Protokół nr 41/14/VI 41. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 25 marca 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 41/14/VI
41. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 25 marca 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.41.14
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 20.05
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz otworzył 41. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych oraz stwierdził quorum - obecnych 14 radnych (chwilowa nieobecność radnego Pawła Rochowiaka).
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przedstawił porządek obrad.
 
Radny Maciej Stelmachowski złożył wniosek o wykreślenie pkt 9 porządku obrad, tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 8/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 310), ponieważ nowo wybrany radny Maciej Krzyżański chciałby działać w Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zasugerował, aby nie wykreślać powyższego punktu porządku obrad na wypadek, jeśli pan Maciej Krzyżański nie zostałby powołany w skład którejś z dwóch pierwszych komisji.
 
Radca prawny Szymon Muszyński zasugerował, aby nowo wybrany radny zdeklarował, w której komisji chciałby działać.
Pan Maciej Krzyżański zwrócił się z prośbą o wykreślenie pkt 9 porządku obrad, tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 8/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 310)
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad zmianą w porządku obrad, tj. wykreśleniem pkt 9: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 8/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 310).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
 
Zmiana w porządku obrad została przyjęta, w związku z czym przedstawia się on następująco:
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3.      Wręczenie przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miasta Puszczykowa.
4.      Ślubowanie radnego.
5.      Przyjęcie protokołu nr 40/14/VI z 25 lutego 2014 r.
6.      Wolne głosy.
7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 6/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 308).
8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 7/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (druk nr 309).
9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13 (druk nr 311).
10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 259/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 301).
11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku (druk nr 302).
12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 303).
13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 304).
14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 (druk nr 305).
15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Puszczykowa na lata 2014-2016 (druk nr 306).
16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 307a).
17.  Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
18.  Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
19.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
20.  Wolne głosy.
21.  Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Wręczenie przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miasta Puszczykowa.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Puszczykowie pani Klara Krzewińska wręczyła panu Maciejowi Krzyżańskiemu zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz w imieniu swoim i Rady Miasta złożył gratulacje nowo wybranemu radnemu.
 
Ad 4. Ślubowanie radnego.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym odczyta rotę ślubowania, a następnie radny Maciej Krzyżański złoży ślubowanie słowami: „ślubuję" lub „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz odczytał rotę ślubowania:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
Radny Maciej Krzyżański złożył ślubowanie słowem: „ślubuję".
 
Ad 5. Przyjęcie protokołu nr 40/14/VI z 25 lutego 2014 r.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że projekt protokołu został uzupełniony o dwie zgłoszone uwagi, a następnie przesłany radnym.
Wobec braku innych uwag, Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 40/13/VI z 25 marca 2014 r.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 40/14/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 6. Wolne głosy.
Radny Maciej Krzyżański podziękował wszystkim wyborcom, którzy wzięli udział w wyborach uzupełniających oraz swojemu kontrkandydatowi. Radny podziękował również Radzie Miasta za serdeczne powitanie, wyrażając nadzieję na wspólnie działanie na rzecz Puszczykowa ponad podziałami.
 
O godz. 17.15 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak (obecnych 15 radnych).
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 6/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 308).
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy radny Maciej Krzyżański wyraża zgodę na kandydowanie w skład Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Radny Maciej Krzyżański wyraził zgodę na kandydowanie w skład Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, ponieważ zależy mu na zrównoważonym rozwoju Puszczykowa.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 6/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 286 została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 7/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (druk nr 309).
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy radny Maciej Krzyżański wyraża zgodę na kandydowanie w skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Radny Maciej Krzyżański wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. sprawie: zmiany Uchwały Nr 7/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.  
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 287 została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13 (druk nr 311).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiała ww. projekt uchwały informując, że dotyczy terenu położonego na starym Puszczykowie o pow. ok. 6,5 ha i w całości stanowi własność prywatną. Przedłożony projekt zakłada zmianę układu komunikacyjnego. Pani Alina Stempniak powiedziała, że zajdzie konieczność wykupu gruntu (4100 m2) pod drogę, co jednak wynika już z poprzednio obowiązującego planu. Powyższy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez komisję urbanistyczno-architektoniczną, a w trakcie wyłożenia nie wpłynęły żadne uwagi.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy były prowadzone rozmowy dotyczące wykupu gruntu pod drogę.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że udało się wynegocjować kwotę 150 zł/m2.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zajmowała się powyższym projektem uchwały, ale go nie opiniowała, ponieważ trwała jeszcze procedura składania uwag. Przewodniczący Marek Barłóg zaznaczył, że Komisja również nie wniosła uwag do projektu.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 288 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 259/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 301).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwał informując, że w Uchwale Nr 259/13/VI podjętej 17 grudnia 2013 r. omyłkowo został wpisany błędny numer księgi wieczystej, dlatego zachodzi konieczność jej zmiany. Pan Waldemar Luther przeprosił za zaistniałą sytuację.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  Uchwały Nr 259/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 289 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku (druk nr 302).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały. Wiceburmistrz poinformował, że Przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - Selekt" przekazała pismo, w którym zwraca się z prośbą o podjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odczytał wszystkie wprowadzone w statucie zmiany.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 290 została przyjęta jednogłośnie.
 
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 303).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że wpłynął wniosek o przyznanie stypendium sportowego Karolinie Płazie. Komisja stypendialna w składzie: Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek, Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz, delegowany przez Burmistrza pracownik Urzędu - Sekretarz Maciej Dettlaff oraz członek Komisji Edukacji Kultury i Sportu radny Tomasz Potocki pozytywnie rozpatrzyła złożony wniosek i zaproponowała przyznanie stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przyznania stypendium sportowego.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 291 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 304).
Inspektor ds. ochrony środowiska pani Janina Kozeńska przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że został on przedstawiony do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Poznaniu, organizacjom społecznym działającym na terenie Puszczykowa, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz działającemu na obszarze Puszczykowa zarządowi obwodu łowieckiego Żbik. Jedynie Powiatowy Lekarz Weterynarii zaopiniował Program negatywnie ze względu na brak schroniska na terenie gminy. Na realizację Programu przeznacza się kwotę 54 tys. zł.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja nie zajmowała się ww. projektem uchwały.
 
Radny Maciej Krzyżański zauważył, że w § 6 Programu w wyrazie „społecznymi" brakuje litery „i".
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji i sugestii radnych zmieniony został zapis §10 Programu z:
§ 10. Plan znakowania zwierząt.
Bezpłatne znakowanie psów odbywać się będzie w ramach współpracy z weterynarzem w Gabinecie Weterynaryjnym Gaja Dominika Ludwiczak, Puszczykowo ul. Reymonta 8"
na:
„§ 10. Plan znakowania zwierząt.
Bezpłatne znakowanie psów odbywać się będzie w ramach współpracy z gabinetami weterynarii na terenie Puszczykowa".
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa, z uwzględnieniem zgłoszonej zmiany (zmiany zostały odczytane).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Uchwała Nr 292 została przyjęta.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 (druk nr 305).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że nowa ustawa Kodeks wyborczy nakłada obowiązek utworzenia obwodu wyborczego w placówce, w której jednorazowo przebywa więcej niż 15 osób. Obwód w szpitalu będzie obwodem nr 7.
Sekretarz zaznaczył, że uchwałę o utworzenia obwodu głosowania w szpitalu trzeba podejmować każdorazowo przy kolejnych wyborach.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 293 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Puszczykowa na lata 2014-2016 (druk nr 306).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił ww. projekt uchwały informując, że obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
Pan Karol Majewski omówił główne założenia programu przypominając, że szczegółowo program został przedstawiony podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja nie zajmowała się ww. projektem uchwały.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Puszczykowa na lata 2014-2016.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 294 została przyjęta.
 
Ad 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 307a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały oraz omówił zmiany w dochodach:
- w dziale 750 - wprowadzono dochody z tytułu odszkodowania w kwocie 18.000 zł,
- w dziale 754 - zwiększono dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską o kwotę 20.000 zł,
- w dziale 756 - zwiększono dochody z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 60.000 zł,
- w dziale 758 - zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 118.105 zł, zwiększono dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych o kwotę 14.497 zł, wprowadzono dochody w kwocie 89.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, wprowadzono dochody w kwocie 2.000 zł z tytułu zatrzymanego wadium,
- w dziale 801 - wprowadzono dochody z tytułu darowizny otrzymanej przez Szkołę Podstawową nr 2 w kwocie 10.000 zł,
- w dziale 852 - wprowadzono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację programu w zakresie dożywiania w kwocie 30.700 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił zmiany w wydatkach:
- w rozdziale 75023 - zwiększono wydatki bieżące Urzędu Miasta o kwotę 18.000 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem dot. zalania w siedzibie UM,
- w rozdziale 75095 - zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki na składkę do Związku Międzygminnego Selekt,
- w rozdziale 75818 - zmniejszono rezerwę celową na wydatki oświatowe o kwotę 118.105 zł,
- w rozdziale 80101 - zwiększono wydatki w Szkole Podstawowej nr 2 o kwotę 10.000 zł (w związku z otrzymaną darowizną),
- w rozdziale 85295 - zwiększono wydatki na dożywianie o kwotę 30.700 zł (w związku z otrzymaną dotacją),
- w rozdziale 90001 - zwiększono wydatki na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej" o kwotę 15.000 zł - środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji wod-kan ul. Makowej; zmniejszono o kwotę 6.000 zł wydatki na opłatę za hydranty uliczne,
- w rozdziale 90013 - zwiększono wydatki o kwotę 497 zł na zadanie pn. „Składka na budowę schroniska dla zwierząt dla Związku Międzygminnego "SCHRONISKO",
- w rozdziale 90015 - wprowadzono wydatki w kwocie 60.000 zł na budowę oświetlenia ulicznego ul. Sportowej i parkingu przy kościele,
- w rozdziale 90095 - wprowadzono wydatki w kwocie 10.000 zł na budowy przyłącza wodociągowego oraz wewnętrznej linii zasilającej instalacji elektrycznej do działki miejskiej przy ul. Nadwarciańskiej 11,
- w rozdziale 92604 - zwiększono wydatki o kwotę 70.000 zł na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie CAS" (cena najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu przekracza środki zabezpieczone w budżecie),
- w rozdziale 92695 - wprowadzono wydatki w kwocie 6.000 zł na stypendia sportowe.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił, że podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w powyższym projekcie uchwały nie zostało ujęte zmniejszenie wydatków na opłatę za hydranty uliczne w kwocie 6.000 zł oraz wprowadzenie wydatków na stypendia sportowe w kwocie 6.000 zł.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja opiniowała projekt uchwały z druku nr 307. Podczas posiedzenia złożony został wniosek o wykreślenie wydatków w kwocie 10.000 zł na budowy przyłącza wod-kan oraz wewnętrznej linii zasilającej instalacji elektrycznej do działki miejskiej przy ul. Nadwarciańskiej 11, który został przegłosowany w następujący sposób: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 3 głosy, „wstrzymało się" - 1 głos. Z uwzględnieniem tej zmiany przeprowadzone zostało głosowania nad projektem, którego wynik był następujący: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 1 głos.
 
Skarbnik Piotr Łoździn oraz Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedzieli na pytanie radnych.
 
W toku dyskusji, radny Piotr Bekas złożył wniosek o wykreślenie wydatków w kwocie 10 tys. zł na budowę przyłącza wod-kan oraz wewnętrznej linii zasilającej instalacji elektrycznej do działki miejskiej przy ul. Nadwarciańskiej 11.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Piotra Bekasa o wykreśleniem wydatków w kwocie 10 tys. zł na budowę przyłącza wod-kan oraz wewnętrznej linii zasilającej instalacji elektrycznej do działki miejskiej przy ul. Nadwarciańskiej 11.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 10 głosów, „wstrzymało się" - 1 głos.
Wniosek został odrzucony.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Uchwała Nr 295 została przyjęta.
 
Ad 17. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek wraz z Wiceburmistrzem Władysławem Ślisiński odpowiedzieli na pytania radnych dotyczące sprawozdania.
 
Ad 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przedstawił następujące pisma:
- od Wojewody Wielkopolskiego ws. unieważnienia § 3 Uchwały Nr 275/14/VI, mówiącego o konieczności publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,
- pismo Burmistrza do Pracowni Projektowej LOFT,
- pismo ze ZM „CZO - Selekt" ws. podjęcia uchwały ws. zmian w statucie Związku,
- pismo z przedszkola Floh o zamiarze likwidacji placówki (pismo odczytane w całości).
 
Ad 19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Marek Barłóg zasugerował, żeby sprawozdanie z pracy referatów Urzędu było omawiane w punkcie porządku obrad dotyczącym sprawozdania Burmistrza.
Następnie radny Marek Barłóg zapytał o utwardzanie ulic tłuczniem - czy są to działania interwencyjne czy też są wytypowane konkretne ulice do utwardzenia.
 
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że będą to działania interwencyjne.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że mieszkańcy ul. Mickiewicza zgłosili, iż końcowa część  ulicy nie ma chodnika i zapytał czy można ją utwardzić. Ponadto radny zapytał o terminarz prac remontowych linii PKP na terenie miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapozna się ze stanem tego fragmentu ulicy oraz powiedział, że na razie nie jest znany harmonogram prac na linii PKP, ale jak tylko Urząd uzyska oficjalne informacje w tej sprawie, niezwłocznie przekaże je mieszkańcom.
 
Radny Krzysztof Jopek zapytał czy jest możliwość uprzątnięcia zgliszczy po pożarze baraku i samochodu przy ul. Jarosławskiej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przepisy nie pozwalają na wejście na teren prywatnej posesji. Wiceburmistrz zapowiedział zamiar dokonania zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku, który miałby zobowiązywać właścicieli działek do utrzymywania estetycznego wyglądu posesji.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił, że:
- jeden z mieszkańców zwraca uwagę, że korzenie niebezpiecznie podniosły ścieżkę rowerową biegnącą wzdłuż ul. Ratajskiego,
- mieszkańcy ul. Jackowskiego pytają o możliwość pozyskania sali prób dla zespołów muzycznych,
- czy Urząd brał udział w konsultacjach nt. nowego planu komunikacyjnego dla aglomeracji poznańskiej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że:
- pomimo poszukiwań odpowiedniego miejsca na salę prób, nie udało się takiego miejsca znaleźć,
- podpisane zostało porozumienie dot. rozwiązań komunikacyjnych dla powiatu.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił, że nie działają niektóre linki w Biuletynie Informacji Publicznej.  
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że dotychczasowy BIP został zmieniony i poprosił o zgłaszanie, jeśli któryś z linków nie działa.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z prośbą o uporządkowanie terenu cmentarza ewangelickiego.
 
Ad 20. Wolne głosy.
Pan Jarosław Dobicki z OSP Puszczykowo powiedział, że wraz z końcem 2014 roku kończy się umowa dzierżawy terenu przy ul. Nadwarciańskiej. Pan Jarosław Dobicki poinformował, że wystosowane zostało pismo do Rady z prośbą o rozważenie umożliwienia dalszego korzystania z działki oraz umożliwienie podjęcia prac inwestycyjnych (budowę remizy).
 
Pani Zofia Skibińska powiedziała, że przy ul. Poznańskiej znajduje się budynek remizy i zasugerowała, żeby wykupić ten teren i oddać go OSP.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że działka została sprzedana kilkanaście lat temu i on osobiście był temu przeciwny.
 
Pani Zofia Skibińska zapytała jak funkcjonują PSZOK-i w innych gminach.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że do PSZOK-u każdy mieszkaniec będzie mógł przywieźć odpady typu: szkło, papier, stare meble, itp. nie czekając na termin wywozu tych odpadów z posesji. Wiceburmistrz przypomniał, że funkcjonowanie takiego punktu zostało niejako przetestowane jesienią, gdy przy siedzibie Eko-Rondo zostało zlokalizowane miejsce odbioru liści.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca funkcjonuje PSZOK Gratowisko, a radny Piotr Bekas dodał, że podobny punkt działa przy ul. Góreckiej w Poznaniu.
 
Pani Gabriela Ozorowska zapytała kiedy rozpocznie się sprzątanie miasta oraz zgłosiła, że w mieście znajduje się zbyt mała liczba koszy na śmieci.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że proces sprzątania miasta już się rozpoczął (na ulice wyjechały zamiatarki). Wypowiadając się w sprawie koszy na śmieci, Wiceburmistrz powiedział, że zdarza się, iż nowo ustawiane kosze są albo niszczone albo zamieniane w pojemniki na odpady z gospodarstw domowych.
 
Radny Marek Barłóg zapytał czy są wyciągane sankcje od osób, które nie podpisały umowy na odbiór odpadów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że ZM „CZO - Selekt" powołał biuro windykacyjne, które dotrze do każdego, kto jest zameldowany na terenie Puszczykowa a nie ma podpisanej umowy.
 
Radny Piotr Bekas stwierdził, że często ekipy remontowe podrzucają worki ze śmieciami.
 
Pani Gabriela Ozorowska zaproponowała, by na łamach „Kuriera Puszczykowskiego" oraz w „Echu Puszczykowa" zamieścić apel o dbałość o estetykę swojego otoczenia.
 
Pani Krystyna Marcolla zgłosiła, że u zbiegu ulic Wspólnej i Moniuszki od kilku dni leżą worki ze śmieciami.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał czy przystanki przy ul. Dworcowej przy dworcu zostaną naprawione.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że przystanki zostaną naprawione; ponadto poinformował o działaniach wandali, którzy w godzinach wieczornych oraz w weekendy dewastują mienie miasta oraz zapowiedział wzmożone patrole policji. 
 
Ad 21. Zamknięcie sesji.
O godz. 20.05 Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zamknął 41. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
            Protokolant

/-/ Janusz Szafarkiewicz
Przewodniczący Rady Miasta