Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Puszczykowa

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Puszczykowa

Uchwała Nr 218/13/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 maja 2013 r.
 
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. b i c, pkt 6-8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala, co następuje:
 
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Puszczykowa dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
b) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
3) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach;
4) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów ich przeprowadzania.
2. Regulamin, określa szczegółowe wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku w zakresie określonym ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z wyjątkiem postępowania z odpadami komunalnymi określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" Nr 105/XLIII/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2350).
 
Rozdział II
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
 
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń ruchu pieszym i pojazdom.
 
§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych powinno odbywać się w myjniach samochodowych. Dopuszcza się możliwość mycia pojazdów na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki nie będą odprowadzane do zbiorników wodnych, a także nie będą spływać na nieruchomości sąsiednie.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie.
 
§ 4.  1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej lub, jeżeli brak technicznej lub ekonomicznej możliwości, do zbiornika bezodpływowego lub do przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych.
2. Właściciel nieruchomości, w zakresie odbioru nieczystości ciekłych, zobowiązany jest do korzystania z usług podmiotu posiadającego wymagane przepisami prawa zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie i zawarcia umowy na odbiór nieczystości.
3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych musi odbywać się z częstotliwością niedopuszczającą do ich przepełnienia.
                                                                                 
Rozdział III
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU
 
§ 5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie i zobowiązane są chronić ludzi przed zagrożeniem z ich strony, a tereny przeznaczone do użytku publicznego przed zanieczyszczaniem.
 
§ 6. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:
1)      prowadzenie psa na uwięzi, nałożenie kagańca psu rasy uznawanej za agresywną lub psu zagrażającemu otoczeniu;
2)      stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi;
3)      niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych bez zgody właściciela obiektu, do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, w szczególności: schronisk, lecznic, wystaw;
4)      niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych oraz na tereny objęte zakazem;
5)      usuwanie niezwłocznie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, pasach rozdziału dróg itp.).
2. Postanowienie ust.1 pkt 3 i 5 nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników.
3. Dopuszcza się składowanie psich odchodów do koszy ulicznych pod warunkiem, że są one włożone do zamkniętych worków foliowych.
4. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem, jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.
5. Zwolnienie ze smyczy psów bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.
6. Psy rasowe i rasopodobne obronne i agresywne używane do pilnowania posesji i przedsiębiorstw należy szczególnie zabezpieczyć przed wydostaniem się ich na zewnątrz ogrodzenia lub trzymać na odpowiedniej uwięzi oraz umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą. Wejścia do posesji powinny być wyposażone w system sygnalizacji.
 
§ 7. O fakcie zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę należy informować pracowników Urzędu Miejskiego lub Straż Miejską.
 
Rozdział IV
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH
 
§ 8. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości, na których usytuowane są:
         1)         budynki mieszkalne wielorodzinne, jeśli zwierzęta gospodarskie nie są utrzymywane w budynkach gospodarczych przeznaczonych do tego celu;
         2)         budynki użyteczności publicznej.
 
§ 9. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może stwarzać uciążliwości dla osób korzystających z sąsiednich nieruchomości.
2. Zwłoki lub części zwierząt podlegają przekazaniu do zakładów utylizujących padlinę przez właścicieli nieruchomości, na których się one znalazły.
 
Rozdział V
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA
 
§ 10. Na terenie Miasta Puszczykowa, z wyłączeniem obszarów zajętych pod budynki jednorodzinne, deratyzację przeprowadza się co najmniej raz w roku w okresie między 15 kwietnia a 15 maja.
 
Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE
 
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 12. Traci moc Uchwała Nr 201/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 69 poz. 1735, Nr 140 poz. 3439).
 
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej.
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego. W związku z nowelizacją przedmiotowej ustawy i przebudową dotychczasowego systemu gospodarki odpadami, rada gminy zobowiązana jest do dostosowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku do Wojewódzkiego Planu Gospodarki. Z uwagi na fakt, że Miasto Puszczykowo jest członkiem Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - Selekt" z siedzibą w Czempiniu, sposób postępowania z odpadami komunalnymi został określony w Regulaminie obowiązującym na terenie gmin, będących członkami Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - Selekt" z siedzibą w Czempiniu. Zgodnie z § 6 Statutu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - Selekt" zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin tworzących Związek. Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 12 pkt 9 Statutu realizowanie w ramach Związku kompetencji rad gmin w odniesieniu do zadań zleconych Związkowi należy do kompetencji Zgromadzenia Związku.
Pozostały zakres zagadnień przewidzianych art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 1b, 1c, pkt 6, 7, 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozostaje w kompetencji Rady Miasta Puszczykowa. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za uzasadnione.