Protokół nr 47/14/VI 47. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 16 września 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
 
Protokół nr 47/14/VI
47. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 16 września 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.47.14
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 19.50
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz otworzył 47. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych oraz stwierdził quorum - obecnych 13 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Kingi Górnej-Krzeszowiak; chwilowa nieobecność radnego Macieja Stelmachowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przedstawił porządek obrad.
 
Skarbnik Piotr Łoździn złożył wniosek o wprowadzenie, jako pkt 11, do porządku obrad: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023 (druk nr 342).
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn złożył wniosek o dodanie lit. „a" przy numerze druku 341 dotyczącego zmian w uchwale budżetowej.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że zarówno projekt uchwały dot. zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023 (druk nr 342) oraz zmieniony projekt uchwały dot. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 341a) radni otrzymali przed sesją.
 
Radny Maciej Krzyżański złożył wniosek o wykreślenie pkt 9 porządku obrad tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5, w etapach A i B (druk nr 340a), ponieważ jego zdaniem należy poczekać na wyniki badań geologicznych terenu, na którym miałaby stanąć hala (zmiana planu ma umożliwić budowę na tym terenie hali widowiskowo-sportowej). 
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przypomniał, że była o tym mowa na posiedzeniu komisji oraz dodał, że budowa hali będzie możliwa nawet jeśli na danym terenie występuje kurzawka.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że badania geologiczne zostały zlecone a ich wyniki mają na celu pomoc w ustaleniu sposobu posadowienia hali.
 
Radny Piotr Bekas zasugerował, aby dyskusję na ten temat przenieść do właściwego punktu porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o zmianę porządku obrad, polegającą na wykreśleniu punktu 9, tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5, w etapach A i B (druk nr 340a).
Wynik głosowania: „za" - 1 głos, „przeciw" - 12 głosów, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został odrzucony.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem zgłoszonych przez Skarbnika Piotra Łoździna wniosków o jego rozszerzenie.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie i wobec powyższego przedstawia się on następująco:
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3.      Przyjęcie protokołu nr 45/14/VI z 29 lipca 2014 r.
4.      Przyjęcie protokołu nr 46/14/VI z 19 sierpnia 2014 r.
5.      Wolne głosy.
6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2015-2019 (druk nr 339).
7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2014 - 2017 (druk nr 332a).
8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 337a).
9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5, w etapach A i B (druk nr 340a).
10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 (druk nr 338a).
11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023 (druk nr 342).
12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 341a).
13.  Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
14.  Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
15.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
16.  Wolne głosy.
17.  Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 45/14/VI z 29 lipca 2014 r.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 45/14/VI z 29 lipca 2014 r.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 45/14/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Przyjęcie protokołu nr 46/14/VI z 19 sierpnia 2014 r.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 46/14/VI z  2014 r.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Protokół nr 45/14/VI został przyjęty.
 
 
Ad 5. Wolne głosy.
Brak.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2015-2019 (druk nr 339).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały i powiedział, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta obecni byli przedstawiciele Aquanetu, którzy odpowiadali na pytania radnych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w omawianym planie miasto Puszczykowo ma zabezpieczone 4.900.000 zł (udało się wynegocjować, aby nie przypisywać kwotom konkretnych zadań, dzięki czemu niewykorzystane środki przechodzą na kolejne lata).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały przy 8 głosach „za" i 1 głosie „wstrzymującym".
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przypomniał, że podczas posiedzenia KBiRM pojawiały się pytania dot. oczyszczalni ścieków, która ma zostać zmodernizowana.
 
Radny Piotr Bekas wyraził obawy dotyczące modernizacji oczyszczalni, która miałaby oczyszczać także ścieki przemysłowe. Zapytał czy przewiduje się zakrycie oczyszczalni i uszczelnienie jej, aby zapobiec odorowi.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że budowy takich obiektów muszą spełniać pewne wymogi oraz zapowiedział zaproszenie na posiedzenie komisji przedstawicieli Aquanetu, którzy przedstawią szerszą informację na temat modernizacji oczyszczalni.
 
O godz. 17:25 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski (obecnych 14 radnych).
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2015-2019.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 5 głosów.
Uchwała Nr 320 została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2014 - 2017 (druk nr 332a).
Kierownik referatu gospodarki przestrzennej i gospodarki gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że omawiany program jest kontynuacją wcześniejszego programu (obowiązującego w latach 2009-2013) opracowanego przez Artura Nadolnego i został uzupełniony o uaktualniony wykaz budynków objętych ochroną konserwatorską. Dodatkowo opracowana została gminna ewidencja zabytków archeologicznych. Pani Alina Stempniak wyjaśniła główne cele i założenia opracowania.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że na wniosek radnego Macieja Krzyżańskiego wprowadzono korekty do tekstu (część uwag radnego nie została uwzględniona). Wersja dokumentu po dokonanych korektach została ponownie przekazana Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, który zaopiniował go pozytywnie. 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że urząd otrzymał opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dopiero dzisiaj, dlatego poprosiła o uzupełnienie uzasadnienia do projektu uchwały o tę informację.
 
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że został zapytany o to, czy można wprowadzać zmiany w omawianym programie w świetle prawa autorskiego i stwierdził, że umowa z autorem opracowania p. Michałem Rozwadowskim zezwala na dokonywanie zmian w tekście.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja dwukrotnie zajmowała się omawianym projektem uchwały i wersję tekstu po zmianach zasugerowanych przez radnego Macieja Krzyżańskiego zaopiniowała pozytywnie przy 8 głosach „za" i 1 głosie „wstrzymującym".  
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał czy wyznaczona została osoba w urzędzie, która będzie zajmować się programem opieki nad zabytkami.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że referatem odpowiedzialnym będzie referat gospodarki przestrzennej i gospodarki gruntami, którego kierownik wyznaczy osobę zajmującą się programem opieki nad zabytkami.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powiedziała, że Komisja nie opiniowała projektu po dokonanych zmianach, a następnie zadała pytania dot. programu:
- co oznacza, że postuluje się działania zmierzające do przywrócenia ul. Cienistej charakteru alei,
- co oznacza, że postuluje się działania zmierzające do stworzenia podobnego charakteru ul. Poznańskiej,
- czy poprzedni program opieki nad zabytkami był monitorowany i jakie przyniósł efekty.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że zapis o przywróceniu ul. Cienistej charakteru alei pojawił się zanim ulica została utwardzona, a w przypadku ul. Poznańskiej chodzi o utrzymanie charakteru alei.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaproponował, żeby na str. 27 programu zamienić wyraz „przywrócenie" na „utrzymanie".
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że na podstawie poprzedniego programu podjęta została uchwała o udzielaniu dotacji na remont obiektów zabytkowych. Właściciele obiektów składali wnioski, które później były realizowane (na rok 2014 nie został złożony żadne wniosek).
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że mieszkańcy zwracają się o likwidację ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poznańskiej i licznych znaków. Burmistrz zapowiedział, że niebawem powróci do tematu przywrócenia klimatu spacerowego wzdłuż ul. Poznańskiej.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2014 - 2017, z uwzględnieniem zgłoszonych zmian.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 4 głosy.
Uchwała Nr 321 została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 337a).
Kierownik referatu gospodarki przestrzennej i gospodarki gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że uchwała w tej sprawie została podjęta już w czerwcu, ale na wniosek Aquanetu koniecznym jest zwiększenie powierzchni dzierżawy do 6 m2. Załącznik do omawianego projektu uchwały jest identycznym z poprzednim.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały z druku nr 337, ponieważ merytorycznie nic się nie zmieniło.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 322 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5, w etapach A i B (druk nr 340a).
Kierownik referatu gospodarki przestrzennej i gospodarki gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że w związku z planem budowy hali widowiskowo-sportowej przy SP nr 1, dokonana została analiza obowiązującego mpzp dla tego terenu, z której wynika, iż zapisy planu nie pozwalają w pełni na realizację inwestycji (w części dot. powierzchni zabudowy i jej parametrów). Pani Alina Stempniak powiedziała, że główne założenia funkcjonalne nie ulegną zmianie. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję urbanistyczno-architektoniczną oraz przygotowana została analiza zasadności sporządzenia planu.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja długo debatowała nad tym projektem uchwały. Pojawiły się zastrzeżenia radnego Macieja Krzyżańskiego dot. kwestii badań geologicznych. Komisja zasugerowała, aby podzielić sporządzenie planu na etapy A i B i w takiej formie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 8 głosach „za" i 1 głosie „przeciw".
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że z wywołaniem planu należy poczekać do czasu uzyskania wyników badań geologicznych terenu, żeby wiedzieć czy grunt będzie w stanie unieść obiekt o tak dużej kubaturze.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w ciągu 10 dni powinny być znane wyniki badań geologicznych, które potrzebne są do wybrania najlepszego sposobu posadowienia obiektu na tym gruncie. Samo wywołanie planu nie oznacza jeszcze decyzji o budowie hali. Wiceburmistrz powiedział, że Puszczykowo jest jedyną gminą w powiecie poznańskim, która nie posiada pełnowymiarowej hali sportowej, zaznaczył jednak, że hala nie będzie budowana, jeśli nie pozwolą na to warunki gruntowe.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że wywołanie planu nie oznacza, że plan zostanie uchwalony. Ponadto sporządzanie planu i badania geologiczne można prowadzić równocześnie. Przewodniczący Rady dodał, że wszystkie działania mają także na celu, aby ewentualna budowa hali była możliwie najmniej uciążliwa. 
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że same badania geologiczne niewiele powiedzą o kosztach budowy, ale na ich podstawie powstanie dokumentacja projektowa. Wstrzymywanie przystąpienia do sporządzenia planu opóźniłoby całą inwestycję.
 
Radny Maciej Krzyżański powtórzył, że jego zdaniem należy poczekać z wywołaniem planu, ponieważ jeszcze niedawno powodem nierozbudowywania SP nr 1 były warunki gruntowe.
 
Radny Maciej Stelmachowski zapytał dlaczego dzieli się przygotowywanie planu na etapy A i B.
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że wszystkie sąsiednie tereny, oprócz terenu sklepu Arturo, objęte są aktualnymi planami. Etapowanie sporządzania planu ma zapobiec ewentualnym opóźnieniom.
 
Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5, w etapach A i B.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 323 została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 (druk nr 338a).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zgodnie z Kodeksem wyborczym w szpitalach należy utworzyć odrębny obwód głosowania.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.
 
Następnie Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 324 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023 (druk nr 342).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że jego zapisy zostały dostosowane do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. Ponadto przesunięto kwotę 400 tys. zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu CAS" z lat 2016-2017 na lata 2014-2015 oraz zwiększono nakłady na program budowy dróg w roku 2016 o 250 tys. zł (przesunięto wydatki na program w kwocie 150 tys. zł z roku 2015 na 2017).
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 325 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 341a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując o zmianach w dochodach:
-        zwiększono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości - 446 zł,
-        wprowadzono dochody w wysokości 12.000 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z przystanków komunikacji autobusowej,
-        wprowadzono otrzymaną przez SP2 darowiznę w kwocie 10.000 zł,
-        w pozostałym zakresie zwiększono plan dochodów do wysokości ich planowanego wykonania;
 
oraz o zmianach w wydatkach:
-        w rozdziale 70005 - zmniejszono wydatki na odszkodowania o kwotę 140.000 zł oraz na wykupy gruntów o kwotę 100.000 zł,
-        w rozdziale 75023 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000 zł (wykreślono zadanie pn.: Adaptacja budynku przy ul. Podleśnej 4a - dokumentacja),
-        w rozdziale 80101 - zwiększono wydatki Szkoły Podstawowej nr 2 o 82.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 72.000 zł i pozostałe wydatki bieżące 10.000 zł; w związku z planowaną budową hali widowiskowo-sportowej zrezygnowano z realizacji zadania pn.: Termomodernizacja sali gimnastycznej SP nr 1, zwiększono o kwotę 233.893 zł wydatki na modernizację szkoły SP nr 2 (zwiększono również zakres zadania),
-         w rozdziale 82604 - zwiększono wydatki na zadanie „Zagospodarowanie terenu CAS" o kwotę 250.000 zł.
 
Na wniosek radnych, Skarbnik Piotr Łoździn rozszerzył zapis pkt 6 w §1 z:
paragraf 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych",
 
na:
paragraf 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych: do kwoty 200.000 zł w dziale 600 Transport i łączność oraz do kwoty 50.000 zł w pozostałych działach".
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zajmowała się projektem uchwały z druku nr 341 (bez obecnie zgłoszonych poprawek) i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r., z uwzględnianiem zgłoszonych zmian.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 326 została przyjęta jednogłośnie.
 
O godz. 18.40 Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz ogłosił 5-minutową przerwę.
 
Ad 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek i Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przedstawił następujące pisma:
-        pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego z projektem uchwały zmieniającej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego ws. wyznaczenia aglomeracji Mosina-Puszczykowo,
-        pismo panów Ryglewiczów,
-        pismo Rady Rodziców SP nr 1 ws. ewentualnej budowy hali (odczytane w całości). Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że nie zgadza się z wnioskami wynikającymi z pisma, uważając iż autorzy pisma źle pojęli całą sprawę. Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przychylił się do pomysłu Przewodniczącej KEKiS Małgorzaty Szczotki, aby zaprosić Rady Rodziców SP nr 1 i Gimnazjum nr 1 na posiedzenie Komisji i zapoznać ich z planowaną inwestycją.
-        pismo Rady Rodziców SP nr 1 ws. zakupu sprzętu nagłaśniającego i tablicy multimedialnej,
-        pismo ze Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa z prośbą o podsumowanie pracy radnego na łamach „Kuriera Puszczykowskiego".
 
Następnie Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przypomniał o konieczności złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych na koniec kadencji. 
 
Ad 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że mapa do projektu studium powinna być wykonana w lepszej rozdzielczości.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o sprawę odwodnienia ul. Mazurskiej.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że przed sesją otrzymał pismo mieszkańców ul. Dworcowej z prośbą o kompleksowe rozwiązanie kwestii odwodnienia.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że urząd otrzymał opracowanie dot. odwodnienia i dodał, że dzisiaj została podjęta decyzja (pomimo wątpliwości wobec sposobu) o przystąpieniu do odwodnienia, zgodnie z wykonaną dokumentacją.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że mieszkanka Niwki chciałaby, żeby zarezerwować środki na ustawienie „siłowni pod chmurką" przy ul. Nowe Osiedle i zgłosił problem pojawiających się lisów w okolicy ul. Kopernika.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił się z prośbą o złożenie wniosku do CAS ws. „siłowni pod chmurką" i powiedział, że problem lisów spróbuje się rozwiązać za pomocą odstraszających środków chemicznych.
 
Ad 16. Wolne głosy.
Pani Gabriela Ozorowska zapytała kiedy będą rozpatrywane wnioski o przyznanie tytułów honorowych.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz odpowiedział, że wnioski będą rozpatrywane po 30 września.
 
Następnie pani Gabriela Ozorowska poruszyła sprawę ławeczki, która została ustawiona przez urząd - zgodnie z sugestią Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa - w konkretnym miejscu przy ul. Dworcowej i która później, na wniosek jednego z mieszkańców, została przestawiona.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że właściciel posesji obok której została ustawiona ławeczka, wydzwaniał codziennie do urzędu obrzucając inwektywami i domagając się jej przestawienia (jak mówił, na ławce siadają osoby, które hałasują i śmiecą). 
 
Ad 17. Zamknięcie sesji.
O godz. 19.50 Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zamknął 47. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
           Protokolant
 
/-/ Janusz Szafarkiewicz
Przewodniczący Rady Miasta