Protokół nr 45/18/VII 45. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 25 września 2018 r. w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

 
Protokół nr 45/18/VII
45. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 25 września 2018 r.
w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21
 
OB.0002.45.2018
 
Godzina rozpoczęcia: 17:04
Godzina zakończenia: 18:36
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 45. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 9 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, radnego Władysława Hetmana oraz radnego Filipa Ryglewicza oraz chwilowa nieobecność radnej Małgorzaty Szczotki i radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Radna Agata Wójcik zapytała, czy planowane jest rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący wydania oświadczenia odnoszącego się do wniosku Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo z dnia 18 września 2018 r. w sprawie niezwłocznego objęcia ochroną i nadania statusu pomnika przyrody grobli wraz z 80-letnią aleją klonową.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odpowiedziała, że rozważane jest przygotowanie apelu, albo stanowiska Rady Miasta Puszczykowa. Na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe, ponieważ trwa oczekiwanie na uzupełnienie wniosku przez wnioskodawców.
 
O godzinie 17:06 do obradujących dołączyła radna Małgorzata Szczotka (obecnych 10 radnych).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że wnioskodawcy zostali pouczeni o konieczności uzupełnienia wniosku o dane merytoryczne (liczbę, rozmieszczenie drzew wchodzących w skład alei wraz z podaniem ich obwodów).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że większość radnych popiera ideę wniosku Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo, jednak stanowisko Rady Miasta powinno odnosić się do konkretnych postulatów.
 
Wobec braku wniosków o zmianę porządku obrad, przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 44/18/VII z dnia 28 sierpnia 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 368).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 369).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 370).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Jarosławskiej (druk nr 371).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 372).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 373).
 10. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2017 roku.
 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy.
 15. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 44/18/VII z dnia 28 sierpnia 2018 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy są uwagi do protokołu.
 
Wobec braku uwag, przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 44/18/VII z 28 sierpnia 2018 r.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Protokół nr 44/18/VII został przyjęty.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 368).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
W imieniu Burmistrza sekretarz Maciej Dettlaff zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na podaniu składu Kapituły w § 1. Jej skład został ustalony podczas ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta i prezentuje się następująco:

a)      Przewodniczący Kapituły - Tomasz Potocki - Wiceprzewodniczący Rady Miasta,
b)      Członek Kapituły - Dorota Łuczak-Dydowicz - przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
c)      Członek Kapituły - Maciej Dettlaff - przedstawiciel Burmistrza Miasta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała ile wniosków o przyznanie Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych wpłynęło do tej pory.
 
Sekretarz Maciej Detlaff odpowiedział, że do dzisiaj wpłynęło ponad 20 wniosków, ale termin składania wniosków upływa w najbliższy piątek i ostateczna liczba aplikacji na pewno będzie znacznie większa.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 368).
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 351 została przyjęta.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 369).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała, jaką szerokość ma jezdnia ul. Szpitalnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że parametry ul. Szpitalnej spełniają wszystkie wymogi. Szerokość jezdni wynosi 6 m, z obu jej stron znajduje się chodnik o szerokości 1,5 m. Wzdłuż ul. Szpitalnej wykonano również drogę rowerową utwardzoną nawierzchnią bitumiczną.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 369).
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 352 została przyjęta.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 370).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Poznańskiej.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że ma wątpliwości dotyczące wyrażenia zgody na sprzedaż części tej nieruchomości, ponieważ z punktu widzenia komunikacyjnego jest to niewskazane.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 370).
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 353 została przyjęta.
 
O godzinie 17:20 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 11 radnych).
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Jarosławskiej (druk nr 371).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Jarosławskiej.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Jarosławskiej (druk nr 371).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 354 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 372).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, aby projekty uchwał ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały, informując o zmianach w:
dochodach:
 1. W dziale 756 zwiększono o kwotę 150.617,32 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększono o 1 zł rekompensatę utraconych dochodów w podatkach lokalnych.
 2. W dziale 758 zwiększono o kwotę 50.000 zł dochody z tytułu zwrotu podatku VAT.
 3. W dziale 852 i 855 wprowadzono dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej w łącznej kwocie 8.029 zł.
 4. W dziale 921 zwiększono dochody z tytułu dotacji ze środków UE na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja willi „Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne" o kwotę 41.366,36 zł. 
 
wydatkach:
 1. W rozdziale 70005 zmniejszono wydatki na odszkodowania za grunty o kwotę 150.000 zł.
 2. W rozdziale 71004 zmniejszono wydatki na zadania z zakresu planowania przestrzennego o kwotę 50.000 zł.
 3. W rozdziale 75412 zmniejszono wydatki na zadanie pn.: „Budowa remizy strażackiej wraz z budową zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej" o kwotę 150.000 zł (wydatki przesunięto na 2019 r.).
 4. W działach 801 oraz 854 zwiększono wydatki na wynagrodzenia obu szkół podstawowych o łączną kwotę 350.450 zł (w związku z ustawową podwyżką dla nauczycieli od 1 września, utworzeniem klas sportowych, nieplanowanymi urlopami dla poratowania zdrowia, odprawami emerytalnymi, wysoką absencją chorobową), przesunięto z wydatków bieżących na majątkowe kwotę 30.000 zł (montaż klimatyzatorów w SP 2).
 5. W działach 852 i 855 dokonano zmian w podziałkach klasyfikacji budżetowej, wprowadzono wydatki związane z otrzymanymi dotacjami w kwocie 8.029 zł.
 6. W rozdziale 92105 zwiększono o kwotę 1.500 zł dotacje dla organizacji pozarządowych na cele kulturalne.
 7. W rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 157.234,68 zł wydatki na zadanie pn.: „Rewitalizacja willi „Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne".
 8. W rozdziale 92195 zwiększono o kwotę 34.000 zł wydatki na organizację obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz wykonanie muralu na ścianie SP2. 
 9. W rozdziale 92601 zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Budowa pumptracku przy ul. Nowe Osiedle".
Skarbnik Piotr Łoździn  poinformował, że wieloletnią prognozę finansową uaktualniono uwzględniając zapisy projektu uchwały budżetowej.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, w jakich pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 2 zostaną zamontowane klimatyzatory.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona w trybie późniejszym, ponieważ konieczne jest sprawdzenie tych danych we wniosku złożonym przez dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Beatę Cierzniak.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jaka kwota zostanie ostatecznie przeznaczona na na organizację obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz wykonanie muralu na ścianie SP2.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że łączna kwota wynosi 40.000 zł na inwestycje oraz 64.000 zł na wydatki bieżące.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, czy dotacja na mural pokryje całkowity koszt jego wykonania.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wydatki na mural nieznacznie przekroczą kwotę dotacji.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała oba projekty uchwał.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 372).
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 355 została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 373).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 373).
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 356 została przyjęta.
 
Ad 10. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2017 roku.
Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Małgorzata Szczotka odczytała protokół pokontrolny z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2017 roku (ww. protokół pokontrolny stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy Komisja Rewizyjna uznała odpowiedzi pracowników Urzędu Miejskiego na pytania i wątpliwości komisji za wystarczające.
 
Radna Małgorzata Szczotka odpowiedziała, że pytania pojawiały się etapowo w toku kontroli. W przypadkach, gdy odpowiedzi na pytania nie były satysfakcjonujące, poproszono o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Radna Małgorzata Szczotka dodała, że Komisja Rewizyjna kontroluje Urząd Miejski, a nie bezpośrednio organizacje pozarządowe. Zgodnie ze swoimi kompetencjami Urząd Miejski przeprowadzi stosowne kontrole.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, kto dokona wtórnej kontroli organizacji pozarządowych.
 
Radna Małgorzata Szczotka odpowiedziała, że kontrola zostanie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Miejskiego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, kiedy kontrola zostanie przeprowadzona.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że kontrole będą miały miejsce w IV kwartale bieżącego roku.
 
Ad 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz w nawiązaniu do pkt. 15 sprawozdania z pracy referatów Urzędu Miejskiego w Puszczykowie (Gospodarka Gruntami), przedstawiła pismo mieszkańca z dnia 27 sierpnia 2018 r. dotyczące braku odpowiedzi na pismo z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej. Na przedmiotowe pismo została udzielona odpowiedź w dniu 5 września 2018 r.
 
Ad 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o piśmie z dnia 10 września 2018 r. o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały nr 339/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że rozstrzygnięcie Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywne. Uchwała została uchylona jedynie w części. Uchylenie dotyczy dwóch punktów nieistotnych ze względu na cel realizacji uchwały (tj. terminów składania wniosków oraz wskazania miejsca zamieszkania).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o zaproszeniu ze strony Zarządu Województwa Wielkopolskiego na V konferencję „Ochrona powietrza w województwie wielkopolskim - Strategiczne zarządzanie jakością powietrza", która odbędzie się w piątek, 5 października 2018 r. w Pleszewie. Tematem przewodnim konferencji będzie wielopłaszczyznowe zarządzanie jakością powietrza, zwłaszcza na poziomie regionalnym i lokalnym.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła prośbę Klubu Olimpijczyka im. Marka Łbika z dnia 19 września 2018 r. o dofinansowanie działań w roku szkolnym 2018/2019.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że konieczne jest przeanalizowanie zgłoszonych działań, tak aby określić tryb ich realizacji oraz czy wszystkie z nich będą realizowane w roku szkolnym 2018/2019. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że Klub Olimpijczyka im. Marka Łbika na pewno będzie wspierany w nie mniejszym zakresie niż dotychczas.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o wpływie wniosku dotyczącego prośby o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przekazała przedmiotowy wniosek przewodniczącemu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomaszowi Potockiemu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła pismo mieszkańca z dnia 26 sierpnia 2018 r. wyrażające sprzeciw wobec ustanowienia pomnika przyrody na sąsiedniej nieruchomości.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o otrzymaniu korespondencji od mieszkańców Puszczykowa, skarżących się na sposób użytkowania nieruchomości przy ul. Janaszka.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała pismo mieszkańca Puszczykowa będące reakcją na przyjęcie uchwały nr 341/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa, w której to Rada Miasta uznała jego skargę na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13 marca 2018 r. za bezzasadną (pismo stanowi załącznik do protokołu).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o następujących wydarzeniach:
 • w dniu 27.09.2018 r. o godzinie 19:00 w hali widowiskowo-sportowej odbędzie się Koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, podczas którego tytuł Zasłużony dla miasta Puszczykowa otrzymają dwie organizacje pozarządowe Stowarzyszenie Puszczykowo-Châteaugiron oraz Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe.
 • w dniu 1.01.2018 r. o godzinie 18:00 w hali widowiskowo-sportowej odbędzie się Inauguracja Akademii Seniora 2018/2019, podczas której odbędzie się koncert niespodzianka.
 • w dniach 5-6.10.2018 r. odbędzie się Festiwal Piosenki Polskiej im. Janusza Kondratowicza Luboń 2018 w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Kołłątaja 2 w Luboniu.
Ad 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy dofinansowaniem wynikającym z uchwały Nr 339/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja, objęte są również dzieci w wieku żłobkowym uczęszczające do przedszkoli lub grupy żłobkowe utworzone w przedszkolach.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie podmioty prowadzące żłobki na terenie Miasta Puszczykowa zarejestrowane w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, na jakim etapie są przygotowania związane ze zmianami w sposobie rejestracji i przebiegu sesji Rady Miasta.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że obecnie trwa uzgadnianie szczegółów umowy z wybranym realizatorem zadania. Nowy system zostanie wdrożony wraz z początkiem kadencji nowo wybranej Rady Miasta. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że nie przekroczono kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowego zadania.
 
Radny Łukasz Grzonka zgłosił, że na skrzyżowaniu ul. Nadwarciańskiej z ul. Mocka od kilku dni leży duży worek śmieci.
 
Ad 14. Wolne głosy.
Przedstawiciel Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo Anna Sokolnicka-Elzanowska zapytała, czy radni otrzymali petycję stowarzyszenia podpisaną przez 1200 osób w sprawie zmian dotyczących grobli.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że petycja Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo z dnia 18 września 2018 r. w sprawie niezwłocznego objęcia ochroną i nadania statusu pomnika przyrody grobli wraz z 80-letnią aleją klonową została przekazana radnym. Petycja zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego oraz Starostwa Powiatowego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że na początku sesji została poruszona kwestia omawianego wniosku. Wniosek został przekazany radnym i obecnie trwa oczekiwanie, aż Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo uzupełnieni go merytorycznie, tak aby Rada Miasta mogła odnieść się do konkretnych postulatów w nim zawartych.
 
Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska poinformowała, że wniosek z dnia 18 września 2018 r. został złożony przez Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo, natomiast petycja to osobna sprawa. Petycja ma szerszy charakter i została złożona przez kilka puszczykowskich organizacji w tym tygodniu. Podpisało się pod nią w wersji on-line oraz tradycyjnie ok. 1200 osób w tym mieszkańcy, osoby niemieszkające w Puszczykowie, ale doceniające jego walory oraz turyści. W petycji została zawarta prośba o wprowadzenie zmian w projekcie i w planowanej inwestycji dotyczącej grobli (nie jest to prośba o niezwłoczne objęcie ochroną i nadania statusu pomnika przyrody grobli wraz z 80-letnią aleją klonową).
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że w dniu jutrzejszym petycja zostanie przekazana wszystkim radnym przez biuro rady.
 
Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska poinformowała, że miało miejsce spotkanie z wiceburmistrzem Władysławem Ślisińskim, podczas, którego ustalono, jakie braki wniosku z dnia 18 września 2018 r. muszą zostać uzupełnione. Obecnie trwają prace nad jego uzupełnieniem, tak aby Rada Miasta mogła się do niego odnieść.
 
Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska zauważyła, że zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, do czasu przygotowania projektu uchwały dotyczącej objęcia ochroną i nadania statusu pomnika przyrody danemu obiektowi, nie ma konieczności uzyskania zgody właściciela nieruchomości, na której przedmiotowy pomnik miałby się znajdować. Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Dopiero po uzyskaniu przedmiotowej opinii projekt uchwały będzie mógł zostać rozpatrzony przez Radę Miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zgodził się, że ustawodawca nie przewidział obowiązkowej konieczności uzyskania zgody właściciela nieruchomości, na której znajduje się obiekt, co do którego zgłoszono wniosek o nadanie statusu pomnika przyrody. Jednak nie można zaprzeczyć, że właściciel nieruchomości, jako strona postępowania powinien zostać powiadomiony o jego wszczęciu. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że o objęciu ochroną i nadaniu statusu pomnika przyrody decyduje uchwała, jednak jeśli stało się to wbrew woli właściciela nieruchomości, przysługuje mu prawo do ubiegania się o odszkodowanie.
 
Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska powiedziała, że jej zdaniem wystarczy powiadomić stronę, gdy powstanie projekt uchwały, na etapie roboczym jest to zbędne. Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska dodała, że z tego co wie, strona została już nieformalnie powiadomiona o sprawie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wszelkie pisma wpływające do Urzędu Miejskiego w sprawie grobli są przekazywane do Zarządu Dróg Powiatowych.
 
Przedstawiciel Fundacji Aktywności Lokalnej Iwona Janicka wraz z przedstawicielem Stowarzyszenia Aktywne Puszczykowo Adamem Stalińskim przekazali Burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi tablicę podpisaną przez mieszkańców oraz sympatyków Puszczykowa podczas akcji zbierania podpisów pod petycją dotyczącą niezmieniania kształtu puszczykowskiej grobli. Pani Iwona Janicka poinformowała, że druga z tablic zostanie przekazana staroście poznańskiemu Janowi Grabkowskiemu.
 
Mieszkaniec Marcin Woźniak zapytał, jakie jest stanowisko przewodniczącej Rady Małgorzaty Hempowicz oraz radnych wobec jego pisma z dnia 26 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzeciwu wobec ustanowienia pomnika przyrody na sąsiedniej nieruchomości.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytałam wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, na jakim etapie znajduje sprawa dotycząca wniosku o ustanowienie pomnika przyrody na wspomnianej przez pana Marcina Woźniaka nieruchomości.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że wpłynęły dwa wnioski. Pierwszy od mieszkańca w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na należącej do niego nieruchomości. Drugi z wniosków został złożony przez pana Marcina Woźniaka oraz reprezentującej go kancelarii prawnej, który wyrażał sprzeciw wobec inicjatywy sąsiada. Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie, czy wniosek w sprawie ustanowienia pomnika przyrody zostanie rozpatrzony. Istnieje prawdopodobieństwo, iż ustanowienie wskazanego drzewa pomnikiem przyrody może doprowadzić do pogorszenia wykorzystywania terenów sąsiadujących.
 
Pan Marcin Woźniak powiedział, że można by się zastanawiać nad rozpatrzeniem wniosku sąsiada, gdyby nie występowanie konfliktu dotyczącego przebiegu granicy między nieruchomościami. Pan Marcin Woźniak przypuszcza, że wniosek złożony przez sąsiada ma na celu zastraszenie oraz szantażowanie go, a nie faktyczną ochronę przyrody. Zdaniem pana Marcina Woźniaka, najwłaściwszym byłoby zachowanie niezmienionego stanu rzeczy.
 
Ad 15. Zamknięcie sesji.
O godzinie 18:36 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 45. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
protokołowała 
/-/ Kamila Stoińska
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz