Protokół nr 37/17/VII 37. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2017 r. w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

 
Protokół nr 37/17/VII
37. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 19 grudnia 2017 r.
w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21
 
OB.0002.37.2017
 
Godzinie rozpoczęcia: 17:05
Godzinie zakończenia: 20:05
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 37. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 14 radnych; chwilowa nieobecność radnej Elżbiety Bijaczewskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Wobec braku wniosków o zmianę porządku obrad, przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad zostały przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 36/17/VII z 28 listopada 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A (druk nr 285a).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (druk nr 286).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 289).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 290).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 287).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej na 2018 r. (druk nr 288).
 10. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizacje wybranych zadań publicznych w 2016 roku.
 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy.
 15. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 36/17/VII z 28 listopada 2017 r.
Radna Małgorzata Szczotka zgłosiła, że w dniu dzisiejszym przekazała do Biura Rady Miasta swoje uwagi do protokołu z ostatniej sesji. Uwagi dotyczyły poprawienia błędnie zastosowanego rodzaju męskiego, gdzie powinien zostać użyty rodzaj żeński oraz uzupełnienia i skorygowania 2 wypowiedzi radnej. Pierwsza wypowiedź dotyczyła koncertów, które odbyły się w hali widowiskowo-sportowej, a druga wizyty w „Sportotece".
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że wszystkie zgłoszone przez radną Małgorzatę Szczotkę uwagi zostały uwzględnione w przedstawionym do zaopiniowania projekcie protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 36/17/VII z 28 listopada 2017 r.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Protokół nr 36/17/VII z 28 listopada 2017 r. został przyjęty.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A (druk nr 285a).
Projektant Edyta Skolimowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A.
 
O godzinie 17:17 do obradujących dołączyła radna Elżbieta Bijaczewska (obecnych 15 radnych).
 
Głosowania nad uwagami wniesionymi do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 31.07.2017 r. do 29.08.2017 r., termin składania uwag do 18.09.2017 r. (I wyłożenie) - ROZDZIAŁ 1 (załącznik nr 2 do projektu uchwały ws. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A).
 
Uwaga nr 1
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.
 
Uwaga nr 2
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.
 
Uwaga nr 3
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.
 
Uwaga nr 4
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.
 
Uwaga nr 5
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 5.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 5.
 
Uwaga nr 6
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 6.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 6.
 
Uwaga nr 7
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 7.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 7.
 
Uwaga nr 8
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.
 
Uwaga nr 9
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 9.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 9.
 
Uwaga nr 10
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 10.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 10.
 
Uwaga nr 11
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 11.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 11.
 
Głosowania nad uwagami wniesionymi do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 29.09.2017 r.  do 27.10.2017 r., termin składania uwag do 17.11.2017 r. (II wyłożenie) - ROZDZIAŁ 1I (załącznik nr 2 do projektu uchwały ws. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A).
 
Uwaga nr 1
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.
 
Uwaga nr 2
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.
 
Uwaga nr 3
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.
 
Uwaga nr 4
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.
 
Uwaga nr 5
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 5.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 5.
 
Uwaga nr 6
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 6.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 6.
 
Uwaga nr 7
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 7.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 7.
 
Sposób rozpatrzenia uwag przez Burmistrza został zaakceptowany przez Radę Miasta.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A (druk nr 285a).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Uchwała Nr 271 została przyjęta.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (druk nr 286).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (druk nr 286).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 272 została przyjęta.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 289).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 289).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 273 została przyjęta jednogłośnie.
 
O godzinie 17:45 radny Jan Łagoda opuścił sesję Rady Miasta (obecnych 14 radnych).
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 290).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmian w uchwale budżetowej, informując o zmianach w:
dochodach:
 • Dokonano zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej o łączną kwotę 63.771 zł.
 • W dziale 756: zwiększono o 1 zł paragraf 2680, zmniejszono o 1 zł paragraf 0640.
 
wydatkach:
 • Zmniejszono wydatki w związku z umniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa.
 • Dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w materiałach, przekazanych bezpośrednio przed sesją, radni otrzymali projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę Burmistrza. Autopoprawka jest konsekwencją zmiany budżetu w trybie zarządzenia. Koniecznym było wprowadzenie do budżetu miasta dotacji z budżetu państwa służącej realizacji Programu 500 Plus. Zaistniała zmiana nie wpływa na zmiany w dochodach i wydatkach, a jej jedyną konsekwencją jest proporcjonalne zwiększenie kwot końcowych.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 290).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Uchwała Nr 274 została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 287).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, aby projekty uchwał ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 oraz uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 r. zostały omówione jednocześnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o przedstawienie podstawowych założeń projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że projekt uchwały budżetowej, który został przedłożony 15 listopada br. zakłada:
 • Dochody w łącznej kwocie 54.500.000 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 9.293.604,03 zł.
 • Wydatki w łącznej kwocie 58.500.000 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 21.750.000 zł.
 • Deficyt w wysokości 4.000.000 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków pieniężnych z roku 2017 w wysokości 1.500.000 zł oraz przychodów z tytułu planowanych emisji obligacji, kredytów, pożyczek w kwocie 2.500.000zł.
 • Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wwysokości 7.170.894 zł.
 • Przychody w wysokości 6.060.000 zł, w tym 1.500.000 zł wolnych środków pieniężnych oraz 4.560.000 zł z emisji obligacji, kredytów, pożyczek.
 • Rozchody w wysokości 4.560.000 zł, w tym 2.060.000 zł przeznaczone na spłatę kredytów z lat wcześniejszych oraz 2.500.000 zł przeznaczone na sfinansowanie deficytu.
 • Rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł,
 • Rezerwy celowe w wysokości 830.000 zł, w tym 530.000 zł na wydatki bieżące oraz 300.000 na wydatki majątkowe.
Budżet zakłada również możliwość zaciągnięcia przez Burmistrza miasta kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu miasta w wysokości 5.000.000 zł. Jest to kwota wyższa niż w latach ubiegłych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że projekt przyszłorocznego budżetu był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu na 2018 r.
 
W imieniu Burmistrza skarbnik Piotr Łoździn przedstawił autopoprawki do projektu budżetu na 2018 r.
 
W zakresie dochodów:
Wprowadzono dotacje z Powiatu Poznańskiego: na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 75.000 zł, na zadanie inwestycyjne pn. Zmiany w stałej organizacji ruchu, polegające m.in. na budowie sygnalizacji świetlnych, montażu aktywnych znaków D6 w kwocie 110.000 zł.
 
W zakresie wydatków:
 • Zmniejszono wydatki bieżące (rozdział 60004) na transport zbiorowy o kwotę 40.000zł.
 • Zwiększono wydatki (rozdział 60014) na drogi powiatowe w związku z przyznanymi dotacjami o kwotę 185.000 zł.
 • Zmniejszono wydatki inwestycyjne (rozdział 60016) na program budowy dróg o kwotę 50.000 zł.
 • Zwiększono wydatki bieżące (rozdział 75075) na promocję Miasta o kwotę 20.000 zł, w tym zmniejszono wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000zł, zwiększono wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych o kwotę 40.000 zł.
 • Wprowadzono wydatki bieżące (rozdział 75095) w wysokości 15.000 zł na modernizację strony internetowej Miasta.
 • Zwiększono wydatki bieżące (rozdział 75412) na dotacje dla OSP o kwotę 5.000 zł.
 • Dokonano przesunięcia wydatków inwestycyjnych (rozdział 90004) na wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE.
 • Zwiększono wydatki inwestycyjne (rozdział 90005) na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczne) o kwotę 50.000 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Szczotki, że zmiany w rozdziale 75075 obejmują przeznaczenie 15.000 zł na zorganizowanie w Puszczykowie zawodów nordic walking z cyklu Korony Polski oraz przeznaczenie 5.000 zł na promocję Miasta. Daje to łącznie kwotę 20.000 zł.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odczytał uchwałę SO-0952/34/16/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2018 rok - opinia pozytywna (odczytana opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ktoś spośród radnych chce złożyć wniosek o przeprowadzenie oddzielnych głosowań nad każdą autopoprawką Burmistrza.
Nikt nie złożył wniosku o oddzielne głosowania.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o przedstawienie autopoprawek do projektu uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2013.
 
W imieniu Burmistrza skarbnik Piotr Łoździn przedstawił autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
 
Autopoprawki do załącznika nr 1
 • Dostosowano dane do projektu uchwały budżetowej z uwzględnieniem autopoprawki.
 • Dostosowano dane do zmian w załączniku nr 2.
 • Dokonano zmian w wydatkach i dochodach związanych z projektami finansowanymi zudziałem środków UE.
 
Autopoprawki do załącznika nr 2
 • Dostosowano dane do projektu uchwały budżetowej z uwzględnieniem autopoprawki.
 • Wprowadzono przedsięwzięcia w pozycjach 1.3.1.9-12.
 • Dokonano zmian w limitach zobowiązań z uwagi na podpisane umowy po 15 listopada 2017 r. oraz przesunięcie terminów podpisania umów na rok 2018.
 • Zwiększono limity wydatków na zimowe utrzymanie dróg oraz dokonano zmiany okresu realizacji tego przedsięwzięcia z lat 2017-2019 na 2018-2019.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ktoś spośród radnych chce złożyć wniosek o przeprowadzenie oddzielnych głosowań nad każdą autopoprawką Burmistrza.
Nikt nie złożył wniosku o oddzielne głosowania.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że uchwała SO-0957/34/16/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puszczykowo jest pozytywna.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że uchwała SO-0951/85/D/16/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Puszczykowo jest pozytywna
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 - z uwzględnieniem zgłoszonych autopoprawek (druk nr 287).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" -1, „wstrzymało się" - 2.
Uchwała Nr 275 została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej na 2018 r. (druk nr 288).
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 został przedstawiony i omówiony w poprzednim punkcie obrad.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. - z uwzględnieniem zgłoszonych autopoprawek (druk nr 288).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 2.
Uchwała Nr 276 została przyjęta.
 
O godzinie 18:26 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła przerwę w obradach, które zostały wznowione o godzinie 18:41.
 
Ad 10. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizacje wybranych zadań publicznych w 2016 roku.
Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Małgorzata Szczotka odczytała protokół pokontrolny z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizacje wybranych zadań publicznych w 2016 roku (ww. protokół pokontrolny stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o następujących pismach:
 • pismo Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Tyszki z dnia 27listopada 2017 r. (pismo zostało odczytane i stanowi załącznik do niniejszego protokołu),
 • wniosek firmy AB DEVELOPER Sp. z o. o. S.K. z dnia 16 grudnia 2017 r. w sprawie uwzględniania przez Radę Miasta Puszczykowa uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starego Puszczykowa,
 • pismo mieszkańców ul. Sasankowej dotyczące propozycji partycypacji mieszkańców wkosztach utwardzenia ulicy na zasadach partnerstwa publiczno-prawnego,
 • zaproszenie od Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka na obchody 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które odbędą się w dniu 27 grudnia 2017 r. w Poznaniu,
 • zaproszenia na spotkania świąteczne,
 • życzenia świąteczne i noworoczne od przedstawicieli okolicznych gmin i różnych instytucji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że uczestniczyła w następujących uroczystościach:
 • „Wieczór z Aniołami", który odbył się wdniu 7 grudnia 2017 r. w sali Jana Pawła II przy kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie, wydarzenie zostało zorganizowane przez Dom Pomocy Maltańskiej,
 • spotkanie świąteczne przygotowane przez dzieci uczestniczące w zajęciach lektoratu języka francuskiego Stowarzyszenia Puszczykowo-Chateaugiron, które odbyło się wdniu 15 grudnia 2017 r.,
 • spotkanie opłatkowe Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2017 r.
 
Ad 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Alfreda Brączkowska zgłosiła konieczność wyrównania nawierzchni ulicy Szpitalnej, ze względu na fakt, że w drodze znajdują się dziury utrudniające przejazd samochodem.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zgłoszenie zostanie przekazane do właściwego referatu Urzędu Miejskiego.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy ul. Tenisowa zostanie utwardzona oraz czy władze miasta posiadają informacje na temat działań mających miejsce na terenie nieruchomości pomiędzy ul. Moniuszki i torami kolejowymi.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że opracowanie dokumentacji, niezbędnej do budowy ul. Tenisowej, zmierza ku końcowi. Jej budowa będzie możliwa w ciągu 3 lat od uzyskania pozwolenia na budowę, pod warunkiem zabezpieczenia środków w budżecie na ten cel. Natomiast, jeżeli chodzi o wycinkę drzew w rejonie ul. Moniuszki, to są to działania na prywatnej nieruchomości, służące do jej uporządkowania.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że nie wszystkie pociągi osobowe przejeżdżające przez miasto zatrzymują się na stacji kolejowej Puszczykowo, w związku z zaistniałą sytuacją radny Maciej Krzyżański zapytał, czy władze miasta mogłyby wystąpić do właściwych przewoźników z pytaniem o powód takiego skonstruowania rozkładu jazdy oraz z wnioskiem o zatrzymywanie się pociągów na obu stacjach kolejowych Puszczykowo oraz Puszczykówko.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że pisma w tej sprawie zostaną wystosowane do właściwych przewoźników.
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował zorganizowanie w Puszczykowie lokalnych obchodów 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz rozpoczęcie przygotowań do przyszłorocznych obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poinformowała, że w planie pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2018 uwzględniono dyskusję na temat planowanych lokalnych obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w tym roku z okazji obchodów 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na masztach Urzędu Miejskiego zostaną zawieszone flagi Powstania Wielkopolskiego.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy w związku z zakończeniem prac dotyczących utwardzenia nawierzchni ul. Sportowej będzie możliwy przejazd tą ulicą.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że przeprowadzone prace nie umożliwiają jeszcze przejazdu ulicą. Część ulicy należy do prywatnego właściciela, który nie zgadza się na sprzedaż nieruchomości. Budowa ulicy będzie możliwa po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dopiero po wydaniu decyzji przez Starostę Powiatowego będzie możliwy wykup nieruchomości za odszkodowaniem oraz otwarcie ulicy dla ruchu samochodowego.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o stan prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji oraz czy będzie on obejmował remont budynku byłego letniska „Silva" przy ul. Poznańskiej.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że trwają prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Puszczykowa. Wyniki przeprowadzonych badań wskażą obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji, na którego terenie będą podejmowane działania rewitalizacyjne.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o powód prowadzenia prac drogowych w rejonie ul. Dworcowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że remont fragmentu chodnika ul. Dworcowej o powierzchni ok. 300 m2 został zrealizowany ze środków niewykorzystanych w roku bieżącym na utrzymanie dróg powiatowych. Środki te pochodzą z budżetu Powiatu Poznańskiego i w razie niewykorzystania ich w pełni, powinny zostać zwrócone.
 
Radny Łukasz Grzonka zgłosił, że na ul. 3 Maja, na wysokości hotelu „Atrium", zaistniał problem z odwodnieniem. Podczas ostatnich opadów deszczu i śniegu zalana została ulica oraz ścieżka rowerowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że władze miasta mają świadomość występującego we wskazanym rejonie problemu oraz prowadzą poszukiwania skutecznego sposobu przebudowy instalacji odwadniającej.
 
Radny Łukasz Grzonka zgłosił brak oświetlenia na ul. Fiedlera, ul. Spokojnej, ul. Mickiewicza oraz ul. Reymonta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że problemy z oświetleniem we wskazanym rejonie zostały zgłoszone firmie Enea. Trwa oczekiwanie na naprawienie awarii.
 
Radny Filip Ryglewicz zgłosił awarię lampy oświetlającej wjazd na teren Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie.
 
Radny Filip Ryglewicz opowiedział o grupie aktywnych społecznie mieszkańców, chcących zaangażować się w działania informacyjne, dotyczące problemu smogu. Radny Filip Ryglewicz poinformował, że członkowie grupy przygotowują artykuł informujący o negatywnych skutkach smogu i wyraził chęć opublikowania go w informatorze miejskim „Echo Puszczykowa".
 
Mecenas Szymon Muszyński poinformował, że w dniu dzisiejszym zakończył się proces sądowy wytoczony przez Miasto Puszczykowo byłemu przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa o odszkodowanie. Zapadł wyrok sądu drugiej instancji, w którym sąd zmienił wyrok sądu pierwszej instancji i oddalił powództwo Miasta Puszczykowa. W uzasadnieniu ustnym wskazano, że w tej sprawie nie nastąpiła szkoda w interesie Miasta Puszczykowa. Wynika to z faktu, że środki pobierane przez byłego przewodniczącego Rady Miasta, w przypadku ustąpienia przez niego ze stanowiska, byłyby wypłacane nowemu przewodniczącemu. W związku z niską kwotą dochodzonego roszczenia nie przysługuje  skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz, a następnie Burmistrz Andrzej Balcerek złożyli życzenia świąteczne i noworoczne.
 
Ad 14. Wolne głosy.
Brak.
 
Ad 15. Zamknięcie sesji.
O godzinie 20:05 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 37. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
protokołowała 
/-/ Kamila Bartkiewicz
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz