Rejestr zbiorów danych osobowych

  

    Rejestr zbiorów danych osobowych

Administrator Danych Osobowych – ADO (nazwa, siedziba)

Burmistrz Miasta Puszczykowa

ul. Podleśna 4, 62-040 PuszczykowoLP.

Nazwa zbioru danych osobowych


Przedstawiciel ADO

Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie (nazwa, siedziba, podstawa, data)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru

Cel

przetwarzania

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Sposób zbierania danych do zbioru

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Odbiorcy danych, którym dane mogą być przekazywane

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

 1.  


Ewidencja decyzji o warunkach zabudowy

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail, numery ewidencyjne działek

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wydanych zaświadczeń i wypisów z planu

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail, numery ewidencyjne działek

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wniosków dotyczących sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail, numery ewidencyjne działek

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja decyzji podziałowych

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail, numery ewidencyjne działek

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja internetowego managera punktów adresowych

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak


Nie dotyczy

P.U.H. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5 02-954 Warszawa umowa z 8.10.2015r.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne


Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail, numery ewidencyjne działek

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Rejestr mienia komunalnego

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

P.U.H. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5 02-954 Warszawa umowa z 8.10.2015r.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail, numery ewidencyjne działek

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wniosków dotyczących przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja podmiotów uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja osób odbywających karę prac społecznie użytecznych

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.)

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona, nazwiska, adres, telefon, e-mail, PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców,

Z innych źródeł, niż osoba, której dane dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja decyzji o zajęcie pasa drogowego

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja decyzji na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja decyzji o umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej wod-kan

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja decyzji o uzgodnienie lokalizacji wjazdu na drogę publiczną

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja decyzji o uzgodnienie lokalizacji przyłączy

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wniosków o przydział mieszkania komunalnego wraz z umowami najmu lokali

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego


Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy, telefon, sytuacja majątkowa, stan cywilny, liczba dzieci, zatrudnienie, stan zdrowia


Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wniosków o zgłoszenie szkody

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

TUW Concordia umowa nr 35885433 z 1.02.2016 ul. Św. Michała 43 61-119 Poznań

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja korespondencji Urzędu Miejskiego Puszczykowo

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja skarg i wniosków

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja Urzędu Stanu Cywilnego Miasta Puszczykowo

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona, nazwiska, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, data i miejsce urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, data wydania dowodu osobistego, imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej zgon, numer aktu zgonu małżonka, imię i nazwisko rodowe małżonka, imię i nazwisko rodowe matki i ojca, adnotacje o rozwodzie, data unieważnienia aktu: małżeństwa, urodzenia, zgonu, imię nadane z urzędu, data i numer orzeczenia sądu, ustalającego ojcostwo, zaprzeczającego ojcostwo, przysposabiającego dziecko, imię i nazwisko osoby przysposabiającej dziecko, zmiana nazwiska dziecka, nazwisko: panieńskie, z poprzedniego małżeństwa, rodowe, miejsce i godzina urodzenia, data i numer aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu, płeć, stan cywilny, data i miejsce zawarcia małżeństwa, nazwisko po zawarciu małżeństwa, data, miejsce wystawienia i numer aktu urodzenia żony, męża, data, godzina i miejsce zgonu, odnalezienia zwłok,

Głównie od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja płac pracowników urzędu miejskiego

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i nr dowodu osobistego, telefon, stan cywilny, liczba dzieci, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo, PIT, nr konta, zarobki, dane majątkowe, karalność, nieobecność w pracy, staż pracy, uzyskane kwalifikacje, orzeczenia lekarskie, dokumentacja ubezpieczeniowa

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja podatników

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail, PESEL, opis wymiarowy,

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wniosków o umorzenie podatku

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail, sytuacja majątkowa, stan zdrowia, opis wymiarowy

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wykonawców umów cywilno-prawnych

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja decyzji w sprawie usunięcia drzew i krzewów

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody


Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wniosków o usunięcie azbestu

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach


Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Odpady komunalne

Wpis: 21.07.2016

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” 64-020 Czempiń, ul. Kościańskie Przedmieście 2 B

Uchwała Rady Miasta Puszczykowa nr 31/03/IV z 11.03.2003 r.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Rejestr wyborców

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, seria i nr dowodu osobistego

Głównie od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja ludności miasta Puszczykowo

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności


Ustawa Z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, seria i nr dowodu osobistego

Głównie od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Rejestr poborowych miasta Puszczykowa

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej polskiej

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, seria i nr dowodu osobistego

Głównie od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty


Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, sytuacja majątkowa, sytuacja zdrowotna, zatrudnienie, nałogi, sytuacja rodzinna

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty


Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona i nazwiska, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, zawód, wykształcenie

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Baza danych systemu informacji oświatowej

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, data urodzenia, PESEL, miejsce pracy, wykształcenie, płeć, forma i wymiar zatrudnienia, staż pracy, wysokość wynagrodzenia i dodatków

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wniosków nauczycieli ubiegających się o awans nauczyciela mianowanego

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona, nazwiska, adres, telefon, e-mail, miejsce pracy

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Rejestr wniosków o przyznanie świadczenia zdrowotnego dla nauczycieli

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona, nazwiska, adres, telefon, e-mail, stan zdrowia

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wniosków o pokrycie kosztów dojazdu do szkoły uczniów niepełnosprawnych

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona, nazwiska, adres, telefon, e-mail, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, stan zdrowia

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wniosków o przyznanie nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona, nazwiska, adres, telefon, e-mail, data urodzenia, PESEL

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja kandydatów na ławników miasta Puszczykowo do sądów w Poznaniu

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja oświadczeń majątkowych Radnych Miasta Puszczykowa

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Radni Miasta Puszczykowa, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia, miejsce pracy, nazwisko rodowe, dane majątkowe

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja oświadczeń majątkowych pracowników urzędu miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Pracownicy urzędu, kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia, miejsce pracy, nazwisko rodowe, dane majątkowe

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja akt osobowych pracowników Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Wpis:01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Pracownicy urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i nr dowodu osobistego, telefon, stan cywilny, liczba dzieci, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo, PIT, nr konta, zarobki, dane majątkowe, karalność, nieobecność w pracy, staż pracy, uzyskane kwalifikacje, orzeczenia lekarskie, dokumentacja ubezpieczeniowa

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja pomocniczych akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych

Wpis:01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i nr dowodu osobistego, telefon, stan cywilny, liczba dzieci, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo, PIT, nr konta, zarobki, dane majątkowe, karalność, nieobecność w pracy, staż pracy, uzyskane kwalifikacje, orzeczenia lekarskie, dokumentacja ubezpieczeniowa

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja protokołów z testamentów allograficznych

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, seria i nr dowodu osobistego, stan cywilny, dzieci, dane majątkowe, stan zdrowia

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja tytułów wykonawczych dotyczących płatników podatku od środków transportowych oraz osób ukaranych mandatami karnymi

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji


Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, data urodzenia, adres, telefon, e-mail, mandaty karne,

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wpisów hipotek

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail, PESEL, NIP

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wpisów zastawu skarbowego

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail, PESEL, NIP

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Rejestr wniosków o wpis, zmianę, wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Rejestr wniosków o udzielenie informacji ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja sprawców wykroczeń drogowych i osób legitymowanych

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona, nazwiska, data urodzenia, pesel, adres, telefon, e-mail, mandaty karne

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja osób do powiadomienia na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej polskiej


Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Rejestr członków obrony cywilnej

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej polskiej


Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja udzielonych pouczeń i nałożonych mandatów karnych

Wpis: 26.08.2016

Aktualizacja: brak


Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. Nr 706)

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Osoby, którym udzielono pouczenia lub na które nałożono mandat karny

Imiona, nazwiska, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, nr rejestracyjny pojazdu

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Monitoring

Wpis: 26.08.2016

Aktualizacja: brak


Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. Nr 706)

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Osoby przebywające w miejscach publicznych objętych działaniem monitoringu wizyjnego

Wizerunek osoby (postać, sylwetka)

Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczyAdministrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – Katarzyna Szykulska Tel: 61 898 37 37 E-mail: um@puszczykowo.pl

Rejestr zbiorów danych osobowych

Administrator Danych Osobowych – ADO (nazwa, siedziba)

Burmistrz Miasta Puszczykowa

ul. Podleśna 4, 62-040 PuszczykowoLP.

Nazwa zbioru danych osobowych


Przedstawiciel ADO

Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie (nazwa, siedziba, podstawa, data)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru

Cel

przetwarzania

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Sposób zbierania danych do zbioru

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Odbiorcy danych, którym dane mogą być przekazywane

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

 1.  


Ewidencja decyzji o warunkach zabudowy

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail, numery ewidencyjne działek

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wydanych zaświadczeń i wypisów z planu

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail, numery ewidencyjne działek

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wniosków dotyczących sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail, numery ewidencyjne działek

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja decyzji podziałowych

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail, numery ewidencyjne działek

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja internetowego managera punktów adresowych

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak


Nie dotyczy

P.U.H. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5 02-954 Warszawa umowa z 8.10.2015r.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne


Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail, numery ewidencyjne działek

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Rejestr mienia komunalnego

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

P.U.H. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5 02-954 Warszawa umowa z 8.10.2015r.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail, numery ewidencyjne działek

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wniosków dotyczących przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja podmiotów uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja osób odbywających karę prac społecznie użytecznych

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.)

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona, nazwiska, adres, telefon, e-mail, PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców,

Z innych źródeł, niż osoba, której dane dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja decyzji o zajęcie pasa drogowego

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja decyzji na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja decyzji o umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej wod-kan

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja decyzji o uzgodnienie lokalizacji wjazdu na drogę publiczną

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja decyzji o uzgodnienie lokalizacji przyłączy

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wniosków o przydział mieszkania komunalnego wraz z umowami najmu lokali

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego


Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy, telefon, sytuacja majątkowa, stan cywilny, liczba dzieci, zatrudnienie, stan zdrowia


Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wniosków o zgłoszenie szkody

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

TUW Concordia umowa nr 35885433 z 1.02.2016 ul. Św. Michała 43 61-119 Poznań

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja korespondencji Urzędu Miejskiego Puszczykowo

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja skarg i wniosków

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja Urzędu Stanu Cywilnego Miasta Puszczykowo

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona, nazwiska, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, data i miejsce urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, data wydania dowodu osobistego, imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej zgon, numer aktu zgonu małżonka, imię i nazwisko rodowe małżonka, imię i nazwisko rodowe matki i ojca, adnotacje o rozwodzie, data unieważnienia aktu: małżeństwa, urodzenia, zgonu, imię nadane z urzędu, data i numer orzeczenia sądu, ustalającego ojcostwo, zaprzeczającego ojcostwo, przysposabiającego dziecko, imię i nazwisko osoby przysposabiającej dziecko, zmiana nazwiska dziecka, nazwisko: panieńskie, z poprzedniego małżeństwa, rodowe, miejsce i godzina urodzenia, data i numer aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu, płeć, stan cywilny, data i miejsce zawarcia małżeństwa, nazwisko po zawarciu małżeństwa, data, miejsce wystawienia i numer aktu urodzenia żony, męża, data, godzina i miejsce zgonu, odnalezienia zwłok,

Głównie od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja płac pracowników urzędu miejskiego

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i nr dowodu osobistego, telefon, stan cywilny, liczba dzieci, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo, PIT, nr konta, zarobki, dane majątkowe, karalność, nieobecność w pracy, staż pracy, uzyskane kwalifikacje, orzeczenia lekarskie, dokumentacja ubezpieczeniowa

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja podatników

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail, PESEL, opis wymiarowy,

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wniosków o umorzenie podatku

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail, sytuacja majątkowa, stan zdrowia, opis wymiarowy

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wykonawców umów cywilno-prawnych

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja decyzji w sprawie usunięcia drzew i krzewów

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody


Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wniosków o usunięcie azbestu

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach


Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Odpady komunalne

Wpis: 21.07.2016

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” 64-020 Czempiń, ul. Kościańskie Przedmieście 2 B

Uchwała Rady Miasta Puszczykowa nr 31/03/IV z 11.03.2003 r.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Rejestr wyborców

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, seria i nr dowodu osobistego

Głównie od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja ludności miasta Puszczykowo

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności


Ustawa Z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, seria i nr dowodu osobistego

Głównie od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Rejestr poborowych miasta Puszczykowa

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej polskiej

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, seria i nr dowodu osobistego

Głównie od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty


Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, sytuacja majątkowa, sytuacja zdrowotna, zatrudnienie, nałogi, sytuacja rodzinna

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty


Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona i nazwiska, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, zawód, wykształcenie

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Baza danych systemu informacji oświatowej

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, data urodzenia, PESEL, miejsce pracy, wykształcenie, płeć, forma i wymiar zatrudnienia, staż pracy, wysokość wynagrodzenia i dodatków

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wniosków nauczycieli ubiegających się o awans nauczyciela mianowanego

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona, nazwiska, adres, telefon, e-mail, miejsce pracy

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Rejestr wniosków o przyznanie świadczenia zdrowotnego dla nauczycieli

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona, nazwiska, adres, telefon, e-mail, stan zdrowia

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wniosków o pokrycie kosztów dojazdu do szkoły uczniów niepełnosprawnych

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona, nazwiska, adres, telefon, e-mail, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, stan zdrowia

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wniosków o przyznanie nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona, nazwiska, adres, telefon, e-mail, data urodzenia, PESEL

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja kandydatów na ławników miasta Puszczykowo do sądów w Poznaniu

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja oświadczeń majątkowych Radnych Miasta Puszczykowa

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Radni Miasta Puszczykowa, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia, miejsce pracy, nazwisko rodowe, dane majątkowe

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja oświadczeń majątkowych pracowników urzędu miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Pracownicy urzędu, kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia, miejsce pracy, nazwisko rodowe, dane majątkowe

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja akt osobowych pracowników Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Wpis:01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Pracownicy urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i nr dowodu osobistego, telefon, stan cywilny, liczba dzieci, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo, PIT, nr konta, zarobki, dane majątkowe, karalność, nieobecność w pracy, staż pracy, uzyskane kwalifikacje, orzeczenia lekarskie, dokumentacja ubezpieczeniowa

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja pomocniczych akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych

Wpis:01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i nr dowodu osobistego, telefon, stan cywilny, liczba dzieci, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo, PIT, nr konta, zarobki, dane majątkowe, karalność, nieobecność w pracy, staż pracy, uzyskane kwalifikacje, orzeczenia lekarskie, dokumentacja ubezpieczeniowa

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja protokołów z testamentów allograficznych

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, seria i nr dowodu osobistego, stan cywilny, dzieci, dane majątkowe, stan zdrowia

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja tytułów wykonawczych dotyczących płatników podatku od środków transportowych oraz osób ukaranych mandatami karnymi

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji


Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, data urodzenia, adres, telefon, e-mail, mandaty karne,

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wpisów hipotek

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail, PESEL, NIP

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja wpisów zastawu skarbowego

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail, PESEL, NIP

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Rejestr wniosków o wpis, zmianę, wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Rejestr wniosków o udzielenie informacji ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja sprawców wykroczeń drogowych i osób legitymowanych

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne

Imiona, nazwiska, data urodzenia, pesel, adres, telefon, e-mail, mandaty karne

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja osób do powiadomienia na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej polskiej


Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Rejestr członków obrony cywilnej

Wpis: 01.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej polskiej


Dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

Klienci urzędu, osoby fizyczne i osoby prawne

Imiona, nazwiska, nazwa,

adres, telefon, e-mail

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Ewidencja udzielonych pouczeń i nałożonych mandatów karnych

Wpis: 26.08.2016

Aktualizacja: brak


Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. Nr 706)

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Osoby, którym udzielono pouczenia lub na które nałożono mandat karny

Imiona, nazwiska, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, nr rejestracyjny pojazdu

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 1.  


Monitoring

Wpis: 26.08.2016

Aktualizacja: brak


Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. Nr 706)

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Osoby przebywające w miejscach publicznych objętych działaniem monitoringu wizyjnego

Wizerunek osoby (postać, sylwetka)

Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczyAdministrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – Katarzyna Szykulska Tel: 61 898 37 37 E-mail: um@puszczykowo.pl