Protokół nr 01/10 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się dnia 27 grudnia 2010 r. w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 01/10
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się dnia 27 grudnia 2010 r.
w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-3/01/10
 
 
Godzina rozpoczęcia: 20.05
 
Godzina zakończenia: 21.40
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczyła Małgorzata Szczotka udział wzięli członkowie komisji oraz goście (listy obecności członków komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Tematy:
  1. Analiza dotacji dla biblioteki w projekcie budżetu na 2011 rok.
  2. Plan pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu na 2011 rok.
  3. Sprawy bieżące.
Ad 1. Analiza dotacji dla biblioteki w projekcie budżetu na 2011 rok.
Dyrektor biblioteki pani Danuta Mankiewicz przedstawiła propozycję budżetu na rok 2011 rok, zaznaczyła też, że jeśli propozycja nie zostanie przyjęta, wtedy naniesione zostaną zmiany.
Następnie dyskutowano nad możliwością zmniejszenia budżetu biblioteki i związanymi z tym ograniczeniami i oszczędnościami.
Pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała na pytania dotyczące stałych kosztów ponoszonych przez placówkę, poinformowała też, jakie kwoty przeznaczane są na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy o pracę i zlecenia. Dyrektor zaznaczyła, że budżet na rok 2010 był w wysokości 990.000 zł, ale od września doszły trzy etaty, ponadto do końca grudnia Urząd płacił za odśnieżanie dojść do biblioteki, a od stycznia leży to już w kompetencji placówki.
Komisja wyraziła opinię o konieczności analizy kosztów stałych i znalezienia oszczędności.
Ponadto Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zwróciła uwagę, że propozycje biblioteki kierowane są w stronę określonego grona mieszkańców i zasugerowała, aby spróbować poszerzyć ich zakres np. o licealistów.
Pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała, że wśród osób odwiedzających bibliotekę przeprowadzana jest ankieta dotycząca ich potrzeb i zainteresowań, dodała też, że aby zasięgnąć szerszej opinii, ankieta musiałaby zostać dołączona np. do Echa Puszczykowa.
Dalsza dyskusja dotyczyła działalności biblioteki i jej oferty dla mieszkańców. Pojawiły się sugestie odnośnie zmniejszenia częstotliwości imprez cyklicznych lub rezygnacji z niektórych.
Pani Danuta Mankiewicz przedstawiła sytuację związaną z organizacją Dni Puszczykowa, wyjaśniła też, że w ubiegłym roku biblioteka zajęła się tym po raz pierwszy.
W nawiązaniu do tego tematu, radni podjęli dyskusję nad możliwością powrotu do organizacji Dni Puszczykowa na terenie Centrum Animacji Sportu i ograniczenia czasu trwania imprezy do jednego dnia.
Po zapoznaniu się z propozycją budżetu biblioteki przedstawioną przez panią Danutę Mankiewicz, radni poprosili o przygotowanie na początek stycznia propozycji na 1 mln zł i na 800 tys. zł. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka podkreśliła, aby oszczędności dotyczyły przede wszystkim kosztów stałych, a jeśli będą konieczne ograniczenia wydatków na planowane imprezy, to aby nie rezygnować z tych tradycyjnych, do których mieszkańcy są bardzo przywiązani.
 
Ad 2. Plan pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu na 2011 rok.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka wyjaśniła, że chciałaby spotkać się z dyrektorami placówek oświatowych, a przed feriami także z młodzieżą, aby dowiedzieć się, jakie są oczekiwania i możliwość współpracy.
W dalszej części posiedzenia, podczas dyskusji z sekretarzem Maciejem Dettlaffem ustalono, że w styczniu skarbnik przygotuje propozycję zmian do projektu budżetu, który radni otrzymali w grudniu.
Radni upewnili się też, że podczas ferii wstęp na lodowisko działające przy Centrum Animacji Sportu będzie bezpłatny.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka o godz. 21.40 zamknęła posiedzenie.
2