Protokół nr 6/15/VII 6. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 24 marca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
OB.0002.6.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 19:17
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 6. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała gości i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 11 radnych; chwilowa nieobecność Radnych Łukasza Grzonki, Jana Łagody i Jakuba Musiała; usprawiedliwiona nieobecność Radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Wobec braku wniosków o zmianę porządku obrad, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 5/15/VII z 24 lutego 2015 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 26).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, obręb Puszczykowo, części działek nr: 698/1, 698/2 i 701/31 (druk nr 28).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 29).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny (druk nr 30).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 (druk nr 31).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych (druk nr 34).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 232/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk nr 35).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych (druk nr 27).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023 (druk nr 33).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r. (druk nr 32a).
 14. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 17. Wolne głosy.
 18. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 5/15/VII z 24 lutego 2015 r.
Wobec braku uwag, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 5/15/VII z 24 lutego 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 5/15/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
O godz. 17:03 do obradujących dołączył Radny Jakub Musiał (obecnych 12 radnych).
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 26).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że przyjęcie Programu zapobiegania bezdomności zwierząt jest wymogiem ustawowym. Program został przedłożony Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Poznaniu, organizacjom społecznym działającym na terenie Puszczykowa, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz działającemu na obszarze Puszczykowa zarządowi obwodu łowieckiego Żbik i uzyskał opinie pozytywne. Zmianą, w stosunku do zeszłorocznego Programu, jest wskazanie w nim 3 gabinetów weterynaryjnych działających na terenie miasta, świadczących usługi mikroczipowej identyfikacji psów oraz zabiegów sterylizacji. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że na koniec trzeciego kwartału powinno być już czynne schronisko w Skałowie.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 26 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, obręb Puszczykowo, części działek nr: 698/1, 698/2 i 701/31 (druk nr 28).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotyczy działek przy ul. Poznańskiej i Rynku i ma na celu uregulowanie stanu prawnego części działek nr: 698/1, 698/2 i 701/31. Jeden z budynków okazuje się być większy niż granice działek, należących do właściciela obiektu (budynek został wytyczony przed przeprowadzeniem podziałem geodezyjnego działki 698 i 701, a wykonawca podziału nie uwzględnił tego, że budynek jest o 8 m2 większy od wydzielonych później działek geodezyjnych).
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, obręb Puszczykowo, części działek nr: 698/1, 698/2 i 701/31.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 27 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 29).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały dotyczący przedłużenia dzierżawy nieruchomości, która jest własnością miasta i leży w pobliżu ul. Wysokiej. Dotychczasowy dzierżawca dzierżawi przedmiotową działkę od 1994 roku. Kolejny okres dzierżawy wymaga zgody Rady Miasta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała czy dzierżawcy złożona została oferta kupna działki.
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że propozycja kupna nieruchomości jest ponawiana co 3 lata, ale żaden z dwóch właścicieli działek sąsiadujących z przedmiotową nieruchomością, nie wyraża woli jej zakupu.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Odpowiadając na pytanie Radnego Władysława Hetmana, pan Waldemar Luther powiedział, że działka nr 504/2 należy do miasta, natomiast działka nr 507 ma prywatnego właściciela.
 
O godz. 17:16 do obradujących dołączyli Radni Łukasz Grzonka i Jan Łagoda (obecnych 14 radnych).
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała czy można uporządkować działkę nr 504/2.
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że powyższa działka być może zostanie przekazana pod poszerzenie ulicy Wysokiej.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Wysokiej.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 28 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny (druk nr 30).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały. Działka nr 570/2 stanowi własność Skarbu Państwa. Po wygaszeniu prawa trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, darowizny przedmiotowej nieruchomości dokonuje starosta, wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - za zgodą wojewody. Dzięki przejęciu darowizny uda się poszerzyć przejście do boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 29 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 (druk nr 31).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zgodnie z Kodeksem wyborczym należy utworzyć osobny obwód głosowania w placówce, w której przebywa każdorazowo więcej niż 15 wyborców uprawnionych do głosowania.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 30 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych (druk nr 34).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że w uchwale z 2011 roku proponuje się w § 2 ust. 2 zamienić wyraz „oraz" na „lub", co ma na celu zwiększenie liczby potencjalnych beneficjentów. Ponadto Sekretarz Maciej Dettlaff zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, polegającą na wykreśleniu w trzecim zdaniu uzasadnienia fragmentu: którzy zostali objęci programem przygotowań do igrzysk olimpijskich.".
 
Przewodnicząca Komisji, Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały przy 5 głosach „za" i 1 głosie „wstrzymującym". Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że jej zdaniem w projekcie należy wprowadzić zapis o osiągnięciach „wybitnych" lub „wysokich". Ponadto poinformowała, że KEKiS zauważyła, iż przyznaje się stypendia wyłącznie sportowcom, pomijając inne dziedziny, np. artystyczne czy naukowe. W związku z powyższym zwróciła się z apelem o rozważenie przygotowania uchwały dotyczącej stypendiów okresowych w ogóle, uwzględniających nie tylko dyscypliny sportowe.
 
Radni Jan Łagoda i Łukasz Grzonka zauważyli, że pojęcie osiągnięć „wybitnych" jest pojęciem niemierzalnym, a sam udział w np. mistrzostwach świata jest dużym osiągnięciem, dlatego ich zdaniem nie należy wprowadzać tego wyrazu do tekstu projektu uchwały.
 
Po zakończonej dyskusji, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz stwierdziła, że zapis uzasadnienia pozostanie w formie zaproponowanej w autopoprawce. Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przychyliła się do pomysłu przygotowania na przyszły rok projektu uchwały, ustanawiającego stypendia dla uzdolnionych także w innych dziedzinach.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 31 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 232/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk nr 35).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotyczy on wprowadzenia zwolnienia na prowadzenie działalności w zakresie utrzymania czystości i porządku (zwolnienie nie dotyczy nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej). Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zwolnienie wprowadza się na wniosek Związku Międzygminnego „CZO - Selekt" (inne gminy dokonały podobnych zwolnień).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały nr 232/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 32 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych (druk nr 27).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotyczy emisji obligacji na łączną kwotę 2.900.000 zł (kwota została zapisana w budżecie na bieżący rok) w dwóch seriach: pierwsza o wartości 1.000.000 zł i druga o wartości 1.900.000 zł. W trybie konkursowym zostanie wybrany bank, który zagwarantuje emisję obligacji. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że podjęcie projektu uchwały jest konieczne w celu realizacji uchwały budżetowej.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał dlaczego została przyjęta stawka WIBOR 6M i czy może być przyjęta inna.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że stawkę można ustalić dowolnie, ale przy długoterminowych zobowiązaniach przyjmuje się z reguły 6M (okres składkowy jest również 6-miesięczny).
 
Radna Agata Wójcik zapytała jakie jest kryterium doboru osób, do których zostanie skierowana  propozycja nabycia obligacji.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nie będzie to publiczna emisja. Bank, który zostanie wybrany do emitowania obligacji, zaproponuje ich nabycie konkretnym podmiotom. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. emisji obligacji komunalnych.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 33 została przyjęta.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023 (druk nr 33).
Skarbnik Piotr Łoździn omówił ww. projekt uchwały, w którym:
- dostosowano dane do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.,
- w załączniku nr 1 w wyliczeniu wskaźników uwzględniono wykonanie budżetu z 2014 r.,
- w załączniku nr 2 uaktualniono wartość nakładów finansowych i limit zobowiązań poszczególnych przedsięwzięć uwzględniając wykonanie budżetu z 2014 r.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. : zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 34 została przyjęta.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r. (druk nr 32a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały, omawiając zmiany w dochodach:
- w dziale 758 zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 10.351 zł,
- w dziale 750 wprowadzono dochody w kwocie 25.000 zł, w tym z tytułu kary umownej 22.000 zł,
- w dziale 801 zwiększono o kwotę 6.000 zł dochody z tytułu darowizn;
 
oraz w wydatkach:
- w rozdziale 70005 zwiększono wydatki na odszkodowania o kwotę 124.500 zł,
- w rozdziale 75075 zwiększono wydatki o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na promocję Miasta na I Międzynarodowych Mistrzostw Puszczykowa Kobiet w Tenisie,
- w rozdziale 75405 wprowadzono wydatki w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Puszczykowie,
- w rozdziale 75412 zwiększono dotację dla OSP Puszczykowo o kwotę 1.500 zł na zakup wyposażenia,
- w rozdziale 75416-75495 przesunięto z rozdziału 75416 z zakupu wydatków bieżących Straży Miejskiej do rozdziału 75495 kwotę 6.000 zł na montaż kamer na budynku na Rynku,
- w rozdziale 80101 zwiększono wydatki bieżące SP nr 2 o kwotę 6.000 zł w związku z otrzymaną darowizną,
- w rozdziale 80104 zwiększono dotacje dla przedszkoli o kwotę 391.589 zł (w związku ze zmianą stawki dotacji na 1 dziecko w stosunku do stawki przyjętej w budżecie),
- w rozdziale 90013-90015 przesunięto z rozdziału 90015 z zakupu energii do rozdziału 90013 kwotę 2.811 zł na zwiększenie kwoty składki na budowę schroniska dla zwierząt dla Związku Międzygminnego „SCHRONISKO",
- w rozdziale 92604 zwiększono wydatki na zadanie „Zagospodarowanie terenu CAS" o kwotę 100.000 zł, zmniejszono wydatki na zadanie „Budowa hali widowiskowo-sportowej" o kwotę 27.940 zł.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał jakim podmiotom i z jakiego tytułu zostały udzielone odszkodowania.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że obecnie wprowadzona kwota na odszkodowania jest kwotą pierwotnie zapisaną w projekcie budżetu (wówczas została umniejszona na zakończenie realizacji instalacji elektrycznej).
 
Na pytanie Radnej Agaty Wójcik o to, czy zapis w §2 ust. 3 pkt 2 dotyczy obligacji, które mają zostać wyemitowane, Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział twierdząco.  
 
Odpowiadając na pytania Radnej Małgorzaty Szczotki, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zwiększenie środków na zagospodarowania terenu CAS będzie finansowane z wolnych środków oraz że kwota wolnych środków wykonanych na koniec 2014 roku wynosi niecałe 3 mln zł, z czego 1,6 mln zł zostało już w budżecie rozdysponowane. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że powinno się pozostawić ok. 1 mln zł, zatem do rozdysponowania pozostaje jeszcze kilkaset tysięcy złotych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 35 została przyjęta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła siedmioipółminutową przerwę.
 
Ad 14. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o spotkanie z p. Januszem Błachutem, dyrektorem PLK.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że omawiano głównie trzy sprawy, o wyjaśnienie których zwrócił się Urząd (SPP wystosowało także pismo z pytaniem czy przetarg na nowego wykonawcę modernizacji linii kolejowej został już rozstrzygnięty). Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. Ponadto Urząd zapytał o dwie nastawnie, znajdujące się na terenie miasta i otrzymał odpowiedź, że po zakończonej inwestycji najprawdopodobniej będzie możliwość przejęcia tych budynków na potrzeby miasta.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że rozmawiano także nt. ekranów akustycznych (o tę sprawę pytało również SPP).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ze względu na zmianę ustawy o ochronie środowiska, kolej zmniejszyła liczbę ekranów akustycznych. Ponadto zapowiedziano, że gdy zostanie wybrany wykonawca przebudowy linii kolejowej, będzie możliwość wyrażenia opinii co do kolorystyki ekranów.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że zapowiedziano również, iż po wyborze wykonawcy będą możliwe odstępstwa od projektu (jeśli będą takie wnioski), o ile nie będą one wpływały na pozwolenie na budowę i decyzje środowiskowe.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd zaproponował, aby zmienić technologię budowy przejścia przy ul. Kopernika a zaoszczędzone środki przenieść na realizację przejścia przy ul. 3 Maja. Jednakże odmówiono takiego rozwiązania, ponieważ wymagałoby to uzyskania pozwolenia na budowę.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że planuje się rozmowy z Burmistrzem Mosiny w sprawie ewentualnego wspólnego wybudowania przejścia na ul. 3 Maja (po zakończeniu modernizacji linii kolejowej).
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił się z prośbą o skierowanie pytania do dyrekcji kolei o plany związane z dworcem w Puszczykówku oraz plany rozwiązania komunikacji samochodowej przy przejeździe na ul. Poznańskiej i Wczasowej (której układ jest niejasny).  
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jeśli będzie to możliwe, podejmowane będą próby, aby dworzec został przekazany miastu (w ramach programu PKP) oraz dodał, że w Urzędzie są mapy dotyczące modernizacji przejazdów.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek oraz Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedzieli na inne pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 15. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła następujące pisma:
-          pismo proboszczów ws. wszczęcia procedury o uznanie Puszczykowa miastem patronackim św. Jana Pawła II (odczytane w całości). Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że ze względu na niezwykłą powagę i ważność sprawy nadal trwają rozmowy na jej temat i potrzebny jest czas na zajęcie stanowiska.  
-          pismo ws. przyznania lokalu mieszkalnego,
-          zaproszenie na walne zabranie OSP,
-          wniosek o zmianę w mpzp,
-          zaproszenie na obchody 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir.
 
Ad 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę, aby uporządkować teren na ul. Poznańskiej przy wjeździe do Puszczykowa (przyciąć gałęzie, uporządkować teren wokół pomnika), a Radny Jan Łagoda zgłosił do uporządkowania lasek w pobliżu oczyszczalni (przy ul. Niwka Stara).
 
Radny Maciej Krzyżański poprosił o przygotowanie danych dot. rentowności kursów autobusowych ZTM, które dotowane są przez miasto oraz prognoz finansowych w przypadku zwiększenia liczby tych kursów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że zostało przygotowane zestawienie kursów wszystkich środków komunikacji łączących Puszczykowo z Poznaniem (rozpisane na godziny i minuty). Po dokonaniu analizy zestawienia będzie można dokonać korekt w kursach.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła Radnego Macieja Krzyżańskiego o przygotowanie wstępnej analizy zestawienia kursów.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska poprosiła, aby uwzględnić także kursy autobusowe przez górne Puszczykowo.
 
Radny Łukasz Grzonka zwrócił uwagę na dziko rosnące krzewy nad Wartą na wysokości od tzw. domków do zakola, które utrudniają przejście.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że na chodniku przy ul. Dworcowej (w okolicy nr 81) wystają płytki, o które potykają się przechodnie.
 
Radny Jakub Musiał powiedział, że ubytek w płytkach chodnikowych jest też na narożniku ul. Wawrzyniaka i Jackowskiego.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał czy i kiedy zostanie wybudowany parking przy SP nr 1.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że dokumentacja projektowa została już uzgodniona i za ok. 2-3 miesiące powinny być znane koszty budowy. Inwestycja będzie zaplanowana w przyszłorocznym budżecie.
 
Ad 17. Wolne głosy.
Brak.
 
Ad 18. Zamknięcie sesji.
O godz. 19:17 Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 6. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 /-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
           Protokolant
/-/ Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca Rady Miasta