Protokół nr 4/15/VII 4. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 20 stycznia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 4/15/VII
 4. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 20 stycznia 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB.0002.4.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:03
Godz. zakończenia: 20:50
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 4. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała gości i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 14 radnych; chwilowa nieobecność Radnego Jakuba Musiała).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Wobec braku wniosków o zmianę porządku obrad, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się on następująco:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3. Przyjęcie protokołu nr 1/14/VII z 27 listopada 2014 r.
4. Przyjęcie protokołu nr 2/14/VII z 4 grudnia 2014 r.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015 (druk nr 16).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015 (druk nr 17).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 (druk nr 14).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego (druk nr 15).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do realizacji zadania zleconego gminie z zakresu przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego (druk nr 18).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 (druk nr 19).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Miastem Poznań w realizacji zadania pn.: „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)" (druk nr 13).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2015-2023 (druk nr 11).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2015 rok (druk nr 12).
14. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
15. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
17. Wolne głosy.
18. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 1/14/VII z 27 listopada 2014 r.
Wobec braku uwag, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 1/14/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
O godz. 17:06 do obradujących dołączył Radny Jakub Musiał (obecnych 15 radnych).
 
Ad 4. Przyjęcie protokołu nr 2/14/VII z 4 grudnia 2014 r.
Wobec braku uwag, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 2/14/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015 (druk nr 16).
Radny Władysław Hetman złożył wniosek o zamianę miesiąca, w którym nie będzie odbywała się sesja (z sierpnia na lipiec).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad złożonym wnioskiem.
Wynik głosowania: „za" - 3 głosów, „przeciw" - 7 głosów, „wstrzymało się" - 5 głosów.
Wniosek został odrzucony.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 11 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015 (druk nr 17).
Odnosząc się do pkt 3 planu kontroli, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hetman poinformował, że Komisja zamierza skontrolować 5 wybranych dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 12 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 (druk nr 14).
Projektantka Maria Mielcarek-Cielewicz przedstawiła projekt planu informując m.in., że przeszedł on cała procedurę przewidzianą ustawą. Projekt planu pięciokrotnie był wykładany do publicznego wglądu.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 13 została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego (druk nr 15).
Projektant Jędrzej Cesar przedstawił projekt planu informując m.in., że przeszedł on cała procedurę przewidzianą ustawą. Projekt planu był dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu. Po uwzględnieniu uwagi rodziców dzieci, uczęszczających do Przedszkola nr 3, dotyczącą zmiany funkcji terenu położonego bezpośrednio przy ulicy Przyszkolnej w sąsiedztwie budynku przedszkola z funkcji mieszkalno-usługowej na wyłącznie usługową - inne uwagi nie wpłynęły. Projekt planu uzyskał pozytywne, przepisami przewidziane, opinie i uzgodnienia (np. z WPN).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że prace nad planem rozpoczęły się podjęciem uchwały w maju 2011 roku.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Radny Maciej Krzyżański wyraził zadowolenie z uwzględnienia uwagi rodziców dzieci, uczęszczających do Przedszkola nr 3.
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że cieszy się, że uwagi dotyczące placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 „Leśni Przyjaciele" zostały uwzględnione. Dzięki temu plac został na stałe zabezpieczony dla dzieci.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przytoczyła treść § 14 ust. 11 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Puszczykowa: Na pisemny i uzasadniony wniosek mieszkańców Puszczykowa złożony przed rozpoczęciem obrad sesji, Przewodniczący Rady może dopuścić jednego z ich przedstawicieli do głosu w sprawie objętej porządkiem obrad, w trakcie trwania obrad nad tym punktem, a następnie poinformowała, że odstępuje od tej zasady.
 
Pan Krzysztof Kamiński powiedział, że zgodnie z wypowiedzią projektanta, teren UO jest przeznaczony pod usługi oświaty, natomiast w prognozie skutków finansowych do tego projektu planu, widnieje zapis, iż na tym terenie dopuszcza się także zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 
Projektant Jędrzej Cesar przyznał, że przekazana prognoza skutków finansowych jest prognozą przygotowaną do pierwszej wersji planu (nie została zmieniona po uwzględnieniu uwagi). Pan Jędrzej Cesar powiedział, że przekaże Radzie poprawioną prognozę skutków finansowych, zaznaczył jednak, że nie stanowi ona integralnej części uchwały.
 
W odpowiedzi na zarzuty, iż uzasadnienie do projektu uchwały również zawiera błędne zapisy, Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że treść uzasadnienia opisuje historię powstawania projektu planu, tj. zawiera także informacje o pierwszej wersji. Słowa Sekretarza poparli Radni, m.in. Maciej Krzyżański i Małgorzata Szczotka.
 
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że nie widzi przeszkód, aby głosować nad projektem uchwały.
 
Radna Agata Wójcik stwierdziła, że sprawa jest dużej wagi, dlatego złożyła wniosek o przełożenie głosowania nad projektem uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad złożonym wnioskiem.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 10 głosów, „wstrzymało się" - 1 głos.
Wniosek został odrzucony.
 
Pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski powiedział, że wysłał e-mail do Rady Miasta, w którym zawarł swoje krytyczne uwagi nt. omawianego projektu planu oraz powiedział, że jest przeciwny uchwalaniu planu w takiej postaci.
 
Po zakończeniu dyskusji, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 14 została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do realizacji zadania zleconego gminie z zakresu przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego (druk nr 18).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił i omówił ww. projekt uchwały informując, że odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek wypłacają gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Pan Karol Majewski dodał, że stawka dodatku jest bardzo niska.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do realizacji zadania zleconego gminie z zakresu przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 15 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 (druk nr 19).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił i omówił ww. projekt uchwały oraz poinformował o wprowadzeniu autopoprawki, polegającej na zmianie w treści § 3 projektu uchwały z:
„Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r."
na:
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.".
 
Pan Karol Majewski poinformował, że Programu jest finansowany z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu. Na realizację Programu w 2015 roku przeznacza się 186 233 zł (profilaktyka, punkt konsultacyjny, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, dodatkowe patrole policyjne) oraz 6 tys. zł na program przeciwdziałania narkomanii.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015, z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 16 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Miastem Poznań w realizacji zadania pn.: „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)" (druk nr 13).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały oraz poinformował, że podjęcie uchwały umożliwia udział w projekcie pn. „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP - Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej)", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Gminy Aglomeracji Poznańskiej wraz z zaproszonymi powiatami zamierzają zbudować wspólną politykę transportową i parkingową (park&ride). Projekt zakłada zbadanie zapotrzebowania na takie parkingi i ich potencjalne lokalizacje. Na realizację projektu Puszczykowo przekaże kwotę 2.282,93 zł.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. współdziałania z Miastem Poznań w realizacji zadania pn.: „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)".
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 17 została przyjęta jednogłośnie.
 
O godz. 18:20 Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła 10-minutową przerwę.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2015-2023 (druk nr 11).
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że Uchwała Nr SO-0957/60/16/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puszczykowa, Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu jest pozytywna.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że przedłożony projekt uchwały jest zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok, do którego będą proponowane autopoprawki. W związku z tym Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił zmiany w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej:  
 • zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 160.000 zł (w załączniku nr 1, pozycja 2.1),
 • zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 160.000 zł (w załączniku nr 1, pozycja 2.2),
 • zmniejszono wynagrodzenia o kwotę - 49.000 (w załączniku nr 1, pozycja 11.1),
 • wprowadzono w 2019 r. spłaty długu, wynikającego z zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.202.000 zł (w załączniku nr 1, pozycja 14.1),
 • zwiększono kwotę inwestycji kontynuowanych o 160.000 zł (w załączniku nr 1, pozycja 11.4),
 • zwiększono kwotę na programy majątkowe o kwotę 5.000 zł (w załączniku nr 1, pozycja 11.3.2),
 • w przedsięwzięciach zwiększono kwotę na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 o 5.000 zł (w załączniku nr 2),
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał o tabelę ze strony 5 załącznika dot. wysokości długu, z której wynika, że w latach 2015-18 kwota prognozowanego długu nie ulegnie zmianie a w następnych latach nastąpi spłata długu. Radny zapytał czy to oznacza, iż w latach 2015-18 miasto nie będzie spłacało zobowiązań, czy też będzie spłacało, ale i zaciągało kolejne (i zobowiązania będą na tej samej wysokości). 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że odpowiedź na to pytanie zawiera załącznik nr 1, gdzie poza kwotą długu są również wskazane przychody i rozchody. W latach 2015-18 kwota długu jest planowana na niezmienionym poziomie. Kwota przychodów będzie równa kwocie rozchodów, czyli zaciągany będzie dług w takiej wysokości w jakiej będzie spłacany. Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że prognoza musi obejmować okres spłaty długu do zera.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał kiedy Urząd planuje spłatę długu.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że to w znacznej mierze zależy do Rady Miasta, która uchwala budżet i wpf i decyduje o spłacie długu. Zaznaczył jednak, że przy obecnej liczbie nieutwardzonych ulic, potrzeby inwestycyjne są duże (o szybszej spłacie długu będzie można myśleć, gdy nie będzie już tak wielu potrzeb inwestycyjnych). Jeśli jednak sytuacja finansowa miasta poprawiłaby się, to można by jednocześnie inwestować i spłacać dług. Puszczykowo od 4 lat ma dług na stabilnym poziomie (w latach 2010-14 dług nie wzrastał). W związku z tym, że Puszczykowo jest w lepszej sytuacji finansowej niż ponad 90 proc. samorządów, nie ma na chwilę obecną konieczności podejmowania działań w celu redukcji długu kosztem zadań majątkowych.
Radny Łukasz Grzonka uznał udzielone odpowiedzi za zadowalające.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania pana Krzysztofa Kamińskiego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2015-2023.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 18 została przyjęta.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2015 rok (druk nr 12).
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że uchwała budżetowa jest jedną z najważniejszych uchwał miasta, ponieważ wskazuje kierunki rozwoju, określa dochody i wydatki. Do wyłącznej kompetencji Rady Miasta należy uchwalenie budżetu. Od momentu przyjęcia uchwały budżetowej za jej wykonanie odpowiedzialny jest Burmistrz. 
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił główne założenia i kwoty projektu uchwały:
- łączna kwota dochodów 30.830.000 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 256.715 zł,
- łączna kwota wydatków 32.363.000 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 4.906.000 zł,
- ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 1.533.000, finansowany z wolnych środków pieniężnych w kwocie 1.000.000 zł oraz z kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 533.000 zł (dług na koniec roku nie wzrośnie a się minimalnie zmniejszy),
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani w wysokości 192.233 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.439.699 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 698.000 zł,
- ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 3.900.000 zł, w tym przychody w wysokości 1.000.000 zł z tytułu z wolnych środków (2.900.000 zł kredyty i obligacje),
- ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2.367.000 zł,
- rezerwa ogólna w wysokości 70.000 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 240.000 zł, w tym:
 • na wydatki oświatowe w wysokości 100.000 zł;
 • na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 90.000 zł;
 • na wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł,
- ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 3.900.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o przedstawienie autopoprawek Burmistrza.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił autopoprawki Burmistrza:
- w tekście projektu uchwały w §2 ust. 2:
 • zmniejszenie wydatków bieżących o 160.000,
 • zwiększenie wydatków majątkowych o 160.000;
 
- w załączniku nr 2:
 • rozdział 70005 - zmniejszenie o 121.000 (dotyczy kwoty odszkodowań),
 • rozdział 75075 (promocja) - zwiększenie o 10.000 (zgodnie z wnioskiem Radnego Macieja Krzyżańskiego),
 • rozdział 80101 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 160.000
 • rozdział 85219 zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o 43.841 (dotyczy pomocy społecznej na wniosek kierownika MOPS-u),
 • rozdział 85295 zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o 5.159 (dotyczy pomocy społecznej na wniosek kierownika MOPS-u).
 
- w załącznik nr 3:
 • przesunięto kwotę 50.000 zł z Budowy ulic na Pozostałe zadania, w tym wykonanie dokumentacji projektowych,
 • zwiększono wydatki na:
- wykonanie dokumentacji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 o 5.000 zł,
- modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 2 o 155.000 zł
 
- w załączniku nr 4 - wyszczególniono dotacje na prace konserwatorskie, zgodnie z wnioskami komisji:
 • 20.000 zł - Willa „Rusałka",
 • 10.000 zł - Muzeum Arkadego Fiedlera,
 • 10.000 zł - Dworzec w Puszczykowie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odczytał Uchwałę Nr SO-0952/60/16/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2015 rok (opinia pozytywna).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła dyskusję, w trakcie której na pytania odpowiadali Burmistrz Andrzej Balcerek oraz Wiceburmistrz Władysław Ślisiński.
 
Podczas dyskusji nie zgłoszono żadnych poprawek do projektu budżetu.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja nie wniosła żadnych poprawek do projektu budżetu i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odczytał §6 ust. 3 Uchwała Nr 82/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej: Nie przeprowadza się odrębnego głosowania nad autopoprawkami Burmistrza chyba, że któryś z radnych złoży wniosek o takie głosowanie i wniosek ten zostanie przez Radę przegłosowany.
 
Radny Łukasz Grzonka zgłosił wniosek o przeprowadzenie osobnych głosowań nad autopoprawkami Burmistrza.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad złożonym wnioskiem.
Wynik głosowania: „za" - 1 głos, „przeciw" - 13 głosów, „wstrzymało się" - 1 głos.
Wniosek nie został przyjęty.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad autopoprawkami Burmistrza do projektu uchwały budżetowej.
Wynik głosowania: „za" - 13 głos, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2015 rok.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 19 została przyjęta.
 
Ad 14. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 15. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła następujące pisma:
-          pismo mieszkańca ws. utwardzenia 40-metrowego odcinka drogi miedzy sklepem Społem a  budynkiem na Rynku,
-          pismo Centrum Tenisowego Angie o wsparcie finansowe imprezy sportowej  (pismo zostało skierowane do Komisji Budżetu, Komisji Rozwoju oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu),
-          pismo Komendanta Komisariatu Policji z prośbą o współfinansowanie zakupu auta (pismo zostało skierowane do Komisji Budżetu, Komisji Spraw Społecznych),
-          pismo Stowarzyszenia Metropolia Poznań ws. zorganizowania konsultacji społecznych (pismo zostało skierowane do Komisji Rozwoju),
-          pismo z 9.12.2014 r. od mieszkańców i stowarzyszeń dot. zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Moniuszki, Dworcowej i Solskiego (sprawa przekazana Komisji Rozwoju),
-          pismo (e-mail) od mieszkańca dot. projektu mpzp dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego,
-          e-mail z propozycją szkoleń.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że w najbliższą niedzielę odbędzie się msza św. w intencji Radnych poprzedniej i obecnej kadencji.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz podziękowała za zorganizowanie akcji promocyjnej dot. rozliczania podatku PIT.
 
Ad 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Brak.
 
Ad 17. Wolne głosy.
Głos zabrał radny Sejmiku Wielkopolskiego pan Bartłomiej Wróblewski, który podziękował za otrzymane głosy oraz wyraził chęć współpracy i zaprosił do kontaktowania się.
 
Pan Marek Błajecki zgłosił, że od listopada 2014 roku w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej prowadzona jest 24-godzinna działalność hazardowa i zapytał kto wydaje pozwolenia na tego typu działalność.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że Urząd Miejski nie wydaje takich pozwoleń.
 
Pan Marek Błajecki zgłosił następujące sprawy:
- zapytał o stary samochód straży miejskiej, który niszczeje ustawiony pod wiatą,
- zgłosił potrzebę założenia oświetlenia na parkingu przed sklepem Biedronka,                    
- zgłosił, że na ul. Przecznica samochody jeżdżą pod prąd i z dużą szybkością.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w sprawie działalności hazardowej i sytuacji na ul. Przecznica, skontaktuje się z policją; dodał, że przeanalizowana zostanie kwestia założenia oświetlenia na parkingu na Rynku oraz wyjaśnił, że auto straży miejskiej zostało już poddane kasacji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, żeby skontaktować się z zarządem sklepu Biedronka, aby partycypowali w kosztach sprzątania czy oświetlenia parkingu.
 
Radna Małgorzata Szczotka poinformowała, że jej również mieszkańcy zgłaszali sprawę działalności hazardowej.
 
Odpowiadając na pytanie pana Marka Barłoga, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że decyzja odmowna ws. terenu przy ul. Solskiego dotyczyła dwóch działek o pow. ok. 1200 m2, wyłożonych kostką.
 
Pan Krzysztof Kamiński zapytał czy przed podjęciem decyzji o budowie hali, wykonano jakikolwiek biznesplan dla tej inwestycji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że szczegółowy zakres projektowania określi koszty budowy hali (koszt budowy hali wyniesie ok. 3000-3200 zł za 1 m2).
 
Pan Krzysztof Kamiński zapytał czy prawdą jest, że Skarbnik Piotr Łoździn pełni również funkcję skarbnika gminy Dopiewo.
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że Wójt Dopiewa zwrócił się do niego z prośbą, czy pan Łoździn mógłby pomóc w uporządkowaniu budżetu Dopiewa, na co wyraził zgodę.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że do czasu wyboru nowego skarbnika w Dopiewie, został powołany na tę funkcję oraz zapewnił, że jako Skarbnik Puszczykowa wykonuje wszystkie swoje obowiązki.
 
 
 
 
Ad 18. Zamknięcie sesji.
O godz. 20:50 Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 4. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
           Protokolant
/-/ Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca Rady Miasta