Protokół nr 32/17/VII 32. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 32/17/VII
32. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 20 czerwca 2017 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.32.2017 
 
Godz. rozpoczęcia:     17:04
Godz. zakończenia:    19:20
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 32. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 13 radnych; chwilowa nieobecność radnych Macieja Krzyżańskiego i Tomasza Potockiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz w imieniu swoim oraz Rady Miasta złożyła gratulacje Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie za zajęcie 15. miejsca w Ogólnopolskich Mistrzostwach w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Następnie przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Miasto Puszczykowo otrzymało od OSP Głuszyna zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego. Burmistrz Andrzej Balcerek pogratulował OSP Puszczykowo odniesionego sukcesu, a przedstawiciel OSP Głuszyna dokonał symbolicznego przekazania sprzętu.
 
O godz. 17:10 do obradujących dołączył radny Maciej Krzyżański (obecnych 14 radnych).
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Wobec braku wniosków o zmianę porządku obrad, przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad zostały przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 30/17/VII z 25 kwietnia 2017 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr 31/17/VII z 23 maja 2017 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 154/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (druk nr 238).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa (druk nr 239).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 (druk nr 240).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 241).
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2016.
 10. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2016 r.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2016.
 12. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2016.
 13. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2016 rok.
 14. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2016 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2016 rok(druk nr 237).
 17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 20. Wolne głosy.
 21. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 30/17/VII z 25 kwietnia 2017 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 30/17/VII z 25 kwietnia 2017 r.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 30/17/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Przyjęcie protokołu nr 31/17/VII z 23 maja 2017 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 31/17/VII z 23 maja 2017 r.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 31/17/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 154/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (druk nr 238).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały związany ze zmianą przebiegu ul. Myśliwskiej. W wyniku kolejnych podziałów i nadania nazwy sąsiedniej ulicy (Hotelowej) zaistniała konieczność zmiany uchwały z 2008 roku. Działki, wchodzące w skład ul. Myśliwskiej mają szerokość zgodną z normami, przewidzianymi dla dróg gminnych (10 m).
 
O godz. 17:15 do obradujących dołączył radny Tomasz Potocki (obecnych 15 radnych).
 
Pan Waldemar Luther zgłosił autopoprawkę do omawianego projektu uchwały, polegającą na włączeniu działki nr 555/46 w skład ul. Myśliwskiej (działka stanowi połączenie z ul. Hotelową).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 154/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Uchwała Nr 223 została przyjęta.
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa (druk nr 239).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta projekt uchwały został omówiony przez jego autora.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że projekt uchwały dotyczy aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa, przyjętego w 2014 roku. Sekretarz przedstawił zmiany, które zostały wprowadzone wskutek dyskusji na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta:
- na str. 36, gdzie wymienione są stacje transformatorowe znajdujące się na terenie miasta Puszczykowo dodano wyrażenie: „(wg nomenklatury Enei)",
- na str. 36 zmieniono nazwę lokalizacji stacji transformatorowej (pkt 30) z: „ul. Sezamkowa" na „ul. Sasankowa",
- na str. 46 wykreślono nieaktualny zapis: „W roku 2013 Wielkopolska Spółka Gazownictwa planuje rozbudowę sieci gazowej w ulicy Czarneckiego L=200 m." oraz poprawiono błędnie zapisany rok z: „2102" na „2012".
 
Odnosząc się do wątpliwości z wczorajszego posiedzenia komisji, związanych ze strukturą gruntów, sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że według danych z GUS-u oraz informacji, którymi dysponuje Urząd Miejski, wielkości powierzchni gruntów rolnych podane w projekcie założeń do planu są prawidłowe.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 224 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 (druk nr 240).
Projektantka Maria Mielcarek-Cielewicz przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że celem opracowania planu jest zmiana obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym większość terenu była przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z fragmentem, który przeznaczony był pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługową związaną z funkcją muzealną (muzeum motoryzacji). Właściciel zainteresowany tą inwestycją dokupił sąsiednią działkę i wystąpił do burmistrza z wnioskiem o zmianę przeznaczenia nowo nabytej działki, tzn. dopuszczenia (oprócz zabudowy mieszkaniowej) zabudowy usługowej związanej z funkcją muzealną.
Projektantka Maria Mielcarek-Cielewicz powiedziała, że omawiany projekt planu przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę usługową, ale ograniczoną tylko do funkcji wystawienniczo-muzealnych i turystycznych. Określone zostały parametry zabudowy - wysokości, intensywności zabudowy, wymaganej powierzchni biologicznie czynnej, wymaganych miejsc postojowych, dopuszczenie wyłącznie obiektów zabudowy mieszkaniowej albo związanych z funkcją podstawową i funkcją towarzyszącą (tzn. zaplecza socjalno-technicznego).
Projekt planu przeszedł całą procedurę opiniowania i uzgadniania i został wyłożony do publicznego wglądu. Podczas wyłożenia zgłoszono 14 uwag, z czego 13 pism zawierało tę samą uwagę. W zakresie merytorycznym były to dwie uwagi i dotyczyły:
- zakwestionowania lokalizacji funkcji muzealnej ze względu na obawy dotyczące jej uciążliwości oraz sprzeciwu wobec poszerzenia ulicy Klasztornej,
- zakwestionowania pewnych zapisów w planie dot. ochrony środowiska (projektantka wyjaśniła, że zapisy te wynikają z ustaw odrębnych, głównie z ustawy Prawo ochrony środowiska).
Projektantka Maria Mielcarek-Cielewicz poinformowała, że powyższe uwagi nie zostały uwzględnione przez burmistrza.
 
Glosowania nad sposobem rozpatrzenia uwag, wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6
 
Uwaga nr 1
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała treść uwagi nr 1: „Nie zgadzam się na realizację w/w projektu w całości. Projekt dopuszczenia dla terenu MN/U lokalizacji budynków usługowych oraz wszystkich inwestycji z tym związanych, jak również poszerzenie ul. Klasztornej, zmienią całkowicie i nieodwracalnie charakter tej części miasta. Przede wszystkim zwiększy się poziom hałasu z uwagi na wzmożony ruch pojazdów do mających powstać budynków i obiektów usługowych. Uważamy, że ul. Klasztorna mogłaby być ulicą jednokierunkową, dzięki czemu ograniczony zostałby ruch pojazdów i nieuzasadniona byłaby tak duża szerokość ulicy kosztem zabierana części prywatnych działek.
Obecność obiektów usługowych, jak i poszerzenie ul. Klasztornej wpisze się w dewastację naturalnego środowiska, które jest największym atutem naszego miasta".
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała treść uzasadnienia burmistrza ws. nieuwzględnienia uwagi nr 1: „Przedmiotowy plan stanowi niewielką zmianę już obowiązującego planu dla obszaru w rejonie ulic Sobieskiego, Klasztorna, Bukowa, Przecznica, w którym poszerzenie ulicy Klasztornej oraz zabudowa usługowa związana z funkcja muzealno-ekspozycyjną  jest już zapisana.
Plan dopuszcza dla zabudowy usługowej obsługę komunikacyjną  również od ulicy Jana III Sobieskiego, co powinno zminimalizować ewentualne potencjalne zwiększenie ruchu.
Zabudowa usługowa ograniczona jest wyłącznie do obiektów usług kultury o charakterze muzealno-ekspozycyjnym i usług turystycznych. Muzeum motoryzacji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej Puszczykowa, co nawiązuje do  celów rozwojowych i strategicznych miasta.
Kwestia regulacji ruchu, w tym przypadku ustanowienie jednego kierunku ruchu na ulicy Klasztornej nie należą do regulowanych w planie miejscowym".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 1.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 1 głos.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 1.
 
Uwaga nr 2
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała treść uwagi nr 2: „Nie zgadzam się na realizację w/w projektu w całości. Projekt dopuszczenia dla terenu MN/U lokalizacji budynków usługowych oraz wszystkich inwestycji z tym związanych, jak również poszerzenie ul. Klasztornej, zmienią całkowicie i nieodwracalnie charakter tej części miasta. Jest to osiedle domów jednorodzinnych w ogrodach nie mniejszych niż 1200 m. Obecność obiektów usługowych, jak i poszerzenie ul. Klasztornej kosztem prywatnych ogrodów nie ma tutaj żadnego uzasadnienia. Wręcz przeciwnie, wpisze się w dewastację naturalnego środowiska, które jest naszym największym atutem" oraz poinformowała, że treść uzasadnienia burmistrza ws. nieuwzględnienia uwagi nr 2 jest jaka sama jak w przypadku uwagi nr 1.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 2.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 2.
 
Uwaga nr 3 (o takiej samej treści jak uwaga nr 2; uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi jest takie samo jak w przypadku uwagi nr 1)
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 3.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 3.
 
Uwaga nr 4 (o takiej samej treści jak uwaga nr 2; uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi jest takie samo jak w przypadku uwagi nr 1)
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 4.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 4.
 
Uwaga nr 5 (o takiej samej treści jak uwaga nr 2; uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi jest takie samo jak w przypadku uwagi nr 1)
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 5.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 5.
 
Uwaga nr 6 (o takiej samej treści jak uwaga nr 2; uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi jest takie samo jak w przypadku uwagi nr 1)
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 6.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 6.
 
Uwaga nr 7 (o takiej samej treści jak uwaga nr 2; uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi jest takie samo jak w przypadku uwagi nr 1)
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 7.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 3 głosy, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 7.
 
Uwaga nr 8 (o takiej samej treści jak uwaga nr 2; uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi jest takie samo jak w przypadku uwagi nr 1)
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 8.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 8.
 
Uwaga nr 9 (o takiej samej treści jak uwaga nr 2; uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi jest takie samo jak w przypadku uwagi nr 1)
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 9.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 9.
 
Uwaga nr 10 (o takiej samej treści jak uwaga nr 2; uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi jest takie samo jak w przypadku uwagi nr 1)
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 10.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 10.
 
Uwaga nr 11 (o takiej samej treści jak uwaga nr 2; uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi jest takie samo jak w przypadku uwagi nr 1)
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 11.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 11.
 
Uwaga nr 12 (o takiej samej treści jak uwaga nr 2; uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi jest takie samo jak w przypadku uwagi nr 1)
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 12.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 12.
 
Uwaga nr 13 (o takiej samej treści jak uwaga nr 2; uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi jest takie samo jak w przypadku uwagi nr 1)
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 13.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 13.
 
Uwaga nr 14
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała treść uwagi nr 14: „1. Par. 5, pkt 4 - nakaz utrzymania poziomów substancji... jakich? W powietrzu...
2. Par. 5, pkt 7 - zakaz eksploatacji instalacji oraz maszyn i urządzeń powodujących przekraczanie standardów jakości środowiska... itd.".
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała treść uzasadnienia burmistrza ws. nieuwzględnienia uwagi nr 14: „Zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczy to m.in. dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu. Treść ustaleń zgodnie ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w procedurze opiniowania projektów planów  miejscowych".

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 14.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 1 głos.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez burmistrza uwagi nr 14.
 
Sposób rozpatrzenia uwag przez burmistrza został zaakceptowany przez Radę Miasta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ktoś chce zabrać głos.
Nie podjęto dyskusji
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 225 została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 241).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, skarbnik Piotr Łoździn zaproponował jeszcze jedną zmianę, która została przedstawiona na druku przekazanym radnym na dzisiejszej sesji.
 
O godz. 17:40 salę obrad opuściła radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 14 radnych).
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że projekt uchwały, który został przesłany w materiałach na sesję zawierał jedynie zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów. W imieniu burmistrza, skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę polegającą na przesunięciu kwoty 40 tys. zł z odszkodowań na zwiększenie wydatków na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji" (na modernizację placu zabaw przy ul. Sportowej).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 226 została przyjęta jednogłośnie.
 
O godz. 17:45 do sali obrad wróciła radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 15 radnych).
 
Ad 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2016.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2016 było szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że dochody zostały wykonane w kwocie 38.287.961,15 zł, a wydatki w kwocie 38.716.083,17 zł, co dało deficyt w wysokości 428.122,02 zł (deficyt był niższy od planowanego o 1.391.877,98 zł). Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że wykonanie budżetu jest dla Miasta korzystne, zwłaszcza że niższe wykonanie deficytu nie wynika ze zmniejszenia zadań, które były budżetem objęte a oszczędnościami na poszczególnych zadaniach. Zadłużenie Miasta się nie zmienia. Plan przychodów i rozchodów został zrealizowany zgodnie z planem.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ktoś chce zabrać głos.
Nie podjęto dyskusji
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o przedstawienie opinii komisji o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2016.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że opinia komisja jest pozytywna
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok.
 
Ad 10. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2016 r.
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Nie podjęto dyskusji
 
Ad 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2016.
Sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Nie podjęto dyskusji
 
Ad 12. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2016.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że Uchwała Nr SO.-0954/39/16/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa za rok 2016 została przekazana radnym (ww. uchwała RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że ww. opinia jest pozytywna, bez uwag. W opinii zacytowano elementy sprawozdania dotyczące kwot, wskazano na wynik budżetu oraz zaznaczono, że informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona prawidłowo (wskazano na zgodność sprawozdania z wykonania budżetu ze sprawozdawczością budżetową).
 
Ad 13. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2016 rok.
Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Małgorzata Szczotka odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2016 rok (ww. wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 14. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2016 rok.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że radni otrzymali Uchwałę Nr SO-0955/64/16/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażanie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 (ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uznał wniosek Komisji Rewizyjnej za uzasadniony.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ktoś chce zabrać głos.
Nie podjęto dyskusji
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 227 została przyjęta.
 
Ad 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2016 rok (druk nr 237).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ktoś chce zabrać głos.
Nie podjęto dyskusji
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2016 rok.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 228 została przyjęta.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek podziękował za otrzymane, po raz kolejny, absolutorium. Burmistrz zaznaczył, że składa się na to praca całego urzędu, a w dużej mierze Referatu Księgowości i Podatków pod kierownictwem skarbnika Piotra Łoździna. Burmistrz Andrzej Balcerek podziękował za docenienie pracy urzędu i jej pozytywną ocenę.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła 10-minutową przerwę.
O godz.18:16 obrady zostały wznowione.
 
Ad 17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o rozstrzygnięciach nadzorczych:
- rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające nieważność §9 ust. 7 załącznika do Uchwały Nr 203/17/VII z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo,
- rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr 205/17/VII z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami,
- rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr 206/17/VII z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017 - 2021.
 
Radca prawny Sylwia Schulze odniosła się do ww. rozstrzygnięć nadzorczych:
 • rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność § 9 ust. 7 załącznika do Uchwały Nr 203/17/VII w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo - unieważniony fragment regulował uzależnienie dodatku motywacyjnego od stażu pracy. Organ nadzoru stanął na stanowisku, że przyznanie dodatku nie powinno być uzależnione od stażu pracy, a jedynie od szczególnych osiągnięć. Radca prawny Sylwia Schulze zwróciła uwagę, że w poprzednim regulaminie znajdowało się takie postanowienie i nie było kwestionowane;
 • rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność Uchwały Nr 205/17/VII w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami - zarzuciło, że uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego, a ponadto zakwestionowano zapisy §4 i §5. Organ wskazał, że uchwała dotyczy nadzoru nad żłobkami, które są prowadzone przez organy inne niż gmina (czyli przez przedsiębiorców), zatem kwestie kontroli są uregulowane przez ustawę szczegółową, jak i ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, w związku z czym w uchwale nie powinny być powtarzane bądź modyfikowane te postanowienia;
 • rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność Uchwały Nr 206/17/VII w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017 - 2021 - zakwestionowano niektóre zapisy §12, które dotyczyły zagadnień zdefiniowanych w ustawie oraz §23 dotyczący źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej (organ nadzoru stwierdził, że nie został spełniony wymóg z ustawy).
 
Odpowiadając na pytanie przewodniczącej Rady Małgorzaty Hempowicz, radca prawny Sylwia Schulze poinformowała, że na rozstrzygnięcia nadzorcze przysługuje możliwość złożenia skargi, ale rekomenduje się uznanie zastrzeżeń organu nadzoru:
- w przypadku uchwały ws. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami - stanowiska są podzielone co do tego, które przepisy mają zastosowanie w pierwszej kolejności (czy swoboda działalności, czy ustawa szczegółowa). Stanowisko organu nadzoru również nie jest jednolite w tym zakresie, ponieważ niektóre uchwały o takiej samej treści jak uchwała Rady Miasta Puszczykowa nie zostały unieważnione;
- w uchwale ws. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017 - 2021 - proponuje się usunąć zapisy definicyjne i doprecyzować §23 (w tej sprawie kontaktowano się z pracownikami wydziału nadzoru). Radca prawny Sylwia Schulze zwróciła uwagę, że identyczne zapisy znajdowały się w poprzednio podjętej uchwale i nie zostały zakwestionowane, pomimo że wobec uchwały również wydano rozstrzygnięcie nadzorcze.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła następujące pisma:
- pismo Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - Selekt" z apelem o zmianę przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,
- e-mail mieszkańca z prośbą o zajęcie się problemami wynikającymi z działalności zakładu produkcyjnego Tovago (odczytane w całości),
- zaproszenia (m.in. obchody jubileuszu 20-lecia partnerstwa współpracy Puszczykowa i Chateaugiron, Malta Strong, Letnie Koncerty Organowe w parafii MBW, uroczyste zakończenia roku szkolnego).
 
Ad 19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Odpowiadając na pytanie radnego Jana Łagody dotyczące konkursu na rewitalizację willi Mimoza, sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że gmina, która odpadła z konkursu na etapie oceny formalnej złożyła odwołanie (nie ma jeszcze informacji o sposobie rozpatrzenia odwołania). Sekretarz powiedział, że etap oceny merytorycznej najprawdopodobniej odbędzie się jesienią.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy przed jesienią uda się wybudować boisko do siatkówki plażowej na zakolu Warty (na ten cel są zabezpieczone środki w budżecie). 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że obecnie rozważa się dobudowanie boiska do kompleksu przy ul. Nowe Osiedle, ponieważ boisko na zakolu Warty byłoby pozbawione jakiegokolwiek zaplecza (tj. szatni, toalet), co uniemożliwiałoby organizację turniejów.  
 
Radny Jan Łagoda zapytał o sprawę działki przy ul. Niwka Stara/Nadwarciańska, której właściciele  złożyli wniosek o warunki zabudowy na budynek usługowo-mieszkalny (sąsiedzi złożyli odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedziała, że sprawa jeszcze nie wróciła z SKO.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka przypomniała, że na posiedzeniu KEKiS omawiane były dotychczasowe rezultaty pracy nad strategiami rozwoju i promocji miasta, podczas którego uzyskano informację, że do końca czerwca zostaną dostarczone do urzędu wyniki prac, warsztatów, badań i ankiet. Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że w celu jak najszybszego powstania dokumentu, należałoby go możliwie szybko zaopiniować, dlatego zaproponowała zwołanie wspólnego posiedzenia komisji na początku lipca.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że firma opracowująca strategię ma przekazać materiały do końca czerwca (wcześniej mają zostać dostarczone wyniki warsztatów). Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że wskazanym byłby, żeby jeszcze w lipcu omówić projekt strategii rozwoju i promocji, ponieważ po ewentualnych uwagach radnych i pracowników Urzędu Miejskiego projekt zostanie zmodyfikowany i przekazany do konsultacji społecznych.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał zadeklarował chęć współpracy w tym zakresie.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powiedziała, że termin posiedzenia zostanie ustalony po otrzymaniu kompletu dokumentów. 
 
Opowiadając na pytanie radnego Ryszarda Teuschnera, komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że kamera na Rondzie ks. Pielatowskiego funkcjonuje prawidłowo, a o jej obrocie i rejestrowanym obszarze decyduje policja.
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował, żeby terenowi byłego Centrum Animacji Sportu nadać jakąś formalną nazwę.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że rozmowy na ten temat już się toczyły i większość głosów opowiada się za poprzednią nazwą - MOSiR (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji). Przewodnicząca dodała, że wskazane byłoby, aby tę nazwę w sposób formalny zatwierdzić.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czym jest „sowia strefa" w Puszczykowie (taka tablica widnieje na wjeździe do Puszczykowa od strony Łęczycy).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że tablica została ustawiona przez dewelopera, który miał zamiar wybudować budynki mieszkalne na sprzedaż w rejonie ul. Sowiej. Kierownik Alina Stempniak powiedziała, że właściciel terenu uzyskał pozwolenie na budowę jednego budynku (na działce o pow. 3000 m2), ale jednocześnie próbuje wykorzystać przepisy, które niezależnie od ustaleń mpzp, dają możliwość podziałów nieruchomości w szczególnych przypadkach. Właściciel złożył wniosek o podział nieruchomości, licząc że uda mu się wydzielić budynek, który już stoi, przez co powstaną dwie wolne działki, na których planuje postawić kolejne dwa budynki (w zabudowie bliźniaczej). Kierownik Alina Stempniak powiedziała, że burmistrz stara się zapobiec podziałowi.
 
Ad 20. Wolne głosy.
Pan Edmund Świerski stwierdził, że przy ul. Poznańskiej na odcinku pomiędzy rondami jest dużo suchych gałęzi, a dwa drzewa powinny zostać wycięte, ponieważ zagrażają bezpieczeństwu. Mieszkaniec zgłosił również konieczność naprawy chodnika przy ul. Chrobrego i wycięcia dwóch rosnących tam lip.
 
Pani Agnieszka Wapniarska zapytała o sprawę utworzenia oddziału przedszkolnego w filii przedszkola „Chatka Kubusia Puchatka" przy ul. Kasprowicza.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że sprawa była poruszana podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że Miasto otrzymało ekspertyzę z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu dotyczącą lokalizacji miejsc parkingowych (przy planowanej inwestycji) i komunikacji w tym rejonie, w której wszystkie trzy warianty rozwiązania kwestii lokalizacji miejsc parkingowych zaproponowane przez właściciela nieruchomości zastały zakwestionowane. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu stwierdził, że we wskazanym miejscu w pobliżu sygnalizacji świetlnej niemożliwa jest lokalizacja parkingu ze względów bezpieczeństwa. Burmistrz Andrzej Balcerek wyjaśnił, że budynek, w którym miałoby powstać przedszkole, ma przeznaczenie usługowe (w 30 proc.) i mieszkaniowe (w 70 proc.). Właściciel budynku złożył wniosek o zmianę użytkowania na usługowe w 100 proc., ale nie otrzymał na to zgody, ponieważ nie potrafił przedstawić systemu parkowania na tym terenie. Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że po zapoznaniu się ze opinią policji, dyrektor przedszkola stwierdziła, że zaniecha prób utworzenia przedszkola w budynku przy ul. Kasprowicza.
 
Pani Karolina Michałowska powiedziała, że negatywna opinia policji dotyczy miejsc parkingowych w obrębie skrzyżowania, ale dodała, że ostatnie zadnie ekspertyzy brzmi: „Rekomenduję, żeby nowo  powstałe miejsca parkingowe zlokalizowane zostały na terenie nowo budowanego kompleksu przedszkolnego".
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że wcześniej w budynku funkcjonowała świetlica, do której wjazd zlokalizowany był w pobliżu przejścia dla pieszych, w związku z czym wielu rodziców protestowało przeciwko takiemu rozwiązaniu, które powodowało niebezpieczeństwo.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zasugerował konieczność spotkania się z osobą, która wydała ekspertyzę.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że wcześniej faktycznie brama wjazdowa graniczyła z przejściem dla pieszych, jednak w momencie utworzenia nowego obiektu, powstała nowa brama z wnęką, która znajduje się obok przejścia. Radna dodała, że przez około pół roku w tym miejscu funkcjonowała świetlica i nie było z tym problemów.
 
 
Ad 21. Zamknięcie sesji.
O godz. 19:20 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 32. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokołowała
/-/ Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca Rady Miasta