Protokół nr 43/18/VII 43. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2018 r. w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

 
Protokół nr 43/18/VII
43. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 20 czerwca 2018 r.
w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21
OB.0002.43.2018
 
Godzina rozpoczęcia: 17:03
Godzina zakończenia: 20:03
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 43. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 13 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnego Filipa Ryglewicza).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Wobec braku wniosków o zmianę porządku obrad, przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 42/18/VII z dnia 29 maja 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Puszczykowa oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Puszczykowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (druk nr 345).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 343).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 344).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 348).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 349).
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017.
 10. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2017 r.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2017.
 12. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017.
 13. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2017 rok.
 14. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2017 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2017 rok (druk nr 346).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2017 rok (druk nr 347).
 17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 20. Wolne głosy.
 21. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 42/18/VII z dnia 29 maja 2018 r.
Radna Małgorzata Szczotka poprosiła o wcześniejsze, niż dotychczas, przekazywanie projektów protokołów. Zdaniem radnej Małgorzaty Szczotki właściwym termin to, co najmniej 5 dni przed sesją (omawiany projekt przekazano radnym w formie elektronicznej w poniedziałek 18 czerwca br.).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 42/18/VII z dnia 29 maja 2018 r.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 42/18/VII został przyjęty.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Puszczykowa oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Puszczykowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (druk nr 345).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Puszczykowa oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Puszczykowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 
W imieniu burmistrza pan Karol Majewski zgłosił następujące autopoprawki:
 1. wykreślenie powtórzenia występującego w tytule projektu uchwały tak, aby nowy tytuł brzmiał następująco: „w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Puszczykowa oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Puszczykowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych",
 2. zwiększenie w § 1 pkt. 2 z 30 do 35 maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu,
 3. zwiększenie w § 1 pkt. 2 lit. b z 15 do 20 maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 4. Zgłoszone autopoprawki zostały przedstawione i zaakceptowane przez radnych podczas ostatniego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 14 czerwca br.
Radny Łukasz Grzonka zadał następujące pytania:
 1. dlaczego planowane jest zwiększenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, co za tym idzie zwiększenie liczby punktów sprzedaży,
 2. dlaczego w projekcie uchwały określono, że minimalna odległość miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od wybranych obiektów (szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych oraz obiektów kultu religijnego) ma wynosić 50 m. Dlaczego nie wskazano odległości 100 m lub 200 m.
Pan Karol Majewski odpowiedział na drugie pytanie, że odległość nie uległa zmianie w stosunku do określonej w dotychczas obowiązującej uchwale. Pan Karol Majewski poinformował, że w Puszczykowie znajdują się miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, których odległość od wskazanych obiektów wynosi mniej niż 100 m. Zwiększenie minimalnej odległości spowodowałoby konieczność wygaszenia wydanych już zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podmiotom, które nie spełniałyby tego kryterium.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział na pierwsze pytanie, że projekt uchwały został omówiony przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która uznała, że zwiększenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie przyniesie negatywnych skutków przy jednoczesnym zabezpieczeniu możliwości uzyskania zezwoleń przez podmioty chcące w przyszłości rozpocząć działalność gospodarczą obejmującą sprzedaż napojów alkoholowych.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, czy zapis § 2 pkt. 2 „liczona będzie najkrótszą drogą dojścia wzdłuż ciągów komunikacyjnych" wynika z delegacji ustawowej, czy może zostać zmodyfikowany.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, że określenie sposobu pomiaru odległości miejsca sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do obiektów, o których mowa w § 2 pkt. 1 lit. a i b należy do zadań gminy. Zapis precyzyjnie reguluje sposób pomiaru odległości i jest zgodny z orzeczeniami sądów administracyjnych dotyczących tego zagadnienia.
 
Radna Małgorzata Szczotka zauważyła, że najkrótsza odległość wyznaczona wzdłuż ciągów komunikacyjnych może być znacznie dłuższa, niż faktyczna odległość obiektów od siebie. Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że zapis „najkrótszą drogą" nie chroni w wystarczającym zakresie interesów osób zamieszkujących w pobliżu obiektów kultu oraz szkół.
 
Pan Karol Majewski powtórzył, że przedstawiony zapis precyzyjnie wyznacza sposób pomiaru odległości i jest tożsamy z zapisami obowiązującej uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz stwierdziła, że wskazany sposób pomiaru odległości jest precyzyjny oraz zapytała, czy mimo tego ktoś chce zgłosić propozycję jego zmiany.
 
Radna Małgorzata Szczotka zaproponowała ustalenie pomiaru odległości poprzez wyznaczenie linii prostej między konkretnymi budynkami. Zaproponowany w projekcie uchwały sposób pomiaru odległości jest niekorzystny dla osób zamieszkujących w pobliżu obiektów kultu oraz szkół, które wolałyby nie mieć w swoim sąsiedztwie miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zdaniem radnej Małgorzaty Szczotki takie lokale oddziałują na otoczenie w określonym promieniu, a nie wzdłuż drogi dojścia.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że rozwiązania zaproponowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakładają nielikwidowanie już istniejących miejsc sprzedaży i podawania alkoholu. Zaproponowana przez radną Małgorzatę Szczotkę zmiana spowoduje konieczność wygaszenia obowiązujących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wszystkim podmiotom niespełniającym zaproponowanego kryterium.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, czy każda wprowadzona zmiana do przedstawionego projektu uchwały spowoduje jej działanie wstecz. Intencją radnej Małgorzaty Szczotki jest, aby kolejne zezwolenia były wydawane z zastosowaniem zaproponowanej przez nią zmiany.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że z dniem wejścia w życie uchwały wszystkie podmioty niespełniające nowych kryteriów (zaproponowanych przez radną Małgorzatę Szczotkę) zostaną poinformowane o cofnięciu posiadanych koncesji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy nie można dodać zapisu, że wprowadzone zmiany nie dotyczą podmiotów już posiadających uprawnienia do sprzedaży i podawania alkoholu w określonej lokalizacji.
 
Radca prawny Sylwia Schulze zwróciła uwagę, że omawiana odległość miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych odnosi się wyłącznie do wybranych obiektów, czyli szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych oraz obiektów kultu religijnego. Uchwała Rady Miasta nie reguluje odległości miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od prywatnych nieruchomości. Radca prawny Sylwia Schulze zarekomendowała, żeby przedstawiony projekt uchwały pozostał bez zmian.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała w czyim interesie ta uchwała ma zostać podjęta. Czy w interesie właścicieli sklepów, czy dla dobra mieszkańców.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński ponownie zwrócił uwagę, że omawiany projekt uchwały wyznacza jedynie odległość miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od określonych obiektów. Nie ma możliwości, aby uchwała regulowała lokalizację wyżej wymienionych miejsc od mieszkań osób fizycznych.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że przedstawiony projekt uchwały jest sformułowany w sposób prawidłowy.
 
Radna Małgorzata Szczotka podała konkretny przykład ze swojego najbliższego sąsiedztwa. Przedsiębiorca prowadzący działalność w obiekcie znajdującym się przy ul. Cienistej uzyskał zezwolenie na podawanie napojów alkoholowych, mimo tego, że nieruchomość graniczy ze zgromadzeniem zakonnym Sióstr św. Elżbiety. Najkrótsza droga dojścia wzdłuż ciągów komunikacyjnych od jednego obiektu do drugiego wynosi więcej niż 50 m, dlatego wydanie takiego zezwolenia było możliwe.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy nie można wprowadzić w projekcie uchwały bardziej rygorystycznych zapisów dotyczących wyłącznie obiektów mających powstać w przyszłości.
 
Radca prawny Sylwia Schulze odpowiedziała, że kryteria wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu powinny być określone dla wszystkich podmiotów w sposób jednakowy, dlatego zaproponowane przez przewodniczącą Rady Małgorzatę Hempowicz rozwiązanie nie jest właściwe.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, czy ostateczna decyzja dotycząca wydania koncesji na sprzedaż nie należy do Burmistrza.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, że Burmistrza wydaje decyzję w oparciu o opinię Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (decyzja nie jest uznaniowa). Kompetencją komisji jest jedynie ocenienie, czy wniosek przedsiębiorcy jest zgodny z obowiązującymi przepisami (również uchwałą w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Puszczykowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych).
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Puszczykowa oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Puszczykowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (druk nr 345).
Wynik głosowania: „za" 9 - głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 3.
Uchwała Nr 327 została przyjęta.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 343).
Skarbnik Piotr Łoździn odczytał proponowaną treść pkt I.6. Regulaminu Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, która brzmi następująco „Kapituła może przyznać nagrodę za inne wybitne osiągnięcia o charakterze ponadlokalnym, niewymienione w punktach 4 i 5. Nie mogą one wynikać jedynie z wzorowej postawy uczniowskiej i celujących wyników w nauce". Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że podczas omawiania projektu uchwały pojawiła się wątpliwość, czy ograniczać sytuacje umożliwiające przyznanie nagrody.
 
W imieniu Burmistrza skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę dotyczącą omawianej zmiany poprzez dodanie zwrotu „w szczególności". Treść pkt I.6. Regulaminu Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, brzmiałaby następująco „Kapituła może przyznać nagrodę za inne wybitne osiągnięcia w szczególności o charakterze ponadlokalnym, niewymienione w punktach 4 i 5. Nie mogą one wynikać jedynie z wzorowej postawy uczniowskiej i celujących wyników w nauce". Umożliwi to w wyjątkowych przypadkach nagrodzenie uczniów za lokalne zasługi.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytał, czy radny Jan Łagoda, jako zgłaszający wątpliwość dotyczącą omawianego zapisu, jest usatysfakcjonowany zaproponowaną zmianą.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że zależy mu na nagradzaniu uczniów również za lokalne osiągnięcia.
 
Jako członek kapituły przyznającej nagrody radna Dorota Łuczak-Dydowicz zaobserwowała, że z roku na rok nagrodą Rady Miasta jest wyróżnianych coraz więcej uczniów, którzy za swoje osiągnięcia (wysoką średnią ocen, wzorowe zachowanie oraz szkolne sukcesy w nauce lub w sporcie) zostali już uhonorowani przez dyrektorów szkół. Budżet przeznaczony na nagrody Rady Miasta od lat pozostaje niezmieniony i wynosi 20.000 zł, natomiast liczba wnioskodawców corocznie wzrasta (w ubiegłym roku nagrodzono 84 uczniów, z czego nagrodę o najwyższej wysokości otrzymało zaledwie 8 z nich). Zdaniem kapituły wysokość nagrody powinna być adekwatna do zasług laureatów, którzy swoimi osiągnieciami promują również Puszczykowo.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że osoby wybitne i tak zostaną na pewno nagrodzone w pierwszej kolejności i mimo mniejszej puli środków do podziału radny Jan Łagoda nie chciałby, aby uczniowie działający lokalnie zostali pominięci.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że w zeszłym roku w grupie uczniów nagrodzonych nagrodą w wysokości 250 zł znajdowały się dwie uczennice, znane radnej osobiście, które poza wysokimi wynikami w nauce oraz wzorowym zachowaniu nie miały żadnych innych osiągnięć. Osoby te zostały już kilkakrotnie wyróżnione z tego powodu przez szkołę (nagrodą rzeczową oraz świadectwem z czerwonym paskiem). Natomiast w grupie nagrodzonych nagrodą w wysokości 350 zł znalazł się uczeń klasy maturalnej, który poza bardzo dobrymi wyniki w nauce jest między innymi zdobywcą 5. miejsca na Mistrzostwach Polski juniorów w biegu z przeszkodami na dystansie 2000 m. Odnoszone przez niego sukcesy wymagają dyscypliny oraz pogodzenia obowiązku szkolnego z profesjonalnym treningiem. Zdaniem radnej taki podział wysokości nagród jest niesprawiedliwy, ponieważ nakład pracy nagrodzonych jest nieporównywalny. Radna Małgorzata Szczotka poparła zastosowanie zapisu „osiągnięcia w szczególności o charakterze ponadlokalnym", ponieważ umożliwia on, w uzasadnionych przypadkach, nagrodzenie ucznia za osiągnięcia lokalne. Radnej zależy, aby nagrodą Rady Miasta wyróżniać uczniów wybitnych tak, aby sama nagroda miała znaczący charakter.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że jest przeciwny autopoprawce zgłoszonej w imieniu Burmistrza przez skarbnika Piotra Łoździna. Zdaniem radnego zwrot „w szczególności" pod względem prawnym jest nieprawidłowy. Zapis ten spowoduje powstanie katalogu o charakterze otwartym, co w przyszłości może przyczynić się do jego odmiennej interpretacji niż zakładana. Zdaniem radnego Łukasza Grzonki zapis ten doprowadzi do sytuacji, w której wykluczone zostaną takie stany faktyczne jak - za wybitne osiągnięcia o charakterze lokalnym.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz odniosła się do słów radnego Łukasz Grzonki informując, że o przyznaniu nagrody decyduje kapituła, która zgodnie z projektem uchwały „może przyznać nagrodę". Przyznanie nagrody każdemu wnioskodawcy nie jest obligatoryjne.
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił zastrzeżenie do interpretacji słowa „ponadlokalny". Jego zdaniem nie określa ono precyzyjnie, jakiego szczebla osiągnięcia będą nagradzane.
 
Radna Małgorzata Szczotka przypomniała, że z inicjatywy kapituły został przygotowany projektu uchwały zawężającej katalog osiągnięć umożliwiających ubieganie się o nagrodę Rady Miasta oraz zwróciła uwagę, że w tej sytuacji należy być konsekwentnym.
 
Radny Łukasz Grzonka odniósł się do słów przewodniczącej Rady Małgorzaty Hempowicz, że przy zastosowaniu zapisu „Kapituła może przyznać nagrodę" zwrot „w szczególności" jest zbędny, bo jedynie od decyzji kapituły zależy przyznanie nagród. Radny zwrócił uwagę, że należy możliwie doprecyzować zapisy projektu uchwały, aby w przyszłości nie były one mylnie interpretowane.
 
Radca prawny Sylwia Schulze powiedziała, że zawarte w autopoprawce Burmistrza zapisy „może" i „w szczególności" z prawnego punktu widzenia są dopuszczalne. Użycie zwrotu „w szczególności" faktycznie spowoduje, że katalog podmiotów stanie się otwarty. Zastosowanie konkretnych zapisów pozwoli zrealizować intencje radnych. Jeżeli użyty zostanie zwrot „w szczególności o charakterze ponadlokalnym", to oznacza, że nagradzane będą osiągnięcia o charakterze ponadlokalnym z pozostawieniem możliwości nagradzania za wybitne osiągnięcia na szczeblu lokalnym. Natomiast, jeżeli nagrodzeni mają być uczniowie posiadający wyłącznie osiągnięcia ponadlokalne, to zwrot „w szczególności" będzie zbędny.
 
Radny Jan Łagoda poinformował, że w drodze kompromisu może przystać na zastosowanie zapisu „w szczególności", ponieważ co do zasady radni pozostają zgodni.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że jako członek kapituły opiniującej wnioski jest za zawężeniem kryteriów przyznawania nagród, co pozytywnie ocenili również dyrektorzy puszczykowskich szkół.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie w sprawie dodania zwrotu „w szczególności" do projektu uchwały w pkt. I.6. Regulaminu Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych tak, aby brzmiał on następująco: „Kapituła może przyznać nagrodę za inne wybitne osiągnięcia w szczególności o charakterze ponadlokalnym, niewymienione w punktach 4 i 5. Nie mogą one wynikać jedynie z wzorowej postawy uczniowskiej i celujących wyników w nauce", co umożliwi w wyjątkowych przypadkach nagrodzenie uczniów za wybitne lokalne osiągnięcia.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 3, „wstrzymało się" - 2.
Projekt uchwały został uzupełniony.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projektu uchwały (nie uwzględniając zgłoszonej dzisiaj zmiany).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 343) - z uwzględnieniem zgłoszonej zmiany.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 3.
Uchwała Nr 328 została przyjęta.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 344).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa. Konieczność uchwalenia przedmiotowej uchwały wynika z nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego wójtów, burmistrzów i prezydentów z dniem 1 lipca br. ma zostać obniżona o 20%. Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że:
 1. wynagrodzenia zasadnicze zostanie obniżone z  5.900 zł do 4.700 zł,
 2. dodatek funkcyjny pozostanie bez zmian w wysokości 1.900 zł,
 3. dodatek specjalny zostanie obniżony z 3.120 zł na 2.640 zł
 4. dodatek stażowy zostanie obniżony z 590 zł do 470 zł
Tym samym wynagrodzenie Burmistrza łącznie brutto ulegnie obniżeniu o kwotę 1.800 zł miesięcznie.
 
Radny Tomasz Potocki poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta zaopiniowała negatywnie ww. projekt uchwały. Zdaniem radnego Tomasz Potockiego partia rządząca chce w ten szczególny sposób „nagrodzić" samorządowców, czemu stanowczo się sprzeciwia. Podjęcie uchwały jest konieczne ze względu na zapisy nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i z tego powodu, mimo odmiennego zdania na ten temat, radny Tomasz Potocki poinformował, że zagłosuje za przyjęciem projektu uchwały.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że nie zgadza się z zastosowanym wobec samorządów obniżeniem wynagrodzeń, tak samo jak nie zgadza się z obniżaniem uposażeń posłów. Jest to zły sposób ratowania wizerunku partii rządzącej. Radny Jan Łagoda poinformował, że co do zasady jest przeciw, jednak uchwała musi zostać podjęta.
 
Radna Małgorzata Szczotka zgodziła się z przedmówcami. Jest to kolejna sprawa, kiedy rękami rad gmin próbuje się załatwić kwestie polityczne. Podobna sytuacja miała miejsce podczas reformy oświaty, kiedy to rady gmin zostały niejako zmuszone do podjęcia uchwał dotyczących przekształceniu szkół.  Radna Małgorzata Szczotka poinformowała, że będzie głosowała za przyjęciem uchwały, choć jest jej przeciwna.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wyraziła głęboki sprzeciw wobec tego, w jaki sposób zostało wprowadzone to rozporządzenie, ponieważ zgodnie z nim konsekwencje wypłacania nagród na szczeblu ministerialnym w roku 2016 oraz 2017 ponoszą samorządy. Obniżenie wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów będzie miało negatywny wpływ, na jakość pracy i może doprowadzić do sytuacji, w której przełożony będzie miał niższe wynagrodzenie niż pracownicy. W dalszej perspektywie może to zniechęcić osoby posiadające wysokie kwalifikacje i kompetencje do ubiegania się o stanowiska organów wykonawczych gmin.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała o możliwe skutki nieprzyjęcia omawianego projektu uchwały.

Radca prawny Sylwia Schulze odpowiedziała, że nie uchwalając przedmiotowej uchwały dojdzie do sytuacji, w której Burmistrz nie będzie miał ustalonego wynagrodzenia, które jest podstawowym elementem stosunku pracy. W przypadku niepodjęcia przedmiotowej uchwały Burmistrzowi nie będzie wypłacane żadne wynagrodzenie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 344).

Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 3, „wstrzymało się" - 1.

Uchwała Nr 329 została przyjęta.

Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 348).

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, aby projekty uchwał ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie zostały omówione jednocześnie.

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały, informując o zmianach w:

dochodach:

 1. W dziale 600 wprowadzono dotację z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 932.914 zł - na budowę ul. Szpitalnej.
 2. W dziale 801 wprowadzono dotację z budżetu państwa w kwocie 12.000 zł na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1.
 3. W dziale 854 zwiększono o kwotę 6.000 zł dochody z tytułu opłat za kolonie i półkolonie.

wydatkach:

 1. W rozdziale 60016 zwiększono wydatki na realizację programu budowy dróg o kwotę 932.914 zł. Wykreślono z zadań majątkowych budowę ul. Krótkiej.
 2. W rozdziale 70005 zwiększono o kwotę 80.000 zł wydatki na zadanie pn.: Adaptacja na potrzeby UM budynku nastawni.
 3. W rozdziale 75023 zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki na zadanie pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania (na zakup systemu nagłośnienia sali sesyjnej); wprowadzono wydatki w kwocie 15.000 zł na wdrożenie RODO w UM oraz 20.000 zł na zakup stołów na salę sesyjną oraz krzeseł biurowych.
 4. W rozdziałach 80101 i 80150 zwiększono wydatki o kwotę 72.000 zł, w tym 12.000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej, 60.000 zł na zakup energii elektrycznej i opłaty za śmieci w Szkole Podstawowej nr 2.
 5. W rozdziale 85412 zwiększono o kwotę 6.000 zł wydatki na organizację półkolonii i kolonii.
 6. W rozdziale 90015 zwiększono o kwotę 15.000 zł wydatki na remonty oświetlenia ulicznego.
 7. W rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki na dotacje dla Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury.

W wyniku ww. zmian uległ zwiększeniu deficyt o kwotę 400.000 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych.

W imieniu Burmistrza skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawki o następującej treści:

 1. Pierwsza autopoprawka wynika z ustaleń podczas ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, gdzie zaproponowano wprowadzenie dodatkowej dotacji dla Biblioteki Miejskiej w kwocie 8.000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na oświetlenie. Kwota ta zostałaby przeznaczona na realizację koncertu Orkiestry Polskiego Radia Amadeus jesienią br. (W rozdziale 90015 zwiększono o kwotę 7.000 zł wydatki na remonty oświetlenia ulicznego. W rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 38.000 zł wydatki na dotacje dla Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury).
 2. Druga autopoprawka polega na przesunięciu między rodzajami wydatków w rozdziale 85412, w którym wskazano zwiększenie o kwotę 6.000 zł wydatków na organizację półkolonii i kolonii (zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 1.240 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na pozostałe zadania). Zmiana wynika z utworzenia dodatkowej grupy dzieci na półkoloniach.
 3. Ostatnia autopoprawka polega na dodaniu w uzasadnieniu w części dotyczącej wydatków punktu nr 8 o następującej treści „W rozdziale 75412 zwiększono o kwotę 150.000 zł wydatki na budowę remizy strażackiej z jednoczesną zmianą nazwy zadania". Zadanie zostało uwzględnione w projekcie uchwały, ale nie wskazano go w uzasadnieniu.

Radny Łukasz Grzonka zadał następujące pytania:

 1. Czy wydatki na zadanie pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania (na zakup systemu nagłośnienia sali sesyjnej), na wdrożenie RODO w UM oraz zakup stołów na salę sesyjną oraz krzeseł biurowych nie powinny zostać uwzględnione podczas realizacji zadania polegającego na termomodernizacji oraz rozbudowie Urzędu Miejskiego.
 2. Z czego wynika tak duża kwota (60.000 zł) na zakup energii elektrycznej i opłaty za śmieci w Szkole Podstawowej nr 2. Podobnego zwiększenia nie ma w przypadku Szkoły Podstawowej nr 1.
 3. Czy zwiększenie o kwotę 150.000 zł wydatków na budowę remizy strażackiej ma służyć pokryciu kosztów budowy odwodnienia.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania informując, że:

 1. Wydatki dotyczą sali sesyjnej, która już wcześniej istniała. Długo zastanawiano się, czy kontynuowane będzie korzystanie ze starych stołów oraz systemu nagłośnienia. Inwestycja polegająca na termomodernizacji oraz rozbudowie Urzędu Miejskiego została zakończona przed podjęciem tej decyzji, dlatego zadanie zostało wprowadzone odrębnie. Ostatecznie podjęto decyzję o wyposażeniu sali sesyjnej w nowe meble, natomiast zakup systemu nagłośniania wynika z konieczności dostosowania urządzeń do nowych przepisów dotyczących rejestracji posiedzeń komisji oraz sesji.
 2. Kwota wynika z konieczności opłacenia faktury za zeszły rok w roku bieżącym oraz zwiększeniu od 1 lipca wysokości opłat przez Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt" za wywóz odpadów o 100%. Kwoty w przypadku obu szkół kształtują się na podobnym poziomie.
 3. Pierwotny projekt budowlany niestety nie przewidział utwardzenia wystarczającej powierzchni terenu wokół remizy, który pozwoliłby na manewrowanie samochodami. Wykonano nową dokumentację na dwa zadania - utwardzenie i zagospodarowanie terenu wokół remizy oraz wykonanie kanalizacji. Oba te zadania kosztorysowo kształtują się w granicach 110.000 zł.

Radny Łukasz Grzonka zapytał, kto był autorem projektu budowlanego dotyczącego budowy remizy strażackiej.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Gniewko Niedbała zaproponował, że pracownia Państwa Sipińskich wykona projekt nieodpłatnie ze względu na życzliwość wobec Puszczykowa. Projekt budowlany został wykonany nieodpłatnie i poniesiono jedynie opłatę za projekty branżowe. Na etapie przetargu okazało się, że projekt został wykonany w dość kosztownej formule i przystąpiono do cięć kosztów.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała oba projekty uchwały.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 348).

Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.

Uchwała Nr 330 została przyjęta.

Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 349).

Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. - z uwzględnieniem autopoprawek (druk nr 349).

Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.

Uchwała Nr 331 została przyjęta.

O godzinie 18:16 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła przerwę w obradach, które zostały wznowione o godzinie 18:30.

Ad 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017 było szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że dochody zostały wykonane w kwocie 46.287.823,43 zł, a wydatki w kwocie 47.377.823,43 zł, co dało deficyt w wysokości 1.090.000 zł.

Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił najważniejsze inwestycje i projekty przeprowadzone przez Miasto Puszczykowo w roku 2017.

Radny Jan Łagoda zgłosił dwie uwagi techniczne do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017:

 1. W punkcie 7. na stronie 19 zadanie pn. „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania" zostało dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, a nie jak wskazano z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 2. W punkcie 14. na stronie 21 zapisano, że zadanie zostało zrealizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, tymczasem poprawna nazwa programu, to Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

Radny Tomasz Potocki zadał następujące pytania:

 1. Jaki był koszt korzystania przez Miasto Puszczykowo z kredytu na bieżące finansowanie deficytu w 2017 roku.
 2. Dlaczego w 2017 roku nie otrzymano planowanych środków na budowę parkingu w Puszczykówku.
 3. Dlaczego nie wykonano planowanych wydatków na budowę remizy strażackiej.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pierwsze pytanie, że w uchwale budżetowej została wskazana możliwość korzystania przez Burmistrza z kredytu na przejściowe finansowanie deficytu, jednak w roku 2017 nie skorzystano z takiej możliwości i nie poniesiono żadnych kosztów z tego tytułu.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na kolejne pytanie, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie zdążył przed końcem roku sprawdzić w całości wniosku o płatność (nie sprawdzono części dotyczącej zamówień publicznych) i przekazał na realizację zadania mniej środków, niż to wynikało z wyliczenia zaangażowanych wydatków.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na ostatnie z pytań, że realizacja zadania dotyczącego budowy remizy strażackiej została podzielona na dwa etapy. Powodem niewykonania planowanych wydatków na budowę remizy strażackiej był fakt, że harmonogram wykonawcy różnił się od przewidywanych terminów transz środków zabezpieczonych w budżecie na pokrycie kosztów budowy. Pomimo zaistniałej rozbieżności zadanie zostało zrealizowane w terminie.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos.

Nie podjęto dyskusji

Ad 10. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił informację o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2017 r.

Radny Tomasz Potocki zadał następujące pytania:

 1. Z czego wynika zanotowany w roku 2017 wzrost wartości budynków oraz lokali Miasta Puszczykowa.
 2. Gdzie znajdują się działki budowlane stanowiące własność Miasta Puszczykowa, które łącznie mają powierzchnię 3 ha.
 3. Czy w przypadku sprzedaży składników majątkowych chodzi o sprzedaż gruntów.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na ostatnie z zadanych pytań, że kwota 300 zł (netto) dochodu wynika ze sprzedaży samochodu. Samochód został porzucony na terenie miasta i po półrocznym okresie przebywania na parkingu strzeżonym przeszedł na własność Miasta Puszczykowa.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pierwsze z pytań, że wzrost wartości budynków oraz lokali Miasta Puszczykowa o łączną kwotę 10.316.000 zł (netto) wynika z faktu wybudowania hali widowiskowo-sportowej, przeprowadzenia modernizacji obiektów komunalnych oraz budynków szkół.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na drugie z pytań, że w zestawieniu uwzględnione zostały wszystkie działki budowlane oraz zabudowane nieruchomości gruntowe, na których znajdują się m.in. budynki komunalne stanowiące własność Miasta Puszczykowa. Działki budowlane, którymi dysponuje Miasto Puszczykowo zajmują powierzchnię 2,3 ha. Są to m.in. działki przy ul. Przecznica, ul. Niwka Stara, ul. Klasztornej, ul. Jaskółczej. Wspomniana przez radnego Tomasza Potockiego powierzchnia 3 ha obejmuje nieruchomości stanowiące własność oraz nieruchomości będące w wieczystym użytkowaniu.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos.

Nie podjęto dyskusji

Ad 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2017.

Sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2017.

Radny Tomasz Potocki odczytał, że środki pieniężne Miasta na koniec roku 2017 wyniosły 3.788.000 zł oraz zapytał, czy jest to spowodowane nadwyżką budżetową.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nadwyżka budżetowa miała pewien wpływ na wysokość środków pieniężnych Miasta Puszczykowa na koniec roku 2017. Znaczący wpływ miało również niewykonanie deficytu oraz otrzymanie subwencji oświatowej w grudniu 2017 r. za styczeń br.

Radny Tomasz Potocki zapytał, co oznacza pozycja aktywa netto budżetu w wysokości  - 9.493.000 zł.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że pozycję tę można wyjaśnić, jako zobowiązania z tytułu emisji obligacji i kredytów, czyli zadłużenie Miasta na koniec roku (13.280.000 zł) po odjęciu od aktywów budżetowych, w tym środków pieniężnych w kwocie 3.788.000 zł. Środki te w kolejnym roku mogą zostać przeznaczone, np. na spłatę zadłużenia.

Radny Tomasz Potocki zapytał, dlaczego w bilansie wzrosły zobowiązania z kwoty 2.000.000 zł do prawie 5.000.000 zł.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 4.929.000 zł. Składają się na to zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym przede wszystkim ostatnią płatność za halę widowiskowo-sportową. Inne zobowiązania na koniec 2017 roku to m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników samorządowych (naliczane na koniec roku, a wypłacane do końca marca roku następnego). Zobowiązania z tytułu sum depozytowych w kwocie 278.000 zł stanowią zabezpieczenia wnoszone przez wykonawców.

Radny Tomasz Potocki zapytał, na jakie cele zostały utworzone rezerwy.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że na początku roku 2017 rezerwy wynosiły 1.085.000 zł, a na koniec 563.000 zł. Dotyczyło to tylko rezerw na wypłaty za przejęte przez Miasto Puszczykowo nieruchomości gruntowe. Kwota na koniec roku była niższa ze względu na fakt uregulowania należności z tytułu odszkodowań. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że utworzona została rezerwa w kwocie 200.000 zł wynikająca z przejęcia wadium złożonego przy pierwszym przetargu na budowę hali widowiskowo-sportowej. Wadium zostało zatrzymane z uwagi na to, że wybrany oferent odmówił podpisania umowy. Sprawa została skierowana przez oferenta do sądu i na wypadek ewentualnej konieczności zwrotu tej kwoty utworzono odpowiednią rezerwę.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos.

Nie podjęto dyskusji.

Ad 12. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017.

Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że uchwała Nr SO-0954/54/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami została przekazana radnym (ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że ww. opinia jest pozytywna. W opinii zacytowano elementy sprawozdania dotyczące kwot, wskazano wynik budżetu oraz zaznaczono, że informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona prawidłowo (wskazano na zgodność sprawozdania z wykonania budżetu ze sprawozdawczością budżetową).

Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że Skład Orzekający wskazał, iż zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Środki te nie mogą być przeznaczane na inne cele. Przypomnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika z faktu, że w roku 2017 wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu były wyższe niż kwota przeznaczona na realizację gminnych programów profilaktyki. Na początku bieżącego roku wskazaną różnicę przekazano na realizację przedmiotowych programów.

Ad 13. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2017 rok.

Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Małgorzata Szczotka odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2017 rok (ww. wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 14. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2017 rok.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że uchwała Nr SO-0955/44/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażanie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 została przekazana radnym (ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uznał wniosek Komisji Rewizyjnej za uzasadniony.

Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2017 rok (druk nr 346).

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ktoś chce zabrać głos.

Nie podjęto dyskusji.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2017 rok (druk nr 346).

Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.

Uchwała Nr 332 została przyjęta.

Ad 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2017 rok (druk nr 347).

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ktoś chce zabrać głos.

Nie podjęto dyskusji. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2017 rok (druk nr 347).

Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.

Uchwała Nr 333 została przyjęta.

Burmistrz Andrzej Balcerek podziękował za otrzymane, po raz kolejny, absolutorium. Burmistrz zaznaczył, że składa się na to praca całego Urzędu Miejskiego, w dużej mierze Referatu Księgowości i Podatków pod kierownictwem skarbnika Piotra Łoździna. Burmistrz Andrzej Balcerek podziękował za docenienie pracy urzędu i jej pozytywną ocenę.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz złożyła gratulacje Burmistrzowi z tytułu uzyskanego absolutorium, dołączając gratulacje za sklasyfikowanie Puszczykowa na 6 miejscu wśród gmin miejskich w rankingu finansowym samorządów terytorialnych.  Ranking ten został przygotowany przez Regionalną Izbę Obrachunkowa w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na potrzeby 4. Europejskiego Kongresu Samorządowego.

O godzinie 19:10 sesje opuściła radna Elżbieta Bijaczewska (obecnych 12 radnych).

Ad 17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.

Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.

O godzinie 19:20 do obradujących dołączyła radna Elżbieta Bijaczewska (obecnych 13 radnych).

O godzinie 19:30 sesję opuściła radna Alfreda Brączkowska (obecnych 12 radnych).

Ad 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o otrzymaniu zaproszenia na obchody 20-lecia współpracy partnerskiej miast Puszczykowa i Châteaugiron (niestety Przewodnicząca Rady nie będzie mogła w nim uczestniczyć).

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o następujących wydarzeniach minionego miesiąca:

 • W dniach 8-10 czerwca br. odbyły się Dni Puszczykowa.
 • W dniu 5 czerwca br. odbyła się debata na temat potencjału turystycznego Puszczowa zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w Centrum Tenisowym „Angie".
 • W piątek 8 czerwca br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika odbyło się 50-lecie zdania pierwszej matury w 1968 roku. Z tej okazji zorganizowano oficjalne obchody jubileuszowe.
 • W poniedziałek 18 czerwca br. odbyło się otwarcie boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 1.

Ad 19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła radnych o wypowiedzenie się na temat propozycji nowych logotypów Miasta Puszczykowa (projekty stanowią załącznik do protokołu).

Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że to jest rzecz gustu, ale mając w pamięci uwagi, które padły podczas ostatniego posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu wersja new 2a wydaje się najodpowiedniejsza. Na uwagę zasługuje ciekawy kształt napisu „energia ciszy" oraz zawarcie w grafice kolorystyki i symboli kojarzących się z Puszczykowem.

Radna Dorota Łuczak-Dydydowicz powiedziała, że z powodów zdrowotnych nie była obecna na ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji Kultury i Sportu, ale również uważa, że wersja new 2a wydaje się najlepsza spośród przedstawionych.

Radny Maciej Krzyżański poinformował, że nie podoba mu się żaden z zaproponowanych wzorów. Zdaniem radnego warto zorganizować spotkanie z puszczykowskimi artystami i poprosić ich o pomoc w stworzeniu logotypu miasta.

Radny Łukasz Grzonka powiedział, że najbardziej podoba mu się wersja 3b. Natomiast propozycja 2a nie pasuje do Puszczykowa. Uwzględniony w niej świerk jest charakterystyczny dla gór, nie dla Puszczykowa.

Radny Jan Łagoda powiedział, że rozumiem, iż przedstawione propozycje zostały przedstawione przez firmę prowadzącą warsztaty. Radny zaproponował, że może warto rozpisać konkurs na logo i dopiero na podstawie prac zgłoszonych w konkursie wybrana zostanie firma mająca podjąć się realizacji logo.

Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystki Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że przedstawione radnym projekty powstały w oparciu o konkretne dane, którymi dysponuje firma. Ogłoszono zapytanie ofertowe, w którym wskazano, że projekt wybranej firmy ma powstać, m.in. w oparciu o nową Strategię Rozwoju i Promocji Miasta oraz wywiady pogłębione przeprowadzone wśród mieszkańców. Większość osób uczestniczących w konsultacjach uważała drastyczną zmianę symboli miejskich za niepożądaną. Jedyną kwestią sporną przy wyborze logotypu może okazać się jego estetyka. Ponadto, w sprawie logotypu odbyły się dwa spotkania. Pierwsze z organizacjami pozarządowymi, a drugie podczas ostatniego posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu.

Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wskazała, że na ostatniej stronie przekazanych radnym materiałów znajdują się logotypy miast cechujących się podobnymi walorami jak Puszczykowo (położeniem w pobliżu lasu oraz rzeki). Elementem wyróżniającym Puszczykowo jest puszczyk i przy tworzeniu nowego logo nie powinno się go pominąć. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak dodała, że jej zdaniem nie należy przekreślać dotychczasowych prac wykonanych podczas tworzenia logotypu. 

Radny Maciej Krzyżański zapytał, jaki gatunek ptaka znajduje się na przedstawionych logotypach. Radny stwierdził, że nie przypomina on puszczyka.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przerwała wypowiedź radnego Macieja Krzyżańskiego stwierdzając, że propozycje logo zawierają symbol, a nie wierną fotokopię puszczyka.

Radna Dorota Łuczak-Dydowicz przypomniała kolegom, którzy podczas ostatnich wyborów samorządowych wraz z nią reprezentowali Zielone Puszczykowo, że zielona kolorystyka powinna być im bliska, tak samo jak mieszkańcom.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że w trakcie dyskusji najwięcej pozytywnych opinii uzyskała wersja logotypu new 2a.

Radna Agata Wójcik powiedziała, że wariant new 2a jest opcją zawierającą wszystkie puszczykowskie symbole i osobiście uważa ten wariant za najlepszy z zaprezentowanych.

Radna Agata Wójcik poinformowała, że w dniu 12 czerwca br. odbyła dyżur w ramach cyklu spotkań „Porozmawiaj z radnym".  Na spotkaniu zjawiło się czworo mieszkańców, w tym pani Teresa Ratajczak, która poprosiła radną o odczytanie podczas sesji wystosowanego przez nią pisma do Urzędu Miejskiego z dnia 18 czerwca br. w sprawie nowych nasadzeń drzew w rejonie górnego Puszczykowa. Mieszkanka w swoim piśmie zasygnalizowała również zagrożenia bezpieczeństwa u zbiegu ul. Jarosławskiej i Czarnieckiego (pismo zostało odczytane).

Radna Agata Wójcik poinformowała, że osobiście bardzo cieszy się z każdego nowego nasadzenia, jednak docierają do niej głosy mieszkańców uważających je za dokonywane w sposób przypadkowy.

Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że wraz z radnym Janem Łagodą miała okazję porozmawiać z autorką odczytanego pisma. Temat został już przedstawiony podczas ostatniego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych.

Radny Łukasz Grzonka zgłosił, że na ścieżce przy ul. 3 Maja od dłuższego czasu znajduje się tłuczeń i prosi o jego uprzątnięcie. Przejazd rowerem po tłuczniu może spowodować przebicie opony. Radny Łukasz Grzonka zgłosił również, że w trzech miejscach wskazanej ścieżki konieczne jest przycięcie gałęzi drzew, ponieważ utrudniają one przejazd rowerem.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział radnemu Łukaszowi Grzonce, że zgorszenie zostanie przekazane do właściwego referatu Urzędu Miejskiego.

Radna Małgorzata Szczotka zapytała, na jakim etapie znajduje się realizacja projektu pn. „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz kiedy zamontowane zostaną biletomaty przy dworcu kolejowym przy stacji Puszczykowo.

Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że realizacja projektu uległa opóźnieniu w stosunku do zakładanego harmonogramu i należy jeszcze poczekać na realizacje niektórych prac.

Radna Dorota Łuczak-Dydowicz podziękowała za wymianę wiat przystankowych na bardzo estetyczne i pasujące do charakteru miasta.

Radny Ryszard Teuschner zgłosił wniosek o wydłużenie trasy bezpłatnej linii autobusowej 695 do dworca kolejowego przy stacji Puszczykowo. Wydłużenie trasy umożliwi mieszkańcom dotarcie do przychodni przy ul. Poznańskiej oraz do Urzędu Miejskiego.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że złożony wniosek wymaga przeanalizowania. Przedstawiona propozycja wiąże się z kosztami (każdy wozokilometr to koszt w wysokości 3 zł). Szacunkowy koszt wydłużenia trasy autobusu w skali roku może wynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Ad 20. Wolne głosy.

Brak.

Ad 21. Zamknięcie sesji.

O godzinie 20:03 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 43. sesję Rady Miasta Puszczykowa.

 

protokołowała 

/-/ Kamila Bartkiewicz

Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz