Protokół nr 7/19/VIII 7. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

RM.0002.7.2019

Godzina rozpoczęcia: 17:04
Godzina zakończenia: 20:18
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 7. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 12 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnej Marii Michałowskiej i radnego Mariusza Frąckowiaka oraz chwilowa nieobecność radnej Barbary Kamińskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.  
Wobec braku wniosków, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 6/19/VIII z dnia 26 marca 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A2 (druk nr 74).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9 (druk nr 75).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. 3 Maja (druk nr 76).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Parkowej (druk nr 77).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Radosnej (druk nr 78).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości w rejonie ul. Poznańskiej (druk nr 79).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej (druk nr 80).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 44/19/VIII z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat (druk nr 81).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 71).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 73).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2018-2027 (druk nr 72).
 15. Rozpatrzenie projektu postanowienia nr 4/19/VIII w sprawie wniosku o nadanie nazwy ulicy Prezydenta Pawła Adamowicza jednej z nowo powstających ulic na terenie Miasta Puszczykowa.
 16. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Strażackiej" oraz protokołem pokontrolnym z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
 17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 20. Wolne głosy.
 21. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 6/19/VIII z dnia 26 marca 2019 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 6/19/VIII z dnia 26 marca 2019 r.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 6/19/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A2 (druk nr 74).
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sposób procedowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A2 oraz poinformował, że uwagi złożone do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały rozpatrzone przez niego zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa.
 
O godzinie 17:10 do obradujących dołączyła radna Barbara Kamińska (obecnych 13 radnych).
 
Projektant Ewa Mieloch-Stojczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A2.
 
Zdaniem przedstawiciela Stowarzyszenia Wspólna Sprawa Puszczykowo Leszka Pobojewskiego wydzielenie tak wąskiego fragmentu planu do opracowania stanowi zaprzeczeniem idei planowania przestrzennego. Mieszkańcy nie wiedzą jak potencjalny ruch z tego obszaru zostanie rozprowadzony w okolicy szpitala i ul. Nowe Osiedle, a wyodrębnienie części tego planu jest jego zdaniem niekorzystne. Według pana Leszka Pobojewskiego o poziomie kontrowersji zapisów planu świadczy liczba zgłoszonych do niego uwag, z których 12 zostało uwzględnione, a 217 nie.
 
Mieszkanka Zofia Skibińska powiedziała, że wie, iż w Puszczykowie powinien być bezkolizyjny przejazd kolejowy i ma w związku z tym pytanie, czy burmistrz i radni rozważali wspólną inwestycję z Gminą Mosina. Zdaniem pani Zofii Skibińskiej omawiana inwestycja będzie służyła przede wszystkim mieszkańcom Świątnik, Rogalina i Rogalinka, jako skrót do Poznania. Przy współpracy z Gminą Mosina lub Powiatem Poznańskim można rozważyć inną lokalizację tego przejazdu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że odbył w ubiegłym tygodniu rozmowę z burmistrzem Gminy Mosina dotyczącą propozycji budowy bezkolizyjnego przejazdu kolejowego w rejonie ul. Mocka. Gmina Mosina nie jest zainteresowana prowadzeniem wspólnej inwestycji w tym zakresie.  Burmistrz Andrzej Balcerek podkreślił, że zapisy projektu planu zabezpieczają jedynie obszar pod ewentualną inwestycję w postaci bezkolizyjnego przejazdu kolejowego. Na dzień dzisiejszy ani w budżecie Miasta, ani w wieloletniej prognozie finansowej nie ma zabezpieczonych środków na ewentualną budowę tunelu. Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że utrzymuje swoje stanowisko zawarte w oświadczeniu z dnia 27 marca 2018 r. dotyczące odstąpienia od budowy tunelu, co nie zmienia faktu, że ewentualna lokalizacja omawianej inwestycji w rejonie ul. 3 Maja byłaby właściwa i poprawiłaby bezpieczeństwo w mieście.
 
Projektant Ewa Mieloch-Stojczyk odniosła się do wypowiedzi pana Leszka Pobojewskiego, informując, że pod 12 pozytywnie rozpatrzonymi przez Burmistrza uwagami do projektu planu podpisało się 177 mieszkańców.
 
Radny Piotr Płóciennik przypomniał, że dyskusja dotycząca projektu planu była burzliwa. Według radnego zasadnym argumentem przeciw budowie tunelu, jest to że nie wiadomo jak on będzie wyglądał. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla omawianego obszaru, bez konkretnego projektu tunelu, może narazić mieszkańców na utratę wartości nieruchomości w tym rejonie. Zdaniem radnego Piotra Płóciennika zasadnym jest wstrzymanie procedowania planu do momentu ustalenia i zatwierdzenia konkretnego projektu tunelu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że projekt bezkolizyjnego przejazdu kolejowego nie powstał. Rozważane były jedynie koncepcje, jak mógłby on wyglądać (w zależności od planowanego przeznaczenia). Projekt będzie mógł powstać dopiero, kiedy zostanie podjęta decyzja o realizacji inwestycji. Prezentowany projekt planu zabezpiecza jedynie możliwość realizacji inwestycji we wskazanym obszarze.
 
Projektant Ewa Mieloch-Stojczyk uściśliła, że projekt tunelu nie jest objęty rozpatrywanym przez Radę Miasta opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że ze słów burmistrza Andrzeja Balcerka wynika, iż „nie działamy z wizją końca" i tym bardziej w interesie mieszkańców byłoby wstrzymanie procedowania planu do wyboru i zatwierdzenia konkretnego projektu tunelu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że przed rozpoczęciem każdej inwestycji konieczne jest podjęcie pewnych działań. Bez tego niemożliwe jest prowadzenie dalszych prac i ich zakończenie.
 
Mieszkanka Izabela Jabłońska zapytała, dlaczego wnioski do projektu planu wyrażające sprzeciw wobec budowy tunelu we wskazanym obszarze zostały przez niego odrzucone.
 
Projektant Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała, że nieuwzględnienie przedmiotowych uwag wynika z tego, iż są one niezgodne z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa.
 
Mieszkaniec Zbigniew Ziółkiewicz zapytał, czy któryś z radnych chodził ul. Kraszewskiego między godziną 8:00, a 10:00. Jego zdaniem mieszkańcy tej ulicy przechodzą gehennę od momentu uruchomienia płatnego parkingu przy szpitalu w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przerwał wypowiedź mieszkańca i poprosił o zadanie pytania związanego z omawianym punktem porządku obrad sesji Rady Miasta, pod rygorem odebrania głosu.
 
Wobec krzyków mieszkańca oraz niezastosowania się do reguł zabierania głosu podczas sesji przewodniczący Rady Tomasz Potocki odebrał mu głos.
 
Uwaga nr 1.1
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 1.1, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.1.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 1.2
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 1.2, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.2.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 1.3
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 1.3, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.3.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 2
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 2, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 3
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 3, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 4
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 4, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 5
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 5, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 5.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 6
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 6, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 6.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 7
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 7, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 7.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 8
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 8, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 9
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 9, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 9.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 10
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 10, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 10.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 11
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 11, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 11.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 12
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 12, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 12.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 13
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 13, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 13.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 14
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 14, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 14.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 15
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 15, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 15.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 16
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 16, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 16.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 17
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 17, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 17.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 18
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 18, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 18.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 19
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 19, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 19.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 20
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 20, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 20.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 21
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 21, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 21.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 22
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 22, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 22.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 23
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 23, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 23.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 24
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 24, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 24.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 25
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 25, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 25.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 26
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 26, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 26.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 27
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 27, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 27.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 28
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 28, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 28.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 29
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 29, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 29.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 30
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 30, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 30.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 31
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 31, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 31.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 32
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 32, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 32.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 33
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 33, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 33.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 34
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 34, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 34.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 35
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 35, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 35.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 36
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 36, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 36.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 37
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 37, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 37.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 38
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 38, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 38.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 39
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 39, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 39.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 40
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 40, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 40.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 41
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 41, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 41.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 42
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 42, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 42.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 43
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 43, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 43.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 44
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 44, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 44.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 45
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 45, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 45.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 46
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 46, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 46.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 47
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 47, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 47.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 48
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 48, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 48.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 49
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 49, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 49.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 50
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 50, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 50.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 51
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 51, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 51.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 52
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 52, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 52.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 53
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 53, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2, „obecni niegłosujący" - 2.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przerwał głosowanie i zarządził jego reasumpcję.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 53
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 53, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta - reasumpcja.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 53.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 54
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 54, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 54.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 55
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 55, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 55.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 56
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 56, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 56.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 57
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 57, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 57.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 58
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 58, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 58.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 59
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 59, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 59.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 60
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 60, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 60.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 61
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 61, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 61.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 62
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 62, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 62.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 63
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 63, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 63.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 64
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 64, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 64.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 65
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 65, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 65.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 66
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 66, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 66.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 67
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 67, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 67.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 68
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 68, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 68.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 69
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 69, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 69.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 70
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 70, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 70.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 71
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 71, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 71.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 72
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 72, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 72.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 73
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 73, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 73.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 74
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 74, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 74.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 75
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 75, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 75.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 76
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 76, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 76.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 77
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 77, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 77.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 78
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 78, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 78.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 79
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 79, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 79.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 80
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 80, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 80.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 81
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 81, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 81.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 82
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 82, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 82.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 83
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 83, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 83.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 84
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 84, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 84.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 85
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 85, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 85.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 86
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 86, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 86.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 87
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 87, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 87.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 88
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 88, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 88.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 89
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 89, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 89.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 90
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 90, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 90.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 91
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 91, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 91.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 92
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 92, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 92.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 93
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 93, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 93.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 94
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 94, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 94.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 95
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 95, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 95.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 96
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 96, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 96.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 97
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 97, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 97.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 98
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 98, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 98.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 99
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 99, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 99.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 100
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 100, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 100.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 101
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 101, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 101.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 102
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 102, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 102.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 103
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 103, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 103.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 104
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 104, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 104.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 105
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 105, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 105.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 106
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 106, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 106.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 107
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 107, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 107.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 108
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 108, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 108.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 109
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 109, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 109.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 110
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 110, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 110.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 111
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 111, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 111.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 112
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 112, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 112.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 113
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 113, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 113.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 114
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 114, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 114.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 115
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 115, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 115.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 116
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 116, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 116.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 117
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 117, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 117.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 118
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 118, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 118.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 119
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 119, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 119.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 120
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 120, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 120.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 121
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 121, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 121.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 122
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 122, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 122.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 123
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 123, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 123.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 124
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 124, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 124.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 125
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 125, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 125.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 126
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 126, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 126.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 127
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 127, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 127.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 128
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 128, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 128.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 129
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 129, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 129.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 130
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 130, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 130.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 131
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 131, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 131.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 132
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 132, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 132.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
O godzinie 17:54 przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę, która trwała do 18:07.
 
Uwaga nr 133
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 133, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 133.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 134
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 134, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 134.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 135
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 135, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 135.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 136
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 136, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 136.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 137
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 137, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 137.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 138
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 138, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 138.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 139
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 139, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 139.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 140
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 140, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 140.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 141
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 141, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 141.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 142
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 142, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 142.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 143
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 143, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 143.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 144
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 144, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 144.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 145
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 145, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 145.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 146
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 146, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 146.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 147
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 147, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 147.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 148
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 148, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 148.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 149
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 149, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 149.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 150
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 150, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 150.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 151
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 151, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 151.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 152
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 152, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 152.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 153
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 153, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 153.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 154
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 154, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 154.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 155
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 155, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 155.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 156
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 156, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 156.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 157
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 157, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 157.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 158
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 158, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 158.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 159
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 159, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 159.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 160
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 160, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 160.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 161
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 161, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 161.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 162
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 162, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 162.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 163
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 163, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 163.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 164
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 164, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 164.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 165
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 165, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 165.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 166
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 166, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 166.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 167
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 167, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 167.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 168
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 168, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 168.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 169
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 169, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 169.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 170
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 170, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 170.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 171
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 171, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 171.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 172
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 172, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 172.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 173
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 173, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 173.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 174
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 174, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 174.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 175
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 175, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 175.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 176
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 176, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 176.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 177
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 177, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 177.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 178
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 178, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 178.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 179
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 179, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 179.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 180
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 180, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 180.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 181
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 181, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 181.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 182
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 182, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 182.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 183
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 183, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 183.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.

Uwaga nr 184
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 184, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 184.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 185
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 185, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 185.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 186
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 186, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 186.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 187
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 187, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 187.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 188
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 188, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 188.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 189
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 189, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 189.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 190.1
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 190.1, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 190.1.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 190.2
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 190.2, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 190.2.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 190.3
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 190.3, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 190.3.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 190.4
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 190.4, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 190.4.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 190.5
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 190.5, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 190.5.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 190.6
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 190.6, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 190.6.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 190.7
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 190.7, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 190.7.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 190.8
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 190.8, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 190.8.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 190.9
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 190.9, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 190.9.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 190.10
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 190.10, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 190.10.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 190.11
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 190.11, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 190.11.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 190.12
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 190.12, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 190.12.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 191
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 191, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 191.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 192
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 192, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 192.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 193
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 193, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 193.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 194.1
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 194.1, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 194.1.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 194.2
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 194.2, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 194.2.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 194.3
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 194.3, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 194.3.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 194.4
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 194.4, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 194.4.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 194.5
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 194.5, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 194.5.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 194.6
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 194.6, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 194.6.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 194.7
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 194.7, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 194.7.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 194.8
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 194.8, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 194.8.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 194.9
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 194.9, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 194.9.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 194.10
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 194.10, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 194.10.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 194.11
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 194.11, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 194.11.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 194.12
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 194.12, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 194.12.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 194.13
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 194.13, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 194.13.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 194.15
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 194.15, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 194.15.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 194.16
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 194.16, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 194.16.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 194.17
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 194.17, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 194.17.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 194.18
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 194.18, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 194.18.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 194.19
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 194.19, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 194.19.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 194.20
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 194.20, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 194.20.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 194.21
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 194.21, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 194.21.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 194.22
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 194.22, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 194.22.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 194.23
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 194.23, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 194.23.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 194.24
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 194.24, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 194.24.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 195
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 195, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 195.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 196
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 196, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 196.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 197
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 197, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 197.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 198
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 198, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 198.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 199
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 199, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 199.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 200
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 200, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 200.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 201
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 201, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 201.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 202
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 202, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 202.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 203
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 203, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 203.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 204
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 204, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 204.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 205
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 205, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 205.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 206
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 206, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 206.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 207
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 207, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 207.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 208
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 208, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 208.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 209
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 209, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 209.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 210
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 210, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 210.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 211
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 211, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 211.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 212
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 212, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 212.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 213
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 213, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 213.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 214
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 214, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 214.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 215
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 215, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 215.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 216.1
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 216.1, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 216.1.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 216.2
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 216.2, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 216.2.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 216.3
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 216.3, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 216.3.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 216.4
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 216.4, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 216.4.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 216.5
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 216.5, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 216.5.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 216.6
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 216.6, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 216.6.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Uwaga nr 217
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 217, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 217.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A2 (druk nr 74).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała nr 70/19/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
O godzinie 18:32 przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę, która trwała do 18:46.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9 (druk nr 75).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9 (druk nr 75).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 71/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. 3 Maja (druk nr 76).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. 3 Maja.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. 3 Maja (druk nr 76).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 72/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Parkowej (druk nr 77).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Parkowej.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Parkowej (druk nr 77).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 73/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Radosnej (druk nr 78).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Radosnej.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Radosnej (druk nr 78).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 74/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości w rejonie ul. Poznańskiej (druk nr 79).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości w rejonie ul. Poznańskiej z autopoprawkami.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości w rejonie ul. Poznańskiej (druk nr 79 z autopoprawkami).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 75/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej (druk nr 80).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej (druk nr 80).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała nr 76/19/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 44/19/VIII z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat (druk nr 81).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 44/19/VIII z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 44/19/VIII z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat (druk nr 81).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 77/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 71).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2019.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 71).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 78/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 73).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 73).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 79/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2018-2027 (druk nr 72).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2018-2027.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy stawki opłat wzrosną.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że z informacji przekazanych przez AQUANET SA wynika, iż stawki opłat w roku 2019 pozostaną na dotychczasowym poziomie.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2018-2027 (druk nr 72).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 80/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu postanowienia nr 4/19/VIII w sprawie wniosku o nadanie nazwy ulicy Prezydenta Pawła Adamowicza jednej z nowo powstających ulic na terenie Miasta Puszczykowa.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Barbara Kamińska poinformowała, że komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o nadanie nazwy ulicy Prezydenta Pawła Adamowicza jednej z nowo powstających ulic na terenie Miasta Puszczykowa. Projekt postanowienia jest zgodny z opinią komisji.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu postanowienia nr 4/19/VIII w sprawie wniosku o nadanie nazwy ulicy Prezydenta Pawła Adamowicza jednej z nowo powstających ulic na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Postanowienie nr 4/19/VIII zostało przyjęte.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 16. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Strażackiej" oraz protokołem pokontrolnym z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner odczytał protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Strażackiej" oraz protokół pokontrolny z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner odpowiedział na pytania dotyczące odczytanych protokołów pokontrolnych.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki udzielił głosu radnej Powiatu Poznańskiego Marzenie Fiedler, która zgłosiła chęć zabrania głosu, a nie może zostać na sesji, tak aby zabrać głos w punkcie 20. Wolne głosy.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler poinformowała o uchwaleniu przez Powiat Poznański:
 • uchwały nr V/64/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Gminie Mosina pomocy finansowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji iobsłudze linii komunikacyjnej 699 na trasie Mosina - Puszczykowo - Kórnik.
 • uchwały nr V/63/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Mosina realizacji zadań związanych z obsługą weekendowej linii autobusowej łączącej dworzec kolejowy w Mosinie z siedzibą Wielkopolskiego Parku Narodowego i Pałacem w Rogalinie, umożliwiającej przejazd większych grup rowerzystów i turystów.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler zaprosiła na zorganizowane przez nią spotkanie z wicemarszałek sejmu Małgorzatą Kidawa-Błońską oraz posłem Rafałem Grupińskim, które odbędzie się 13 maja 2019 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej hali widowiskowo- sportowej w Puszczykowie.
 
Ad 17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek oraz wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o następujących sprawach:
 1. W dniu 1 kwietnia 2019 r. wpłynęło pismo Niepublicznego Polsko-Angielskiego Przedszkola Montessori Kotki Dwa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie założenia progów zwalniających w okolicy budynku przedszkola.
 2. W dniu 2 kwietnia 2019 r. wpłynęło pismo Pawła Bakuna z dnia 1 kwietnia 2019 r. z podziękowaniem za przyznane mu przez Radę Miasta stypendium sportowego na rok 2019.
 3. W dniu 10 kwietnia 2019 r. wpłynęło pismo mieszkańców z dnia 9 kwietnia 2019 r. z prośbą o wyjaśnienia, dlaczego Rada Miasta postanowieniem nr 2/19/VIII odrzuciła wniosek o ustanowienie drzewa zlokalizowanego na posesji przy ul. Poznańskiej 34 pomnikiem przyrody.
 4. W dniu 19 kwietnia 2019 r. wpłynęło pismo Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia postaci błogosławionego brata Józefa Zapłaty, jako patrona Miasta Puszczykowa.
 5. W dniu 19 kwietnia 2019 r. wpłynęła uchwała nr SO-0954/34/16/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami - opinia pozytywna.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zaprosił do udziału w ogólnopolskich obchodach 30-lecia pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. W dniu 4 czerwca 2019 r. zorganizowany zostanie bezpłatny wyjazd autobusem z Puszczykowa na główne obchody w Gdańsku. Wszyscy zainteresowani mogą do 20 maja 2019 r. zgłaszać chęć uczestnictwa w wyjeździe do Gdańska w Urzędzie Miejskim.
 
Ad 19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Piotr Płóciennik podziękował za udzielenie odpowiedzi na złożone przez niego pytania z dnia 29 kwietnia 2019 r. oraz zapytał ile osób w ostatnim kwartale złożyło wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że w piśmie przekazanym dzisiaj radnemu zawarto informacje dotyczące liczby podpisanych do tej pory umów o udzielenie dotacji celowej.
 
Radny Piotr Płóciennik poprosił o podanie precyzyjnej informacji ilu mieszkańców złożyło wnioski o udzielenie dotacji celowej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r., czyli w pierwszym kwartale bieżącego roku. Pozwoli to oszacować skuteczność działań prowadzonych przez Miasto.
 
W odpowiedzi na pytanie zadane przez radnego wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił o przesłanie pytania e-mailem. Umożliwi to sprawdzenie danych, o które pyta radny w czasie pracy Urzędu Miejskiego.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, jakie jest stanowisko władz miasta wobec pisma złożonego przez przedstawicieli Komitetu Strajkowego Szkoły Podstawowej nr 2 z dnia 16 kwietnia 2019 r. Pismo zawierało prośbę do Rady Miasta Puszczykowa o podjęcie uchwały o wypłaceniu strajkującym nauczycielom środków stanowiących kompensacyjne pokrycie utraconych w czasie strajku wynagrodzeń.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych za okres strajku nie wypłaca się wynagrodzenia. Ewentualna wypłata wynagrodzeń za czas strajku przez dyrektora szkoły lub burmistrza byłaby niezgodna z prawem.
 
Radca Prawny Łukasz Słoma poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zajęła oficjalne stanowisko i zgodne z nim zawarcie porozumienia dotyczącego wypłaty wynagrodzenia nauczycielom za czas strajku przez dyrektora szkoły lub organ gminy stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił brak oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Śląskiej z ul. Dworcową.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że sprawa zostanie zgłoszona do właściwego referatu Urzędu Miejskiego.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy znane jest już stanowisko Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wykorzystania schronu znajdującego się na terenie Miasta Puszczykowa podczas „Dni Twierdzy Poznań" w dniach 24 - 25.08.2019 r. Temat był omawiany na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 19 marca 2019 r.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że na razie nie otrzymano odpowiedzi od Wojewody Wielkopolskiego w przedmiotowej sprawie. Obiekt ten jest przeznaczony na potrzeby związane z wystąpieniem klęsk żywiołowych i potrzeby militarne.
 
W związku z nieoficjalnym otwarciem toru pumptruck radny Filip Ryglewcz zapytał o termin oficjalnego otwarcia toru oraz czy zostanie zatrudniona osoba odpowiedzialna za nadzór nad bezpiecznym wykorzystywaniem toru. Z dotychczasowych obserwacji radnego wynika, że większość dzieci korzystających z toru nie posiada ochraniaczy, ani kasków.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że rozważane było zatrudnienie pracownika do obsługi toru, jednak zrezygnowano z tego pomysłu. Przy wejściu na tor w widocznym miejscu został umieszczony regulamin korzystania z obiektu. W regulaminie zostały określone zasady korzystania z toru, a ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany niestosowaniem się do zapisów regulaminu (m.in. brak kasku, ochraniaczy lub korzystanie z toru przez dzieci poniżej określonego wieku) wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą Miasta. Na terenie obiektu zostanie założony monitoring.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaprosił na oficjalne otwarcie toru pumptrack, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2019 r. o godzinie 13:00.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała o organizację ruchu na ul. Nizinnej w związku z prowadzonymi pracami na ul. Nowe Osiedle.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że na dalszym etapie prac zostaną podjęte decyzje dotyczące tego, czy ulica ma być dwukierunkowa, czy jednokierunkowa i na jakim odcinku.
 
Radna Barbara Kamińska poprosiła radnych o zastanowienie się nad problemem przycinania gałęzi drzew stanowiących własność miasta, które przerastają na prywatne posesje mieszkańców. Radna przedstawiła prośbę mieszkanki z jej okręgu wyborczego o przycięcie korony takiego drzewa. Dla mieszkanki, z racji wieku, sprzątanie gałęzi i liści opadających na jej posesję z drzew rosnących na terenach gminnych jest bardzo uciążliwe. Z przepisu kodeksu cywilnego wynika konieczność spełnienia prośby mieszkanki na koszt właściciela drzewa, którym w tym przypadku jest Miasto Puszczykowo.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że odpowiedź na prośbę mieszkanki będzie negatywna. Spełnienie żądań mieszkanki, w której imieniu sprawę zgłosiła radna Barbara Kamińska, doprowadzi do napływu podobnych wniosków, a w rezultacie pojawienia się w przestrzeni publicznej drzew o nieregularnych kształtach, wynikających z realizacji tychże wniosków. Z racji charakteru miasta i oczekiwań mieszkańców dotyczących zieleni miejskiej większość mieszkańców zmuszona jest sprzątać liście opadające z drzew znajdujących się w ciągach ulic. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński jednocześnie zapewnił, że władze miasta wywiązują się z ciążących na niej obowiązkach, czyli usuwaniu posuszy, gałęzi utrudniających korzystanie z ciągów komunikacyjnych, wrastających w linie energetyczne oraz wszystkich, które zagrażają bezpieczeństwu.
 
Radna Barbara Kamińska zauważyła, że zgłoszona przez nią sprawa ma charakter indywidualny i dotyczy konkretnej mieszkanki i nie ma na celu zmiany polityki władz miasta dotyczącej utrzymania zieleni miejskiej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że istnieją również inne metody pomocy mieszkance w rozwiązaniu jej problemu. Takim rozwiązaniem może być zlecenie uprzątnięcia jej posesji przez osoby, które zostały skazane na wykonanie prac społecznych na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy mieszkaniec ma prawo samodzielnie przyciąć gałęzie przerastające na teren jego posesji oraz czy w związku z planowanym założeniem monitoringu na terenie toru pumptrack planowane będzie też monitorowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kościelnej 7.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pierwsze z zadanych pytań, że każda kwestia dotycząca kształtowania koron drzew jest indywidualna. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie z zadanych pytań, że monitoring na terenie miasta prowadzony jest kompleksowo.
 
Radny Maciej Krzyżański, że 3 drzewa znajdujące się w ciągu ul. Lipowej zostały przycięte w taki sposób, iż pozostały gołe pnie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zgłoszone przez radnego przycięcie drzew nie zostało wykonane na zlecenie władz miasta i jeżeli sytuacja, którą opisuje radny miała miejsce, to wobec sprawcy mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gminy mają obowiązek przygotowywania corocznie oceny zasobów pomocy społecznej i przedstawienia jej do dnia 30 kwietnia radom gmin. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 została przedstawiona przez kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karola Majewskiego podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 25 kwietnia 2019 r. oraz została przekazana wszystkim radnym w formie elektronicznej.
 
Radny Krzysztof Paszkowski opisał stan drzewa, w sprawie którego zabrała głos radna Barbara Kamińska i poprosił radcę prawnego o opinię w przedmiotowej sprawie.
 
Radca Prawny Łukasz Słoma poinformował, że zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny „Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia". Radca Prawny Łukasz Słoma zauważył, że należy mieć na uwadze również inne kwestie, takie jak posiadanie odpowiednich zezwoleń na przecięcie konarów i usunięcie drzew.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił, aby indywidualną sprawą mieszkanki, zgłoszoną przez radną Barbarę Kamińską przekazać do właściwego referatu Urzędu Miejskiego i zakończyć dyskusję na ten temat podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta.
 
Radny Piotr Płóciennik przypomniał, że w czerwcu ubiegłego roku przedstawiciel Stowarzyszenia Aktywne Puszczykowo Adam Staliński opublikował ciekawy artykuł dotyczący ogławiania drzew. Zdaniem radnego właściwym byłoby przygotowanie tekstu poruszającego podobne zagadnienia z podaniem aktualnych przepisów prawnych i opublikowanie go w „Echu Puszczykowa".
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zauważył, że w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów wspomniany tekst na dzień dzisiejszy jest częściowo nieaktualny.
 
Ad 20. Wolne głosy.
Mieszkanka Zofia Skibińska poinformowała o założeniu Stowarzyszenia Mieszkańców Puszczykowa „Izbica". Stowarzyszenie ma formę stowarzyszenia zwykłego i zostało zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Do głównych celów stowarzyszenia należy: dbanie o dobro wspólne mieszkańców Puszczykowa, w tym o ochronę słusznych interesów osób, rodzin, grup społecznych i środowisk lokalnych, działanie na rzecz bezpieczeństwa publicznego, ochrony unikalnego charakteru miasta Puszczykowa, profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia i podtrzymywanie chrześcijańskich narodowych tradycji, pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Rada Miasta będzie informowana na bieżąco o dalszych planach i działaniach Stowarzyszenia Mieszkańców Puszczykowa „Izbica"
 
Mieszkanka Zofia Skibińska zgłosiła, że przy ul. Nadwarciańskiej znajdują się dwie myjnie samochodowe oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które szpecą tamtejszą okolicę. Mieszkanka zapytała, czy istnieje możliwość poprawy estetyki wskazanych obiektów, np. poprzez zasadzenie żywopłotu przed siedzibą PSZOK oraz zwrócenie uwagi na utrzymanie czystości na jego terenie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w odpowiedzi na zgłoszenie mieszkanki zostanie wystosowana prośba do Centrum Zagospodarowania Odpadami „Selekt" z prośbą o uporządkowanie terenu PSZOK w Puszczykowie. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zgodził się z mieszkanką, że posadzenie żywopłotu przed siedzibą omawianego obiektu jest dobrym pomysłem.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że ogłoszone zostały wyniki II Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Puszczykowo zajęło drugie miejsce wśród 236 gmin miejskich, plasując się tuż za Podkową Leśną (woj. mazowieckie). To szczegółowe opracowanie przedstawiające kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest promocja tych samorządów oraz ich największych osiągnięć w rozwoju gospodarczym.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki pogratulował bardzo dobrego wyniku w tak prestiżowym rankingu oraz przypomniał radnym o terminie składania oświadczeń majątkowych, który upływa w dniu dzisiejszym.
 
Ad 21. Zamknięcie sesji.     
O godzinie 20:18 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 7. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
protokołowała 
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki