodanie do porządku obrad punktu 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej ul. Podleśną w Puszczykowie (druk nr 285).
  1. o zmianę druku w punkcie 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowiez druku nr 281 na druk nr 281a.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad ze zmianami.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 28/21/VIII z dnia 27 kwietnia 2021 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (druk nr 278).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 279).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 280).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 281a).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej ul. Podleśną w Puszczykowie (druk nr 285).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach służących celom mieszkalnym na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 282).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy przeprowadzają trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastępują go proekologicznymi systemami grzewczymi (druk nr 283).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 284).
 12. Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2020 r. w ramach współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi.
 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 15. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 28/21/VIII z dnia 27 kwietnia 2021 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 28/21/VIII z dnia 27 kwietnia 2021 r.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 28/21/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (druk nr 278).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (druk nr 278).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 273/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 279).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 279).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 274/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 280).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 280).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 280).
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2.
Uchwała Nr 275/21/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 281a).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawienadania nazwy ulicy w Puszczykowie oraz poinformowała, że zgodnie z decyzją Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta ulica otrzyma nazwę Jana Deierlinga. Zaproponowana nazwa związana jest z osobą polskiego kupca, Powstańca Wielkopolskiego, odznaczonego w 1938 r. przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi, a ponadto byłego mieszkańca Puszczykówka, który przekazał teren przy ul. Przyszkolnej na cele oświatowe, wobec czego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy w Puszczykowie - ul. Jana Deierlinga (druk nr 281a).
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2.
Uchwała Nr 276/21/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej ul. Podleśną w Puszczykowie (druk nr 285).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej ul. Podleśną w Puszczykowie.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy szerokość ulicy umożliwi w przyszłości ruch jednokierunkowy, czy dwukierunkowy.
 
Pani Aleksandra Mizerska odpowiedziała, że szerokość drogi wynosi od 5,00 m do 6,00 m, natomiast obecnie trudno określić przyszły sposób użytkowania drogi.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej ul. Podleśną w Puszczykowie (druk nr 285).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1.
Uchwała Nr 277/21/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach służących celom mieszkalnym na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 282).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach służących celom mieszkalnym na obszarze Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Piotr Płóciennik poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach służących celom mieszkalnym na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 282).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 278/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy przeprowadzają trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastępują go proekologicznymi systemami grzewczymi (druk nr 283).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy przeprowadzają trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastępują go proekologicznymi systemami grzewczymi.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy szacowano, ilu mieszkańców mogłoby wystąpić o zasiłek w ramach Lokalnego Programu Osłonowego.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że byłoby trudno wykonać taki szacunek. Po zakończeniu Narodowego Spisu Powszechnego 2021 będziemy wiedzieć, jaka liczba pieców pozostaje do wymiany. Następnie konieczna byłaby informacja, ilu mieszkańców spełnia kryterium dochodowe i kwalifikuje się do otrzymania zasiłku w ramach Lokalnego Programu Osłonowego. Dotychczas wpłynęło kilka zapytań dotyczących wdrożenia Programu. Zainteresowane osoby wstrzymują się z wymianą pieców do czasu wejścia w życie rozpatrywanej uchwały.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska poprosiła, aby w przyszłości podobne projekty uchwał były omawiane podczas posiedzeń Komisji Spraw Społecznych. Rozpatrywana uchwała dotyczy przyznawania zasiłku celowego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Piotr Płóciennik poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy przeprowadzają trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastępują go proekologicznymi systemami grzewczymi (druk nr 283).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 279/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 284).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. W dziale 600 wprowadzono środki w kwocie 109.669 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Remont nawierzchni jezdni na ul. Jackowskiego w Puszczykowie”.
 
w wydatkach:
 1. W rozdziale 60016: Przesunięto wydatki na remonty dróg w kwocie 120.331 zł do rozdziału 60018.
 2. W rozdziale 60018: W związku z otrzymanym dofinansowaniem wprowadzono wydatki na remonty dróg w kwocie 230.000 zł, w tym z dofinansowania 109.669 zł. 
 3. W rozdziale 70004: Zwiększono wydatki na remonty domów komunalnych o kwotę 40.000 zł (ul. Wysoka 22 - wymiana przyłącza wodociągowego wraz z remontem łazienki; ul. Przecznica 15 - montaż nawiewników okiennych, ocieplenie gzymsu i wymiana rynien).
 4. W rozdziale 75023: Wprowadzono wydatki w kwocie 23.000 zł na wykonanie odlewu w brązie herbu Puszczykowa wraz z liternictwem. 
 5. W rozdziale 75702: Zmniejszono wydatki na obsługę zadłużenia o kwotę 143.000 zł. 
 6. W rozdziale 90004: Zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie zieleni o kwotę 80.000 zł.
 7. W rozdziałach 85214, 90005: Przesunięto kwotę 40.000 zł z dotacji na likwidację kotłów na paliwa stałe na wypłatę zasiłków celowych.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 284).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 280/21/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 12. Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2020 r. w ramach współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprawozdanie z wykonania budżetu w 2020 r. w ramach współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi.
 
Radna Maria Michałowska zapytała, dlaczego zawarto tylko 30 umów na realizację zadań publicznych, skoro wpłynęły 34 oferty.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że na zawarcie mniejszej liczby umów, niż liczba zgłoszonych ofert miała wpływ pandemia koronawirusa Covid-19.
 
Radna Maria Michałowska zapytała, czy istnieje możliwość zmobilizowania organizacji pozarządowych, aby wspólnie składały wnioski dotyczące organizacji większych projektów na rzecz miasta.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że decyzja dotycząca podejmowanych działań oraz składanych wniosków o dofinansowanie należy do organizacji pozarządowych. Zaczątkiem tego rodzaju inicjatyw było zorganizowanie przez puszczykowskie organizacje pozarządowe, przy wsparciu ze strony Urzędu Miejskiego, Międzypokoleniowego pożegnania lata w 2019 roku. Niestety w roku 2020 pandemia koronawirusa pokrzyżowała ewentualne plany związane z przygotowaniem większych projektów przez organizacje pozarządowe.
 
Radna Maria Michałowska zapytała, jaka kwota została niewykorzystana w ubiegłym roku.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że zwrócona została kwota ok. 6.000 zł.
 
Ad 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska oraz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące wnioski oraz pisma:
 1. Pisma wicestarosty poznańskiego Tomasza Łubińskiego w sprawie, m.in. przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej (przekazane e-mailem; omawiane na Komisji Spraw Społecznych).
 2. Pismo wojewody wielkopolskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 266/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (przekazane do kancelarii prawnej).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że złożona została skarga do WSA na Uchwałę Nr 70/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część A2 (sprawa została przekazana do kancelarii prawnej).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że kolejna sesja Rady Miasta odbędzie się stacjonarnie w sali sesyjnej lub hali widowiskowo-sportowej. O szczegółach radni zostaną powiadomieni w zaproszeniu na sesję.
 
Radna Alfreda Bijaczewska zaproponowała, aby wznowić również stacjonarne posiedzenia komisji Rady Miasta. Plan Pracy Rady Miasta wyznaczający terminy oraz tematykę sesji na bieżący rok jest uchwalany corocznie w styczniu. Zdaniem radnej, znając terminy posiedzeń z takim wyprzedzeniem każdy radny powinien zarezerwować swój czas na udział w sesji Rady Miasta. Mimo tego, radny Piotr Płóciennik podczas sesji prowadzi samochód. Co skutkuje tym, iż radny nie ma możliwości zajrzenia do dokumentów podczas obrad. Radna dodała, że inną kwestią jest fakt odchodzenia od komputerów i opuszczania posiedzeń zdalnych przez radnych.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że podjęcie decyzji w sprawie formy posiedzeń komisji (stacjonarnej lub zdalnej) pozostawia przewodniczącym komisji, jednocześnie zasugerował, aby posiedzenia komisji, które będą miały miejsce się po czerwcowej sesji odbywały się wyłącznie w formie stacjonarnej.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy dostępna jest informacja o liczbie zaszczepionych mieszkańców Puszczykowa. Radna poinformowała, że w ramach Loterii Narodowego Programu Szczepień można wygrać nagrody pieniężne, samochody hybrydowe, hulajnogi i inne cenne nagrody rzeczowe. Loteria wystartuje 1 lipca i będzie realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek skarbu państwa. Rząd wyróżni także te gminy, które osiągną wysokie wskaźniki wyszczepialności. Przekaże:
 1. 100.000 zł dla pierwszych 500 gmin, które osiągną poziom 75% zaszczepienia swoich mieszkańców,
 2. 1.000.000 zł dla gmin na terenie każdego z byłych 49 województw, które osiągną najwyższy wskaźnik wyszczepialności mieszkańców,
 3. 2.000.000 zł dla gminy, która osiągnie najwyższy poziom zaszczepienia w Polsce.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zauważyła, że zdobycie powyższych nagród stanowiłoby dużą korzyść dla miasta. Radni oraz władze miasta promują szczepienia, jednak zdaniem radnej najbardziej skuteczne byłoby bezpośrednie skontaktowanie się z niezaszczepionymi mieszkańcami, np. przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (o ile prawnie jest to możliwe).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona radnej w punkcie 16. Wolne głosy.
 
Ad 15. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta nie wpłynęły żadne interpelacje oraz zapytania radnych.
 
Ad 16. Wolne głosy.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnej Elżbiety Bijaczewskiej, że informacja o szczepieniu indywidualnego mieszkańca jest jego daną wrażliwą. Sekretarz zakłada, że po zakończeniu Loterii władze miasta otrzymają informację o liczbie zaszczepionych mieszkańców wyłącznie w formie danych statystycznych. Aktualnie problemem nie jest dostępność szczepionek, a niechęć niektórych osób do szczepień i postawa antyszczepionkowa. Ze strony władz miasta istnieje możliwość dalszego promowania szczepień oraz docieranie do osób, dla których szczepienie jest utrudnione ze względów logistycznych, np. nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że obecnie władze miasta nie posiadają danych dotyczących liczby zaszczepionych mieszkańców, choć jego zdaniem dane te powinny zostać ujawnione w trakcie trwania Loterii, ponieważ przekładają się one bezpośrednio na przyznanie nagród finansowych dla gmin (informacja o poziomie zaszczepienia mieszkańców jest dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin).
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, na jakim etapie są prace związane z uruchomieniem Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Województwa Wielkopolskiego.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że w razie otrzymania informacji z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotyczącej Programu zostaną one przekazane radnym.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek potwierdził, że wszelkie uzyskane informacje dotyczące Programu zostaną przekazane radnym. Władze miasta oraz Rada Miasta podzielają przekonanie, że uruchomienie Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Województwa Wielkopolskiego jest bardzo ważne.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler zapytała, o wysokość kryterium dochodowego pomocy finansowej w ramach Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy przeprowadzają trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastępują go proekologicznymi systemami grzewczymi do wymiany pieców, gdzie będzie można złożyć wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach służących celom mieszkalnym i wniosek o zasiłek oraz czy w Urzędzie Miejskim będzie pracownik pomagający przy aplikowaniu o wyżej wymienione środki.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że planowane jest utrzymanie dotychczasowego systemu, mianowicie mieszkańcy w dalszym ciągu będą korzystać z pomocy pani Aleksandry Wolińskiej przy wypełnieniu wniosku oraz dokumentów dotyczących uzyskania pomocy finansowej. Barierą przy wymianie źródeł ogrzewania nie jest współpraca z Urzędem Miejskim, a problemy jakie mieszkańcy napotykają przy uzyskaniu przyłącza gazowego (kontakt z gazownią). Otrzymano zgłoszenia od mieszkańców, że dzięki programom dopłat kwestie finansowe przestały stanowić problem, a bardziej problematyczne okazują się sprawy organizacyjne związane z inwestycją. Władze miasta pracują nad rozwiązaniem, które umożliwi skontaktowanie mieszkańców z firmami instalacyjnymi, które pomogą mieszkańcom w przeprowadzeniu inwestycji, przy jednoczesnym nie zakłóceniu konkurencyjności na rynku. W obawie przed oszustwami i nadużyciami, mieszkańcy sygnalizują, że chętniej powierzą występowanie w swoim imieniu instalatorowi, jeśli będzie on zweryfikowany przez Urząd Miejski, niż anonimowemu Kowalskiemu.
 
Radny Piotr Guziałek poprosił o korektę nazwiska „Kowalski” w wypowiedzi sekretarza, ponieważ reklamuje on firmę gazowniczą.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że jest to przykładowy „Kowalski” nie odnosił się do żadnej konkretnej osoby, a zbieżność nazwisk jest przypadkowa.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler poinformowała, że na jutrzejszej sesji Rady Powiatu Poznańskiego zostanie podjęta decyzja dotycząca partycypowania w kosztach prac związanych z poprawą bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Kasprowicza. Pomoc Powiatu Poznańskiego zakłada dofinansowanie inwestycji w kwocie 16.000 zł.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska przypomniała, że mieszkańcy mają również możliwości skorzystania z lokalnego programu pomocy społecznej dla mieszkańców, którzy ponoszą zwiększone koszty ogrzewania spowodowane wymianą systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny.
 
Radny Piotr Płóciennik podziękował radnej Alfredzie Brączkowskiej za zwrócenie mu uwagi oraz zgodził się z tym, że nieelegancko, iż uczestniczy w zdalnej sesji Rady Miasta prowadząc samochód. Radny przeprosił za zaistniałą sytuację oraz zapewnił, że nie jest to wyraz braku szacunku wobec trwających obrad. Radny Piotr Płóciennik poinformował, że jego praca wiąże się z dużą liczbą wyjazdów, które nie zawsze jest w stanie skoordynować z terminarzem sesji Rady Miasta. Przed pandemią i wprowadzeniem zdalnych obrad radnemu zdarzało się nie uczestniczyć w posiedzeniach z powodu wyjazdów. W przypadku dzisiejszej sesji radny pojął decyzję, że uczestniczenie w obradach z samochodu jest rozwiązaniem lepszym, niż nieobecność podczas sesji, jednocześnie zapewnił, iż przed sesją zapoznał się z materiałami oraz wypracował swoje stanowisko dotyczące rozpatrywanych projektów uchwał i zgodnie z nim głosował. Radny Piotr Płóciennik zapewnił, że w razie zaistnienia takiej potrzeby ma możliwość zatrzymania pojazdu oraz spojrzenia do dokumentów.
 
Radny Krzysztof Paszkowski odczytał następujące pismo: „W jesieni 2019 została podpisana umowa na wykonanie rewitalizacji Zakola w Puszczykowie, która, oprócz wzbogacenia Zakola w urządzenia infrastruktury, przewidywała szereg prac mających na celu wzbogacenie środowiska przyrodniczego. Jest rzeczą oczywistą, że efekty tych działań można było ocenić dopiero w następnym sezonie wegetacyjnym, w roku 2020, stąd zdziwienie budzi, że odbioru prac dokonano już 5 listopada 2019.  Pozwalam sobie przeanalizować efekty tych działań.
 1. Nasadzenia drzew i krzewów.
Ustalony w zawiadomieniu przetargowym skład gatunkowy wzbudzał szereg wątpliwości: według mojej znajomości Zakola, na proponowane gatunki jak borówka brusznica czy wawrzynek wilcze łyko nie było właściwych siedlisk – trzeba było zrezygnować z wawrzynka, borówki zamarły po roku, cisy usychają. Wiele drzewek, szczególnie olszy czarnej, wysadzonych na suchych stanowiskach, też nie przeżyło jednego roku. Obecnie stwierdziłem, że kolejne kilkanaście drzew uschło, kilka zamiera.  Uwagę zwracają posadzone wybujałe drzewka o wysokości do 5 m (!), co z pewnością było jedną z przyczyn ich uschnięcia. Dziwne jest też bardzo gęste sadzenie krzewów, bez względu na rozmiary, jakie mogą osiągnąć już po kilku latach (np. leszczyna – 3 szt./m²).
 1. Łąki kwietne.    
Wykonano 2 łąki kwietne o sumarycznej powierzchni 2.500 m², położone w południowej części Zakola. Jedna z łąk zlokalizowana w południowo – wschodniej części Zakola, jest położona na obszarze Natura 2000. Łąki te, w założeniu, miały służyć zwiększeniu populacji owadów zapylających i zwiększeniu bioróżnorodności. Niestety, na suchych gruntach VI klasy nie da się założyć łąki.  Podczas przygotowywania terenu pod zasiew mieszanek przewidzianych na łąki zniszczono istniejące zbiorowiska roślin, w tym dwuliściennych, miododajnych. Z posianych gatunków wyrosły, prawie wyłącznie, trawy. Obecnie na tym terenie są słabe trawniki, a rośliny miododajne obserwuje się jedynie na terenach przyległych. Miała być bioróżnorodność, jest monokultura.  Za wykonanie tych „łąk kwiatowych” bez kwiatów wykonawca otrzymał 200.880,00 zł.
 1. Usuniecie gatunków inwazyjnych i „niepotrzebnych”. 
Przewidywano usunięcie gatunków inwazyjnych: nawłoci kanadyjskiej, klonu jesionolistnego, czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowa oraz innych, niesprecyzowanych „niechcianych” gatunków. Jednak nie usunięto, a tylko wycięto głównie topole, wierzby, róże dzikie, głogi, a z gatunków inwazyjnych pojedyncze czeremchy amerykańskie, robinie, klony jesionolistne oraz wykoszono nawłoć (w jesieni, po wydaniu nasion!). Rośliny te charakteryzują się dużą siłę odroślową i na miejscu pojedynczych drzewek rosną teraz duże, często do 2 m wysokości, krzewy. Sytuacja wraca do stanu pierwotnego. Nie usunięto nawet siewek czeremchy amerykańskiej i klonu jesionolistnego. Za wycięcie (a nie usunięcie, jak to wynikało z zamówienia) gatunków inwazyjnych i „niepotrzebnych” wykonawca otrzymał 139.590,00 zł.  
 1. Według Protokołu Odbioru Robót wykoszono teren zielony na powierzchni 65.600 m za 51.840 zł brutto, co daje stawkę 0,73 zł/m², a przy pielęgnacji zieleni miejskiej stawka wynosi 0,05 zł/m². Skąd taka duża różnica?
 2. Powyżej plaży kamienistej przycięto drzewka głogu, wycięto wiele krzewów, między innymi głogu i dzikiej róży. Jest to teren Natura 2000, Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków. Było to siedlisko gniazdowania dzierzby gąsiorka – ptaka zagrożonego wyginięciem. W inwentaryzacji ornitologicznej Zakola, którą wykonałem na zlecenie Urzędu Miasta w roku 2018, znajduje się informacja o gniazdowaniu tego ptaka. Są tam też zdjęcia środowiska gniazdowania gąsiorka jak i samego ptaka. Zarówno Ustawa o Ochronie Środowiska, jak i Rozporządzenie Ministra Środowiska 6 października 2014 zakazuje niszczenia siedlisk lub ostoi gatunków objętych ochroną ścisłą, a do takich gatunków należy właśnie gąsiorek (Lanius collurio). Proszę o informacje, czy uzyskano stosowne pozwolenie na zniszczenie tego siedliska gąsiorka”.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff zaproponował, aby potraktować wypowiedź radnego Krzysztofa Paszkowskiego, jako interpelację.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zasugerował, aby Komisja Ochrony Środowiska zajęła się merytorycznie pismem odczytanym przez radnego Krzysztofa Paszkowskiego. Przewodniczący Rady dodał, że jego zdaniem wygłoszenie monologu podczas sesji Rady Miasta jest działaniem nieskutecznym. Bez zajęcia się tematem w ramach prac komisji większość osób zapamięta jedynie szczątkowe informacje z odczytanego pisma.
 
Radny Krzysztof Paszkowski poinformował, że pismo wraz z dokumentacją fotograficzną przekaże (drogą elektroniczna) do Urzędu Miejskiego oraz radnym.
 
Radny Piotr Płóciennik poinformował, że Komisja Ochrony Środowiska zajmie się tematem przedstawionym przez radnego Krzysztofa Paszkowskiego. W toku pracy przygotowane zostaną pytania do władz miasta, a po uzyskaniu odpowiedzi komisja przedstawi stosowne  rekomendacje.
 
Radny Ryszard Teuschner przypomniał, że przed pandemią koronawirusa Covid-19 prawie uzgodniono z przedstawicielami puszczykowskiego koła Polskiego Związku Wędkarskiego wyczyszczenie stawku znajdującego się przy cmentarzu. Do stawu wrzucony został stelaż bilboardu restauracji „Szafoniera”, który niegdyś stał przy drodze wojewódzkiej nr 430. Radny poprosił również o przestawienie ławek, które znajdują się na parkingu przy cmentarzu. Obecnie ławki są dosunięte do siebie.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy do wiceburmistrza wpłynęło jej pismo dotyczące ul. Pomorskiej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że otrzymał pismo radnej i może poinformować, iż uzyskano zgodę na usunięcie suchych drzew w lesie przy ul. Pomorskiej. Aktualnie trwa wybór wykonawcy zadania.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler zgłosiła, że na ul. Reymonta znajdują się  zbutwiałe drewniane żerdzie, z których sterczą gwoździe. Pani Marzena Fiedler zapytała, czy możliwe byłoby uporządkowanie terenu.
 
Radna Barbara Kamińska poprosiła o udzielenie odpowiedzi, na wiadomość e-mail, którą wysłała do Urzędu Miejskiego. W jezdni na ul. Sobieskiego przy skrzyżowaniu z ul. Tenisową wycięto kawałek asfaltu. Radna zapytała, czy uzyskano zgodę wykonawcy inwestycji na taką ingerencję w nawierzchnię ul. Sobieskiego oraz czy możliwe będzie odtworzenie jezdni w taki sposób, żeby zapobiec niszczeniu drogi w tym miejscu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że przedstawione prace są związane z budową ul. Tenisowej i służą przyłączeniu kanalizacji burzowej do instalacji znajdującej się w ul. Sobieskiego. Wykonawca ul. Sobieskiego został poinformowany o wyżej wymienionych pracach oraz wyraził na nie zgodę. W przyszłym tygodniu jezdnia zostanie przywrócona do stanu pierwotnego przez wykonawcę ul. Tenisowej.
 
W odniesieniu do pisma odczytanego przez radnego Paszkowskiego, burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że jego posesja przez lata była miejscem gniazdowania jaskółek, niestety od dwóch lat ptaki nie przylatują. Burmistrz zauważył, że liczebność ptaków w mieście uległa zmniejszeniu oraz może, iż wskazany przez niego gąsiorek, podobnie do jaskółek, przeniósł się na inne tereny.
 
W nawiązaniu do wypowiedzi radnej Bijaczewskiej dotyczącej Loterii Narodowego Programu Szczepień radna Barbara Kamińska zaproponowała zastanowienie się nad zorganizowaniem miejskiego konkursu, w którym mieszkańcy mogliby dobrowolnie deklarować, że są zaszczepieni, a liczbę złożonych deklaracji pokazywałby licznik umieszczony na stronie miasta. W ramach akcji mogłyby być przewidziane nagrody dla jej uczestników.
 
Radna Barbara Kamińska podziękowała za wyczyszczenie kostki na ul. Sobieskiego.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że należy zastanowić się nad technicznymi możliwościami realizacji pomysłu radnej Kamińskiej. Możliwe jest wykonania licznika, natomiast przeprowadzenie loterii wymaga uzyskania stosownych pozwoleń oraz gromadzenia danych wrażliwych jej uczestników.
 
Radna Barbara Kamińska radna zaproponowała hasło promocyjne akcji, które mogłoby brzmieć: „szczepienie za milion”.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak zauważyła, że aby licznik wskazujący liczbę zaszczepionych mieszkańców był miarodajny musiałby odzwierciedlać dane pochodzące z wiarygodnego źródła, np. punktów szczepień. Zdaniem pani Agnieszki Zielińskiej-Adamiak takimi danymi będzie dysponował rząd (informacja o poziomie zaszczepienia mieszkańców jest dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin). Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak zasugerowała, że udział miasta w Loterii może zostać wykorzystany, jako kolejny element promocji szczepień.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poruszyła temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który będzie trwał do końca września. Niestety Puszczykowo nie osiągnęło najwyższych wyników dotyczących liczby spisanych mieszkańców. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poprosiła radnych o promowanie wśród mieszkańców samospisu internetowego poprzez stronę internetową https://spis.gov.pl/ oraz zaproponowała radnym udział w akcji „ja już się spisałem, teraz Ty!”. Inicjatywa zakłada przygotowanie plakatów z powyższym hasłem oraz wizerunkami radnych, którzy wzięli udział w spisie i chcieliby go promować swoim wizerunkiem. Plakaty byłyby rozwieszone w obwodach wyborczych radnych.
 
Pani Marzena Fiedler poinformowała, że według jej wiedzy Narodowy Spis Powszechny miał trwać do końca czerwca.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że Spis został wydłużony ze względu na dotychczasowa niska frekwencję.
 
Pani Marzena Fiedler oznajmiła, że przeprowadziła już samospis i jako mieszkanka oraz radna Powiatu Poznańskiego, chętnie użyczy swojego wizerunku do promowania akcji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że obecnie niemożliwe jest uzyskanie informacji o liczbie zaszczepionych mieszkańców. Dane te posiada Narodowy Fundusz Zdrowia i na podstawie tych danych przyznane zostaną nagrody w ramach Loterii Narodowego Programu Szczepień. Wiceburmistrz poinformował, że istnieje możliwość pozyskania funduszy rządowych przeznaczonych na promocję szczepień w kwocie 10.000 zł.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, do kiedy należy zgłaszać chęć udziału w zaproponowanej akcji promującej Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że prosi o zgłoszenia radnych po tym, kiedy sami się spiszą.
 
Radna Barbara Kamińska zaproponowała zwizualizowanie mieszkańcom, na co mogłaby zostać przeznaczona kwota 1.000.000 zł, którą miasto może wygrać w ramach Loterii Narodowego Programu Szczepień. Takie działanie może zachęcić mieszkańców do szczepień i wspólnej walki o nagrodę. W tym celu można skorzystać z możliwości, jakie daje telewizja STK oraz uruchomić licznik pokazujący liczbę zaszczepionych mieszkańców. Zdaniem radnej, w tym przypadku należy podjąć dodatkowe działania, poza zamieszczeniem  komunikatu na stronie internetowej miasta.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, kiedy zostaną wykonane spowalniacze na ul. Sobieskiego. Wraz ze wzrostem temperatur więcej osób jeździ na rolkach, czy hulajnogach, natomiast kierowcy nie stosują się do limitów prędkości na drodze.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wysłano pisma do mieszkańców  ulic, przy których planowana jest budowa spowalniaczy, tj. ul. Studzienna, ul. Sobieskiego, ul. Nowe Osiedle. W pismach zaproponowano taką lokalizację spowalniaczy, którą umożliwiają przepisy prawa. Na ul. Sobieskiego, żaden ze wskazanych  punktów nie uzyskał zgody mieszkańców na lokalizację spowalniacza. Dla lokalizacji, w których otrzymano zgodę mieszkańców przygotowywane są projekty. Następnie konieczne będzie uzyskanie zgody Starostwa Powiatowego w Poznaniu na zmianę Projektu organizacji ruchu dla Miasta Puszczykowa.
 
Radna Barbara Kamińska poprosiła o wskazanie zaproponowanych lokalizacji spowalniaczy oraz miejsc, które spotkały się z odmową mieszkańców. Radna zaproponowała, że osobiście skontaktuje się z osobami, które nie wyraziły zgodny na lokalizację spowalniaczy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że sprawą zajmuje się pani Maria Nowak, która wskaże radnej na mapach zaproponowane przez władze miasta lokalizacje spowalniaczy.
 
Radny Mariusz Frąckowiak powiedział, że słysząc o planowanych akcjach promocyjnych dotyczących, m.in. Narodowego Spisu Powszechnego, szczepień przeciw Covid-19 oraz wymiany pieców stwierdza, iż w Puszczykowie istnieje konieczność zwiększenia liczby bilboardów.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy otrzymanie pisma Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 266/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów będzie miało wpływ na przyznanie oraz wypłatę stypendiów.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki odpowiedział, że aktualnie wiemy, iż wszczęto postępowanie nadzorcze i dopiero po jego zakończeniu będzie możliwe ustosunkowanie się do jego wyników i ewentualna zmiana uchwały.
 
W uzupełnieniu wypowiedzi przewodniczącego Rady sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w razie pojawienia się ewentualnych uwag do uchwały, radnym zostanie przedstawiony projekt jej zmiany, polegający na dostosowaniu jej do wytycznych wojewody wielkopolskiego. Sekretarz oznajmił, że w dalszym ciągu zastosowanie ma dotychczas obowiązująca uchwała nr 136/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.
 
Ad 17. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o terminie kolejnej sesji, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 r.
 
O godzinie 18:42 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 29. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
protokołowała
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki