Protokół nr 8/11 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 maja 2011 r. Spotkanie wyjazdowe

Protokół nr 8/11 z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 24 maja 2011 r.
Spotkanie wyjazdowe
 
OB. 0012-3.8.11
 
 
godz. rozpoczęcia: 16.30
godz. zakończenia: 19.20
 
Tematy posiedzenia:
Członkowie Komisji rozpoczęli posiedzenie od wizyty w Niepublicznym Przedszkolu FLOH przy ul. Czarnieckiego 2. Na miejscu dyskutowano m.in. o problematyce związanej ze zmianami wprowadzonymi przez tzw. „ustawę żłobkową” oraz o wiążących się z tym planach rozwoju placówki z osobami ją prowadzącymi tj. paniami Jolą Rzeźnik, Małgorzatą Szubert i Magdaleną Schwarz, które następnie oprowadziły członków komisji po obiekcie, a także przedstawiły pomysły odnośnie poszerzenia działalności i rozbudowy budynku.
Następnie udano się do Punktu Przedszkolnego „Chatka Kubusia Puchatka” przy ul. Jarosławskiej 1. Tu również członkowie komisji rozmawiali z osobami prowadzącymi placówkę o ich planach i dotychczasowych osiągnięciach. Członkowie komisji obejrzeli pomieszczenia przedszkola oraz teren, na którym bawią się dzieci. Państwo Katarzyna i Krzysztof Przybylscy poinformowali też, że dążą do przekształcenia placówki w przedszkole niepubliczne.
Jako kolejne odwiedzono Przedszkole nr 1 „Pracowite Pszczółki” znajdujące się przy ul. Wysokiej 3. Pani Beata Sobczyk oprowadziła członków komisji po budynku i ogrodzie, poinformowała też, że w obecnym stanie, budynek nie daje już żadnych możliwości rozbudowy czy pozyskania dodatkowego miejsca dla dzieci. Ponadto pani dyrektor dodała, że jako pierwsze niepubliczne przedszkole w Polsce, placówka była poddana ewaluacji i w raporcie uzyskała bardzo dobrą ocenę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Następnie członkowie komisji odwiedzili Przedszkole nr 3 „Leśni Przyjaciele” przy ul. Przyszkolnej 1, gdzie dyrektorem jest pani Kazimiera Bzdęga. Pani dyrektor zapoznała radnych z obiektem oraz poprosiła komisję o rozważenie możliwości sfinansowania następujących potrzeb:
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę na możliwość wpisania budynku do rejestru zabytków i starania się o dotację na dofinansowanie remontu budynku.
Jako ostatnie, członkowie komisji odwiedzili Przedszkole nr 2 „Stokrotka” przy ul. Niepodległości 14. Przedszkole prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek, a dyrektorem placówki jest s. Tadea Beata Urban. Siostra oprowadziła członków komisji po obiekcie, poinformowała też, że pomimo iż budynek jest stosunkowo młody, widoczne są pęknięcia spowodowane osiadaniem fundamentów. Ponadto siostra zwróciła uwagę na konieczność wyposażenia kuchni w piec gazowy, ponieważ podczas wyłączeń prądu nie można przygotowywać posiłków.
Termin kolejnego posiedzenia komisji wyznaczono na 8 czerwca 2011 r., godz. 17.30.