Protokół nr 8/15/VII 8. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 19 maja 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0002.8.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:04
Godz. zakończenia: 19:38
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 8. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała gości i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 11 radnych; chwilowa nieobecność radnych Elżbiety Bijaczewskiej, Jana Łagody i Jakuba Musiała; usprawiedliwiona nieobecność radnego Filipa Ryglewicza).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Do obradujących dołączyła radna Elżbieta Bijaczewska (obecnych 12 radnych).
 
Wobec braku wniosków o zmianę porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3. Przyjęcie protokołu nr 7/15/VII z 21 kwietnia 2015 r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, część działki nr 2200 (druk nr 39).
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Niwka, działka nr 611/2 (druk  nr 40).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działka nr 1576/18 i część działki nr 1576/13 (druk nr 41).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci (druk nr 45a).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 46).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 42).
10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 43).
11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" dla Pana Ludwika Madeja (druk nr 44).
12.  Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
13.  Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
14.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
15.  Wolne głosy.
16.  Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 7/15/VII z 21 kwietnia 2015 r.
Wobec braku uwag, przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 7/15/VII z 21 kwietnia 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 5/15/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, część działki nr 2200 (druk nr 39).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały, dotyczący wyrażenia zgody na wydzierżawienie części zabudowanej nieruchomości będącej własnością Miasta Puszczykowa o powierzchni 1400 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Puszczykowo działka nr 2200, na rzecz Pani Beaty Sobczyk prowadzącej Niepubliczne Przedszkole nr 1 „Pracowite Pszczółki" w Puszczykowie, z wyłącznym przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola, na 3 lata począwszy od dnia 01.08.2015 r. do 31.07.2018 r.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju i Komisji Budżetu ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, część działki nr 2200.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 39 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Niwka, działka nr 611/2 (druk nr 40).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały, dotyczący wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 611/2 o powierzchni 2303 m² obręb Niwka, na rzecz Pana Krzysztofa Przybylskiego, prowadzącego Niepubliczne Przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka" w Puszczykowie, z wyłącznym przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola, na 3 lata począwszy od dnia 01.08.2015 r. do 31.07.2018 r.
Pan Waldemar Luther powiedział, że do projektu uchwały nie jest konieczny załącznik graficzny, ponieważ projekt dotyczy całej działki.
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju i Komisji Budżetu ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Niwka, działka nr 611/2.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 40 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działka nr 1576/18 i część działki nr 1576/13 (druk nr 41).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały, dotyczący wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości, będącej własnością Miasta Puszczykowa, stanowiącej działkę nr 1576/18 o powierzchni 1604 m² oraz część działki nr 1576/13 o powierzchni 1664 m², na rzecz Pani Kazimiery Bzdęgi, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole „Leśni przyjaciele" w Puszczykowie, z wyłącznym przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola, na 3 lata począwszy od dnia 01.08.2015 r. do 31.07.2018 r.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju i Komisji Budżetu ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działka nr 1576/18 i część działki nr 1576/13.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 41 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci (druk nr 45a).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały, dotyczący wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres od 01.06.2015 - 31.12.2043 r. - części nieruchomości położonej w Puszczykowie oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr: 701/34 o powierzchni 2,7146 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 6, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106660/8, o powierzchni przeznaczonej do wydzierżawienia wynoszącej 0,0340 ha (oznaczonej na załączniku graficznym), Państwu Katarzynie Krzyżańskiej i Arkadiuszowi Krzyżańskiemu, prowadzącym wspólnie spółkę cywilną pod nazwą MY SPORT Spółka cywilna Katarzyna Krzyżańska, Arkadiusz Krzyżański, z przeznaczeniem na teren sportowo - rekreacyjny, tj. mini - kort dla dzieci ze ścianką treningową.
Pan Waldemar Luther powiedział, że Uchwałą Nr 176/12/VI z dnia 27 listopada 2012 r. Rada Miasta Puszczykowa wyraziła zgodę na oddanie w dzierżawę części przedmiotowej nieruchomości o powierzchni ca 0,9720 ha - z przeznaczeniem na budowę obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W dniu 31 grudnia 2013 roku została zawarta umowa dzierżawy gruntu na okres 30 lat. Następnie dzierżawca zwrócił się do Burmistrza Miasta Puszczykowa o wydzierżawienie dodatkowego terenu o powierzchni 0,0340 ha z przeznaczeniem na mini kort dla dzieci ze ścianką treningową.
Przepis art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami określa,  że zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy w drodze indywidualnej uchwały dotyczącej konkretnie wskazanej nieruchomości.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że powyższy temat był dwukrotnie omawiany podczas wspólnych posiedzeń Komisji Rozwoju i Komisji Budżetu.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju i Komisji Budżetu ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy 6 głosach „za" i 3 głosach „przeciw".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że dzisiaj radni otrzymali poprawiony projekt umowy, jaka ma zostać zawarta z dzierżawcami terenu. 
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała jaki procent z całości terenu MOSiR-u stanowi dzierżawa pp. Krzyżańskich.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że teren dzierżawiony stanowi ok. ¼ całości.
 
O godz. 17:20 do obradujących dołączył radny Jakub Musiał (obecnych 13 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 3 głosy, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 42 została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 46).
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju i Komisji Budżetu zaproponowano do dalszego procedowania nazwę „Sowia".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że propozycję nazwy „Sowia" wybrano spośród innych nazw, które zostały zgłoszone przez mieszkańców.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. nazwy ulicy w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 43 została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 42).
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że wpłynęły dwa wnioski o przyznanie stypendium dla młodych sportowców. Została powołana specjalna komisja, która oba wnioski zaopiniowała pozytywnie. W budżecie na 2015 rok przeznaczono na ten cel 10 tys. zł. Komisja stypendialna zaproponowała przyznanie stypendiów w wys. 500 zł miesięcznie na okres od 1 marca do 31 grudnia 2015 r. dla obu zawodniczek.
 
O godz. 17:28 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 14 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że Karolina Płaza trenuje snowboard, natomiast Wiktoria Rutkowska jest najlepszą w kraju tenisistką do lat 16.
 
Przewodnicząca Komisji, Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja oba projekty uchwał ws. przyznania stypendiów sportowych zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyznania stypendium sportowego.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 44 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 43).
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyznania stypendium sportowego (dla Wiktorii Rutkowskiej).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 45 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" dla Pana Ludwika Madeja (druk nr 44).
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że do Rady Miasta wpłynął wniosek o nadanie tytułu honorowego panu Ludwikowi Madejowi. Opis zasług pana Madeja znajduje się w uzasadnieniu do projektu uchwały.
 
Wiceprzewodniczący Komisji weryfikującej wnioski o przyznanie tytułów honorowych Maciej Krzyżański poinformował, że Komisja jednogłośnie (przy 1 osobie nieobecnej) pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie panu Ludwikowi Madejowi tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" dla Pana Ludwika Madeja.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 45 została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że tytuł zostanie wręczony podczas uroczystości obchodów 25-lecie samorządności.
 
Ad 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że sprawozdanie Burmistrza zostało przygotowane bardziej szczegółowo niż dotychczas, ale zwróciła się z prośbą, aby jego zapisy rozszerzyć jeszcze bardziej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła kilkuminutową przerwę.
 
O godz. 18:22 Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wznowiła obrady.
 
Ad 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła następujące pisma:
- wnioski dot. nadania miastu patrona św. Jana Pawła II wraz z inicjatywą uchwałodawczą w tej sprawie. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że przekazała radnym opinię prawną, zgodnie z którą Rada nie posiada kompetencji do podejmowania uchwały w tej sprawie, ale może podjąć stosowne oświadczenie. Wnioski zostaną skierowane do Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zachęciła wszystkich radnych do udziału w dyskusji nad tą sprawą oraz powiedziała, że wystosowała pisma do parafii oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa z informacją o dalszej procedurze.
- wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa ws. nadania tytułu honorowego p. Gabrieli Ozorowskiej (wniosek wpłynął 13 maja, dlatego nie było technicznej możliwości, żeby procedować nad nim na dzisiejszej sesji; wniosek został skierowany do właściwej Komisji),
- pismo od Marszałka Marka Woźniaka z zaproszeniem do udziału w konferencjach,
- zaproszenia z okolicznych gmin na obchody 25-lecia samorządności oraz na inne uroczystości,
- zaproszenie na obchody 65-lecie istnienia PZERiI,
- zaproszenie dla wszystkich radnych na uroczyste obchody 25-lecia samorządności w Puszczykowie,
- zaproszenie na festyn zdrowia do Zespołu Szkół w Puszczykowie,
- zaproszenie na festyn Mosińsko-Puszczykowskiego Bractwa Kurkowego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że radni otrzymali protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, podczas którego udzielone zostały odpowiedzi na wątpliwości Komisji dot. przeprowadzanej kontroli.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o wizycie delegacji z Chateaugiron (1-7.06.2015) oraz terminach związanych z tym spotkań.
 
Ad 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Łukasz Grzonka poprosił o wyjaśnienia w sprawie włamania na konto miasta.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na początku kwietnia doszło do ataku hakerskiego na stronie banku lub Urzędu. Ktoś wszedł na stronę, na której dokonuje się przelewów i w momencie, gdy były przygotowywane przelewy, zmienił numer konta (ukradziono 60 tys. zł). Po tym zdarzeniu jeszcze wielokrotnie próbowano zmienić numer kont. Wiceburmistrz powiedział, że Urząd już wcześniej informował bank, że dzieją się dziwne rzeczy, tzn. znikają numery kont kontrahentów. Policja i prokuratura prowadzą dochodzenie w tej sprawie, a Urząd rozważa wystąpienie z pismem do banku o zwrot utraconych środków.
 
Radna Agata Wójcik zapytała w jak sposób obecnie chronione są środki miasta.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że system posiada potrójne zabezpieczenia, a cała procedura wejścia do systemu jest długa i skomplikowana.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał czy teren MOSiR-u może być otwierany wcześniej oraz czy można tam zrobić dwa dodatkowe gniazdka do ładowania. 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski poinformował, że MOSiR otwierany jest w godz. 7-21:40, natomiast w weekendy teren jest otwierany przez pracowników CAS-u. 
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała czy poczynione zostały jakieś starania w sprawie możliwości sprzedaży zimnych napojów na terenie MOSiR-u podczas weekendów.
Kierownik CAS Joanna Hejnowicz odpowiedziała, że zbiera oferty.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że chciałby postawić na terenie MOSiR-u dodatkowe sanitariaty.
 
Radny Maciej Krzyżański poruszył sprawę zamiaru budowy przez PKP wieży transmisyjnej i zapytał co Miasto zamierza zrobić, żeby zablokować tę inwestycję.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że wczoraj otrzymał pismo w tej sprawie.  Zgodnie z przepisami o decyzjach lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego, Urząd w Puszczykowie jest jedną z 10 instytucji, które mają się wypowiedzieć w sprawie, ale tylko co do lokalizacji z drogami publicznymi. Wiceburmistrz powiedział, że PKP planuje budowę wieży anteny o maks. wys. do 42 m w okolicy ul. Wspólnej na terenach kolejowych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała czy znane są oddziaływania na środowisko, ludzi i zwierzęta.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Wojewoda przesłał projekt decyzji, w którym (pkt 3) jest zapis, iż inwestycja nie oddziałuje znacząco na środowisko oraz nakłada na inwestora konkretne przedsięwzięcia, aby chronić ludzi i środowisko.
 
Następnie Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania radnych w tej sprawie:
- planowana budowa wieży jest odrębną inwestycją, choć składową częścią inwestycji dot. modernizacji linii kolejowej i wydaje się na nią osobne pozwolenie (jest to inwestycja o znaczeniu krajowym),
- Puszczykowo jest zobowiązane do uzgodnienia inwestycji tylko w zakresie dojazdu od ul. Wspólnej,
- zasięg promieniowania ma wynieść ok. 70 m wzdłuż torów.
 
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zastanawia się czy fale nadawane przez wieżę będą zakłócać działanie sprzętu medycznego w pobliskim szpitalu.   
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że należy skontaktować się z pozostałymi instytucjami, które mają wypowiedzieć się w sprawie oraz zapowiedział, że Urząd zrobi wszystko co możliwe, żeby tego typu urządzenia w Puszczykowie nie powstały.
 
Radny Jakub Musiał zaproponował podjęcie rozmów z WPN i ustalenie wspólnej decyzji w tej sprawie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz udzieliła głosu pani Zofii Skibińskiej, która przypomniała, że jakiś czas temu miała miejsce podobna sytuacja, kiedy to planowano ustawienie masztu telefonii komórkowej przy ul. Dąbrowskiego. Wówczas udało się tego uniknąć, ponieważ okazało się, że maszt stałby na terasie przelotów helikopterów medycznych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zwróciła się z prośbą o informowanie Rady o nowych pismach czy ustaleniach w tej sprawie.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że od 1 czerwca w Poznaniu rozpoczynają działalność plaże miejskie oraz tramwaj wodny i zapytała czy taki tramwaj będzie pływał również w Puszczykowie.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zwróci się do władz Poznania z zapytaniem w tej sprawie.
Radny Jakub Musiał poinformował, że rozmawiał na ten temat z wiceprezydentem Poznania Mariuszem Wiśniewskim, który powiedział, że tramwaje wodne mogłyby dopływać do Puszczykowa, z tym że Miasto musiałby partycypować w kosztach biletów.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz stwierdziła, że nie ma na ten cel zabezpieczonych środków w budżecie, ale po dokonaniu koniecznych kalkulacji można by uruchomić takie przedsięwzięcie w przyszłym roku.
 
Ad 15. Wolne głosy.
Pani Ewa Łobocka zapytała dlaczego informacja o budowie wieży jest podawana dopiero teraz i czy Miasto zrobi wszystko, by ochronić mieszkańców ul. Wspólnej, Moniuszki i sąsiadujących.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że pismo w tej sprawie, które wpłynęło do Urzędu dopiero wczoraj, jest dla wszystkich dużym zaskoczeniem. Zdaniem Wiceburmistrza urządzenia tego typu są szkodliwe dla otoczenia i powtórzył, że Urząd zrobi wszystko, co możliwe (w ramach prawa administracyjnego), żeby wieża nie powstała. Wiceburmistrz stwierdził, że mieszkańcy mogą również wysyłać uwagi do Wojewody. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zaproponowała wystosowanie wspólnego pisma od Urzędu i mieszkańców. 
 
Pani Zofia Skibińska powiedziała, że myjnia przy ul. Nadwarciańskiej jest nieestetyczna (a zlokalizowana jest na wyjeździe z miasta) i zwróciła się z prośbą, żeby PSZOK, który również w tym miejscu ma być zlokalizowany był bardziej estetyczny.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że cześć terenu, na którym ma powstać PSZOK jest dzierżawiona przez OSP, która to na pewno zadba o jego właściwy wygląd.
 
Pani Zofia Skibińska powiedziała, że 13 maja wystąpiła z wnioskiem o przyznanie pani Gabrieli Ozorowskiej tytułu honorowego, mając nadzieję, że w ciągu 30 dni (tj. do terminu Dni Puszczykowa) wniosek zostanie rozpatrzony. Następnie zapytała czy z uwagi na termin obchodów 25-lecia samorządności (wyznaczony na 12 czerwca), podczas którego wręczony będzie tytuł panu Madejowi, możliwe byłoby podjęcie działań (np. podczas dzisiejszej sesji), które spowodują, aby ten tytuł w tym dniu można było wręczyć także pani Ozorowskiej.   
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że rozumie intencję SPP, ale uważa, iż nie należy tworzyć precedensu. Przewodnicząca Rady zapytała radcę prawnego, czy z prawnego punktu widzenia możliwe jest w tym momencie przegłosowanie wniosku o przyznanie tytułu honorowego.
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że w takiej sytuacji naruszony zostałyby szereg przepisów: postanowienia uchwały i przyjęte procedury (statut). Radca prawny dodał, że nie ma takiej możliwości prawnej, a poza tym istnieje ryzyko, że taka uchwała zostałaby uchylona przez nadzór.
 
Radna Agata Wójcik zaproponowała, żeby zwołać sesję nadzwyczajną w celu podjęcia uchwały w sprawie przyznania tytułu honorowego.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że jeśli Urząd przygotuje pismo wyrażające sprzeciw wobec budowy wieży, to on zbierze pod nim podpisy mieszkańców.
 
Pani Maria Popławska poprosił, żeby informacja o terminach posiedzeń komisji była podawana wcześniej (informacja o posiedzeniu Komisji Rozwoju, mającym się odbyć 11 maja pojawiła się na stronie 8 maja) oraz żeby tematyka posiedzeń była bardziej szczegółowa (w tematach kwietniowego posiedzenia Komisji Rozwoju nie było informacji o spotkaniu z nowymi projektantami studium), a następnie zapytała o motywy połączenia posiedzeń Komisji Rozwoju z Komisją Budżetu.
 
Radny Jakub Musiał przeprosił, że termin posiedzenia na 11 maja został wyznaczony tak późno. Co do spotkania z nowymi projektantami studium, radny Jakub Musiał zapewnił, że nie było żadnych rozmów na temat zapisów studium, a jedynie przedstawienie osoby pani projektantki.  
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że zwołanie dwóch wspólnych posiedzeń Komisji Rozwoju i Komisji Budżetu podyktowane były czysto ekonomicznym uzasadnieniem, ponieważ Komisja Budżetu miała do omówienia tylko jeden projekt uchwały, wspólny również z Komisją Rozwoju. W związku z nieustaleniem opinii na pierwszym posiedzeniu, konieczne było także wczorajsze wspólne posiedzenie obu komisji. 
 
Następnie pani Maria Popławska odczytała pismo mieszkańców złożone do Burmistrza Miasta oraz do wiadomości Rady Miasta, dotyczące wznowienia prac nad studium (ww. pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał uzupełnił wcześniejszą wypowiedź Przewodniczącej Rady odnośnie połączonych posiedzeń, mówiąc iż mieszkańcy powinni cieszyć się z gospodarności radnych oraz dodał, że zespół projektowy studium będzie cyklicznie przedstawiał na posiedzeniach Komisji postępy w pracach. Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że uczestnictwo mieszkańców w spotkaniach Komisji jest jak najbardziej aprobowane.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zaprosiła do udziału również w posiedzeniach Komisji Spraw Społecznych.
 
Ad 16. Zamknięcie sesji.
O godz. 19:38 Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 8. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
           Protokolant
/-/ Małgorzata Hempowicz
                                                                                                           Przewodnicząca Rady Miasta