Protokół nr 29/17/VII 29. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 21 marca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 29/17/VII
29. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 21 marca 2017 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.29.2017 
 
Godz. rozpoczęcia:   17:04
Godz. zakończenia:   19:00
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 29. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 15 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Wobec braku wniosków o zmianę porządku obrad, przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 28/17/VII z 21 lutego 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 208).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo, oraz ich wartości punktowej i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (druk nr 210).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 211).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2017 (druk nr 206).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo (druk nr 207).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 201).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 202).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 203).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 204).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 205).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 5/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (druk nr 209).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 8/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 214).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 212)
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 213).
 18. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 21. Wolne głosy.
 22. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 28/17/VII z 21 lutego 2017 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że dzisiaj wpłynęły poprawki do projektu protokołu radnych: Małgorzaty Szczotki i Łukasza Grzonki.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 28/17/VII z 21 lutego 2017 r.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 28/17/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 208).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że na poprzedniej sesji została przyjęta uchwała ws. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, którą przesłano do zaopiniowania Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. Zarówno związki zawodowe, jak i Kuratorium Oświaty w Poznaniu pozytywie zaopiniowały wspomnianą uchwałę (kuratorium zgłosiło jedynie techniczne uwagi dotyczące pominięcia ulicy w jednym z obwodów oraz błędu w nazwie ulicy). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił się z prośbą o przyjęcie omawianego projektu uchwały, który miałby wejść w życie z dniem 1 września 2017 r.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że w omawianym projekcie uchwały wprowadzone zostały następujące poprawki:
- w przedostatnim zdaniu uzasadnienia: „W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik młodzieży klas III gimnazjalnych ukończy naukę" wyraz „dzieci" został zastąpiony wyrazem „młodzież" (zgodnie z sugestią Komisji Edukacji, Kultury),
- dodano zapis o pozytywnej opinii Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska,
- w §1 pkt 3 dodano wyraz „projekt" („3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich..."),
- zmieniono zapis §5 na: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego" - po konsultacji z wydziałem nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że kancelaria kontaktowała się z wydziałem nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i ustaliła, że należy:
- zapis §1 pkt 3 uzupełnić o wyraz „projekt", ponieważ nadzór uważa, że skoro zapis ma wejść w życie 1 września 2019 roku, to w tej chwili jest to projekt planu,
- zmienić zapis §5 na: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego" (pozostawienie poprzedniego zapisu o treści: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego" będzie skutkować rozstrzygnięciem nadzorczym o nieistotnym naruszeniu prawa).
  
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zgodziła się z zaproponowanymi zmianami oraz poprosiła o dopisanie w §1 pkt 1 przecinka przed wyrażaniem „a także".
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, dlaczego należy w §1 pkt 3 dopisać wyraz „projekt" - może to bowiem sugerować, że coś jeszcze może ulec zmianie.  
 
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że w poprzednio przyjętej uchwale ws. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wpisano wyraz „projekt" i w takiej postaci uchwała została przekazana do zaopiniowania kuratorowi i zaakceptowana, dlatego należy ponownie wpisać wyraz „projekt".
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, ale zaznaczyła - odnosząc się do informacji prasowych ministerstwa o tym, że już ponad 90 proc. gmin podjęło uchwały o nowym ustroju szkolnym - że nie jest to jednoznaczne z aprobatą dla proponowanej reformy w oświacie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. dostosowania sieci szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z uwzględnieniem wszystkich zgłoszonych poprawek.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" -  0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 188/17/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo, oraz ich wartości punktowej i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (druk nr 210).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały, który został przedłożony w następstwie reformy oświaty. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych, która obowiązywała do tej pory utraciła swoją podstawę prawną, ponieważ zmieniła się ustawa, na podstawie której rady gmin uchwalają kryteria (obecnie jest to ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe). Sekretarz Maciej Dettlaff zaznaczył, że wszystkie dotychczasowe kryteria zostały utrzymane, a jedyna zmiana polega na wykreśleniu wyrazu „gimnazjum" (ponieważ nie będzie już prowadzona rekrutacja do gimnazjów).
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, przy 5 głosach „za".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo, oraz ich wartości punktowej i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Wynik głosowania: „za" -  15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.
Uchwała Nr 189/17/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 211).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały, który został przedłożony w następstwie reformy oświaty (tj. zmiany podstawy prawnej). Projekt uchwały dotyczy:
- określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ponieważ na pierwszym etapie postępowania obowiązują kryteria ustawowe,
- wyłącznie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 15  głosów, „przeciw" -  0, „wstrzymało się" - 0. 
Uchwała Nr 190/17/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2017 (druk nr 206).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, rady gmin zobowiązane są przyjmować corocznie program opieki nad zwierzętami, który podlega zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza weterynarii. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że po raz pierwszy od 6 lat Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu zaopiniował pozytywnie z jedną uwagą omawiany program. W latach ubiegłych opinie były negatywne z powodu braku umowy ze schroniskiem, obecnie jednak działa już schronisko w Skałowie. Jedyna uwaga Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu dotyczyła niewyznaczenia gospodarstwa rolnego, które miałoby przyjmować zwierzęta gospodarskie w razie konieczności zapewnienia im opieki. Wiceburmistrz wyjaśnił, że taki zapis nie znalazł się w programie, ponieważ w Puszczykowie nie ma zwierząt gospodarskich (§ 8. Na terenie Puszczykowa nie jest prowadzona hodowla zwierząt gospodarskich, w związku z tym nie zachodzi potrzeba wskazania gospodarstwa rolnego jako ewentualnego miejsca opieki dla czasowo zatrzymanych zwierząt gospodarskich).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o powtórzenie tego, co zostało powiedziane podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i dotyczyło schroniska w Skałowie oraz ponoszonych na nie kosztów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zarówno Puszczykowo, jak i Komorniki, które wspólnie prowadzą przytulisko w Łęczycy, nie wykorzystują przyznanych im miejsc w schronisku w Skałowie. Podczas zebrania walnego Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt" obie gminy protestowały przeciwko sposobowi naliczania składek (4 zł od mieszkańca), ale ich roszczenia nie zostały uwzględnione. Zaproponowano jedynie bezpłatny przewóz zwierząt do schroniska (w tym roku Puszczykowo nie skierowało do schroniska żadnego zwierzęcia).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że odbyło się również spotkanie z władzami Komornik w sprawie obniżenia kosztów funkcjonowania przytuliska w Łęczycy i pojawił się pomysł przekazania prowadzenia przytuliska fundacji - na razie jednak ze względów prawnych realizacja tej propozycji została zawieszona.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że środki dla gabinetów weterynaryjnych zagwarantowane w programie, wypłacane są po wykonaniu usługi oraz poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2017.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 191/17/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo (druk nr 207).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały oraz przypomniał, że podobna uchwała została podjęta w zeszłym roku. Omawiany projekt uchwały dotyczy działki przy ul. Poznańskiej przy wjeździe na teren boiska sportowego i hali widowiskowo-sportowej, która została wydzielona przez Wielkopolski Park Narodowy jako jej użytkownika wieczystego. Uchylenie uchwały z 2016 r. związane jest z założeniem przez użytkownika wieczystego (WPN) nowej księgi wieczystej dla przedmiotowej działki, natomiast pod względem merytorycznym zeszłoroczna uchwała się nie zmienia.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 192 /17/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 201).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapowiedziała, że kolejne cztery punkty porządku obrad dotyczyć będą przyznania stypendiów sportowych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja Stypendialna (w składzie: burmistrz Andrzej Balcerek, inspektor Joanna Hejnowicz, radny Filip Ryglewicz i przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz) rozpatrzyła cztery wnioski o przyznanie stypendium sportowego. W budżecie na ten cel zarezerwowano kwotę 10 tys. zł. Z uwagi na trudność w porównywaniu różnych dyscyplin sportowych oraz mając na względzie przede wszystkim sprawiedliwy podział środków, Komisja Stypendialna zaproponowała przyznanie stypendiów w równiej wysokości 250 zł miesięcznie dla każdego ze sportowców.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie cztery projekty uchwał ws. przyznania stypendium sportowego.
 
W związku z brakiem pytań do projektów uchwał ws. przyznania stypendiów sportowych, przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad ich przyjęciem.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyznania stypendium sportowego z druku nr 201.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0. 
Uchwała Nr 193 /17/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 202).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyznania stypendium sportowego z druku nr 202.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 194/17/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 203).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyznania stypendium sportowego z druku nr 203.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 195/17/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 204).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyznania stypendium sportowego z druku nr 204.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 196/17/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 205).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że podczas ostatniej sesji wiceprzewodniczący Tomasz Potocki złożył wniosek o połączenie Komisji Budżetu z Komisją Rozwoju.
 
Wiceprzewodniczący Tomasz Potocki uargumentował swój wniosek potrzebą usprawnienia pracy Rady Miasta, tj. aby dwie osobne komisji nie musiały zajmować się tymi samymi projektami uchwał.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że jest zwolenniczką połączenia komisji, choć przyznała, że na początku kadencji uważała inaczej, ponieważ miała w pamięci, jak długo trwały posiedzenia ówczesnej Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (po 4-5 godzin). Z tego powodu na początku obecnej kadencji powołane zostały osobne komisje, ale praktyka pokazała, że takie rozwiązanie się nie sprawdziło, ponieważ posiedzenia Komisji Budżetu były sporadyczne i krótkie, a ich tematyka zazwyczaj nie wymagała dłuższych dyskusji. Przewodnicząca Rady powiedziała, że w związku z powyższym wniosek o połączenie komisji jest zasadny.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że założeniem jest, aby w skład nowej Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta weszli wszyscy radni, będący dotychczas członkami Komisji Budżetu i Komisji Rozwoju. Nowo powstała komisja będzie składać się z 10 osób, które będą zorientowane zarówno w sprawach budżetu, jak i w sprawach dotyczących rozwoju Miasta, np. w kwestii planów zagospodarowania przestrzennego. Przewodnicząca Rady dodała, że na posiedzenia Komisji Budżetu raczej nie przychodzili mieszkańcy, więc dzięki połączeniu komisji większa liczba mieszkańców zostanie zapoznana ze sprawami wydatkowania środków publicznych.  
 
Radna Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że posiedzenia Komisji Budżetu były bardzo merytoryczne, a następnie podziękowała skarbnikowi Piotrowi Łoździnowi, który - zdaniem radnej - prezentował sprawy związane z budżetem w sposób zwięzły i merytoryczny. Radna wyraziła zdziwienie, że w spotkaniach Komisji Budżetu, podczas których dyskutowano o wydatkowaniu środków m.in. z podatków, nie uczestniczyli mieszkańcy.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w połączonej komisji mają się znaleźć dotychczasowi członkowie Komisji Budżetu i Komisji Rozwoju, ale ze względu na to, że powoływana jest nowa komisja, jej ukonstytuowanie musi przebiegać zgodnie z procedurą.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapowiedziała, że będzie wyczytywać nazwiska kandydatów do nowej komisji (czyli dotychczasowych członków Komisji Budżetu oraz Komisji Rozwoju) i pytać ich, czy wyrażają zgodę na kandydowanie:
 
- Elżbieta Bijaczewska          - wyraziła zgodę na kandydowanie;
- Łukasz Grzonka                  - wyraził zgodę na kandydowanie;
- Małgorzata Hempowicz      - wyraziła zgodę na kandydowanie;
- Władysław Hetman             - wyraził zgodę na kandydowanie;
- Maciej Krzyżański              - wyraził zgodę na kandydowanie;
- Jan Łagoda                          - wyraził zgodę na kandydowanie;
- Jakub Musiał                       - wyraził zgodę na kandydowanie;
- Tomasz Potocki                   - wyraził zgodę na kandydowanie;
- Filip Ryglewicz                   - wyraził zgodę na kandydowanie;
- Agata Wójcik                      - wyraziła zgodę na kandydowanie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami:
- za kandydaturą radnej Elżbiety Bijaczewskiej:     „za" - 15, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0;
- za kandydaturą radnego Łukasza Grzonki:                        „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą radnej Małgorzaty Hempowicz:   „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą radnej Władysława Hetmana:       „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą radnego Macieja Krzyżańskiego: „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą radnego Jana Łagody:                   „za" - 15, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0;
- za kandydaturą radnego Jakuba Musiała:              „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą radnego Tomasza Potockiego:      „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą radnego Filipa Ryglewicza:          „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą radnej Agaty Wójcik:                    „za" - 15, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0;
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że w wyniku przeprowadzonych głosowań w skład Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta weszli radni:
- Elżbieta Bijaczewska,
- Łukasz Grzonka,
- Małgorzata Hempowicz,
- Władysław Hetman,
- Maciej Krzyżański,
- Jan Łagoda,
- Jakub Musiał,
- Tomasz Potocki,
- Filip Ryglewicz,
- Agata Wójcik.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
           
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki zgłosił kandydaturę radnego Jakuba Musiała.
Radny Jakub Musiał wyraził zgodę na kandydowanie i podziękował za zgłoszenie jego osoby.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zgłosiła kandydaturę radnego Tomasza Potockiego.
Radny Tomasz Potocki nie wyraził zgody na kandydowanie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zgłoszoną kandydaturą radnego Jakuba Musiała na przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 4 głosy.
W wyniku głosowania na przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta został wybrany radny Jakub Musiał.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że na skutek ustaleń z wczorajszego posiedzenia Komisji Rozwoju, w §2 ust. 1 projektu uchwały dopisano dodatkowy punkt dotyczący zakresu działalności komisji (jako podpunkt 26): „26) współpracy z samorządami krajowymi i zagranicznymi".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0. 
Uchwała Nr 197/17/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał podziękował za poparcie jego osoby na stanowisko przewodniczącego oraz zapowiedział, że liczy na owocną współpracę do końca kadencji.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 5/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (druk nr 209).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w wyniku połączenia Komisji Budżetu i Komisji Rozwoju troje radnych zostało członkami tylko jednej komisji, dlatego należy im umożliwić uczestnictwo w jeszcze innej komisji stałej (są to radni: Maciej Krzyżański, Jakub Musiał i Jan Łagoda). W związku z powyższym w porządku obrad dzisiejszej sesji pojawiły się dwa projekty uchwał dotyczące zmiany uchwał z 9 grudnia 2014 r. w sprawie:
- powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
- powołania Komisji Spraw Społecznych.
 
Bieżący punkt porządku obrad dotyczy zmiany Uchwały Nr 5/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, dlatego przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur do składu tej komisji.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił swoją kandydaturę na członka Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka zwróciła uwagę, że radny Maciej Krzyżański był obecny na wszystkich posiedzeniach komisji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zgłoszoną kandydaturą radnego Macieja Krzyżańskiego na członka Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 3 głosy.
W wyniku głosowania, nowym członkiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu został radny Maciej Krzyżański.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 5/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.  
Uchwała Nr 198/17/VII została przyjęta.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 8/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 214).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy radni Jan Łagoda i Jakub Musiał wyrażają zgodę na kandydowanie na członka Komisji Spraw Społecznych.
Radni Jan Łagoda i Jakub Musiał wyrazili zgodę na kandydowanie na członka Komisji Spraw Społecznych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami:
- za kandydaturą radnego Jana Łagody:       „za" - 15, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0;
- za kandydaturą radnego Jakuba Musiała:  „za" - 15, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0;
W wyniku przeprowadzonych głosowań nowymi członkami Komisji Spraw Społecznych zostali radni: Jan Łagoda i Jakub Musiał.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 8/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 199/17/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 212).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotyczy on zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, tj. kotłów i pieców węglowych na proekologiczne źródła ciepła. Skarbnik podkreślił, że dobrowolną decyzją Rady Miasta jest, czy takie dotacje będą przyznawane (dotacje w całości mają być pokrywane z budżetu Miasta Puszczykowa i co do zasady będą bezzwrotne).
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że podstawowym warunkiem uzyskania dotacji jest trwała likwidacja systemów ogrzewania opartych na paliwie węglowym (z wyjątkami, które szczegółowo zostały omówione na posiedzeniach komisji). Dotacja będzie udzielana na wszystkie koszty kwalifikowane, czyli demontaż paleniska, montaż nowego źródła ciepła oraz zakup niezbędnej armatury (jedynie urządzenia niezwiązane trwale z budynkiem nie będą podlegały dofinansowaniu).
Katalog pieców, na montaż których można uzyskać dofinansowanie nie jest ograniczony - jedynym warunkiem jest spełnienie norm unijnych oraz posiadanie wysokiego wskaźnika spalania, aby ograniczyć zanieczyszczenia emitowane do środowiska.
Przewiduje się następujące wysokości dotacji:
- w latach 2017-2018 w wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000 zł na jeden budynek;
- od roku 2019 w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4.000 zł na jeden budynek. 
 
Osoba, która chce uzyskać dotację musi złożyć wniosek oraz być właścicielem budynku lub posiadać jego zgodę (wnioski mogą być składane w ciągu całego roku).
Dotacje będą przyznawane do kwoty zabezpieczonej w budżecie. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w kolejnym punkcie porządku obrad będzie rozpatrywany projekt uchwały ws. zmian w budżecie, w którym wprowadza się kwotę 50 tys. zł na rok bieżący. Jeśli zabezpieczone środki będą niewystarczające, możliwe będzie zwiększenie tej kwoty lub przeniesienie złożonych wniosków na kolejne lata.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że niezależenie od puszczykowskiego programu, w maju zacznie funkcjonować program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „PIECYK - 2017", dotyczący pożyczek na wymianę systemu ogrzewania z możliwością umorzenia do 40 proc. Z informacji uzyskanych z WFOŚiGW, będzie możliwe ewentualne połączenie tych dwóch źródeł dofinansowania.
 
Skarbnik Piotr Łoździn uprzedził, że istnieje ryzyko, że omawiany projekt uchwały zostanie uchylony przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, ponieważ zakłada, że beneficjentami dotacji mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne. Sama ustawa - Prawo ochrony środowiska umożliwia rozszerzenie katalogu potencjalnych beneficjentów o przedsiębiorców i osoby prawne, jednak przedłożony projekt uchwały ma zostać skierowany wyłącznie do osób fizycznych. W uzasadnieniu do projektu uchwały wskazano dwa wyroki sądów administracyjnych, które uznają, że takie postępowanie jest słuszne (brakuje natomiast wyroków potwierdzających słuszność stanowiska RIO). Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w projekcie uchwały wpisany został tylko jeden wyrok i w drodze autopoprawki zamierza się wprowadzić informację także o drugim wyroku:
Podobnie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 8 lipca 2015 r. I SA/Łd 636/15, uznając uzasadnienie WSA w Krakowie w przedmiotowej sprawie za prawidłowe.".
Skarbnik Piotr Łoździn wskazał również, że w §5 pkt 3 poprawione zostało niegramatyczne sformułowanie z: „3) dokumentacji sporządzonej..." na „3) dofinansowanie dokumentacji sporządzonej...".
 
Wypowiadając się w kwestii trwałości programu, skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że przewiduje on, iż mieszkaniec, który zdecyduje się na wymianę źródła ciepła, nie będzie mógł przez 5 lat ponownie zamontować pieca węglowego, który zanieczyszczałby środowisko.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w projekcie uchwały poprawiona została data ukazania się tekstu jednolitego ustawy Prawo ochrony środowiska na: „t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 519".
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja entuzjastycznie przyjęła propozycję omawianego projektu uchwały i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0. 
Uchwała Nr 200/17/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach, które zostały wznowione o godz. 18:23.
 
Ad 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 213).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że wprowadzona została tylko jedna zmiana polegająca na umniejszeniu rezerwy celowej na wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł i wprowadzenie kwoty 50.000 zł na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0. 
Uchwała Nr 201/17/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 18. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek oraz pracownicy Urzędu odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań. 
 
Ad 19. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła następujące pisma:
 • rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność §1 ust. 2 Uchwały Nr 173/17/VII Rady Miasta Puszczykowa w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo, w zakresie wyrazu „rozpoczętą",
 • skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwały Rady Miasta Puszczykowa z 2000 roku (Uchwały Nr 161-163/2000/III z 6 listopada 2000 r. ws. zaliczenia do kategorii dróg gminnych), które zarzucają, że organ stanowiący gminy zastosował niezgodny z prawem tryb wejścia w życie uchwał. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła radcę prawnego o wypowiedź w tej sprawie.
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że przedstawione skargi są zasadne oraz wyjaśnił, że obecnie tego rodzaju uchwały publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Zaznaczył jednak, że wiele samorządów ma podobne problemy. Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że jego kancelaria analizuje skargi i ich ewentualne skutki prawne oraz dodał, że w ustawodawstwie samorządowym trudno ustalić, jakie uchwały są aktem prawa miejscowego i podlegają publikacji w dzienniku urzędowym. Radca prawny powiedział, że zostaną przygotowane odpowiedzi na skargi, ale utrzymanie uchwał jest mało prawdopodobne. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane na następnej sesji.  
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o otrzymanych zaproszeniach oraz przypomniała o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia.
 
Ad 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że kontaktował się z nim mieszkaniec ul. Klonowej zaniepokojony rozbudową budynku urzędu i związaną z tym wycinką drzew. Mieszkaniec zapytał, czy zamierza się przesadzić drzewo (świerk).  
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że po zasięgnięciu opinii fachowców, okazało się, że drzew w tym wieku i o takiej wysokości się nie przesadza oraz dodał, że tuje mogą zostać przekazane mieszkańcowi.
 
Radny Władysław Hetman zgłosił, że w trakcie remontu dworca w Puszczykowie zamontowano wysokie krawężniki, które uniemożliwiają wjazd na ścieżkę rowerową.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że sprawa została już załatwiona - po interwencji Urzędu kolej obniży krawężniki.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że burmistrzowie obiecali podjąć rozmowy na temat przejęcia przez Miasto budynku nastawni przy ul. 3 Maja i zapytała, czy Urząd został poinformowany o zamiarze jego wyburzenia.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że plany ewentualnego przejęcia dotyczyły wyłącznie budynku nastawni przy ul. Poznańskiej (Miasto nie było zainteresowane przejęciem budynku nastawni przy ul. 3 Maja).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że w projekcie modernizacji linii kolejowej budynek nastawni przy ul. 3 Maja od początku przeznaczony był do wyburzenia.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, jaki market powstanie przy ul. Moniuszki, zamiast wcześniej zapowiadanego sklepu sieci „Piotr i Paweł", który - jak wynika z uzyskanych przez radną informacji - wycofał się z inwestycji.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że Urząd Miejski nie posiada żadnych informacji, jakoby przy ul. Moniuszki miał powstać sklep innej sieci.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy planuje się przeprowadzić prace porządkowe w okolicach Rynku.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że prace porządkowe już się rozpoczęły (zamiatarka itp.), a w przyszłym tygodniu rozpocznie się także nasadzanie kwiatów.
Radna Małgorzata Szczotka zgłosiła, że na ul. Poznańskiej (na wysokości ul. Słonecznej) znajduje się duża dziura w jezdni.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że prace związane z łataniem dziur w jezdniach już się rozpoczęły, a wskazana dziura na ul. Poznańskiej została już zgłoszona (podobnie jak dziura na ul. Podgórnej).
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał, czy zagrożenie ptasią grypą nadal istnieje.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że tylko wojewoda może odwołać swoje zarządzenie dotyczące zagrożenia ptasią grypą, dlatego dopóki zarządzenie nie zostanie odwołane, tablice informujące o zagrożeniu muszą zostać.
 
Ad 21. Wolne głosy.
Pan Adam Staliński odniósł się do sesji styczniowej, kiedy to podejmowana była uchwała ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.in. dla terenu ul. Moniuszki i mającego tam powstać marketu. Pan Adam Staliński powiedział, że podczas tamtej sesji pani projektantka wskazała, że jedynym dowodem na nieuciążliwość inwestycji (budowy marketu) jest zapis w Prognozie oddziaływania na środowisko. Pan Adam Staliński powiedział, że zapoznał się z Prognozą oddziaływania na środowisko, w której znalazł dowody potwierdzające, jego zdaniem, uciążliwość inwestycji.
Pan Adam Staliński przytoczył informacje zawarte w tabeli (ze str. 21): Przewidywane oddziaływanie skutków realizacji miejscowego planu na elementy środowiska, które wskazują, że oddziaływanie na powietrze i powierzchnię ziemi będzie negatywne. Tymczasem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stwierdza, że należy czynnie wykazać nieuciążliwość inwestycji w zakresie sześciu czynników, w tym m.in. powietrza i ziemi.
Pan Adam Staliński zapytał, dlaczego na dowód nieuciążliwości marketu, przytoczony został dokument, który stwierdza coś zupełnie przeciwnego oraz, czy istnieje inny dowód świadczący, że inwestycja jest faktycznie nieuciążliwa.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że nie ma innych dowodów, bo nie ma żadnej innej możliwości udowadniania tego w inny sposób. Zgodnie z przepisami, Prognoza oddziaływania na środowisko musiałaby wykazywać uciążliwość, ale jej nie wykazuje. Pani Alina Stempniak powiedziała, że przytoczone zapisy z tabelki nie pozwalają na wyciągnięcie wniosków, o których mówi pan Adam Staliński. Ponadto podkreśliła, że Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego bardzo dokładnie sprawdzał zgodność planu ze studium (konieczne były dodatkowe wyjaśnienia ze strony projektanta i Urzędu Miejskiego) i uznał jego zgodność z prawem. Gdyby wojewoda miał jakiekolwiek zastrzeżenia, to kwestionowałby zapisy planu.
 
Pan Adam Staliński przytoczył fragment zapisu spod wspomnianej wcześniej tabelki o treści: „Przewiduje się negatywny wpływ powstania nowego zagospodarowania na powierzchnię ziemi, powietrze oraz rośliny (...)".
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że przytoczonych zapisów nie można literalnie tłumaczyć na język potoczny, ponieważ są to sformułowania uwzględnione w ustawie Prawo ochrony środowiska. We wskazanym kontekście przytoczony zapis jest negatywny w minimalnym stopniu.  Pani Alina Stempniak zaznaczyła, że budowa każdego budynku (w tym również budynku mieszkalnego) wiąże się z negatywnym oddziaływaniem na środowisko.  
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że dokument Prognozy oddziaływania na środowisko należy czytać w całości. Pod przytoczoną tabelką znajdują się kolejne rozdziały np. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, natomiast konkluzją całego dokumentu jest zapis (str. 26): „(...) ustalenia planu, poprzez szereg zapisów zapewniających ochronę istotnych elementów środowiska, prowadzą do zminimalizowania negatywnych skutków nowego zagospodarowania. Niezbędnym warunkiem będzie precyzyjne egzekwowanie ustaleń planu miejscowego i przestrzeganie wymogów środowiska wynikających z przepisów odrębnych. Rozwój zainwestowania przedmiotowego terenu jest możliwy tylko w zakresie funkcji określonych w planie.
W związku z powyższymi uwagami, przyjęcie proponowanego rozwiązania planistycznego nie wywoła niepożądanych zmian w środowisku, natomiast uporządkuje i udostępni nowe tereny inwestycyjne w mieście Puszczykowo.".
Sekretarz Maciej Dettlaff zapewnił, że nadzór wojewody bardzo wnikliwie badał uchwałę ws. planu i uchyliłby ją, jeśli znalazłby jakiekolwiek nieprawidłowości.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, kto jest autorem Prognozy oddziaływania na środowisko.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że dokument był tworzony przez zespół projektowy, który miał w swoim składzie osobę, która jest przyrodnikiem i posiada stosowne uprawnienia.
 
Ad 22. Zamknięcie sesji.
O godz. 19:00 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 29. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokołowała
/-/ Małgorzata Hempowicz
                                                                                                            Przewodnicząca Rady Miasta