Protokół nr 7/11 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w w dniu 12 maja 2011 r. w Bibliotece Miejskiej, sala sesyjna

Protokół nr 7/11 z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w w dniu 12 maja 2011 r.
w Bibliotece Miejskiej, sala sesyjna
 
OB. 0012-3.7.11
 
godz. rozpoczęcia: 17.00
godz. zakończenia: 19.20
 
Tematy posiedzenia:
  1. Spotkanie z dyrektorami puszczykowskich przedszkoli.
  2. Dyskusja nad obchodami Dni Puszczykowa.
Ad 1. Spotkanie z dyrektorami puszczykowskich przedszkoli.
Na prośbę przewodniczącej komisji Małgorzaty Szczotki, panie dyrektor przedstawiły sytuację przedszkoli. Pani Beata Kobczyk, dyrektor Przedszkola nr 1, wskazała, że w jej placówce jest problem z przyjęciem wszystkich chętnych dzieci z powodu braku miejsca. Pozostałe przedszkola mają wystarczającą ilość miejsc dla maluchów.
Podana została też wysokość opłaty/czesnego, jaką ponoszą rodzice. Opłata wynosi:
Pani Katarzyna Przybylska wyjaśniła, że zamierza przekształcić punkt przedszkolny w przedszkole niepubliczne i zmniejszyć czesne do 400 zł, ponadto rozważa możliwość otwarcia żłobka.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił zagadnienia związane z możliwością otwierania żłobków, klubów malucha i działalności niań.
Następnie wiceburmistrz omówił projekt uchwały, który powinien zostać przedyskutowany i przyjęty przez radę oraz wyjaśnił, że miasto musi wprowadzić rejestr żłobków i proponuje, aby opłata za wpis do rejestru prowadzonych na terenie Puszczykowa wynosiła 300 zł, czyli około połowy stawki maksymalnej przewidzianej przez ustawodawcę, która wynosi 660 zł.
Komisja przegłosowała propozycję wiceburmistrza i ustalono, że stawka będzie wynosić 300 zł.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił również, że zgodnie z przepisami, miasto może wprowadzić dotację do żłobków, ale nie podlegają one ustawie o systemie oświaty i taka pomoc odbywa się na zasadzie dobrowolności.
Następnie przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wszyscy głosowali za.
Dyrektor Przedszkola nr 3 pani Kazimiera Bzdęga zwróciła uwagę radnych na zły stan budynku jej placówki oraz zaprosiła komisję do oględzin.
Dyrektor punktu przedszkolnego pani Katarzyna Przybylska zaprosiła członków komisji na czerwcowy festyn w przedszkolu.
 
Ad 2. Dyskusja nad obchodami Dni Puszczykowa.
Dyrektor biblioteki pani Danuta Mankiewicz oraz kierownik CAS pani Joanna Hejnowicz przedstawiły program obchodów Dni Puszczykowa (program stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Panie wyjaśniły, że możliwe są jeszcze drobne zmiany w godzinach poszczególnych punktów, trwają ustalenia związane z organizacją parkingów. Dyskutowano nad możliwością wyłączenia z ruchu części ulicy Kościelnej, ustalono, że organizacja ruchu w obrębie CAS i rynku będzie jeszcze analizowana.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński omówił projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 271/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Ustalono, że uchwała będzie uwzględniać także korty tenisowe przy ul. Kasprowicza.
Podczas głosowania komisja opowiedziała się za projektem uchwały.
Następnie wiceburmistrz poinformował o wszczęciu przez Wojewodę postępowania w sprawie uchwały dotyczącej ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Powodem wszczęcia postępowania jest wskazanie niewłaściwej podstawy prawnej.
Wiceburmistrz wyjaśnił, że trwają rozmowy z Wojewodą i jeśli na kolejnej sesji zostanie przyjęta uchwała zmieniająca dyskusyjne zapisy i stwierdzająca utratę mocy poprzedniej uchwały, Wojewoda wstrzyma postępowanie. Ponadto wiceburmistrz dodał, że pomimo funkcjonowania uchwał o takim samym brzmieniu, wojewoda wskazuje, że zmieniło się orzecznictwo i to jest powodem wszczęcia postępowania.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia rozwiązania zaproponowanego przez wiceburmistrza, 8 radnych głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu.
Następnie dyskutowano nt. sposobu wynagradzania pracownika CAS odpowiedzialnego za utrzymanie kortów tenisowych. Pani Joanna Hejnowicz przedstawiła sytuację z jej punktu widzenia i wyjaśniła, że zaproponowana nowa forma płatności ma zlikwidować problemy w księgowości.
Następnie poruszono temat odpłatności za korty, radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że boiska do koszykówki i inne są bezpłatne, a za korty trzeba płacić. Podkreślił też, że ważnym celem miasta jest zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu.
Dyskutowano także nad propozycją pani Joanny Hejnowicz, aby zakupić trybunę z plastikowymi siedziskami. Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że miejsce, w którym miałaby stanąć trybuna ma charakter sprzyjający spotkaniom w gronie kilku osób, rodzinnym piknikom i zaproponował, aby zlecić renowację istniejących miejsc lub wycenić zrobienie drewnianego podestu o podobnej konstrukcji.
Po dalszej dyskusji, radny Zbigniew Czyż zawnioskował, aby zachować istniejący o charakter miejsca.
Podczas głosowania 8 radnych głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu.
Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 8 czerwca, na godzinę 17.30.
2