Protokół nr 3/11 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w w dniu 18 lutego 2011 r. w Bibliotece Miejskiej, sala dla organizacji pozarządowych

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w w dniu 18 lutego 2011 r.
w Bibliotece Miejskiej, sala dla organizacji pozarządowych
 
RM – 0012-3/03/11
 
 
godz. rozpoczęcia: 15.00
godz. zakończenia: 19.00
 
Tematy posiedzenia:
  1. Korzystanie z sal gimnastycznych na terenie Puszczykowa.
  2. Sytuacja lokalowa Szkoły Podstawowej nr 1.
  3. Końcowe ustalenia dotyczące organizacji Dni Puszczykowa – miejsce imprezy.
  4. Przyjęcie planu pracy KEKiS na 2011 rok.
  5. Pytania i wnioski.
Członkowie komisji spotykali się o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Kasprowicza 1. obejrzano nową salę gimnastyczna i sale klasowe.
Następnie posiedzenie kontynuowano w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1, sala dla organizacji pozarządowych.
 
Ad 1. Korzystanie z sal gimnastycznych na terenie Puszczykowa.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 pani Ewa Budzyńska przedstawiła sytuację związaną z wykorzystaniem sal lekcyjnych, sal do ćwiczeń i sali gimnastycznej, ponadto poinformowała o sposobie pobierania odpłatności za korzystanie z sali gimnastycznej oraz o kosztach związanych z wymianą żarówek.
W związku z wątpliwościami odnośnie płatności za korzystanie z sali gimnastycznej, głos zabrał też pan Dariusz Tonder, który zapytał, czy jest możliwe dokonanie zmian w uchwale, która reguluje sposób pobierania odpłatności.
Po zapoznaniu się z problemem, wysłuchaniu uwag pana Dariusza Tondera i pana Jakuba Janaszka, a także radnego Janusza Szafarkiewicza, komisja złożyła wniosek, aby dokonać analizy uchwały i wprowadzić zmiany umożliwiające bezpłatne korzystanie z sal gimnastycznych osobom niezrzeszonym w organizacjach.
Ponadto komisja wniosła, aby sprawdzić, kto odpowiada za zajęcia, a także, aby studentom udostępnić sale nieodpłatnie, a radca prawny sprawdził zgodność umowy z przepisami.
Dyrektor Ewa Budzyńska zwróciła uwagę, że udostępnianie sali w soboty i niedziele wiąże się z generowaniem dodatkowych kosztów, ponieważ konieczne jest zapewnienie obsługi (otwarcie i zamknięcie sali, a także sprzątanie). Poprosiła o sugestie, czy za użytkowanie sali w soboty i niedziele możliwe jest wprowadzenie odpłatności.
 
Ad 2. Sytuacja lokalowa Szkoły Podstawowej nr 1.
Dyrektor Ewa Budzyńska poinformowała, że wysłała do Burmistrza pismo w związku możliwością zapisywania od września 2011 r. pięciolatków do szkół. Pani dyrektor wyjaśniła, że nie może odmówić rodzicom przyjęcia dziecka do szkoły, a warunki lokalowe nie dają możliwości obsłużenia kolejnych dwóch oddziałów.
Pani Katarzyna Świniarska dodała, że w mieście są dwa obwody szkolne, dzieci są do nich przypisane, w Szkole Podstawowej nr 2 będzie podobna sytuacja, jednak komisja musiałaby porównać warunki pomiędzy szkołami. Ponadto pani Katarzyna Świniarska dodała, że w Puszczykowie nie ma publicznego przedszkola, więc nie można rodziców odsyłać do takiej placówki, ponieważ miasto musiałoby przejąć ciężar opłaty na siebie.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że podjęto rozmowy z panią dyrektor biblioteki w sprawie udostępnienia dwóch pomieszczeń na potrzeby prowadzenia przez Szkołę Podstawową nr 1 dodatkowych oddziałów.
 
Ad 3. Końcowe ustalenia dotyczące organizacji Dni Puszczykowa – miejsce imprezy.
Dyrektor biblioteki pani Danuta Mankiewicz poinformowała, że w związku z tym, iż jest to impreza masowa, może odbyć się tylko na terenie Centrum Animacji Sportu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że miastu zależy na skomasowaniu atrakcji w jednym miejscu, ponieważ zwiększa to zainteresowanie.
Następnie poruszono temat zniszczonych siedzisk na wałach. Pan Dariusz Tonder zadeklarował pomoc młodzieży, która po zakupie przez miasto materiałów (drewno, śruby) dokonałaby konserwacji ławek.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, ze w ciągu dwóch tygodni sporządzone zostaną wyliczenia odnośnie naprawy ławek.
 
Ad 5. Pytania i wnioski.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka zapytała o pismo z przedszkoli dotyczące zmiany wysokości czynszu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że stawka dotacji jest obliczana na podstawie danych z Mosiny, która prowadzi przedszkole publiczne, dodał też, że trzy lata temu przedszkola płaciły wyższy czynsz niż teraz, później nastąpiła obniżka stawki, a teraz dyrektorzy tych palcówek wnoszą o kolejne zmniejszenie.
Pani Katarzyna Świniarska wyjaśniła, że zmiany miały związek z warunkami lokalowymi, standardem, liczbą dzieci deklarowanych, itp. Dodała, że dotacja jest na poziomie 406,91 zł, a poprzednio 416,00 zł.
Wobec pytań radnych, pani Katarzyna Świniarska wyjaśniła również, że przedszkola otrzymują dotację, pobierają też opłatę od rodziców, która jest różna w zależności od przedszkola (od 400 do 900 zł) i z tych środków opłacana jest obsługa, a także utrzymanie placówki, media itp., a dzierżawa jest jednym z kosztów.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka podsumowała dyskusję i stwierdziła, że nie ma gwarancji, iż zmniejszenie wysokości opłaty za dzierżawę, wpłynie na wysokość opłaty pobieranej od rodziców, wobec czego komisja proponuje pozostawić dotychczasową stawkę bez zmian.
 
Ad 4. Przyjęcie planu pracy KEKiS na 2011 rok.
Wobec braku uwag, przyjęto plan pracy komisji na 2011 rok.
Następnie przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka poinformowała, że w porozumieniu z Przewodniczącym Rady powstał pomysł, aby przy udziale szkół, z okazji Dnia Dziecka zorganizować dziecięcą sesję Rady Miasta.
Dyrektor Ewa Budzyńska odpowiedziała, że przedyskutuje pomysł w gronie nauczycieli.
Termin następnego posiedzenia komisji wyznaczono na 14 marca, na godz. 19.00. Na tym posiedzenie komisji zakończono.
 
Protokolant                                                                                                       Przewodnicząca komisji
/-/ Katarzyna Szykulska                                                                                    /-/ Małgorzata Szczotka
3