Protokół nr 41/18/VII 41. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2018 r. w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

 
Protokół nr 41/18/VII
41. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2018 r.
w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21
 
OB.0002.41.2018
 
Godzina rozpoczęcia: 17:05
Godzina zakończenia: 19:21
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 41. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 13 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnego Filipa Ryglewicza i radnego Jakuba Musiała).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
W imieniu Burmistrza sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 3. Przyjęcie protokołu nr 40/18/VII z 27 marca 2018 r.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie w sprawie wykreślania z porządku obrad punktu 3. Przyjęcie protokołu nr 40/18/VII z 27 marca 2018 r.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętej zmiany.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 40/18/VII z 27 marca 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 324).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 325).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 326).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Mickiewicza, oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 2189/7, obręb Puszczykowo (druk nr 327).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 328).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Klasztornej (druk nr 329).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 330).
 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy.
 15. Zamknięcie sesji.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 324).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 324).
 
Radna Małgorzata Szczotka poprosiła o wyjaśnienie, czemu ma służyć nabycie przez Miasto Puszczykowo opisanej części nieruchomości.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że jest to część, która stanowi dojazd do trzech nieruchomości, położonych przy ul. Brata Józefa Zapłaty (działki nr 261, 262 i 263). Nabycie przedmiotowej części nieruchomości umożliwi realizację dojazdu do wyżej wymienionych posesji. Spośród właścicieli nieruchomości jedynie jeden z nich nie jest zainteresowany budową drogi 1KDW. Wzdłuż planowanej drogi 1KDW poprowadzone jest oświetlenie oraz uzbrojenie.
 
Radny Władysław Hetman powiedział, że podczas opiniowania projektu uchwały na Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zrozumiał, że wykup dotyczy terenu drogi 1KDW, a w załączniku graficznym do uchwały wskazano do wykupu działkę nr 261.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytanie, że działka obejmująca teren drogi 1KDW nie została jeszcze wydzielona z działki nr 261. Pan Waldemar Luther dodał, że działka nr 261 składa się z terenu 1KDW (przeznaczonego pod drogę wewnętrzną) oraz 4MN, (który pozostanie własnością właściciela).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, o skutki sytuacji, w której Rada Miasta uchwaliłaby przedmiotowy projekt uchwały, a jeden z właścicieli nie wyraziłby zgody na sprzedaż nieruchomości.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że będą prowadzone rozmowy mające na celu nakłonienie wszystkich właścicieli do wykupu części nieruchomości przez Miasto Puszczykowo.
 
Radny Władysław Hetman zgłosił wniosek formalny, aby wstrzymać się z procedowaniem omawianego projektu uchwały, aż wszyscy właściciele wyrażą chęć sprzedaży nieruchomości w celu wytyczenia drogi wewnętrznej 1KDW.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku formalnego radnego Władysława Hetmana o przesunięcie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 324) do czasu aż wszyscy właściciele wyrażą chęć sprzedaży nieruchomości w celu wytyczenia drogi wewnętrznej 1KDW.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że w związku z pozytywnym zaopiniowaniem złożonego wniosku formalnego głosowanie zostało wstrzymanie do czasu ustalenia stanowiska wszystkich właścicieli nieruchomości.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 325).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 325).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy dotychczasowy dzierżawca jest zainteresowanym kupnem nieruchomości.
 
Pan Waldemar Luther poinformował, że wystąpiono do dzierżawcy z pytaniem o chęć zakupu nieruchomości. Nie jest on zainteresowany przedstawioną propozycją, ze względu na jej znaczący koszt.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 325).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 309 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 326).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 326).
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 326).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 310 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Mickiewicza, oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 2189/7, obręb Puszczykowo (druk nr 327).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Mickiewicza, oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 2189/7, obręb Puszczykowo (druk nr 327).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały stanowi efekt licznych rozmów i spotkań z przedstawicielami Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że jest zadowolony z podjęcia intensywnych działań służących pozyskaniu przedmiotowej nieruchomości przez Miasto Puszczykowo. Wielokrotnie sygnalizował tę sprawę i postulował o jej pomyślne załatwienie, co znalazło swój wydźwięk w protokole ze spotkania zespołu ds. kontaktów tematycznych pomiędzy Wielkopolskim Parkiem Narodowym, Komisją Spraw Społecznych Rady Miasta Puszczykowa i Urzędem Miejskim w Puszczykowie, które odbyło się 5 marca br. Radny Łukasz Grzonka dodał, że jest to najważniejsza sprawa dla mieszkańców nieruchomości sąsiadujących z działką nr 2189/7.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Mickiewicza, oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 2189/7, obręb Puszczykowo (druk nr 327).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 311 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 328).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 328).
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 328).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 312 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Klasztornej (druk nr 329).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Klasztornej (druk nr 329).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że w zeszłym roku została podjęta uchwała nr 233/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 sierpnia 2017 r., która dotyczyła wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto dwóch atrakcyjnych nieruchomości o regularnych kształtach, przy ulicy Klasztornej - jednej o powierzchni 0,1200 ha i drugiej o powierzchni 0,1622 ha. Zakup ten stanowił inwestycję i zakładał późniejsze przeznaczenie działek na sprzedaż. Rozpatrywany projekt uchwały dotyczy sprzedaży części przedmiotowych nieruchomości.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała dokładny wynik głosowania radnych opiniujących projekt uchwały podczas Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 1.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Klasztornej (druk nr 329).
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 3, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 313 została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 330).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023. Skarbnik Piotr Łoździn poinformował o zwiększeniu nakładów i limitów zobowiązań w latach 2018-2019 na zadanie „Prace porządkowe na terenie Miasta - Utrzymanie czystości na terenie Miasta". Pozostałe zmiany dotyczą korekt łącznych nakładów oraz limitów zobowiązań.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 330).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 314 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że radnym zostało przekazane pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 kwietnia br. stanowiące odpowiedz na informację o wycofaniu się Miasta Puszczykowa ze współpracy przy budowie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. 3 Maja. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała Burmistrza, jakie w zaistniałej sytuacji są plany władz Miasta.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że podczas poprzedniej sesji Rady Miasta, która odbyła się w dniu 27 marca br., odczytał swoje oświadczenie w sprawie bezkolizyjnego przejazdu w ciągu ul. 3 Maja. Stanowisko w nim wyrażone nie uległo zmianie i w dalszym ciągu trwają poszukiwania najkorzystniejszego rozwiązania. W tym celu w dniu 5 kwietnia br. wystosowano zapytanie do puszczykowskich stowarzyszeń, jakie ich zdaniem istnieją możliwości rozwiązania problemów komunikacyjnych w rejonie ul. 3  Maja i ul. Dworcowej (pismo stanowi załącznik do protokołu). Propozycje stowarzyszeń mają zostać przekazane do Urzędu Miejskiego w terminie do 27 kwietnia br. Burmistrz Andrzej Balcerek zapowiedział, że po otrzymaniu wszystkich odpowiedzi zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami oraz puszczykowskimi stowarzyszeniami, dotyczące możliwości rozwiązania omawianych problemów komunikacyjnych.
 
Przedstawiciel Stowarzyszenia Wspólna Sprawa Puszczykowo Leszek Pobojewski powiedział, że termin przedstawienia przez puszczykowskie stowarzyszenia propozycji rozwiązania problemów komunikacyjnych w rejonie ul. 3  Maja i ul. Dworcowej mija w najbliższy piątek (27 kwietnia br.) i do tego czasu propozycje zostaną dostarczone. Pan Leszek Pobojewski odczytał pismo Stowarzyszenia Wspólna Sprawa Puszczykowo oraz przekazał je Burmistrzowi (pismo stanowi załącznik do protokołu). 
 
O godzinie 18:20 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła przerwę w obradach, które zostały wznowione o godzinie 18:34.
 
Ad 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o następujących pismach:
- wniosek z dnia 30 marca br. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" dla Stowarzyszenia Puszczykowo-Châteaugiron oraz Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego (we wniosku brak uzasadnienia, zostanie ono przedstawione podczas posiedzenia Komisji weryfikującej wnioski o przyznanie tytułów honorowych),
- zaproszenie z dnia 9 kwietnia br. do udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Mosinie, która odbędzie się 22 maja br. (wtorek) o godzinie 17:30 w Szpitalu w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.,
- wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 31 stycznia br. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (skarga na uchwałę nr 180/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap B została oddalona).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała radnym o upływającym w dniu 30 kwietnia br. terminie składania oświadczeń majątkowych za rok 2017. Do dnia dzisiejszego oświadczenia zostały złożone przez troje radnych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że w dniach 12-13 kwietnia br. wraz z zastępcą przewodniczącego Rady Tomaszem Potockim wzięła udział w Zjeździe Przewodniczących Rad Gmin/Powiatów. Szkolenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie WOKiSS. Tematami wykładów były zmiany w samorządowym prawie wyborczym oraz ustawach samorządowych. Zaprezentowano również system eSesja w świetle obowiązku głosowania imiennego i transmitowania obrad na żywo.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, m.in. o konieczności rozpoczęcia wideo rejestracji posiedzeń komisji oraz sesji od przyszłej kadencji Rady Miasta. Ze względu na brak rozporządzeń określających parametry nowych urządzeń technicznych, służących do rejestracji pracy Rady Miasta żaden sprzęt nie został zakupiony.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy pierwsza sesja Rady Miasta VIII kadencji odbędzie się na nowych zasadach.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie, że tak.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że w dniu 23 kwietnia br. do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu informujące o prowadzeniu dochodzenia przeciwko radnemu Jakubowi Musiałowi (pismo stanowi załącznik do protokołu). Radny Jakub Musiał w piśmie z dnia 23 kwietnia br. zrzekł się mandatu radnego, swoją decyzję uzasadniając względami osobistymi oraz zawodowymi (pismo stanowi załącznik do protokołu). Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła sekretarza Macieja Dettlaffa o przedstawienie, jak w związku z zaistniałą sytuacją zmieni się funkcjonowanie Rady Miasta.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że konieczne będzie wystosowanie pisma w sprawie złożenia mandatu przez radnego Jakuba Musiała do Komisarza Wyborczego w Poznaniu.  Komisarz w ciągu 14 dni wyda postanowienie o stwierdzeniu wygaszenia mandatu radnego. Ze względu na krótki czas pozostały do końca kadencji, Rada Miasta będzie obradować w niepełnym, 14-osobowym składzie. Po stwierdzeniu wygaszenia mandatu radnego Jakuba Musiała konieczne będzie dokonanie zmiany składu osobowego komisji, których był członkiem (Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisja Spraw Społecznych).
 
Ad 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Małgorzata Szczotka przedstawiła prośbę mieszkańców o przycięcie koron drzew tworzących aleję przy ul. Cienistej. Wysokość i rozłożystość drzew sprawia, że wiele nieruchomości przy ul. Cienistej jest zacieniona, co w sposób negatywny wpływa na roślinność ogrodów oraz nadmierne zawilgocenie murów domów. Radna Małgorzata Szczotka zapytała, czy istnieje możliwość przycięcia gałęzi i uregulowania wysokości drzew, bez uszczerbku dla unikatowego charakteru ulicy. Mieszkańcy ulicy Cienistej wystosowali w tej sprawie pismo do Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że odbył rozmowę z przedstawicielką mieszkańców ul. Cienistej oraz zapoznał się ze złożonym wnioskiem. Sprawa została przekazana do właściwego referatu Urzędu Miejskiego.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy wobec wprowadzenia opłat za korzystanie z parkingu przy Szpitalu w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. władze miasta zamierzają negocjować z władzami placówki możliwość wytyczenia strefy bezpłatnego parkowania przy szpitalu oraz obniżenia opłaty parkowania przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Puszczykowie (bezpłatny czas postoju na parkingu to 20 minut. Teren parkingu przy SOR należy opuścić bezzwłocznie i zaparkować w wyznaczonym miejscu. Każda rozpoczęta godzina parkowania kosztuje 30 zł).
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że nieruchomość, na której terenie znajduje się parking stanowi prywatną własność szpitala. Decyzją władz placówki od dnia 3 kwietnia 2018 r. system parkowania został zmieniony na automatyczny i jego administratorem jest najemca parkingu firma Green Parking Polska Sp. z o.o. Władze miasta nie mają żadnego wpływu na rozporządzanie przez szpital swoją nieruchomością. O planowanych zmianach w organizacji parkingu miasto zostało jedynie powiadomione. Negocjacje ze Szpitalem trwają od lutego br. i na dzień dzisiejszy największy sukces stanowi umożliwienie przejazdu autobusu linii 651 ZTM przez parking w celu zawrócenia i kontynuowania przejazdu. Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że analizowana jest możliwość stworzenia miejsc parkingowych na przyszpitalnych gruntach stanowiących własność Miasta Puszczykowa.
 
Radna Agata Wójcik zaproponowała użycie w negocjacjach argumentu, że Miasto Puszczykowo z własnego budżetu wyasygnowało 60.000 zł pomocy Powiatowi Poznańskiemu w celu umożliwienia zawracania autobusu linii 651 przez przyszpitalny parking. Radna Agata Wójcik powiedziała, że sytuacja związana z parkingiem przy placówce negatywnie wpływa na wizerunek Miasta Puszczykowa.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że władze miasta zrobiły wszystko, aby zapewnić mieszkańcom Puszczykowa, pacjentom, osobom odwiedzającym i pracownikom placówki możliwość dojazdu komunikacją publiczną do obiektu.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że popiera inicjatywę mieszkańców ul. Cienistej dotyczącą regulacji koron drzew, jednak zasygnalizował, że prace pielęgnacyjne powinny być umiarkowane tak, aby cenna aleja drzew znajdująca się przy tej ulicy nie utraciła swojego charakteru. Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy możliwe będzie uregulowanie stanu prawnego i przejęcie od Wielkopolskiego Parku Narodowego ul. Podleśnej.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że trwają prace nad uregulowanie stanu prawnego wszystkich ulic. Dowodem prowadzonych prac jest uchwalona w dniu dzisiejszym uchwała nr 311/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Mickiewicza, oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 2189/7.
 
Radny Łukasz Grzonka zgłosił problem w funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnej znajdującej się przy skrzyżowaniu ul. Kasprowicza z ul. Libelta. Sygnalizacja świetlna nie jest przyjazna dla rowerzystów. Rowerzysta podjeżdżający do sygnalizacji nie jest zauważany przez czujniki, w konsekwencji sygnalizator nie zmienia sygnału czerwonego na zielony. Rowerzysta w tej sytuacji musi czekać aż podjedzie samochód, który aktywuje zmianę świateł, albo pozostaje zmuszony do łamania przepisów poprzez przejechanie skrzyżowania na „czerwonym świetle" lub przejazd chodnikiem. Radny Łukasz Grzonka zgłosił, żeby zwrócić uwagę na ten problem podczas instalacji nowej sygnalizacji świetlnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że poprzednio działające światła przy Szkole Podstawowej nr 2 funkcjonowały prawidłowo. Obecna sygnalizacja świetlna powstała na skutek postanowień Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odniósł się do słów radnego Łukasza Grzonki informując, że również motocyklistów dotyczy niedogodność, o której wspomniał radny. Wyłącznie samochody są w stanie aktywować zmianę sygnalizacji świetlnej.
 
Ad 14. Wolne głosy.
Przedstawiciel Stowarzyszenia Wspólna Sprawa Puszczykowo Leszek Pobojewski odniósł się do informacji przekazanej przez przewodniczącą Rady Małgorzatę Hempowicz, że wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 31 stycznia br. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego skarga została oddalona. Pan Leszek Pobojewski uściślił, że na przedmiotowy plan wniesione zostały dwie skargi i przywołany wyrok dotyczy skargi Wojewody Wielkopolskiego. Postępowanie w sprawie skargi pana Leszka Pobojewskiego trwa, na skutek złożonej przez niego apelacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 
Pan Leszek Pobojewski odczytał pismo Stowarzyszenia Wspólna Sprawa Puszczykowo w sprawie konsultacji dotyczących budowy tunelu w rejonie ul. 3 Maja. Pismo zostało przekazane przewodniczącej Rady Małgorzacie Hempowicz (pismo stanowi załącznik do protokołu).
 
O godzinie 19:10 sesję opuścił radny Łukasz Grzonka (obecnych 12 radnych).
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła powód przygotowania pism, które radni otrzymali podczas poprzedniej sesji Rady Miasta. Ideą pisma było stworzenie narzędzia, które umożliwi radnym skontaktowanie się z właścicielami zaniedbanych nieruchomości, ze swojego okręgu. Zebranie informacji pozwoli określić, jaki rodzaj pomocy jest potrzebny do właściwego utrzymania nieruchomości. Przedstawiona inicjatywa stanowi realizacją założeń Strategii Rozwoju i Promocji Miasta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy radni, którzy odbyli dyżur w ramach cyklu spotkań „Porozmawiaj z radnymi" chcieliby opowiedzieć jak przebiegały ich spotkania z mieszkańcami.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że w dniu 3 kwietnia br. wraz z radnym Filipem Ryglewiczem odbyli pierwsze spotkanie z mieszkańcami w ramach cyklu spotkań „Porozmawiaj z radnymi". Na spotkanie przyszedł 1 mieszkaniec, spotkanie trwało długo, ponieważ mieszkaniec miał wiele pytań.
 
Radna Małgorzata Szczotka poinformowała, że w dniu 10 kwietnia br. wraz z radną Dorotą Łuczak-Dydowicz również odbyła spotkanie z mieszkańcami w ramach cyklu spotkań „Porozmawiaj z radnymi". Na spotkanie również przyszedł 1 mieszkaniec i rozmowa z nim trwała długo. Radna Małgorzata Szczotka stwierdziła, że warto kontynuować rozpoczętą inicjatywę.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że liczy na to, iż zapoczątkowany cykl spotkań „Porozmawiaj z radnymi" będzie kontynuowany przez radnych kolejnej kadencji Rady Miasta Puszczykowa.
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował, aby spotkania z radnymi organizowane w ramach spotkań z cyklu „Porozmawiaj z radnymi" miały tematy.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że konkretne tematy są poruszane podczas posiedzeń komisji oraz sesji. Ideą omawianych spotkań jest umożliwienie mieszkańcom kontaktu z radnymi poza Urzędem Miasta, aby w mniej formalnej atmosferze mieszkańcy mieli możliwość zadania radnym pytań na nurtujące ich tematy.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz podziękowała pracownikom Biblioteki Miejskiej za profesjonalne przygotowanie spotkania.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że narzucanie tematu spotkań będzie stanowiło ograniczenie dla mieszkańców. Celem spotkań jest umożliwienie mieszkańcom przedstawienia osobistych problemów oraz rozmowa z radnymi.
 
Ad 15. Zamknięcie sesji.
O godzinie 19:21 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 41. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
protokołowała 
/-/ Kamila Bartkiewicz
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz