2020

Protokół nr 2/2020 wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z Komisją Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 22 czerwca 2020 r.

OB.0012.7.2.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    21:30
 
Temat:
 1. Dyskusja nad założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w związku z pismem mieszkańców ulic: Wydmowej, Parkowej i Przyszkolnej.
 2. Omówienie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Puszczykowa.
 3. Zapoznanie z raportem o stanie miasta, sprawozdaniem finansowym za 2019 rok oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej ws. absolutorium dla burmistrza.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A (druk nr 173a).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Marii Konopnickiej (druk nr 182).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy 3 Maja (druk nr 183).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo (druk nr 178).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 184).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa - osiedla Niwka Stara (druk nr 185).
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 186).
 11. Sprawy bieżące.
Przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 13 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Dyskusja nad założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w związku z pismem mieszkańców ulic: Wydmowej, Parkowej i Przyszkolnej.
Przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda powiedział, że temat został wywołany protestem mieszkańców ulic Wydmowej, Przyszkolnej oraz Parkowej skierowanym do Burmistrz oraz Rady Miasta Puszczykowa.
 
Projektant planu Edyta Skolimowska przypomniała główne założenia zawarte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza, którego głównym celem jest powiększenie istniejącej nekropoli. W projekcie planu uwzględnione zostały odległości od terenów zabudowanych, wynikające z obowiązujących przepisów. Wyznaczony został parking oraz tereny zielone stanowiące strefę buforową pomiędzy cmentarzem a istniejącymi zabudowaniami. W ramach obsługi komunikacyjnej tego terenu wyznaczone zostały drogi wewnętrzne. Pani Edyta Skolimowska powiedziała, że z uwagi na niepodłączenie do sieci wodociągowej niektórych nieruchomości powinna zostać zachowana odległość 150 m od cmentarza, jednak z uwagi na możliwe w perspektywie czasu ich podłączenie w projekcie planu przyjęto odległość wynoszącą 50 m.
 
Głos zabrał proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie ks. Roman Poźniak, który podkreślił, że poszerzenie cmentarza jest sprawą pilną z tego względu, że obecnych miejsc pochówku wystarczy na około 3 lata.
 
Mieszkanka Marta Cegłowska zwróciła uwagę, że mieszkańcy terenów sąsiadujących z cmentarzem nie przypuszczali, że władze miasta będą chciały poszerzyć teren cmentarza kosztem istniejącego w tym miejscu lasu. Pani Marta Cegłowska zwróciła również uwagę na spadek wartości ich nieruchomości spowodowany pogorszeniem ich lokalizacji.
 
Radny Maciej Krzyżański podkreślił, że istniejący wokół cmentarza las stanowi o wyjątkowości i uroku jego lokalizacji. Radny zasugerował poszerzenie strefy zielonej pomiędzy terenem cmentarza a istniejącymi zabudowaniami. Radny Maciej Krzyżański wyraził również zdanie na temat planowanego parkingu przy cmentarzu, który w jego opinii, powinien znajdować się w innym miejscu, na przykład przy ul. Poznańskiej.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała, że projektując cmentarz, który pełni również tzw. funkcję usługową, konieczne było uwzględnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla osób z niego korzystających.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że nie popiera poszerzenia cmentarza do proponowanych rozmiarów. W przypadku jego ewentualnego powiększenia powinno się zagwarantować mieszkańcom
takie warunki, aby jak najmniej odczuli jego sąsiedztwo. Radna podkreśliła, że konieczne jest dążenie do zachowania jego unikatowego charakteru.
 
Podsumowując dyskusję, przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda zaproponował poszerzenie drogi oznaczonej na projekcie planu jako KDw i tam zlokalizowanie miejsc parkingowych oraz przeznaczenie strefy ochronnej o szerokości 50 m w całości na zieleń.
 
O godzinie 18:23 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:40.
 
Przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad propozycją zmian zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza zaproponowanych przez przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jana Łagodę.
Wynik głosowania: 11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
 
Ad 2Omówienie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Puszczykowa.
Pan Marek Korcz z firmy „Introterm” przedstawił projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Puszczykowa.
 
Pan Marek Korcz poprosił, aby wszystkie uwagi zgłoszone do projektu przez radnych zostały przesłane e-mailem.     
 
Ad 3. Zapoznanie z raportem o stanie miasta, sprawozdaniem finansowym za 2019 rok oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej ws. absolutorium dla burmistrza.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił raport o stanie miasta za rok 2019, w tym najważniejsze dane statystyczne oraz informacje na temat zadań realizowanych przez Miasto Puszczykowo w 2019 roku.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok zostało omówione szczegółowo podczas wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej, natomiast sprawozdanie finansowe przedstawione zostało na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Skarbnik Piotr Łoździn poprosił więc o pytania.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że w raporcie o stanie miasta brakuje opinii mieszkańców na temat działań podejmowanych przez miasto. Radny powiedział, że przeprowadził na ten temat ankietę na Facebooku, której wyniki przekaże wszystkim przed sesją Rady Miasta.
 
Przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda zapytał ile odbyło się spotkań grupy roboczej ds. kontaktów z Wielkopolskim Parkiem Narodowym i jakie były ich efekty.
 
Radny Filip Ryglewicz wyjaśnił, że odbyły się dwa spotkania. Pierwsze spotkanie miało charakter zapoznawczy, natomiast podczas drugiego spotkania dyskutowano na temat aktywizowania młodzieży w szkołach z zakresu tematyki ekologicznej.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A (druk nr 173a).
 
O godzinie 19:47 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 20:00.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A szczegółowo został omówiony podczas wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej. Pani Alina Stempniak powiedziała, że do projektu uchwały wprowadzono zmiany w zapisach w § 10 pkt 10 oraz 12.
 
Przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A (druk nr 173a).
Wynik głosowania: 13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Marii Konopnickiej (druk nr 182).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Marii Konopnickiej.
Przewodniczący posiedzeniu Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Marii Konopnickiej (druk nr 182).
Wynik głosowania: 13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy 3 Maja (druk nr 183).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy 3 Maja.
 
Przewodniczący posiedzenia  Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy 3 Maja (druk nr 183).
Wynik głosowania: 13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo (druk nr 178).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo. Projekt uchwały jest wynikiem długoletniej współpracy pomiędzy miastami na różnych płaszczyznach.
 
Przewodniczący posiedzenia Jan  Łagoda powiedział, że ma nadzieję, że współpraca pomiędzy miastami zaowocuje wymianą doświadczeń. 
 
Przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo (druk nr 178).
Wynik głosowania: 12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 184).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
 
Przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 184).
Wynik głosowania: 13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa - osiedla Niwka Stara (druk nr 185).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa - osiedla Niwka Stara.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy mieszkańcy zostali poinformowani o konsultacjach w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa - osiedla Niwka Stara.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że informacja o konsultacjach została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Sekretarz dodał, że jego zdaniem nie ma potrzeby przedłużania terminu konsultacji.
 
Przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa - osiedla Niwka Stara (druk nr 185).
Wynik głosowania: 13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 186).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r., informując o zmniejszeniu wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 500.000 zł (w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargów na remonty ulic i chodników) oraz zwiększeniu nakładów na zadania majątkowe (na program budowy dróg) o kwotę 500.000 zł. 
Przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 186).
Wynik głosowania: 13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 10. Sprawy bieżące.
Radny Krzysztof Paszkowski zawrócił się z zapytaniem, czy ustalona została przyczyna uschnięcia drzew na terenie Zakola Warty.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, przeprowadzone zostały oględziny oraz spisany protokół, zgodnie z informacją przekazaną od inspektora nadzoru, nie przyjęło się ok 60 sztuk drzew olszy. Wykonawców projektu zobowiązano do uzupełnienia braków drzewami innego gatunku, bardziej dostosowanego do warunków panujących na terenie Zakola Warty. Sekretarz podkreślił, że wybór gatunku przed jego nasadzeniem będzie konsultowany.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zwrócił się z prośbą, aby wszystkie ustalenia dotyczące nowych nasadzeń zostały skonsultowane z radnymi.
 
Radny Piotr Płóciennik zwrócił się z zapytaniem, czy możliwe jest zlikwidowanie ogrodzenia wokół łąki kwietnej na terenie Zakola Warty. Radny zapytał również, kto zajmuje się zielenią na terenie miasta oraz, czy Urząd Miejski zatrudnia ogrodnika.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w Urzędzie Miejskim za zieleń odpowiedzialni są pracownicy Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej. Wszystkie zadania dotyczące zieleni miejskiej realizowane są na podstawie ogłaszanych przetargów. Wiceburmistrz podkreślił, że kwestię zatrudnienia ogrodnika miejskiego należałoby przedyskutować.
 
Radny Piotr Płóciennik zwrócił uwagę na informację od mieszkańców dotyczącą osób lekceważących nakaz zakładania maseczek w sklepach. Radny zaproponował przeprowadzenie akcji społecznej pt. „Noś maseczkę, chroń mieszkańców”, która polegałaby na przygotowaniu plakatów z wizerunkami mieszkańców w maseczkach i rozprowadzeniu ich po wszystkich sklepach na terenie miasta. 
 
Przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda podkreślił, że akcja przygotowana przed Urząd Miejski spotka się z większym uznaniem i przyczyni się do przestrzegania przez mieszkańców obowiązującego nakazu używania maseczek w miejscach publicznych
 
O godzinie 21:30 przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 

Protokół nr 1/2020 wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej które odbyło się w dniu 19 maja 2020 r.

OB.0012.7.1.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:40
 
Temat:
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2019 rok.
 2. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A (druk nr 173).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż Miasto Puszczykowo organy na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 169).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych (druk nr 170).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa, tj. osiedla Niwka Stara (druk nr 172).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (druk nr 174).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 175).
 9. Sprawy bieżące.
Przewodniczący posiedzeniu Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 14 radnych (nieobecny radny Jan Łagoda).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2019 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił oraz omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2019 rok.
 
Ad 2. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.
Inspektor ds. ngo pani Katarzyna Nowak-Śronek przedstawiła sprawozdanie z realizacji rocznego program współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 – w dwóch etapach A i B - ETAP A (druk nr 173).
Projektant Agnieszka Podgórska przedstawiła i przypomniała główne założenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak podkreśliła projekt planu przeszedł pomyślnie wymaganą procedurę, przeprowadzona została inwentaryzacja budynków gospodarczych pełniących funkcje mieszkaniowe na tym terenie. Zgodnie z zapisami uwzględnionymi w projekcie planu, dopuszcza się zachowanie takiej funkcji w budynkach już istniejących z zachowaniem ich obecnych parametrów. Pani Agnieszka Podgórska omówiła wnioski oraz uwagi mieszkańców, które wpłynęły do projektu planu.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu  uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A (druk nr 173).
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 1.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż Miasto Puszczykowo organy na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 169).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż Miasto Puszczykowo organy na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu  uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż Miasto Puszczykowo organy na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 169).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych (druk nr 170).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że kwoty przyznawanych dotacji zależeć będą od zakładanych przez wnioskodawców systemów deszczowych.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu  uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych (druk nr 170).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa, tj. osiedla Niwka Stara (druk nr 172).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa, tj. osiedla Niwka Stara
Sekretarz powiedział, że w związku z nieukonstytuowaniem się zarządu osiedla Niwka Stara oraz brakiem faktycznej działalności jednostki, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami jest pierwszym etapem w likwidacji osiedla.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu  uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa, tj. osiedla Niwka Stara (druk nr 172).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (druk nr 174).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja.
 
O godzinie 18:15 posiedzenie komisji opuścili radna Alfreda Brączkowska oraz radny Krzysztof Paszkowski (obecnych 12 radnych).
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (druk nr 174).
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
O godzinie 18:18 na posiedzenie komisji wrócili radna Alfreda Brączkowska oraz radny Krzysztof Paszkowski (obecnych 14 radnych).
 
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 175).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. W dziale 600 wprowadzono dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mosina w kwocie 70.865,83 zł na remont mostu przez Kanał Mosiński na przedłużeniu ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie.
 2. W dziale 758 zwiększono o kwotę 585.817 zł dochody z tytułu subwencji ogólnej.
 3. W dziale 756 zmniejszono dochody z tytułu udziału w podatku PIT o kwotę 486.682,83 zł.
w wydatkach:
 1. W rozdziale 60016 zwiększono wydatki o kwotę 140.000 zł na bieżące utrzymanie dróg. 
 2. W rozdziale 90001 wprowadzono wydatki w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych.
 3. W działach 852, 853 i 855 dokonano przesunięć wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 175).
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
Ad 9. Sprawy bieżące.
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w rejonie cmentarza.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że pojawiła się konieczność uregulowania nazewnictwa odcinka ulicy pomiędzy ul. Libelta a cmentarzem. Pani Alina Stempniak poinformowała o zaproponowanych nazwach ulicy takich jak:  Spacerowa, Laskowa, Modrzewiowa, Jana Deierlinga, Pogodna lub Ostatnia.
 
Radni zadecydowali o nadaniu ulicy w rejonie cmentarza nazwy Jana Deierlinga.
 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 w dwóch etapach I i II – Etap II.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak omówiła etapy powstawania projektu planu dotyczącego nieruchomości należącej do Miasta o powierzchni 1900 m2. Pani Alina Stempniak przypomniała, że podczas styczniowego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zadecydowano o kontynuowaniu prac nad projektem planu, którego celem ma być umożliwienie podziału terenu na dwie działki pod zabudowę. Wspomniana działka w wyniku przetargu została sprzedana, nie podpisano jeszcze jednak aktu notarialnego. Z uwagi na to konieczne jest podjęcie decyzji co do kontynuacji prac nad projektem planu lub uchyleniu uchwały o przystąpieniu do projektu planu.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania kontynuacji prac nad projektem planu.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 4, „wstrzymał się” - 1.
 • Pismo w sprawie nadania nazwy ulicy Stanisława Jarockiego.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy Stanisława Jarockiego ulicy bocznej od ul. Słowackiego.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedziała, że nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami w tej sprawie. W najbliższym czasie takie zapytanie zostanie do mieszkańców wysłane.
 
Radna Maria Michałowska zwróciła się z zapytaniem, jak wygląda kontakt nauczycieli z uczniami, którzy nie pojawiają się na zajęciach prowadzonych online, gdyż może to być oznaką, iż dziecko znajduję się w trudnej sytuacji rodzinnej. Radna poprosiła również o informację, czy istnieje możliwość wypożyczenia książek z biblioteki szkolnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że podczas planowanego spotkania z dyrektorami obu szkół poruszy przedstawione problemy, ewentualna odpowiedź zostanie przekazana wszystkim radnym.
 
Radna Barbara Kamińska poruszyła kwestię lekcji online, których jej zdaniem jest zbyt mało, zgodnie z informacjami uzyskanymi od rodziców są to 2 lub 3 godziny tygodniowo. Radna powiedziała, że jej zdaniem zajęć tych jest zbyt mało, zwłaszcza w przypadku lekcji z języków obcych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że poruszy tę kwestię podczas spotkania z dyrektorami szkół.
 
O godzinie 19:40 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga