Protokół nr 3/18/VIII 3. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0002.3.2018
 
Godzina rozpoczęcia: 17:06
Godzina zakończenia: 19:45
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 3. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 13 radnych, chwilowa nieobecność radnej Barbary Kamińskiej oraz usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Czarneckiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek przekazał na ręce prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Gniewka Niedbały wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym. Specjalistyczny sprzęt został zakupiony przez Miasto Puszczykowo przy wsparciu ze środków Funduszu Sprawiedliwości (Program I Priorytet IIIB). Burmistrz Andrzej Balcerek podziękował posłowi na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Bartłomiejowi Wróblewskiemu oraz członkowi Zarządu Powiatu w Poznaniu Piotrowi Zalewskiemu za obecność podczas sesji oraz pomoc w uzyskaniu dofinansowania.
 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Gniewko Niedbała podziękował za przekazane wyposażenie i zapewnił, że dzięki niemu prowadzone akcje będą mogły trwać krócej i być skuteczniejsze. Pan Gniewko Niedbała podziękował wszystkim osobom, które pomagały przy pozyskaniu dofinansowania oraz posłowi na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Bartłomiejowi Wróblewskiemu, który przyczynił się do powstania Programu Wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości.
 
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Bartłomiej Wróblewski powiedział, że nie zna innej instytucji niż ochotnicza straż pożarna, która działając społecznie ratowałaby ludzkie życie, zdrowie i mienie. Puszczykowska jednostka została reaktywowana przed kilkoma laty, co zdaniem posła przemawia za celowością i słusznością jej doposażenia. Pan Bartłomiej Wróblewski przedstawił również proces powstawania Programu Wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości oraz procedurę przyznania dofinansowania na zakup doposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie. Na zakończenie pan Bartłomiej Wróblewski życzył druhnom i duhom tyle powrotów, ile wyjazdów na akcje ratunkowe.
 
O godzinie 17:14 do obradujących dołączyła radna Barbara Kamińska (obecnych 14 radnych).
 
Korzystając z okazji pan Bartłomiej Wróblewski pogratulował reelekcji burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi oraz uzyskania mandatów nowo wybranym radnym. Pan Bartłomiej Wróblewski zapewnił, że wzorem lat ubiegłych, deklaruje chęć współpracy i pomocy władzom Miasta Puszczykowa w sprawach, w których takiego wsparcia i pomocy będzie mógł udzielić.
 
Przedstawiciel Zarządu Powiatu w Poznaniu Piotr Zalewski powiedział, że Powiat Poznański nie uczestniczył w zakupie przekazywanego podczas dzisiejszej sesji sprzętu, ale może poinformować, że puszczykowska jednostka ochotniczej straży pożarnej uzyskała pomoc ze środków Powiatu Poznańskiego w kwocie 200.000 zł dofinansowania na budowę remizy strażackiej. W imieniu Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego pan Piotr Zalewski życzył strażakom bezpieczeństwa podczas prowadzonych akcji oraz pogratulował radnym oraz burmistrzowi wyboru w minionych wyborach, a także uzyskania wysokiego wyniku wyborczego. W imieniu władz Powiatu Poznańskiego pan Piotr Zalewski zadeklarował chęć współpracy z Miastem Puszczykowem w sprawach dotyczących funkcjonowania Powiatu Poznańskiego. Korzystając z okazji pan Piotr Zalewski złożył wszystkim obecnym życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek podziękował przedmówcom za złożone życzenia oraz deklaracje chęci współpracy i pomocy w sprawach ważnych dla Miasta Puszczykowa. W podziękowaniu za okazane wsparcie, burmistrz Andrzej Balcerek wręczył panom Bartłomiejowi Wróblewskiemu oraz Piotrowi Zalewskiemu upominek w postaci kalendarza na przyszły rok.
 
O godzinie 17:20 przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę, która trwała do 17:28.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.  
W imieniu Burmistrza, sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o dodanie do porządku obrad punktu 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 36).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 1/18/VIII z dnia 20 listopada 2018 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr 2/18/VIII z dnia 27 listopada 2018 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 (druk nr 28).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 27).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 26).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 25).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 21).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 22).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Działkowej w Puszczykowie (druk nr 23).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Sowiej (druk nr 24).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 31).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 36).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych (druk nr 29).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (druk nr 30).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 32).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 33).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 34).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 35).
 21. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 22. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 23. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 24. Wolne głosy.
 25. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 1/18/VIII z dnia 20 listopada 2018 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 1/18/VIII z dnia 27 listopada 2018 r.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 1/18/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Przyjęcie protokołu nr 2/18/VIII z dnia 27 listopada 2018 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 2/18/VIII z dnia 27 listopada 2018 r.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 2/18/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 (druk nr 28).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 
W imieniu Burmistrza, pan Karol Majewski zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na dodaniu do realizatorów działań w dziale 4 pkt. 3 zadanie 1 i 2 Komisariatu Policji w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 (druk nr 28).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Autopoprawki zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 (druk nr 28).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 21/18/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 27).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 27).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 22/18/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 26).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 26).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 23/18/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 25).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 25).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 24/18/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 21).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o łączne przedstawienie projektów uchwał rozpatrywanych w tym oraz kolejnym punkcie porządku obrad.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Mieszkaniowej oraz projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Mieszkaniowej.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała oba ww. projekty uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 21).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 25/18/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 22).
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bjaczewska poinformowała, że na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 13 grudnia br. komisja pozytywnie zaopiniowała kandydaturę radnej Marii Michałowskiej na członka Komisji Mieszkaniowej.
 
Radna Maria Michałowska potwierdziła swoją kandydaturę na członka Komisji Mieszkaniowej.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie powołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 22).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 26/18/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Działkowej w Puszczykowie (druk nr 23).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Działkowej w Puszczykowie.
 
Radny Maciej Krzyżański przedstawił swoje wątpliwości dotyczące tego, że właściwszym działaniem byłaby sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, niż oddawanie jej w dzierżawę na kolejne lata.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki odpowiedział, że na Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, która odbyła się 17 grudnia br. poinformowano, iż dotychczasowi dzierżawcy nie są zainteresowani zakupem nieruchomości, a jedynie jej dalszą dzierżawą.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, z czego wynika taka niska stawka za dzierżawę.
 
Pani Aleksandra Mizerska odpowiedziała, że stawka została uregulowana zarządzeniem burmistrza, stworzonym na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Działkowej w Puszczykowie (druk nr 23).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 27/18/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Sowiej (druk nr 24).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Sowiej.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że po dokonaniu sprzedaży omawianej części nieruchomości teren przeznaczony pod drogę będzie miał jedynie 8 m szerokości. Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy w przyszłości taka szerokość drogi nie będzie stanowiła przeszkody uzyskania pozwolenia na jej budowę.
 
Pani Aleksandra Mizerska odpowiedziała, że jeśli w przyszłości zostanie podjęta decyzja o budowie drogi we wskazanej lokalizacji, to nie będzie ona stanowiła problemu. Przedmiotowa droga posiada status drogi wewnętrznej i w jej przypadku szerokość 8 m jest wystarczająca do uzyskania pozwolenia na budowę.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Sowiej (druk nr 24).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 28/18/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 31).
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Barbara Kamińska poinformowała, że w opinii komisji skarga była całkowicie bezzasadna. Inne potraktowanie sprawy i nieobciążenie skarżących stosowną nota byłoby sprzeczne z zasadą dyscypliny finansów publicznych.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 31).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 29/18/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 36).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Radny Krzysztof Paszkowski odczytał zapis § 6 pkt. 3 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiący, że „Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym powinien w szczególności zawierać oświadczenie wnioskodawcy, czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego". Radny Krzysztof Paszkowski zapytał, co w sytuacji, gdy wnioskodawca posiada więcej niż jedno przyłącze.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Aqanet S.A. musi zostać poinformowany o doprowadzaniu dwóch ujęć wody do tego samego rurociągu, taka konieczność wynika z ryzyka wystąpienia skażenia wody. Nieruchomości posiadające więcej niż jedno przyłącze będą kontrolowane przez Aquanet S.A.
 
Radny Krzysztof Paszkowski odczytał zapis § 8 pkt. 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiący, że „Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków". Zdaniem radnego Krzysztofa Paszkowskiego taki zapis jest niedopuszczalny, ponieważ ta kwestia powinna zostać ustalona w porozumieniu z odbiorcą.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zastosowane okresy rozliczeniowe, np. miesięczny lub kwartalny określa umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, kto w obecnej sytuacji, będzie decydował o podwyżkach taryf dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Aquanet S.A. na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że do niedawna Rada Miasta miała możliwość przedyskutowania zmian taryf bezpośrednio z administratorem. Obecnie tę kompetencję posiada Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a jej dodatkowym uprawnieniem jest nadzorowanie, aby taryfy nie wzrastały gwałtownie. Instytucja ta może odmówić akceptacji cen przedstawionych przez Aquanet S.A. Dnia 6 czerwca br. wprowadzono nowe taryfy, pozostawiając ich dotychczasową wysokość bez zmian. Czas ich obowiązywania to najbliższe 3 lata.
 
Skarbnik Piotr Łoździn uzupełnił odpowiedź udzieloną przez wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego radnemu Krzysztofowi Paszkowskiemu informując, że kwestia rozliczeń nie może zostać uregulowana szczegółowo w uchwale, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków sposób i termin rozliczeń reguluje umowa zawarta między stronami.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 36).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 30/18/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych (druk nr 29).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych (druk nr 29).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 31/18/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (druk nr 30).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy znana jest kwota opłaty za pobyt dziecka w żłobku po uwzględnieniu dotacji (na terenie Miasta Puszczykowa działa obecnie jeden żłobek).
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że z jego wiedzy wynika, iż opłata za pobyt jednego dziecka w żłobku wynosiła ponad 600 zł za miesiąc i została obniżona w wyniku dotacji o 200 zł. Zdaniem skarbnika Piotra Łoździna należy założyć, że zwiększenie wysokości dotacji wpłynie na ponowne obniżenie wysokości czesnego.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (druk nr 30).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 32/18/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 32).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 32).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 33/18/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 33).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
1) W dziale 700 zmniejszono o kwotę 230.000 zł dochody z tytułu sprzedaży gruntów.
2) W dziale 756 zwiększono dochody z tytułu udziału w podatku PIT o kwotę 917.956,12 zł.
3) W dziale 852 zmniejszono dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 3.261 zł.
4) W dziale 921 zmniejszono o kwotę 1.017.956,12 zł dochody z tytułu dotacji ze środków UE (dochody zostaną zrealizowane w 2019 r.).
w wydatkach:
1) W rozdziale 70005 zmniejszono o kwotę 44.100 zł wydatki na realizację zadania pn.: „Adaptacja na potrzeby Urzędu Miejskiego budynku nastawni" z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na 2019 r.
2) W rozdziale 80101 dokonano zmian w klasyfikacji wydatków.
3) W dziale 852 dokonano zmian w klasyfikacji wydatków oraz z uwagi na zmniejszenie dotacji z budżetu państwa umniejszono wydatki w rozdziale 85213 o kwotę 237 zł oraz w rozdziale 85216 o kwotę 3.024 zł.
4) W rozdziale 855 dokonano zmian w klasyfikacji wydatków.
5) W rozdziale 92601 zmniejszono o kwotę 285.900 zł wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa pumptracku przy ul. Nowe Osiedle" z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na 2019 r.
 
W imieniu Burmistrza skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę polegającą na zmianie klasyfikacji budżetowej opłaty za odprowadzanie wód do rzeki Warty, które ponosimy od 2018 roku w kwocie 212.000 zł z rozdziału 60016 do rozdziału 90001.
Radna Barbara Kamińska zapytała o przyczynę zwiększenia wydatków na dotacje w ramach realizacji Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego o kwotę 30.000 zł w rozdziale 92605.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że pytanie nie dotyczy trwającego punktu obrad.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 33).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Autopoprawki zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 33).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 34/18/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
O godzenie 18:20 przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę trwającą do 18:23.
W trakcie przerwy sesję opuścił radny Piotr Płóciennik (obecnych 13 radnych).
 
Ad 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 34).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028.
 
W imieniu Burmistrza skarbnik Piotr Łoździn zgłosił następujące autopoprawki:
 
w załączniku nr 1:
1) Zwiększenie dochodów o kwotę 1.000.000 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 17.956,11 zł dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat i zwiększenie o kwotę 1.017.956,11 zł dochodów majątkowych z dotacji (środki UE).
2) Zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych 680.000 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 320.000 zł.
 
w załączniku nr 2:
1) Wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe kontynuowane pn.: Budowa pumptracku przy ul. Nowe Osiedle: limit wydatków 2019 r. 285.900 zł.
2) Wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe kontynuowane pn.: Adaptacja na potrzeby Urzędu Miejskiego budynku nastawni: limit wydatków 2019 r. 50.000 zł.
3) Zwiększono wydatki majątkowe kontynuowane na Program budowy dróg o kwotę 300.000 zł.
4) Zwiększono wydatki majątkowe kontynuowane na Program budowy i modernizacji oświetlenia o kwotę 44.100 zł.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Autopoprawki zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 34).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 35/18/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 20. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 35).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019, informując, że projekt uchwały zakłada:
1. Dochody budżetu Miasta w wysokości  54.300.000 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 54.600.000 zł.
3. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 300.000 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych, co oznacz, że nie wpłynie on na zwiększenie zadłużenia Miasta.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200.000 zł.
5. Wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani w wysokości 200.000 zł.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w wysokości 6.117.879 zł.
7. Przychody budżetu Miasta w wysokości 2.502.000 zł, w tym przychody w wysokości 302.000 zł z tytułu z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
8. Rozchody budżetu Miasta w wysokości 2.202.000 zł.
9. Rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł.
10. Rezerwy celowe w wysokości 463.000 zł, w tym na:
1) wydatki bieżące w wysokości 271.000 zł, w tym na:
a) realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 121.000 zł.
b) wydatki oświatowe w wysokości 140.000 zł.
c) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości 192.000 zł, w tym na:
a) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł.
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 182.000 zł.
11.  Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta do kwoty 5.000.000 zł.
2) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zadań i grup wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych.
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania zmian planu wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian w zakresie paragrafów 302, 401, 404, 411, 412 oraz wydatków majątkowych.
4) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku bankowego Miasta.
12.  Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 
W imieniu Burmistrza skarbnik Piotr Łoździn zgłosił następujące autopoprawki:
1. w § 1 (i odpowiednio w załączniku nr 1) zwiększenie dochodów o kwotę 1.000.000 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 17.956,11 zł dochodów bieżących w rozdziale 75616 § 0500 i zwiększenie o kwotę 1.017.956,11 zł dochodów majątkowych w rozdziale 92109 § 6257.
2. w § 2 (i odpowiednio w załącznikach 2-4) Zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000 zł, w tym:
1) Wprowadzenie wydatków na zadanie majątkowe w kwocie 285.900 zł w rozdziale 92601 pn.: Budowa pumptracku przy ul. Nowe Osiedle.
2) Wprowadzenie wydatków na zadanie majątkowe w kwocie 50.000 zł w rozdziale 70005 pn.: Adaptacja na potrzeby UM budynku nastawni.
3) Zwiększenie wydatków na odszkodowania o kwotę 289.000 zł w rozdziale 70005,
4) Zwiększenie wydatków na Program budowy i modernizacji oświetlenia ulic o kwotę 44.100 zł w rozdziale 90015.
5) Zwiększenie wydatków na dotacje w ramach realizacji Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego o kwotę 30.000 zł w rozdziale 92605.
6) Zwiększenie wydatków na program budowy dróg o kwotę 300.000 zł w rozdziale 60016.
7) Wykreślenie rezerwy majątkowej na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 250.000 zł; wprowadzenie wydatków na zadanie majątkowe w kwocie 250.000 zł w rozdziale 70005 pn.: Adaptacja na potrzeby harcówki budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 2200 obręb Puszczykowo - zadanie realizowane w ramach puszczykowskiego budżetu obywatelskiego.
8) Zwiększenie wydatków na rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 1.000 zł.
3. W § 9 ust. 2 pkt 2 wykreślenie ppkt b „zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 250.000 zł".
4. W § 9 ust. 2 pkt 1 ppkt a zwiększenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 1000 zł.
5. W § 8 ust. 2 poprawka błędu pisarskiego - zamiast kwoty rozchodów 2.200.000 zł powinno być 2.202.000 zł.
6. Zmiana w załączniku nr 3 rozdziału klasyfikacji budżetowej: z 70005 na 70004 w zakresie wydatków na zadanie „Modernizacja budynków komunalnych".
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odczytał uchwałę SO.-0952/60/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Puszczykowo na 2019 rok - opinia pozytywna.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy zostały zaplanowane wydatki na realizację kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w tej sprawie została podjęta uchwała nr 348/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie współdziałania z Gminą Komorniki w realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim, na podstawie której mogło zostać zawarte porozumienie z Gminą Komorniki. W przeszłorocznym budżecie na ten cel została zabezpieczona kwota 35.000 zł.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki powiedział, że w 2019 roku Miasto Puszczykowo będzie musiało zapłacić tzw. „Janosikowe".  Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy w kolejnych latach też tak będzie i czy ta kwota może wzrosnąć.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w roku 2019 Miasto Puszczykowo będzie musiało zapłacić tzw. „Janosikowe" polegające na wpłacie do budżetu państwa dochodów przewyższających wskaźnik 150 % średnich dochodów gmin w Polsce. Aktualne przekroczenie wynosi 158% i Miasto Puszczykowo musi zwrócić do budżetu państwa kwotę nadwyżki. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że można przypuszczać, iż w przyszłym roku sytuacja się powtórzy, ale nie powinna utrzymywać się w kolejnych latach.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał na ile realna jest zaplanowana sprzedaż mienia Miasta Puszczykowa.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w roku bieżącym próbowano sprzedać dwie działki przy ul. Klasztornej. Udało się sprzedać jedną z nich. Do sprzedaży pozostaje druga działka przy ul. Klasztornej, dwie mniejsze działki położone na terenie Starego Puszczykowa oraz dwie działki przy ul. Dąbrowskiego. Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że liczy na pozytywne rozstrzygnięcie części z prowadzonych postępowań.
 
Radna Barbara Kamińska ponowiła pytanie dotyczące przyczyny zwiększenia wydatków na dotacje w ramach realizacji Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego o kwotę 30.000 zł w rozdziale 92605.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że projekt uchwały jeszcze przed zgłoszeniem autopoprawki zakładał zwiększenie kwoty dotacji w stosunku do roku 2018. Kwota dotacji jest ustalana w oparciu o informacje o zadaniach planowanych przez organizacje pożytku publicznego i na tej podstawie tworzone są założenia do projektu budżetu. W tym roku wniosek jednej z organizacji wpłynął już po opracowaniu projektu budżetu. Wniosek ten był omawiany podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta i dotyczył dofinansowania turniej organizowanego przez Stowarzyszenie Sportowe - Akademia Tenisowa „Angie". O przyznaniu konkretnej kwoty dotacji na realizacje konkretnego zadania przez daną organizację pożytku publicznego stanowi odrębna procedura.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki powiedział, że na ul. Moniuszki rozpoczęła się inwestycja polegająca na budowie obiektu handlowego.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy inwestor zamierza partycypować w kosztach budowy ulicy.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że trwają rozmowy z inwestorem, który rozpoczął już budowę obiektu handlowego przy ul. Moniuszki. W związku z inwestycją planowana jest przebudowa ulicy w zakresie budowy nowego pasa (tzw. prawoskrętu), ścieżki rowerowej, modernizacji nawierzchni drogi i chodnika, budowy kanalizacji deszczowej. Inwestor będzie partycypował w kosztach budowy, a wysokość kwoty partycypacji jest nadal negocjowana
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy w kolejnych latach Miasto będzie ponosiło opłatę za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Warty. W roku 2018 ta opłata wynosiła blisko 200.000 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wskazana opłata wynika z nowych uregulowań prawnych, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Przed jej wprowadzeniem opłaty dotyczące ochrony środowiska ponoszone przez Miasto Puszczykowo wynosiły ok. 20.000 zł na rok, a obecnie jest to ok. 200.000 zł.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, ilokrotnie będzie ponawiana oferta sprzedaży działki położonej przy ul. Klasztornej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w przyszłym roku zostanie podjęta próba sprzedaży nieruchomości. W związku z końcowym etapem prac przy budowie ul. Klasztornej atrakcyjność nieruchomości dla potencjalnych nabywców wzrosła. Rozważane jest obniżenie ceny nieruchomości.
 
W przypadku wystąpienia problemów ze sprzedażą omawianej nieruchomości radna Barbara Kamińska zaproponowała rozważnie utworzenia na jej terenie placu zabaw.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w niedawno uchwalonym Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18 - część B przewidziano inne miejsce na budowę placu zabaw, choć lokalizacja wskazana przez radną również jest rozważana.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy wnioski złożone do budżetu przez radnych zostały zaakceptowane.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wnioski od radnych wpłynęły na wstępnym etapie tworzenia projektu budżetu, natomiast w terminie wynikającym z procedury uchwalenia budżetu nie wpłynął już żaden wniosek od radnych w związku, z czym nie ma konieczności przeprowadzania głosowania w ich sprawie podczas dzisiejszej sesji.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, na których ulicach w przyszłym roku jest planowana budowa nowego oświetlenia i czy wśród nich została uwzględniona ul. Jeździecka.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że projekt budżetu na przyszły rok zakłada zrealizowanie oświetlenia na ul. Miętowej, ul. Podleśnej i ul. Krzywej. W przypadku pojawiania się oszczędności po zakończeniu poszczególnych postepowań o udzielenie zamówień publicznych będzie możliwe wykonanie innych inwestycji.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Autopoprawki zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 35).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 36/18/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 21. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
O godzinie 19:11 sesję opuściła radna Barbara Kamińska (obecnych 12 radnych).
 
Ad 22. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o następujących sprawach:
 • Pismo Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 6.12.2018 r. (gratulacje z okazji wyboru na przewodniczącego Rady Miasta, życzenia świąteczne oraz prośba o zapraszanie przedstawiciela Radcy Powiatowej WIR na posiedzenia Rady Miasta).
 • Pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2018 r., informujące o wniesieniu skargi na uchwałę nr 335/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18 - część B.
 
Radca Prawny Sylwia Schulze poinformowała, że trwa przygotowywanie odpowiedzi na ww. skargę. Termin na udzielenie odpowiedzi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu upływa dnia 31 grudnia br.
 
Ad 23. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
W nawiązaniu do tematu smogu poruszonego na ostatnim posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 13 grudnia br. radny Filip Ryglewicz przekazał przewodniczącemu Rady Tomaszowi Potockiemu wycenę urządzenia do monitorowania jakości powietrza (ekran LED o wymiarach 2m x 1m oraz czujnik jakości powietrza), który wyświetla wyniki pomiarów (cena netto 12.600 zł).
 
Radny Filip Ryglewicz przekazał pytanie zadane mu przez mieszkańca dotyczące tego, czy Miasto Puszczykowo ma możliwość bezpośredniego rozliczania się z firmami wymieniającymi piece mieszkańców, którzy uzyskali dotację. Takie rozwiązanie umożliwi wymianę pieca bez konieczności pokrywania całkowitych kosztów usługi przez mieszkańców. Konieczność posiadania całej kwoty na pokrycie kosztów wymiany pieca, a nie jedynie jej części, może być czynnikiem uniemożliwiającym niektórym mieszkańcom staranie się o uzyskanie dotacji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że żaden mieszkaniec nie zgłosił takiego problemu do Urzędu Miejskiego. Rozwiązanie polegające na zapłacie kwoty dotacji przez Miasto bezpośrednio firmie instalującej piec jest prawnie trudne do wprowadzenia.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Rady Metropolii Poznań, gdzie poinformowano o planowanym uruchomieniu w styczniu 2019 r. programu pn. „Czyste Powietrze". Program ma polegać, m.in. na udzielaniu informacji oraz pomocy mieszkańcom przy pozyskiwaniu środków na wymianę piecy i instalacji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odniósł się do tematu poruszonego przez radnego Filipa Ryglewicza, informując, że po przeanalizowaniu uchwały określającej zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa, dopuszczalnym jest zastosowanie rozwiązania polegającego na wypłaceniu mieszkańcowi kwoty dotacji na podstawie protokół odbioru wykonanych prac, bez konieczności okazania dokumentu potwierdzającego płatność za wykonaną usługę. Mieszkaniec ma w takiej sytuacji możliwość opłacenia faktury wystawionej przez usługodawcę z 14-dniowym terminem płatności po wypłaceniu dotacji, bez konieczności pokrywania kosztów usługi w całości ze swoich pieniędzy.
 
Radny Piotr Guziałek poinformował, że mieszkańcy ul. Matejki skarżą się, że została zaniechana budowa światłowodu na ich ulicy. Radny Piotr Guziałek poprosił o udzielenie informacji, czy prace zostaną wznowione.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że władze miasta mają kontakt z mieszkańcami ul. Matejki oraz firmą Inea. Prace na części ulicy zostały zakończone, a w celu realizacji przyłączy światłowodowych na kolejnym odcinku ulicy firma Inea musi zakończyć procedurę polegającą na ustalenia kosztu przyłączy.
 
Radny Piotr Guziałek zgłosił zastrzeżenia do pracy firmy Inea. Przedstawiciele firmy przychodzili do mieszkańców w godzinach porannych i większość mieszkańców nie miała możliwości z nimi porozmawiać. Zdaniem radnego Piotra Guziałka firma Inea nie jest elastyczna.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że jeżeli przedstawiciel firmy Inea nie zastał mieszkańca danej ulicy w domu, to ma obowiązek zostawić w skrzynce pocztowej informację z prośbą o kontakt w sprawie przyłącza światłowodowego na danej ulicy.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że prowadzenie przez firmę Inea prac w miesiącach zimowych może skutkować zapadnięciem się chodników wiosną, kiedy to grunt zacznie osiadać. Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy w związku z tym istnieje możliwość, aby wyegzekwować od inwestora dokonanie poprawek wiosną.
 
Wiceburmistrz Władysław Slisiński odpowiedział, że prowadzenie przez inwestora prac w wyniku, których zostaje rozebrany chodnik jest obwarowane wymogiem przywrócenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji.
 
Ad 24. Wolne głosy.
Przedstawiciel Fundacji Aktywności Lokalnej Iwona Janicka zgłosiła Radzie Miasta następujące sprawy:
1) Prośba o przygotowywanie i przedstawianie przez radnych nowej kadencji informacji z działania stowarzyszeń, których Miasto jest członkiem.
2) Prośba o zorganizowanie spotkania w sprawie projektu pn. „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą", w którego zakres wchodzi budowa ścieżki rowerowej - przebudowa drogi powiatowej nr 2490P na odcinku od drogi wojewódzkiej 430 do dworca PKP (tzw. grobla). Zdaniem pani Iwony Janickiej, mimo iż projekt został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO poddziałanie 3.3.3.), to nie spełnia kryterium zrównoważonego rozwoju i zobowiązana będzie zgłosić swoje uwagi Komitetowi Monitorującemu WRPO.
3) Prośba o zorganizowanie spotkania w sprawie projektu rewitalizującego pn. „Rewitalizacja willi „Mimoza" na cele społeczno-kulturalne". Zdaniem pani Iwony Janickiej, mimo iż projekt został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (poddziałanie 4.4.3) należy go poprawić, aby decyzja o dofinansowaniu nie została cofnięta.
4) Poinformowała, że w przypadku dwóch naborów dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania ustalone kryteria dyskryminują puszczykowskie szkoły, jako potencjalnych wnioskodawców. Zdaniem pani Iwony Janickiej radni powinni zwiększyć swoja aktywność w tym temacie.
5) Poinformowała o swojej interwencji, przeprowadzonej przez przedstawicieli rad organizacji pożytku publicznego Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego w sprawie kryteriów naborów dotyczących realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Pani Iwona Janicka poprosiła radnych o zapoznanie się z kryteriami konkursu i zgłoszenie swoich uwag.
 
Radny Jan Łagoda zgodził się, że radni powinni zapoznać się z kryteriami konkursów, o których wspomniała pani Iwona Janicka, tak aby zabezpieczały interesy Miasta Puszczykowa. Radny Jan Łagoda powiedział, że wbrew temu, co mówiła pani Iwona Janicka projekt pn. „Rewitalizacja willi „Mimoza" na cele społeczno-kulturalne" nie jest realizowany w ramach konkursu rewitalizującego.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zasugerował, aby radny Jan Łagoda zaprosił panią Iwonę Janicka na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, gdzie przedstawione przez nią tematy mogą zostać omówione.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przekazał informację na temat przeprowadzonych konsultacji internetowych dotyczących wyboru nowego loga Miasta Puszczykowa.
 
Radny Filip Ryglewicz zgłosił, że w jego ocenie kolory loga powinny być żywsze.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że sugestia radnego Filipa Ryglewicza zostanie przekazana grafikowi.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przypomniał o konieczności złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych na początek kadencji (oświadczenia majątkowe na początek kadencji należy złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, dla większości radnych będzie to dzień 20 grudnia br., natomiast dla radnego Mariusza Frąckowiaka i radnego Krzysztofa Paszkowskiego będzie to dzień 27 grudnia br.).
 
Ad 25. Zamknięcie sesji.     
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki, a następnie Burmistrz Andrzej Balcerek złożyli życzenia świąteczne i noworoczne.
 
O godzinie 19:45 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 3. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
protokołowała 
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki