Protokół nr 42/18/VII 42. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 29 maja 2018 r. w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

 
Protokół nr 42/18/VII
42. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 29 maja 2018 r.
w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21
 
OB.0002.42.2018
 
Godzina rozpoczęcia: 17:05
Godzina zakończenia: 19:21
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 42. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 11 radnych, chwilowa nieobecność Radnego Łukasza Grzonki oraz usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Bjaczewskiej i radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
W imieniu Burmistrza sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o dodanie do porządku obrad punktu 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 (druk nr 342).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad punktu 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
O godzinie 17:07 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 12 radnych).
 
Radny Filip Ryglewicz złożył wniosek o dodanie do porządku obrad punktu 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" dla Stowarzyszenia Puszczykowo-Châteaugiron (druk nr 340) oraz punktu 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" dla Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego (druk nr 341).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad punktu 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" dla Stowarzyszenia Puszczykowo-Châteaugiron (druk nr 340).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad punktu 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" dla Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego (druk nr 341).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętych zmian.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 40/18/VII z dnia 27 marca 2018 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr 41/18/VII z dnia 24 kwietnia 2018 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" dla Stowarzyszenia Puszczykowo-Châteaugiron (druk nr 340).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" dla Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego (druk nr 341).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 331).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 968, obręb Niwka (druk nr 332).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 1576/18 i część działki nr 1576/13, obręb Puszczykowo (druk nr 333).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 611/2, obręb Niwka (druk nr 334).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 2200, obręb Puszczykowo (druk nr 335).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 197/17/VII w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 336).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 337).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 (druk nr 342).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 338).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 339).
 17. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie".
 18. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 21. Wolne głosy.
 22. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 40/18/VII z dnia 27 marca 2018 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 40/18/VII z dnia 27 marca 2018 r.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Protokół nr 40/18/VII został przyjęty.
 
Ad 4. Przyjęcie protokołu nr 41/18/VII z dnia 24 kwietnia 2018 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 41/18/VII z dnia 24 kwietnia 2018 r.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Protokół nr 41/18/VII został przyjęty.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" dla Stowarzyszenia Puszczykowo-Châteaugiron (druk nr 340).
Radny Filip Ryglewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" dla Stowarzyszenia Puszczykowo-Châteaugiron.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" dla Stowarzyszenia Puszczykowo-Châteaugiron (druk nr 340).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 315 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" dla Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego (druk nr 341).
Radny Filip Ryglewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" dla Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego (druk nr 341).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" dla Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego (druk nr 341).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 316 została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 331).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 331).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 317 została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 968, obręb Niwka (druk nr 332).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 968, obręb Niwka.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy nie było wcześniej wiadome, że działka nie stanowi własności Miasta Puszczykowa.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że sprawa dotycząca przedmiotowej nieruchomości toczy się od dwóch lat. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu podjął działania dopiero na skutek interwencji Urzędu Miejskiego.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 968, obręb Niwka (druk nr 332).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 318 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 1576/18 i część działki nr 1576/13, obręb Puszczykowo (druk nr 333).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, aby projekty uchwał ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa zostały omówione jednocześnie.
 
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 1576/18 i część działki nr 1576/13, obręb Puszczykowo.
 
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 611/2, obręb Niwka.
 
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 2200, obręb Puszczykowo.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydodwicz zapytała, dlaczego nieruchomości mają zostać wydzierżawione tylko na okres 3 lata począwszy od dnia 01.08.2018 r. do 31.07.2021 r. Radna Dorota Łuczak-Dydodwicz powiedziała, że przedszkola dzierżawiące nieruchomości cieszą się dobrą opinią i zaufaniem i czy w związku z tym możliwe jest zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że podstawę prawną sporządzenia przedstawianych projektów uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zaproponowany okres dzierżawy zwiększa elastyczność dysponowania przedmiotowymi nieruchomościami.
 
Radna Małgorzata Szczotka poprosiła o skorygowanie pisowni nazwy przedszkola w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 1576/18 i część działki nr 1576/13, obręb Puszczykowo, tak by została zapisana następująco: Niepubliczne Przedszkole „Leśni Przyjaciele".
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie trzy projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 1576/18 i część działki nr 1576/13, obręb Puszczykowo (druk nr 333).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 319 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 611/2, obręb Niwka (druk nr 334).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 611/2, obręb Niwka (druk nr 334).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 320 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 2200, obręb Puszczykowo (druk nr 335).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 2200, obręb Puszczykowo (druk nr 335).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 321 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 197/17/VII w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 336).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 197/17/VII w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur na funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Radny Władysław Hetman zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Potockiego.
 
Radny Tomasz Potocki wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła listę kandydatów.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zgłoszoną kandydaturą.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -1.
Przewodniczącym Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta został wybrany radny Tomasz Potocki.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz pogratulowała radnemu Tomaszowi Potockiemu wyboru na przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 197/17/VII w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 336).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 322 została przyjęta.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 337).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 337).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 323 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 (druk nr 342).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i  ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy zaproponowany podział obszaru A planu na części A1 i A2 w optymalnym stopniu zabezpieczy interesy mieszkańców.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że wyodrębnienie części A1 i A2 przyspieszy uchwalenie planu dla obszaru przy Szpitalu w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz podkreśliła, że zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa ustalają, że funkcję uzupełniającą dla terenów przyszpitalnych (MU - terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej), stanowi „zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o charakterze małych domów mieszkalnych do maksymalnie 8 lokali mieszkalnych, służąca wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaniowych wspólnoty, należących do zadań własnych gminy, w postaci wyłącznie budownictwa komunalnego, usługi sportu i rekreacji, zieleń urządzona, placów gier i zabaw, parkingi".
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, kiedy były wykonane ostatnie prace przy tym planie.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że projekt planu w ubiegłym tygodniu został przekazany do blisko 30 instytucji, w celu dokonania niezbędnych uzgodnień.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 (druk nr 342).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 324 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 338).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, aby projekty uchwał ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. uwzględniający autopoprawki Burmistrza. Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały, informując o zmianach w:
dochodach:
1) W dziale 852 wprowadzono dotację z budżetu państwa w kwocie 7.850 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.
2) W dziale 756 zwiększono dochody z tytułu podatku PCC o kwotę 14.849,89 zł.
3) W dziale 758 zwiększono dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 5.000 zł.
4) W dziale 90001 zwiększono dochody z tytułu umowy dzierżawy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o kwotę 37.000 zł.
5) W pozostałym zakresie zwiększono dochody łącznie o kwotę 33.150,11 zł w związku z wyższą realizacją w stosunku do planu.
 
wydatkach:
1) W rozdziałach 75416 i 75414 w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy cywilnoprawnej w zakresie realizacji zadań z obrony cywilnej dokonano przesunięcia kwoty 10.000 zł.
2) W rozdziałach 75411 dokonano przesunięcia kwoty 20.000 zł między wydatkami bieżącymi i majątkowymi (środki na dofinansowanie rozbudowy systemu dyspozytorskiego PSP).
3) W rozdziale 85228 w związku z otrzymaną dotacją wprowadzono wydatki na usługi opiekuńcze w kwocie 7.850 zł.
4) W rozdziale 85502 zwiększono o kwotę 1.000 zł wydatki na zwrot dotacji otrzymanych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
5) W rozdziale 90004 zwiększono o kwotę 20.000 zł wydatki na budowę i modernizację placów zabaw.
6) W rozdziale 90005 zwiększono o kwotę 100.000 zł wydatki na wypłatę dotacji na likwidację pieców węglowych.
7) W rozdziale 90013 zmniejszono wydatki o kwotę 2.000 zł.
8) W rozdziale 92120 zmniejszono o kwotę 9.000 zł wydatki na dotacje na prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach (7000 zł) oraz wykonanie ekspertyz, opinii i analiz (2000 zł).
9) W rozdziale 92195 wprowadzono wydatki w kwocie 70.000 zł, w tym na: 1/ budowę tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego upamiętniającej powstańców związanych z Puszczykowem - 40.000 zł, 2/ organizację obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego - 30.000 zł.
10) W rozdziale 92601 wykreślono wydatki w kwocie 10.000 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup dmuchanej bramy startowej" (zadanie zostanie zrealizowane z wydatków bieżących).
11) W rozdziale 92695 zwiększono wydatki na działalność sportową o kwotę 20.000 zł, w tym na zakup bramy startowej oraz imprez związanych z obchodami Dni Puszczykowa.
W wyniku ww. zmian uległ zwiększeniu deficyt o kwotę 100.000 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych.
 
W imieniu Burmistrza skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę dotyczącą konieczności przesunięcia kwoty 20.000 zł w rozdziale 75411 z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmiana ta wynika z konieczności właściwego zabezpieczenia środków na rzecz Państwowej Straży Pożarnej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy umowa dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczy całych sieci.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że umowa dotyczy całych sieci, które stanowią własność Miasta Puszczykowa. Wartość tych sieci wynosi ok. 2.000.000,00 zł.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, na jaki okres została zawarta umowa dzierżawy.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że umowa dzierżawy została zawarta do końca bieżącego roku. Kwota 37.000 zł stanowi odpłatność za część roku. Ustalona stawka to 4,5% od wartości sieci wodociągowych. Kwartalna płatność to ponad 25.000 zł netto. Umowa dzierżawy była zawierana również w latach ubiegłych, jednak wtedy kwota opłaty kwartalnej wynosiła 500 zł.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy umowa dzierżawy określa podmiot, na którym spoczywa obowiązek konserwacji i napraw sieci.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wszystkie obowiązki eksploatacyjne ciążą na spółce Aqanet.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, którym podmiotom zmniejszono dotację na prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach oraz wykonanie ekspertyz, opinii i analiz.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że żadnym. Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że złożone wnioski o dotacje na prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach opiewały na niższą kwotę, niż zaplanowana w budżecie. Rada Miasta Puszczykowa uchwałą nr 297/18/VII z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa przyznała dotację dwóm podmiotom na łączną kwotę 43.000 zł.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, gdzie planowana jest lokalizacja tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego upamiętniającej powstańców związanych z Puszczykowem.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że tablica pamiątkowa zostanie zamontowana przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, czy kwota 30.000 zł przeznaczona na organizację obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego obejmuje także pokrycie kosztu zamontowania tabliczek na cmentarzu.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że tak.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała oba projekty uchwał.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 338).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 325 została przyjęta.
 
Ad 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 339).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 339).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 326 została przyjęta.
 
O godzinie 18:03 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła przerwę w obradach, które zostały wznowione o godzinie 18:16.
 
Ad 17. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie".
Radna Małgorzata Szczotka odczytała protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie".
 
Ad 18. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 19. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o następujących pismach:
- uchwała Nr SO-0954/54/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami,
- pismo z Prokuratury Rejonowej Poznań-Wilda z dnia 19 kwietnia br. informujące o zarzutach postawionych radnemu Jakubowi Musiałowi,
- pismo z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 8 maja br. w sprawie stwierdzenia wygaszenia mandatu radnego Jakuba Musiała,
- pismo z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 maja br. w sprawie nieprzeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Miasta Puszczykowa,
- pismo mieszkańców ul. Kwiatowej z dnia 7 maja br. w sprawie przesunięcia utwardzenia ul. Kwiatowej na 2022 rok.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odniósł się do pisma mieszkańców ul. Kwiatowej, informując, że od 2009 roku władze miasta są zobowiązane przestrzegać kolejności przeprowadzania remontów zgodnie z rankingiem dróg oraz kryteriami wyboru ulic przewidzianych do utwardzenia. Każde odstępstwo od rankingu wymaga zgody Rady Miasta. Zgodnie z rankingiem dokumentacja dotycząca budowy ulicy ma zostać wykonana w przyszłym roku, a ewentualny remont ma zostać przeprowadzony w roku 2020.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała zaproszenie Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie na „Zmagania Siłaczy Malta Strong 2018", które odbędą się w czwartek 7 czerwca br. o godz.10:00 przy ul. Dworcowej w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała zaproszenie na spotkanie z okazji 50. rocznicy przeprowadzenia pierwszego egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Uroczystość odbędzie się w dniu 8 czerwca br. o godzinie 12.00.
 
Ad 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy jest możliwe zlikwidowanie pozostałości po żeliwnych słupkach znajdujących się przy ul. Poznańskej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że żeliwne słupki znajdujące się przy ul. Poznańskiej były kilkakrotnie naprawiane, niestety po każdej naprawie ulegały ponownemu zniszczeniu. W obecnym stanie słupki nie spełniają swojej roli i zamiast zdobić szpecą ul. Poznańską. Konieczna będzie ich likwidacja.
 
Radny Łukasz Grzonka zwrócił uwagę i przekazał prośbę uczestników Turnieju Piłkarskiego Zespołów Niezrzeszonych zorganizowanego z okazji obchodów tegorocznych Dni Puszczykowa, aby kolejne edycje turniej nie były organizowane równolegle z analogicznymi imprezami w okolicznych miejscowościach.
 
Radny Łukasz Grzonka poinformował, że jadąc rowerem ulicą Piaskową od strony Ronda Heigelmanna zauważył po prawej stronie przy jezdni padlinę i prosi o jej usunięcie.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy w Urzędzie Miejskim są wdrażane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (RODO).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że Urząd Miejski podjął kroki w celu wdrożenia przepisów dotyczących RODO. Wszelkie działania są podejmowane pod Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił, że w ścieżce rowerowej łączącej ul. Dworcową z drogą wojewódzką 430 znajdują się dziury i poprosił o ich naprawę.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że ścieżka zostanie naprawiona z funduszy przeznaczonych na bieżące naprawy dróg powiatowych.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił, że na początku ul. Cichej znajdują się 4 drzewa, które od 2 lat usychają i prosi o zadbanie o ich stan lub wycięcie, ponieważ mogą się złamać i stanowić zagrożenie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że trwa analiza stanu drzew rosnących przy ul. Cichej. Po jej przeprowadzeniu zostanie podjęta decyzja, czy ratować drzewa, czy je wyciąć.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odniósł się do spraw zgłaszanych przez radnych w trwającym punkcie obrad, prosząc, aby radni zgłaszali takie sprawy jak: dziura w drodze, padlina przy drodze, czy drzewa w złym stanie do właściwych referatów Urzędu Miejskiego niezwłocznie po ich zauważeniu, a nie czekali do dnia sesji, aby je zgłosić.
 
Radny Łukasz Grzonka zgłosił prośbę o wymianę nawierzchni drogi rowerowej przy ul. Wczasowej. Droga rowerowa jest zdeformowana przez korzenie rosnących tam drzew, co w znacznym stopni utrudnia przejazd rowerem i skłania rowerzystów do jazdy jezdnią.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że jeżeli pod koniec III kwartału 2018 r. ze środków przekazanych przez Powiat Poznański na bieżące utrzymanie dróg powiatowych pozostaną środki do wykorzystania, to zostaną one przeznaczane na wymianę nawierzchni drogi rowerowej przy ul. Wczasowej. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że opisane prace powinny zostać wykonane w ciągu 2 lat.
 
Radna Agata Wójcik zapytała o postepowanie w sprawie wniosku złożonego przez przedstawiciela Stowarzyszenia Aktywne Puszczykowo Adama Stalińskiego o ustanowienie zaproponowanych przez niego drzew pomnikami przyrody.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że trwa analiza zgłoszonych propozycji.  Dwoje mieszkańców wystąpiło o ustanowienie pomnikami przyrody drzew, które znajdują się na terenie ich nieruchomości. Badane są parametry oraz stan zgłoszonych drzew znajdujących się na gruntach miejskich oraz prywatnych. Ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszonych propozycji analizie nie podlegają drzewa znajdujące się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, na jakim etapie znajdują się prace dotyczące zagospodarowania terenu między apteką „Viola Farm" i Komisariatem Policji przy ul. Poznańskiej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że trwa oczekiwanie na wydanie pozwolenia na budowę. Środki na inwestycję są zabezpieczone w budżecie.
 
O godzinie 19:01 sesję opuścił radny Filip Ryglewicz (obecnych 11 radnych).
 
Ad 21. Wolne głosy.
Pan Krzysztof Urbaniak z Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka". Przedstawił ofertę usług dla Urzędu Miejskiego w Puszczykowie (prezentacja stanowi załącznik do protokołu). W imieniu założycieli „Barki" Barbary Sadowskiej i jej męża Tomasza Sadowskiego zaproponował radnym udział w wizycie studyjnej służącej zapoznaniu się z działalnością podmiotów ekonomii społecznej.
 
Pani Elwira Bowers przedstawiła działalność spółdzielni socjalnej „Lupa".
 
Pan Michał Kowalonek przedstawił usługi oferowane przez spółdzielnię socjalną „Lupa" oraz zaprosił wszystkich zgromadzonych na koncert Daniela Spaleniaka (twórca muzyki do serialu produkowanego przez Netflix), który odbędzie się 17 czerwca br. o godz. 17:00 w „Lupie" przy ul. Stromej 3.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zaprosiła gości do kontaktu z przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych Elżbietą Bijaczewską i udziału w posiedzeniu komisji, podczas którego możliwa będzie rozmowa dotycząca rozpoczęcia współpracy pomiędzy Miastem Puszczykowem i spółdzielnią socjalną „Lupa".
 
Radny Tomasz Potocki pogratulował wyboru projektu nowych przystanków autobusowych. Przystanki doskonale wpisują się w charakter Puszczykowa.
 
Ad 22. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że na wniosek większości radnych 43. sesja Rady Miasta Puszczykowa odbędzie się wyjątkowo w środę 20 czerwca br. o godz. 17:00. Termin uległ zmianie ze względu na harmonogram rozgrywek w ramach Mistrzostw świata w piłce nożnej 2018.
 
O godzinie 19:21 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 42. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
protokołowała 
/-/ Kamila Bartkiewicz
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz