Protokół nr 30/21/VIII 30. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się 22 czerwca 2021 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie oraz zdalnie przy użyciu systemu Zoom

RM.0002.30.2021
 
Godzina rozpoczęcia: 17:04
Godzina zakończenia: 19:08
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 30. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał pracowników Urzędu Miejskiego, radnych, gości i mieszkańców, oglądających transmisję oraz stwierdził quorum (obecnych 14 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o powstanie i uczczenie chwilą ciszy pamięć śp. Władysława Hetmana.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Radna Alfreda Brączkowska zgłosiła wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 3 tj. Przyjęcie protokołu nr 29/21/VIII z dnia 25 maja 2021 r., ponieważ projekt protokołu został przesłany z dużym opóźnieniem.
 
W związku z brakiem innych wniosków i uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad ze zmianą polegającą na wykreśleniu punktu 3.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego nr ZTM.TK.0717.46.2020 z dnia 4 września 2020 r. zawartego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 289).
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, działających na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (druk nr 290).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 291).
 6. Debata nad raportem o stanie Miasta Puszczykowa.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa wotum zaufania (druk nr 286).
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2020.
 9. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2020 r.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2020.
 11. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2020.
 12. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2020 rok.
 13. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2020 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 rok (druk nr 287).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2020 rok (druk nr 288).
 16. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 18. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 19. Wolne głosy.
 20. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego nr ZTM.TK.0717.46.2020 z dnia 4 września 2020 r. zawartego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 289).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego nr ZTM.TK.0717.46.2020 z dnia 4 września 2020 r. zawartego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego informując. Projekt uchwały został przygotowany na wniosek Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego nr ZTM.TK.0717.46.2020 z dnia 4 września 2020 r. zawartego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 289).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 281/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, działających na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (druk nr 290).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, działających na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały przy 6 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, działających na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (druk nr 290).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 282/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 291).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. Wprowadzono dotacje z Powiatu Poznańskiego w kwocie 98.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
 2. Wprowadzono środki w kwocie 7.804 zł na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 3. Wprowadzono środki w kwocie 13.368,02 zł na realizację programu realizowanego przez MOPS: „Wspieraj Seniora”;
 
w wydatkach:
 1. Zwiększono wydatki na remonty dróg powiatowych o kwotę 98.000 zł.
 2. Wprowadzono wydatki w kwocie 7.804 zł na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 3. Zwiększono wydatki na zasiłki celowe o kwotę 13.368,02 zł. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 291).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 283/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Debata nad raportem o stanie Miasta Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawiłraport o stanie Miasta Puszczykowa za rok 2020 informując, że został on przygotowany na podstawie tego, co zostało zrealizowane w zeszłym roku według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Raport przedstawia wszystkie realizowane zadania w odniesieniu do Strategii Rozwoju Miasta oraz innych dokumentów strategicznych.
Sekretarz Maciej Dettlaff podziękował pracownikom urzędu za opracowanie dokumentu oraz pogratulował Radzie Miasta, która w ubiegłym roku przyjęła 91 uchwał.
Sekretarz powiedział, że głównym dokonaniem zeszłego roku było utrzymanie normalności w działaniu urzędu i funkcjonowaniu miasta. Nie doszło do zagrożenia funkcjonowania urzędu czy innych instytucji miejskich, choć wszystko odbywało się w narzuconym reżimie sanitarnym. Puszczykowo jako jedno z pierwszych podjęło szerokie akcje pomocy mieszkańcom - informacyjne i wyposażenia w środki ochrony osobistej (koordynowane później przez ośrodki centralne).
Sekretarz Maciej Dettlaff podkreślił, że dla wszystkich osób, pracujących na rzecz miasta, przygotowanie raportu oraz dzisiejszy dzień łącznie z absolutorium z wykonania budżetu jest świętem podsumowującym zeszły rok, który - mimo pewnych niedociągnięć - był rokiem sukcesu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że raport był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji. Następnie przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył dyskusję nad raportem o stanie Miasta Puszczykowa za rok 2020.
 
Radna Alfreda Brączkowska zwróciła uwagę, żeby nie podawać danych dot. nauczycieli według stopni awansu zawodowego w procentach, tylko wskazać ilość nauczycieli (podobnie jak podawana jest ilość uczniów).
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że to nie są procenty, tylko liczba etatów nauczycielskich, które wyrażane są w liczbach niecałkowitych, ponieważ nauczyciele są w takich wymiarach zatrudniani. Sekretarz dodał, że można napisać, ilu jest zatrudnionych nauczycieli, ale ważniejszą daną jest liczba etatów.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zasugerował, aby w przyszłym roku wskazywać na posiedzeniach komisjach, jak ma wyglądać raport i jakie jeszcze informacje ma zawierać. Przewodniczący wyraził ubolewanie, że już trzeci rok z rzędu do dyskusji nad raportem o stanie Miasta nie zgłaszają się mieszkańcy.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa wotum zaufania (druk nr 286).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa wotum zaufania (druk nr 286).
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Uchwała Nr 284/21/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2020.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2020 informując, że było ono omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji:
 • dochody Miasta zostały zrealizowane w wysokości 62.191.000 zł, co stanowi 100,33% planu,
 • wydatki Miasta zostały wykonane w wysokości 60.945.000 zł, co stanowi 91,91% planu,
 • przychody Miasta za 2020 rok wyniosły 8.736.000 zł, w tym:
- 5.900.000 zł z tytułu emisji obligacji,
- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 1.747.000 zł,
- niewykorzystane środki otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1.089.000 zł;
 • rozchody Miasta dotyczące wykupu emisji obligacji 2.900.000 zł,
 • wynik budżetu za 2020 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 1.245.000 zł, przy planowanym deficycie wynoszącym 4.325.000 zł,
 
Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że wydatki majątkowe zostały w zeszłym roku wykonane niemal w całości. Pomimo sytuacji pandemii oraz mniejszych wpływów podatkowych udało się zamknąć rok nadwyżką i zrealizować wszystkie zadania majątkowe, co jest dużym sukcesem.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.
Nie podjęto dyskusji.
 
Ad 9. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2020 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił informację o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa (na dzień 31 grudnia 2020 r.) mówiąc, że obrazuje ona, jakim majątkiem dysponuje Miasto i jakie zmiany w tym majątku nastąpiły w trakcie ostatniego roku.
W porównaniu z końcem 2019 roku, w roku 2020:
 • zwiększył się majątek o ośrodki trwałe, które zostały przyjęte z budowy, rozbudowy i adaptacji, w tym m.in.:
- nowo wybudowane drogi o wartości 5.315.000 zł,
- remiza strażacka,
- węzeł przesiadkowy,
- kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne (które po 5 latach przejdą na własność mieszkańców);
 • Miasto przejmowało nieodpłatnie grunty pod drogi publiczne, a także za odszkodowaniem, uzyskując łącznie powierzchnię 129 ha gruntów o wartości ewidencyjnej 170.575.000 zł.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył dyskusję dotyczącą przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2020 r.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.
Nie podjęto dyskusji.
 
 
Ad 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2020.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2020 informując, że składa się ono z kilku elementów:
 • bilans wykonania budżetu,
 • łączny bilans jednostek budżetowych,
 • łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych,
 • łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki,
 • informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że bilans wykonania budżetu pokazuje jak wyglądały środki pieniężne całego Miasta (na rachunkach bankowych wszystkich jednostek), zobowiązania finansowe (aktywa netto budżetu), czyli najważniejsze kategorie obrazujące sytuację finansową Miasta:
 • nastąpił wzrost środków pieniężnych z 2.698.000 zł do 6.755.000 zł,
 • zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji i odsetek według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 18.796.000 zł (w stosunku do 15.845.000 zł w roku poprzednim),
 • aktywa netto budżetu wzrosły z -12.941.000 zł do -11.695.000 zł.
 
W bilansie łącznym jednostek budżetowych:
 • łączne aktywa trwałe na koniec 2020 roku wyniosły 304.861.000 zł (z czego większość to wartość gruntów 170.367.000 zł oraz budynków i obiektów inżynieryjnych 89.782.000 zł),
 • zobowiązania wykazane w bilansie to kwota 2.209.000 zł (dotyczy głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczanego za 2020, ale płatnego w 2021 roku),
 • w bilansie wykazano także udział Miasta w Spółce Aquanet, którego wartość wyniosła 40.659.000 zł,
 • należności wyniosły 4.306.000 zł.
 
W rachunku zysków i strat najważniejszą pozycją jest:
 • wynik finansowy Miasta (ustalany memoriałowo), który wyniósł 17.528.000 zł w stosunku do 16.796.000 zł w roku poprzednim.
 
Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obrazuje, jakie czynniki wpływały na zmiany w funduszu, który stanowi źródło finansowania majątku. Wpływ na zmiany w funduszu miały zrealizowane wydatki i dochody budżetowe oraz poczynione inwestycje, uwzględniające wynik finansowy roku poprzedniego.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.
Nie podjęto dyskusji.
 
Ad 11. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2020.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił uchwałę nr SO-18/0954/193/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami informując, że opinia jest pozytywna (ww. opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.
Nie podjęto dyskusji.
 
Ad 12. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2020 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2020 rok (ww. wniosek absolutoryjny stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.
Nie podjęto dyskusji.
 
Ad 13. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2020 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner przedstawił uchwałę nr SO-16/0955/200/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 informując, że opinia jest pozytywna (ww. opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.
Nie podjęto dyskusji.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 rok (druk nr 287).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 rok (druk nr 287).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 285/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2020 rok (druk nr 288).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2020 rok (druk nr 288).
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Uchwała Nr 286/21/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki pogratulował burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi uzyskania absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za poprzedni rok.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek podziękował za udzielone absolutorium oraz powiedział, że tak dobry rezultat – w niełatwym i stawiającym wiele trudnych wyzwań 2020 roku – jest wynikiem pracy pracowników urzędu oraz Rady Miasta. Dobre wyniki osiągane w rankingach były zasługą wszystkich, którzy pracowali na rzecz Miasta. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił 10-minutową przerwę.
 
O godz. 18:05 przewodniczący Rady Tomasz Potocki wznowił obrady.
 
Ad 16. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska oraz kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące wnioski oraz pisma:
 1. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego w sprawie unieważnienia Uchwały Nr 266/21/VIII z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie: Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (nowy projekt uchwały w tej sprawie będzie procedowany w sierpniu).
 2. Skarga mieszkańca na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (skarga została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która zajmie się jej rozpatrzeniem na najbliższym posiedzeniu).
 3. Skarga prokuratora Prokuratury Regionalnej w Poznaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Uchwałę Nr 248/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa (sprawa jest rozpoznawana przez Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że razem ze sekretarzem Maciejem Dettlaffem oraz radną Marią Michałowską przeprowadzili robocze spotkanie dotyczące młodzieżowej rady miasta (część radnych uczestniczyła również w szkoleniu na ten temat), ustalając, że we wrześniu zostaną zorganizowane wybory do młodzieżowej rady miasta.
 
Ad 18. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta nie wpłynęły żadne interpelacje oraz zapytania radnych.
 
Ad 19. Wolne głosy.
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler pogratulowała burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi tytułu Człowieka Roku w kategorii Osobowość Roku 2020, otrzymanego głosami czytelników Głosu Wielkopolskiego, a także uzyskania wotum zaufania i absolutorium. Pani Marzena Fiedler pogratulowała również współpracownikom i doradcom burmistrza oraz Radzie Miasta.
 
Radny Krzysztof Paszkowski:
- zapytał o projekt budowy nieutwardzonego odcinka ul. Wspólnej, po którym dzisiaj płynęła woda. Radny wyraził zdziwienie, że projekt ul. Tenisowej, która znajduje się na końcu rankingu jest realizowany, natomiast nieutwardzony fragment ul. Wspólnej, która znajduje się na 1 lub 2 miejscu rankingu nie może doczekać się nawet ukończenia projektu;
- poruszył kwestię odbiorów np. prac związanych z zimowym utrzymaniem miasta. Radny powiedział, że takie prace nie są odbierane, tylko rozliczane na podstawie tzw. kilometrówki (czyli przejazdu sprzętu), wykazywanej przez wykonawcę. Radny powiedział, że wcześniej prezentował zdjęcia nie najlepiej wykonanych prac oraz dodał, że podobna sytuacja, pomimo protokołów odbioru, występuje w przypadku równania ulic (na ul. Wspólnej po równaniu było gorzej niż przed). Radny powiedział, że nie otrzymał informacji, czy wykonawca i osoba odbierająca mogą się wypowiedzieć w tej sprawie;
- powiedział, że przewodniczący Rady nie zauważył, iż radny chciał się wypowiedzieć w sprawie raportu o stanie miasta. Radny Krzysztof Paszkowski pogratulował dobrego samopoczucia pracownikom, którzy przygotowywali raport, ponieważ radny chodzi po zarośniętych i dziurawych chodnikach, na których po deszczach powstają kałuże. Radny powiedział, że czasami po tym jak zwróci uwagę, coś zostanie załatwione, ale mieszkańcy pytają go, dlaczego to on musi robić, a nie pracownik urzędu, który powinien co jakiś czas przejść się chodnikami po deszczu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że normalny radny, który chciałby pomóc, to zadzwoniłby i zgłosił zauważone nieprawidłowości (np. śmieci, wyrastające krzewy itp.), natomiast radny Krzysztof Paszkowski stosuje metodę upubliczniania naszego nieuctwa.
W kwestii odbiorów prac, wiceburmistrz powiedział, że są one przeprowadzane, natomiast dokumentacja ul. Wspólnej jest złożona w starostwie, które zobowiązało projektanta do wymiany map (mapy należy uaktualnić z powodu położonego światłowodu).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że jutro uzyskane zostanie pozwolenie na budowę ul. Prusa, natomiast dokumentacja projektowa budowy ul. Konopnickiej zostanie zatwierdzona na podstawie decyzji ZRID. Wiceburmistrz powiedział, że zaplanowane na 2021 rok inwestycje powinny zostać wykonane.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że na sesji w 2016 roku zwrócił uwagę, iż na ul. Wspólnej w pasie drogowym wyrastają krzaki zajmujące prawie połowę chodnika. Przypominając kilkukrotnie o sprawie, otrzymywał wymijające odpowiedzi i w związku z tym postanowił upubliczniać takie sprawy, ponieważ inne metody nie dają żadnych rezultatów.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprosił radnego Krzysztofa Paszkowskiego, że podczas debaty nie zauważył, że radny zgłasza się do wypowiedzi.
 
Radny Ryszard Teuschner powiedział, że dzisiejsza ulewa pokazała, że przepust między ul. Ogrodową a drogą 430 jest zapchany. Trawa wykoszona z pobocza drogi 430 wpłynęła do kanału i go zablokowała. Radnemu udało się wyciągnąć ok. 0,5 m3 zanieczyszczeń i uruchomić przepustowość na ok. 30-40%. Radny poprosił o niezwłoczne wyczyszczenie przepustu.
Radny Ryszard Teuschner zauważył, że przy większych ulewach, studnie na ul. Gołębiej i ul. Studziennej nie są w stanie odprowadzić ścieków, dlatego wszystko przelało się przez drogę 430 i wpłynęło na ul. Ogrodową. W związku z czym, radny zasugerował również przeprowadzenie dezynfekcji ul. Ogrodowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że dzisiejszy ulewny deszcz (między godz. 14 a 15) pokazał, które elementy systemu zawodzą oraz przedstawił, w jakich miejscach w Puszczykowie sytuacja była najpoważniejsza:
- ul. Ogrodowa,
- ul. Wąska, na którą wpłynął strumień wody z ul. Poznańskiej, zalewając budynki,
- Szkoła Podstawowa nr 2 została zalana - woda dostała się do budynku przez piwniczne okna, zalewając m.in. pokój nauczycielski i archiwum na ok. 1,5 m.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że dopiero operator numeru alarmowego 112 wyraził zgodę na oddanie puszczykowskiej OSP do dyspozycji urzędu, która została skierowana do SP nr 2 (poznańskie jednostki straży pożarnej zostały wysłane do zalanego szpitala w Puszczykowie). Uruchomione zostały także firmy, odpowiadające za funkcjonowanie pomp na terenie Miasta. Okazało się, że wszystkie pompy działają, ale nie były w stanie przepompować tak dużej ilość wody.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ul. Mazurska oraz ul. Piesza zostały zalana całkowicie. Trzeba było zamknąć ul. Zalesie i Rolną. Po zakończeniu ulewy, udało się wypompować wodę z ul. Klasztornej. Wiceburmistrz poinformował, że obecnie trzeba będzie oczyścić wszystkie utwardzone ulice w Mieście oraz cały układ zbierający kanalizację. Straty w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 są bardzo poważne (konieczne będzie wezwanie archiwistów i osuszanie dokumentów). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zalane zostały również budynki prywatne, zwłaszcza garaże.
 
Radny Ryszard Teuschner poinformował, że trzy rodziny z ul. Ogrodowej zamierzają wystąpić do urzędu o podniesienie oporników na wjeździe.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ze względu na zalewanie ulic Ogrodowej i Wąskiej przez ul. Poznańską, przygotowany został projekt przebudowy kanalizacji na tym odcinku ul. Poznańskiej w kierunku ul. Topolowej (część projektu jest już zatwierdzona).
 
Radna Barbara Kamińska:
- zapytała, czy została już zlecona dokumentacja projektowa na oświetlenie ul. Bukowej,
- zwróciła się z prośbą do straży miejskiej o interwencję u mieszkańców w sprawie zieleni zarastającej chodniki i ciągi pieszojezdni na ulicach: Studziennej, Przecznica, Krańcowa,
- zasugerowała, żeby Miasto chwaliło się osiągniętymi sukcesami np. poprzez billboardy (radna podała przykład gminy Kórnik, która będąc na niższej pozycji rankingu, informuje o sukcesie na billboardzie przy wjeździe do miasta). Radna zwróciła uwagę, że na miejskich billboardach ciągle wisi informacja o Dniu Dziecka.
 
Następnie radna Barbara Kamińska powiedziała, że zapytała dzisiaj dział promocji o planowane wydarzenia miejskie na wakacje i otrzymała kartkę A4 z sześcioma wydarzeniami. Zdaniem radnej nie jest to bogata oferta dla mieszkańców na lato, dlatego ma nadzieję, że zostanie wzbogacona. 
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy będą podjęte jakieś działania wyrównania nawierzchni ul. Bukowej, ponieważ jej ostatnie wyrównanie nie przyniosło rezultatu. Radna zapytał, czy będą prowadzone jakieś prace na ulicy bocznej od ul. Sobieskiego (w stronę firmy Mistal), ponieważ w wyniku ciągłego uzupełniania dziur podniósł się poziom ulicy, która znajduje się teraz wyżej niż posesje.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaznaczył, że ul. Bukowa nie stanowi własności Miasta. Następnie wiceburmistrz powiedział, że równanie ulic nie daje spodziewanego rezultatu (utrzymuje się jedynie przez 2-3 tygodnie), dlatego zapowiedział, że spróbuje poszukać innego rozwiązania.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że dokumentacja projektowa budowy ul. Bukowej wraz z oświetleniem jest w przygotowaniu i zamierza się przeprowadzić postępowanie w tej sprawie na podstawie decyzji ZRID.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że w swoim ogrodzie ma zamontowany wskaźnik opadów, według którego w ciągu 40 minut ulewnego deszczu spadło ponad 40 mm wody, co oznacza, że na każdy 1 m2 spadło 40 litrów wody oraz dodał, że mieszkając w Puszczykowie od 1945 roku nie pamięta tak dużych opadów. Radny powiedział, że żadna kanalizacja nie odbierze tak dużej ilości wody w tak krótkim czasie (można jedynie próbować zabezpieczać piwniczne okna i niżej położone garaże). Podobne katastrofalne zdarzenia mogą występować w przyszłości, zwłaszcza przy zachodzących zmianach klimatu. Radny podkreślił jak bardzo istotna jest zieleń, która zatrzymuje wodę. 
 
Odnosząc się do sytuacji na ul. Śląskiej, radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy możliwe jest umieszczenie tam znaku T-22, informującego, że dopuszcza się ruch rowerowy w obie strony.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w tym temacie trwają rozmowy ze starostwem, podczas których zaproponowano dwa rozwiązania:
- umieszczenie znaku C-16 oznaczającego drogę dla pieszych, a pod nim tabliczki z napisem: „Dopuszcza się ruch rowerowy”,
- umieszczenie pod znakiem zakazu wjazdu tabliczki z napisem: „Nie dotyczy rowerzystów”.
 
Wiceburmistrz powiedział, że starostwo wyrazi ewentualną zgodę jedynie na drugie rozwiązanie pod warunkiem spełnienia szeregu wymogów (m.in. wprowadzenia dodatkowego oznakowania, wykonanie badania natężenia ruchu, uzupełnienia projektu organizacji ruchu). Wiceburmistrz zaznaczył, że o konkretnych ustaleniach będzie mógł poinformować dopiero w przyszłym tygodniu.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że jest zaskoczony, że Miasto zamierza zlecić dokumentację budowy ul. Bukowej, która znajduje się na końcu rankingu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że początkowo zamierzano wykonać jedynie dokumentację oświetlenia, ale w związku z tym, że własność ul. Bukowej nie jest uregulowana, zdecydowano o próbie przeprowadzenia postępowania na podstawie decyzji ZRID (wówczas naliczone odszkodowanie za drogę wpłaca się do sądu, jako zabezpieczenie dla spadkobierców). Wiceburmistrz powiedział, że od momentu wyboru wykonawcy projektu do momentu budowy może minąć wiele lat, a na podstawie decyzji ZRID będzie można w pierwszej kolejności wybudować oświetlenie.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że w rankingu przed ul. Bukową znajduje się 55 ulic, które zapewne też mają nieuregulowany stan prawny, dlatego zdaniem radnego najpierw należy zająć się ulicami, które znajdują się na pierwszych miejscach rankingu, a do procedur związanych z regulacją stanu prawnego ul. Bukowej przystąpić wtedy, gdy przyjdzie jej kolej. Radny wyraził protest przeciwko wprowadzaniu do realizacji ulic z końca rankingu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w sprawozdaniu z pracy referatów urzędu wskazane są ulice, dla których wszczęte zostało postepowanie na wykonanie projektów ich budowy oraz zaznaczył, że przygotowanie projektu budowy ul. Bukowej będzie najprawdopodobniej trwało kilka lat i nie opóźni budowy innych ulic.
 
Radny Maciej Krzyżański przypomniał, że w grudniu składał wniosek o wykonanie dokumentacji dla bocznej ulicy od ul. Gwarnej, przeciwko czemu protestowano, pomimo że ta ulica znajduje się wyżej w rankingu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jedynym sposobem uzyskania pozwolenia na budowę oświetlenia jest wykonanie projektu budowy ulicy (na podstawie decyzji ZRID). Wiceburmistrz dodał, że wniosek radnego Macieja Krzyżańskiego dotyczący ulicy bocznej od Gwarnej został uwzględniony.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że w związku ze śmiercią radnego, przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające, których termin powinien zostać wyznaczony w ciągu dwóch miesięcy.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki złożył obecnym życzenia bezpiecznych wakacji.  
 
Ad 20. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o terminie kolejnej sesji, która odbędzie się 24 sierpnia 2021 r.
 
O godzinie 19:08 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 30. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
protokołowała
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki