Protokół nr 40/18/VII 40. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 27 marca 2018 r. w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

 
Protokół nr 40/18/VII
40. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 27 marca 2018 r.
w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21
 
OB.0002.40.2018
 
Godzina rozpoczęcia: 17:05
Godzina zakończenia: 19:54
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 40. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 15 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o uprzątnięcie kwiatów, zniczy oraz kartonu z napisem „Ś. P. Zielone Puszczykowo żyło lat 125".
 
Przedstawiciel Stowarzyszenia Wspólna Sprawa Puszczykowo Leszek Pobojewski zapytał zgromadzonych mieszkańców, czy przeszkadzają im ustawione przez niego dekoracje.
 
Mieszkańcy odpowiedzieli, że dekoracje im nie przeszkadzają.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że ze względu na powagę sesji Rady Miasta, w jej trakcie nie powinny odbywać się happeningi. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ponownie poprosiła o zabranie przyniesionych przedmiotów.
 
Pan Leszek Pobojewski zignorował prośbę przewodniczącej Rady Małgorzaty Hempowicz.
 
W zaistniałej sytuacji, przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła radnych o niezwracanie uwagi na przedmioty ustawione w sali obrad.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Burmistrz Andrzej Balcerek złożył wniosek o dodanie do porządku obrad punktu 3. Oświadczenie Burmistrza Miasta Puszczykowa w sprawie bezkolizyjnego przejazdu w ciągu ul. 3 Maja.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad punktu 3. Oświadczenie Burmistrza Miasta Puszczykowa w sprawie bezkolizyjnego przejazdu w ciągu ul. 3 Maja.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętej zmiany.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Oświadczenie Burmistrza Miasta Puszczykowa w sprawie bezkolizyjnego przejazdu w ciągu ul. 3 Maja.
 4. Przyjęcie protokołu nr 39/18/VII z 27 lutego 2018 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 312).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 313).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2018 (druk nr 314).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania własnego polegającego na zarządzaniu Szpitalem w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. w zakresie dotyczącym instalacji systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie (druk nr 321).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 319).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 315).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 316).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 317).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 318).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 320).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 322a).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 323a).
 17. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Utwardzenie ulicy Granicznej w Puszczykowie".
 18. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 21. Wolne głosy.
 22. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Oświadczenie Burmistrza Miasta Puszczykowa w sprawie bezkolizyjnego przejazdu w ciągu ul. 3 Maja.
Burmistrz Andrzej Balcerek odczytał oświadczenie w sprawie bezkolizyjnego przejazdu w ciągu ul. 3 Maja (oświadczenie stanowi załącznik do protokołu).
 
W związku z odczytanym oświadczeniem oraz brakiem zasadności protestu mieszkańców przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ponownie poprosiła o zabranie przyniesionych przez mieszkańców przedmiotów oraz poprosiła o zachowanie spokoju.
 
Przedstawiciel Stowarzyszenia Wspólna Sprawa Puszczykowo Leszek Pobojewski zażądał udzielenia głosu mieszkańcom.
 
Wobec krzyków mieszkańców oraz niezastosowania się do reguł zabierania głosu podczas sesji przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła przerwę w obradach, która trwała od godziny 17:17 do godziny 17:28.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała o zasadach zabierania głosu podczas sesji, które reguluje § 14 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odniosła się do oświadczenia Burmistrza Andrzeja Balcerka mówiąc, że również uważa za konieczne dalsze poszukiwanie możliwości rozwiązania problemów komunikacyjnych w rejonie ul. 3 Maja. Zaistniała sytuacja nie stanowi wyłącznie problemu Miasta Puszczykowa. Zdaniem przewodniczącej Rady Małgorzaty Hempowicz wsparciem powinni służyć również administratorzy dróg powiatowych i wojewódzkich, na których ewentualna inwestycja w rejonie ul. 3 Maja miałaby być prowadzona. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zachęciła licznie zgromadzonych mieszkańców do nieopuszczania sali obrad i dalszego uczestniczenia w sesji Rady Miasta.
 
Radna Agata Wójcik zgłosiła wniosek o udzielenie głosu panu Leszkowi Pobojewskiemu.
 
Pan Leszek Pobojewski w imieniu Stowarzyszenia Wspólna Sprawa Puszczykowo wyraził radość z decyzji podjętej pod naciskiem mieszkańców przez władze miasta. Pan Leszek Pobojewski powiedział, że wierzy, iż władze miasta oraz radni, w tym przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz, będą odnosić się do mieszkańców z większym zrozumieniem. Pan Leszek Pobojewski poinformował, że wierzy, iż dzisiejszą sesję można uznać za wstęp do poważnego potraktowania obaw mieszkańców dotyczących budowy wielkiego tunelu kolejowego w niewielkim miasteczku.
 
Ad 4. Przyjęcie protokołu nr 39/18/VII z 27 lutego 2018 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 39/18/VII z 27 lutego 2018 r.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Protokół nr 39/18/VII z 27 lutego 2018 r. został przyjęty.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła mieszkańców wychodzących z sali obrad, aby poinformowali pana Leszka Pobojewskiego (znajdującego się na zewnątrz) o konieczności zabrania z sali obrad przedmiotów, które przyniósł na sesję.
 
Radna Małgorzata Szczotka postanowiła odnieść się do wydarzeń mających miejsce podczas poprzedniego punktu obrad. Mieszkańcy oczekują od radnych szacunku, wyrozumiałości oraz kultury - powiedziała radna Małgorzata Szczotka - i wszyscy radni starają się sprostać tym oczekiwaniom. W sytuacjach, kiedy radny zachowa się niestosownie, to potrafi przeprosić osoby, które uraził swoim postępowaniem. Dzisiejsze zachowanie pana Leszka Pobojewskiego było skandaliczne. Krzyki, nieuprawnione zabieranie głosu oraz niereagowanie na upomnienia przewodniczącej Rady Małgorzaty Hempowicz są nieakceptowalne. Radna Małgorzata Szczotka stwierdziła, że obawy i niepokój mieszkańców wobec rozważanej inwestycji są zrozumiałe, jednak pewne zasady (niezależnie od odczuwanych emocji) obowiązują wszystkich. Postawy, jaką prezentował pan Leszek Pobojewski nie można zrozumieć, jego emocje tak, ale powinien trzymać je na wodzy lub przeprosić za swoją postawę.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 312).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że na prośbę radnego Łukasza Grzonki wnioski złożone w sprawie udzielenia dotacji zostały przekazane radnym.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy wnioskodawcom: Wspólnocie Mieszkaniowej „Rusałka" oraz pani Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej zapytała o przyznane kwoty dotacji oraz jaki procent wydatków na planowane prace zostanie pokryty przez Miasto Puszczykowo.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że w przypadku Wspólnoty Mieszkaniowej „Rusałka" Miasto Puszczykowo planuje udzielić dotacji na pokrycie 50% kosztów wykonania wnioskowanych prac (28.000 zł), natomiast w przypadku drugiego z wniosków dotacja pokryje ok. 30% kosztów planowanych prac (15.000 zł).
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, skąd różnice w udziale dotacji w całościowych kosztach obu inwestycji.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że kwoty wynikają ze złożonych wniosków.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 312).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 297 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 313).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, w jaki sposób można zgłosić chęć wywozu wyrobów azbestowych oraz, czy planowana jest akcja informacyjna w tej sprawie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że corocznie informacja o możliwości bezpłatnego usunięcia azbestu zamieszczana jest w informatorze miejskim „Echo Puszczykowa" oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Zgłoszenia chęci demontażu, wywozu oraz utylizacji azbestu można dokonać składając odpowiedni wniosek w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 313).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 298 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2018 (druk nr 314).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2018.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2018 (druk nr 314).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 299 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania własnego polegającego na zarządzaniu Szpitalem w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. w zakresie dotyczącym instalacji systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie (druk nr 321).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania własnego polegającego na zarządzaniu Szpitalem w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. w zakresie dotyczącym instalacji systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu zagwarantuje przejazd autobusu linii 651 ZTM przez parking, w celu zawrócenia i rozpoczęcia kolejnego kursu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że udzielenie pomocy służy utrzymaniu dotychczasowego sposobu użytkowania parkingu przy szpitalu, jako miejsca zawracania autobusu przez kolejne dwa lata. W tym czasie, możliwe będzie takie dostosowanie infrastruktury drogowej, aby umożliwić autobusowi zawrócenie (bez konieczności przejeżdżania przez parking).
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz powiedziała, że podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta przedstawiona została możliwość wytyczenia alternatywnej trasy dla autobusu linii 651 ZTM.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że jest rozważanych kilka wariantów zmiany trasy przejazdu autobusu. W pierwszej kolejności, należy jednak zweryfikować, jakich inwestycji dana trasa wymaga, aby autobus mógł nią przejechać.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że nieudzielenie pomocy finansowej będzie jednoznaczne z niemożliwością dotarcia komunikacją publiczną do szpitala. Radna Agata Wójcik zapytała, czy planowane przekazanie środków finansowych ma odbyć się jednorazowo, czy konieczne będzie wyasygnowanie kolejnych funduszy na ten cel.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że pomoc finansowa ma zostać udzielona jednorazowo, jedynie w celu dostosowania infrastruktury parkingu do przejazdu autobusu.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że czytając projekt uchwały była zdziwiona stanowiskiem władz szpitala. Osobami, korzystającymi z komunikacji publicznej dojeżdżającej do szpitala są pracownicy szpitala, pacjenci i osoby ich odwiedzające. Władze szpitala powinny czuć się odpowiedzialne za umożliwienie im dojazdu do placówki.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zgodził się ze słowami radnej Doroty Łuczak-Dydowicz. Postępowanie władz szpitala niejako wymusza podjęcie działań przez Miasto Puszczykowo, ponieważ władze miasta nie mogą dopuścić do sytuacji, w której mieszkańcy Puszczykowa i pacjenci ponieśliby szkodę z powodu likwidacji połączenia do szpitala.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że zgadza się ze wszystkimi przedstawionymi uwagami wobec zaistniałej sytuacji i również jej zdaniem projekt uchwały nie jest omawiany w komfortowych okolicznościach. Jednak utrzymanie funkcjonowania linii autobusowej w dotychczasowej formie jest szczególnie ważne ze względu na potrzeby starszych mieszkańców Puszczykowa, korzystających z linii autobusowej 651 ZTM, jako jedynego środka transportu do szpitala, poradni lekarskich oraz przychodni lekarza rodzinnego. Radna Małgorzata Szczotka wyraziła wdzięczność wobec działań podjętych przez Burmistrza, w celu zniwelowania negatywnych skutków zaistniałej sytuacji.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania własnego polegającego na zarządzaniu Szpitalem w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. w zakresie dotyczącym instalacji systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie (druk nr 321).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 300 została przyjęta.
 
Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Piotr Zalewski uprzejmie podziękował za podjęcie uchwały nr 300/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania własnego polegającego na zarządzaniu Szpitalem w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. w zakresie dotyczącym instalacji systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 319).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 319).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 301 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 315).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał w sprawie przyznania stypendium sportowego zostaną omówione łącznie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił zasady przyznania stypendium sportowego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o wyniku analizy wniosków przeprowadzonej przez Komisję Stypendialną, która obradowała w następującym składzie: Burmistrz Andrzej Balcerek, radny Filip Ryglewicz, pani Joanna Hejnowicz z Referatu Promocji, Kultury i Sportu oraz przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła sylwetki trzech wnioskodawców ubiegających się o stypendium sportowe, informując o wysokości stypendium przyznanemu każdemu z nich przez Komisję Stypendialną.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie trzy projekt uchwał ws. stypendium sportowego.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie trzy projekt uchwał ws. stypendium sportowego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 315).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 302 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 316).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 316).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 303 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 317).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 317).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 304 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 318).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 318).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 305 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 320).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023. Sekretarz podziękował wszystkim biorącym udział w pracach przy powstawaniu programu.
 
O godzinie 18:37 sesję opuścił radny Jakub Musiał (obecnych 14 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wyraziła aprobatę wobec projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023, który został sporządzonym w sposób przystępny i zrozumiały dla odbiorcy.
 
Radna Małgorzata Szczotka podziękowała za wniesienie poprawek do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023. Poprawki zostały zgłoszone podczas ostatniego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 20 marca br.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 320).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Uchwała Nr 306 została przyjęta.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 322a).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, aby projekty uchwał ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie zostały omówione jednocześnie.
 
O godzinie 18:43 do obradujących dołączył radny Jakub Musiał (obecnych 15 radnych).
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że przed sesją został rozdany radnym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 323a) uwzględniający autopoprawki Burmistrza. Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały, informując o zmianach w:
dochodach:
1) W dziale 801 przesunięto kwotę 19.200 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
2) W dziale 853 zwiększono dochody o kwotę 20.516,70 zł tytułu dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich.
3) W dziale 756 zmniejszono o kwotę 516,70 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
4) W dziale 926 wprowadzono dochody w wysokości 130.000 zł z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego w Puszczykowie, wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich".
wydatkach:
1) W rozdziałach 80101, 80103, 80110, 80150, 85401 zwiększono wydatki łącznie o kwotę 120.000 zł, w związku z ustawowymi podwyżkami dla nauczycieli od miesiąca kwietnia.
2) W rozdziale 85195 wprowadzono wydatki w kwocie 60.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na instalacji systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą, w celu zapewnienia przejazdu autobusów miejskich przez teren parkingu szpitala przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie.
3) W rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 20.000 zł wydatki na dotację dla instytucji kultury.
4) W rozdziale 92601 zwiększono o kwotę 150.000 zł wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa pumptracku przy ul. Nowe Osiedle".
W wyniku ww. zmian uległ zwiększeniu deficyt o kwotę 200.000 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 322a) również wprowadzone zostały autopoprawki Burmistrza. Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały, informując o dostosowaniu danych do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. oraz dokonaniu zmian w przedsięwzięciach wynikających z wykonania budżetu za 2017 r.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 322a).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Uchwała Nr 307 została przyjęta.
 
Ad 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 323a).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 323a).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Uchwała Nr 308 została przyjęta.
 
O godzinie 18:52 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła przerwę w obradach, które zostały wznowione o godzinie 19:09.
 
W trakcie przerwy sesję opuściła radna Małgorzata Szczotka (obecnych 14 radnych).
 
Ad 17. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Utwardzenie ulicy Granicznej w Puszczykowie".
Radny Władysław Hetman odczytał protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Utwardzenie ulicy Granicznej w Puszczykowie".
 
O godzinie 19:15 do obradujących dołączyła radna Małgorzata Szczotka (obecnych 15 radnych).
 
Ad 18. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 19. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że na sesję został zaproszony pan Wojciech Bobrowski właściciela firmy P.P.H.U. BOBROWSKI-TRANS, która po obecnie obsługuje puszczykowską bezpłatną linię autobusową 695.
 
Pan Wojciech Bobrowski przedstawił dotychczasowe doświadczenia dotyczące obsługi linii autobusowej 695 oraz zaprosił na prezentację autobusu kursującego na bezpłatnej linii po zakończeniu sesji Rady Miasta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o następujących pismach oraz petycjach wyrażających sprzeciw wobec możliwości budowy wiaduktu kolejowego w rejonie ul. 3 Maja:
- pismo mieszkańców ul. 3 Maja z dnia 25 marca br. (petycja została podpisana przez 281 osoby),
- pismo Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Grupa Lokalna Puszczykowo z dnia 26 marca br.,
- pismo Stowarzyszenia Wspólna Sprawa Puszczykowo z dnia 22 marca br.,
- pismo Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości w Puszczykowie z dnia 22 marca br.,
- pismo Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo z dnia 27 marca br.,
- pismo Stowarzyszenia Aktywne Puszczykowo z dnia 27 marca br.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o proteście radnej Agaty Wójcik wobec zachowania radnego Jakuba Musiała podczas posiedzenia Komisji Rozwoju i Budżetu Miasta, która odbyła się w dniu 26 lutego br. (protest został przekazany w formie pisemnej w dniu 27 lutego br.). Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odbyła rozmowę dyscyplinująca z radnym Jakubem Musiałem, czego wynikiem jest wystosowana przez niego odpowiedź na protest radnej Agaty Wójcik, w której przyznaje się do popełnienia błędu i przeprasza urażone osoby za swoje zachowanie (odpowiedź został przekazana w formie pisemnej w dniu 7 marca br.).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o odbywającym się w dniach 12-13 kwietnia br. Zjeździe Przewodniczących Rad Gmin/Powiatów, w którym zamierza wziąć udział wraz z zastępcą przewodniczącego Rady Tomaszem Potockim. Szkolenie jest organizowane przez stowarzyszenie WOKiSS, a głównym tematem wykładów będą zmiany w samorządowym prawie wyborczym oraz ustawach samorządowych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o zaproszeniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka na uroczyste obchody 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir, które odbędą się w dniu 13 kwietnia br. w Poznaniu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o licznych życzeniach świątecznych kierowanych do Rady Miasta Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała radnym o upływającym w dniu 30 kwietnia br. terminie składania oświadczeń majątkowych za rok 2017.
 
Ad 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Alfreda Brączkowska zapytała o planowany termin naprawy pozimowych dziur w jezdni.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że po Świętach Wielkanocnych nastąpi publiczne otwarcie złożonych ofert na bieżące utrzymanie dróg.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy władze miasta rozważały nawiązanie współpracy z jedną z poznańskich uczelni wyższych w celu przeprowadzania badań próbek popiołu, pobieranych z paleniska podczas interwencji, gdy istnieje podejrzenie spalania niedozwolonych materiałów w przydomowych kotłowniach. Radny Łukasz Grzonka powiedział, że tego rodzaju współpracę z uczelnią wyższą prowadzi Gdańsk.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział, że w zeszłym miesiącu uczestniczył w szkoleniu dotyczącym pobierania próbek z pieców oraz ich analizy. Koszt pobrania oraz przeprowadzenia analizy próbki wynosi 500 zł. Badanie musi zostać przeprowadzone przez certyfikowane laboratorium znajdujące się w Katowicach. Po uzyskaniu wyniku badań i stwierdzeniu spalania niedozwolonych substancji, ukaranie sprawcy może nastąpić wyłącznie wyrokiem sądu.
 
Ad 21. Wolne głosy.
Przedstawiciel Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo Joanna Drążkiewicz złożyła serdeczne życzenia świąteczne w imieniu stowarzyszenia.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz, a następnie Burmistrz Andrzej Balcerek złożyli życzenia świąteczne.
 
Ad 22. Zamknięcie sesji.
O godzinie 19:53 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 40. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
protokołowała 
/-/ Kamila Bartkiewicz
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz