Protokół nr 44/14/VI 44. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 24 czerwca 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 44/14/VI
44. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 24 czerwca 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.44.14
 
Godz. rozpoczęcia:  17.00
Godz. zakończenia: 19.35
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz otworzył 44. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych oraz stwierdził quorum - obecnych 10 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnych: Kingi Górnej-Krzeszowiak, Krzysztofa Jopka i Piotra Bekasa; chwilowa nieobecność radnych Pawła Rochowiaka i Macieja Stelmachowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przedstawił porządek obrad.
 
Radna Małgorzata Szczotka złożyła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący przedstawienia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaproponował, aby punkt: Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013, umieścić jako 11 punkt porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem zgłoszonego wniosku o jego rozszerzenie.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty i przedstawia się następująco.
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3. Przyjęcie protokołu nr 43/14/VI z 27 maja 2014 r.
4. Wolne głosy.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki (druk nr 325).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 326).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (druk nr 329).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (druk nr 330).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019 (druk nr 328a).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 327).
11. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
15. Wolne głosy.
16. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 43/14/VI z 27 maja 2014 r.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 43/14/VI z 27 maja 2014 r.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 43/14/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Wolne głosy.
Brak.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki (druk nr 325).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały dotyczący działki o powierzchni 129 m², położonej między Puszczykowem a Mosiną. Działka jest częścią zadrzewionej skarpy. Podjęcie uchwały pozwoli na rozpoczęcie procedury sprzedaży (w drodze przetargu nieograniczonego, ponieważ zainteresowanym może być więcej niż jeden potencjalny nabywca). Przedmiotowa działka może stanowić jedynie uzupełnienie  sąsiednich nieruchomości, a cena za m2 może wynieść ok. dziewięćdziesięciu kilku złotych.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż działki.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 309 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 326).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że przedmiotem dzierżawy będzie powierzchnia ok. 1 m2, na której Aquanet ustawi szafkę sterującą przepompownią.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 310 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (druk nr 329).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że nazwa ulicy „Szpitalna" została zaproponowana ze względu na jej lokalizację w pobliżu szpitala.
 
O godz. 17:17 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak (obecnych 11 radnych).
 
Radny Maciej Krzyżański złożył wniosek o nadanie ulicy nazwy „Wisławy Szymborskiej", by w ten sposób upamiętnić światowej sławy poetkę.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Macieja Krzyżańskiego o zmianę nazwy ulicy na:  „Wisławy Szymborskiej".
Wynik głosowania: „za - 1 głos, „przeciw" - 6 głosów, „wstrzymało się" - 4 głosy.
Wniosek został odrzucony.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 5 głosów.
Uchwała nr 311 została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (druk nr 330).
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz odczytał ww. projekt uchwały z zaproponowaną nazwą ulicy „Miła". 
 
Radny Maciej Krzyżański podtrzymał zgłaszany wcześniej wniosek o nadanie ulicy nazwy „Zygmunta Janaszka" - jednego z twórców Puszczykowa. Następnie radny Maciej Krzyżański odczytał informację nt. osoby Zygmunta Janaszka.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz udzielił głosu pani Gabrieli Ozorowskiej, która powiedziała, że nazywana ulica leży w pobliżu centrum tenisowego, dlatego warto byłoby nazwać ją nazwiskiem jednego z pionierów Puszczykowa i propagatora sportu.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że terytorialnie Zygmunt Janaszek działał w dolnym Puszczykowie i nie wszystkim jest znany.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że nie znała wcześniej tylu informacji nt. osoby Zygmunta Janaszka, ale jest zwolenniczką nadawania ulicom nazw od nazwisk zasłużonych puszczykowian, by w ten sposób upamiętniać wybitnych mieszkańców naszego miasta i dlatego, jej zdaniem, wniosek o nadanie nazwy „Zygmunta Janaszka" jest zasadny.
 
Przychylając się do wypowiedzi przedmówczyni, radny Paweł Rochowiak powiedział, że nie będzie już zbyt wielu okazji, aby upamiętnić nazwisko Zygmunta Janaszka, dlatego popiera wniosek radnego Macieja Krzyżańskiego.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że jeśli jego wniosek zostanie przegłosowany, udostępni opracowaną przez siebie informację o osobie Zygmunta Janaszka „Echu Puszczykowa".
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo z zaproponowaną przez radnego Macieja Krzyżańskiego nazwą „Zygmunta Janaszka".
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 3 głosy, „wstrzymało się" - 3 głosy.
Uchwała Nr 312 została przyjęta.
 
O godz. 17:32 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski (obecnych 12 radnych).
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019 (druk nr 328a).
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że przedłożony projekt uchwały ma numer 328a ze względu na drobne zmiany w tabelkach (zmiany w kwalifikowaniu wydatków), niewpływające jednak na istotę projektu.
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn omówił ww. projekt uchwały:
  • dostosowano dane do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.,
  • wprowadzono przychody z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek w latach 2015-2018 do wysokości rozchodów w tych latach,
  • dokonano korekt we wydatkach i dochodach bieżących,
  • zwiększono wydatki na inwestycje w poszczególnych latach, dokonano zmian w przedsięwzięciach:
- wprowadzono wydatki na budowę hali widowisko-sportowej na lata 2014-2017 w kwocie 7.030.000 zł,
- zwiększono wydatki na program budowy dróg i chodników na lata 2015-2018 o kwotę 11.000.000 zł,
- wprowadzono program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na lata 2014-2018 - wartość 700.000 zł,
- wprowadzono wydatki na lata 2015-2017 na zagospodarowanie terenu CAS w kwocie 1.500.000 mln zł,
- wprowadzono wydatki w kwocie 130.000 zł na zagospodarowanie brzegu Warty;
  • ze względu na wprowadzenie w wpf nowych przychodów wydłużono okres, na który jest ona sporządzona (prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania),
  • roku 2015 wykreślono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 600 tys. zł. W roku 2016 wprowadzono dotację do budowy hali widowiskowo-sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2018".
 
Odpowiadając na pytania radnego Pawła Rochowiaka, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że:
- inwestycję budowy hali zamierza poprowadzić się w taki sposób, aby odzyskać możliwie największą kwotę podatku VAT,
- za kwotę 11 mln zł planuje się budowę ok. 30 dróg (przy założeniu ok. 400 tys. zł na drogę); w powyższej kwocie zamierza się również budowę chodników.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Pawła Rochowiaka, Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że w ramach wydatków na zagospodarowanie brzegu Warty planuje się wykonanie koncepcji całościowego zagospodarowania tego terenu, tj. jego uporządkowania i udrożnienia ścieżki, prowadzącej od tzw. grzybka poprzez zakole do przystani kajakowej i granic miasta.
 
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w bieżącym roku na budowę i modernizację dróg i chodników zaplanowano kwotę 4.145.000 zł, a wydatki na kolejne lata znajdują się w załączniku nr 2 do wpf, tj.: w latach 2015-2016 - kwota 2,5 mln zł, w roku 2017 - 3 mln zł, w 2018 - 5 mln zł. Skarbnik Piotr Łoździn zaznaczył jednak, że kwoty te mogą ulec zmianie, choć raczej w kierunku ich zwiększenia.
 
Odpowiadając na pytanie radnej Elżbiety Czarneckiej, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że grunty leżące wzdłuż ścieżki nad Wartą należą do skarbu państwa, w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
 
Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała o założenia, jakie zostaną przedstawione projektantowi koncepcji budowy hali widowisko-sportowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że planuje się wybudowanie hali spełniającej funkcję widowiskową (kulturalną) i sportową, ale przede wszystkim służącą potrzebom Szkoły Podstawowej nr 1. Hala ma zostać odpowiednio wygłuszona i posiadać pełnowymiarową salę sportową, salę konferencyjną, salę do aerobiku, ewentualnie siłownię, saunę. Skarbnik Piotr Łoździn zapowiedział, że Burmistrz zaprosi radnych do współdecydowania na temat tego, co miałoby się tam znaleźć.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że istnieje bardzo realna szansa na pozyskanie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz oraz Skarbnik Piotr Łoździn stwierdzili, że po odliczeniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz zwrotu podatku VAT, budowa hali kosztowałaby miasto ok. 4,5 - 5 mln zł, przy założeniu całkowitego kosztu budowy w wys. ok. 7 mln zł (według wstępnych ustaleń wynika, że być może uda się wybudować obiekt za 6 mln zł).
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał czy Urząd posiada informacje dot. budowy hal i ich rentowności w miejscowościach o podobnej wielkości co Puszczykowo. 
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd zrobił rozeznanie w tej sprawie. Potencjalna hala miałaby być w 50-60 proc. wykorzystywana przez szkoły, w pozostałym czasie może być wykorzystywana w sposób komercyjny (wysokość dochodów zazwyczaj jest uzależniona od pory roku). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaznaczył, że nie można oczekiwać, aby obiekt przynosił zyski. Gminy starają się, aby do tego rodzaju hal jak najmniej dokładać.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o roczne koszty utrzymania hali.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że jego zdaniem roczny koszt utrzymania hali powinien zamknąć się w kwocie 200 tys. zł (media, utrzymanie porządku). Zakłada się, że hala może przynosić dochód w wys. ok. 50 tys. zł.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że budując taki obiekt należy liczyć się z wysokimi kosztami, związanymi z funkcjonowaniem hali. Trudno w małym mieście uzyskać korzyści finansowe z działalności kulturalnej czy sportowej, ale jednocześnie wiedząc o tym, należy wziąć pod uwagę zyski społeczne, jakie może przynieść stworzenie dla mieszkańców miejsca do rozrywki, sportu i oglądania wydarzeń kulturalnych. Radna przywołała przykład Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który w godzinnych przedpołudniowych jest wykorzystywany przez sąsiadujące Gimnazjum nr 2, dzięki czemu młodzież ma możliwość skorzystania z sali w wysokim standardzie, co też umożliwia urozmaicanie form lekcyjnych, np. zajęcia z wielu rodzajów sportów (np. spinningu). Popołudniami i wieczorami w obiekcie organizowane są odpłatne imprezy kulturalno-rozrywkowe, co powoduje, że ta hala tętni życiem nieomal bez przerwy.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała czy dzierżawca części terenu CAS planuje budowę hal sportowych.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że dzierżawca wybuduje dwie hale tenisowe i jedną wielofunkcyjną, ale będzie to działalność komercyjna.
 
Na prośbę jednej z mieszkanek, radny Paweł Rochowiak zapytał, czy miasto planuje inwestycje rekreacyjno-sportowe dla seniorów.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał czy 11 mln zł to cała kwota, jaka w najbliższych latach zostanie wydana na budowę dróg oraz ile środków w ciągu ostatnich 4 lat zostało wydanych na budowę dróg.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że 11 mln zł to kwota zwiększenia, przy 2 mln zł już wcześniej zaplanowanych, zatem łączna kwota to 13 mln zł. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że przygotuje informację o wysokość środków przeznaczonych na budowę dróg za ostatnie 4 lata.
 
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że w wpf zapisana jest kwota 1,6 mln zł na wykup nieruchomości, ale od 2016 roku na ten cel nie przeznacza się już żadnych środków i zapytał czy wiadomo jakie jeszcze konieczne będą wykupy gruntów (czy wpf jest bezpieczna, jeśli trzeba by w trybie pilnym wyasygnować jakąś dużą kwotę). Następnie radny Maciej Stelmachowski zapytał czy w ramach kwoty 7 mln zł na budowę hali, planuje się również budowę infrastruktury dojazdowej do obiektu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w obecnej kadencji na wykupy i odszkodowania za przejęte grunty wydanych zostało prawie 6 mln zł. Obecnie nie przewiduje się zapłaty kwot wyższych niż kilkaset tysięcy (wiele zależy od tego czy konieczne będą wykupy gruntów przy nowo projektowanych drogach). Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w wydatkach majątkowych jest jeszcze rezerwa na nieprzewidziane wydatki.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w ramach kwoty na budowę hali planuje się przeznaczyć kilkaset tysięcy na infrastrukturę (wysokość tej kwoty zależeć będzie od miejsca lokalizacji hali).
 
Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę do omawianego projektu uchwały polegającą na zmianie w §1 poprzez dodanie pkt 1 o treści: „w nazwie uchwały wyrażenie „na lata 2014-2019" zastępuje się wyrażeniem „na lata 2014-2023" (zmianie ulegnie numeracja pozostałych dwóch punktów).
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019, z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 313 została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 327).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały oraz omówił zmiany w dochodach:
- w dziale 700 - zwiększono dochody ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 50.000 zł,
- w dziale 756 - zwiększono dochody z tytułu odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 8.300 zł,
- w dziale 853 - wprowadzono dotację na realizację projektu partnerskiego pt.: „Pokonać Wykluczenie" w kwocie 9.970 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił zmiany w wydatkach:
- w dziale 600 - zmniejszono wydatki na budowę dróg o kwotę 30.000 zł,
- w dziale 750 - zwiększono składkę do Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN o kwotę 10.000 zł,
- w dziale 801 - dokonano przesunięć między paragrafami w szkołach podstawowych,
- w dziale 851 - zwiększono dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 2.000 zł,
- w dziale 852 - dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej w dziale pomoc społeczna, przesunięto kwotę 7.000 zł do działu 853 (na wkład własny do projektu partnerskiego),
- w dziale 853 - Wprowadzono wydatki na realizację projektu partnerskiego - 16.970 zł (w tym środki własne 7.000 zł),
- w dziale 900 - zwiększono o kwotę 10.000 zł wydatki na oczyszczanie Miasta,
- w dziale 921 - zwiększono dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury o kwotę 1.000 zł,
- w dziale 926 - zwiększono wydatki bieżące na CAS o kwotę 30.300 zł, wprowadzono środki na realizację projektu międzygminnego pt.: „Trzy Aktywności" w kwocie 5.000 zł, wprowadzono kwotę 30.000 zł na wykonanie koncepcji budowy hali widowiskowo-sportowej.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał czy na wykonanie koncepcji budowy hali zostanie ogłoszony konkurs.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd zwróci się do kilku firm o złożenie oferty.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały przy 8 głosach „za" i 1 głosie „przeciw".
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 314 została przyjęta.
 
Ad 11. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
Radna Małgorzata Szczotka odczytała protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013 (ww. protokół pokontrolny stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
W związku z odczytaniem protokołu pokontrolnego, Sekretarz Maciej Dettlaff zwrócił się z prośbą o możliwość odczytania wyjaśnień.
 
Referent ds. promocji miasta pani Agnieszka Hahuła odczytała przekazane radnym wyjaśnienia (ww. wyjaśnienia stanowią załącznik do niniejszego protokołu). 
 
Radna Małgorzata Szczotka stwierdziła, że odczytane przez panią Hahułę wyjaśnienia w kilku miejscach są daleko idącą interpretacją protokołu Komisji Rewizyjnej i mijają się z intencją stwierdzeń i wniosków zawartych w tym protokole. Odniosła się konkretnie tylko do jednego, szczególnie, w jej opinii, bulwersującego, zdania z odczytanego przez pracownicę Urzędu Miejskiego pisma. Radna nie mogła zgodzić się z absurdalnym stwierdzeniem, że: „Z ustaleń Komisji Rewizyjnej wynika, że w 2012 roku zupełnie niepotrzebne okazały się działania takie jak: wprowadzenie relikwii błogosławionego wówczas, obecnie świętego Jana Pawła II do kościoła pw. św. Jana Oblubieńca NMP...". Radna powiedziała, że takie sformułowania są, w jej ocenie, wysoce nie na miejscu, bo po pierwsze nikt racjonalnie myślący nie podejmowałby się oceniać czy wprowadzenie do kościoła relikwii świętej osoby jest potrzebne czy nie, a po drugie wątpliwość Komisji Rewizyjnej w ogóle tego nie dotyczyła. Komisja jedynie stwierdziła, że: „działalność promocyjna miasta w znacznym stopniu finansuje różnego rodzaju działania, organizowane przez inne jednostki organizacyjne UM, a przekaz tych działań, zdaniem członków Komisji, niejednoznacznie wiąże się z promocją miasta (...), np. wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do kościoła pw św. Józefa Oblubieńca NMP, zakup sztandaru Wielkopolskiemu Związkowi Konnemu."
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaproponował, aby protokołem pokontrolnym i przedstawionymi wyjaśnieniami zająć się na posiedzeniach komisji.
 
Ad 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek wraz z Wiceburmistrzem Władysławem Ślisińskim odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
 
 
Ad 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przedstawił następujące pisma:
- zaproszenie za uroczystość zakończenia roku szkolnego w SP nr 1,
- pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa, którego przedstawiciele deklarują chęć uczestnictwa w zespole roboczym ds. projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa,
- pismo z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzającą nieważność części zapisów Uchwały Nr 297/14/VI Rady Miasta Puszczykowa ws. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo,
- usprawiedliwienia nieobecnych radnych,
- otrzymane dzisiaj pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa ws. ekranów akustycznych oraz przyjazdu na ul. 3 Maja (Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz odczytał fragmenty pisma).
 
Ad 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych przedstawione zostały propozycje rozwiązania kwestii parkowania na Rynku i ul. Poznańskiej oraz zapytała o dalsze działania w tej sprawie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że temat powróci na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, na pewno jednak nie zamierza się ustawiać parkomatów ani tworzyć stref ograniczonego postoju.
 
Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała czy daszek nad drzwiami nowej siedziby biblioteki nie będzie stwarzał zagrożenia.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że instalacja posiada odpowiednie atesty i nie będzie stwarzać zagrożenia.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zgłosiła, że od momentu wybudowania budynku przy narożniku ul. Dworcowej i Mazurskiej, mieszkańcy ul. Dworcowej są zalewani po ulewnych deszczach.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że została zlecona dokumentacja dot. odwodnienia ul. Mazurskiej.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił następujące zapytania i informacje od mieszkańców:
- czy Inea będzie doprowadzać światłowód także do bocznych ulic,
- przy końcu ul. Leśnej młodzi ludzie handlują narkotykami,
- mieszkanka przewróciła się na nierównym chodniku przy ul. Żupańskiego,
- chodnik przy ul. Poznańskiej/Klonowej został zniekształcony w wyniku prac budowalnych prowadzonych w pobliżu.
 
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że Urząd posiada pisemne zapewnienie inwestora, iż chodnik zostanie naprawiony. Ponadto dodała, że wszystkie drogi i chodniki na terenie miasta są ubezpieczone.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że po uzyskaniu informacji kryminalnych (np. dotyczących podejrzenia o handel narkotykami), należy je jak najszybciej zgłosić policji.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że Inea nie planuje na razie rozbudowy sieci.
 
Radny Paweł Rochowiak zacytował fragment listu, który otrzymał od mieszkanki, dotyczący organizacji zajęć dla osób starszych.
 
Głos zabrała pani Krystyna Maroclla, która powiedziała, że propozycji zajęć dla osób starszych jest bardzo dużo, np. w ramach Akademii Seniora (np. fizjoterapia, nauka języków i in.).
 
Radny Władysław Hetman zgłosił, że wiszące gałęzie przy restauracji Orangeria utrudniają przejście chodnikiem.
 
Odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącej Rady Małgorzaty Hempowicz, Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że projektowane zmiany w regulaminie utrzymania porządku i czystości są w trakcie konsultowania.
 
Ad 15. Wolne głosy.
Pan Mieczysław Okupniak zapytał kiedy zostanie wybudowana ul. Jasna.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że ul. Jasna zostanie wybudowana we wrześniu lub październiku.
 
Pani Krystyna Marcolla zasugerowała, aby informować mieszkańców smsem o wyłączeniach prądu (a nie tylko poprzez informację na stronie internetowej). Następnie pani Krystyna Marcolla podziękowała za wybudowanie ul. Jastrzębiej.
 
Pani Gabriela Ozorowska zaapelowała o jak najszybsze uchwalenie zmian w regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Puszczykowa, aby móc dyscyplinować mieszkańców, którzy m.in. nie przycinają gałęzi zarastających tabliczki z nazwami ulic.
 
Ad 16. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 29 lipca.
O godz. 19.35 Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zamknął 44. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
            Protokolant
/-/ Janusz Szafarkiewicz
Przewodniczący Rady Miasta