Projekt protokołu nr 14/11 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 22 listopada 2011 r. budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyj

 
Protokół nr 14/11 z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 22 listopada 2011 r.
budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
OB.0012-3.14.11
 
godz. rozpoczęcia: 17.30
godz. zakończenia: 21.30
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Jarosław Strzelczyk
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Katarzyna Szykulska
 
Tematy posiedzenia:
  1. Analiza projektu budżetu miasta w zakresie zadań komisji (Biblioteka Miejska, CAS, szkoły).
  2. Sprawy bieżące.
Ad 1. Analiza projektu budżetu miasta w zakresie zadań komisji (Biblioteka Miejska, CAS, szkoły).
Szkoła Podstawowa nr 1
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska przedstawiła projekt budżetu na rok 2012, ponadto poruszyła temat niewystarczającej liczby pomieszczeń lekcyjnych i poinformowała o dużym obciążeniu sali gimnastycznej, która jest wykorzystywana także przez gimnazjum.
Podczas dyskusji wiceburmistrz potwierdził, że szkoła może zagospodarować na swoje potrzeby pomieszczenie wykorzystywane dotąd przez zespoły muzyczne, gdyż priorytetem jest edukacja dzieci. Wiceburmistrz dodał też, że próbowano znaleźć dla zespołów pomieszczenie zastępcze, jednak wybrane lokalizacje wzbudziły protesty mieszkańców.
Poruszono też temat stanu sali gimnastycznej i przeprowadzonej ekspertyzy. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że zauważone pęknięcia są związane z osiadaniem budynku, zostały sklamrowane i będą monitorowane.
Szkoła Podstawowa nr 2
Wicedyrektor Maciej Kubacki przedstawił propozycję budżetu na rok 2012.
Ponadto poruszono temat mieszkania służbowego znajdującego się przy szkole. Wiceburmistrz wyjaśnił, że lokal jest w dyspozycji urzędu i wspólnie z dyrekcją szkoły podjęta zostanie decyzja, na co go przeznaczyć.
Gimnazjum nr 1
Dyrektor Tomasz Żak przedstawił projekt budżetu na rok 2012, ponadto poinformował, że zamierza przeznaczyć środki na prześwietlenie krzewów rosnących przy boisku sportowym i ewentualną naprawę ogrodzenia.
Gimnazjum nr 2
Dyrektor Krzysztof Narożny przedstawił projekt budżetu na rok 2012.
Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury
Dyrektor biblioteki Danuta Mankiewicz przedstawiła projekt budżetu na rok 2012 i wyjaśniła, że jest on niższy niż w roku 2011, ponieważ biblioteka nie będzie organizować Dni Puszczykowa. Ponadto dyrektor Danuta Mankiewicz przedstawiła dane dotyczące liczby osób wypożyczających książki i uczestniczących w organizowanych zajęciach.
Następnie dyskutowano na temat organizacji i kosztów Dni Puszczykowa. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że organizację z powrotem przejęło Miasto, ponieważ w przyszłym roku obchodzony będzie też jubileusz 50-lecia nadania praw miejskich i w związku z zaangażowaniem różnych jednostek podległych, miasto będzie koordynować prace.
Centrum Animacji Sportu
Kierownik CAS Joanna Hejnowicz wyjaśniła, że przyszłoroczne dochody będą mniejsze, ponieważ nie będzie lodowiska, dodała również, że do połowy zmniejszony będzie etat kierownika.
Podczas dyskusji ustalono, że zostaną zabezpieczone środki na zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby organizacji imprez przez CAS.
Ponadto skarbnik Piotr Łoździn dodał, że założono, iż nie będzie finansowane utrzymanie płyty boiska, którego obsługa zostanie ujęta w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych.
Eko-info i przystań na Warcie
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że nikt nie był zainteresowany komercyjną obsługą przystani. Wyjaśniono również, że pomost na zimę zostanie zdemontowany i przetransportowany oraz ponownie zamontowany wiosną.
Odnośnie punktu Eko-info wyjaśniono, że działa w ramach projektu i musi być utrzymany przez 5 lat, ponadto, aby nie zatrudniać dodatkowego pracownika, punkt jest obsługiwany przez Panią Katarzynę Nowak w godzinach pracy.
Promocja miasta
Pani Agnieszka Zielińska poinformowała, że budżet promocji został zwiększony w związku z organizacją przez miasto Dni Puszczykowa i obchodami 50-lecia nadania praw miejskich.
Następnie dyskutowano nt. promocji miasta i ewentualnego stworzenia strategii promocji. Ustalono, że imprezy związane z Dniami Puszczykowa odbędą się w ciągu jednego dnia, co pozwoli ograniczyć koszty.
Ostatecznie radni głosowali następujące wnioski.
1. Za zmniejszeniem na dział promocji z 420 tys. do 300 tys. zł.
„za” - 4, „przeciw” - 5, „wstrzymuję się” - 0.
2. Za zmniejszeniem na dział promocji z 420 tys. do 360 tys. zł.
„za” - 5, „przeciw” - 4, „wstrzymuję się” - 0.
Radni zaznaczyli, że zmniejszenie środków na dział promocji ma się przyczynić do zmniejszenia deficytu.
Następnie przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem proponowanych budżetów szkół.
Wynik głosowania:
„za” - 8, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0. W głosowaniu nie brała udziału radna Małgorzata Hempowicz.
Następnie Pani Agnieszka Zielińska podjęła temat organizacji koncertu noworocznego z udziałem muzyków z The Royal Academy of Music in London.
Po dyskusji, przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad umniejszeniem budżetu w punkcie „Pozostałe wydatki (organizacja koncertów i imprez kulturalnych)” kwoty z 40.000 zł do 10.000 zł,
Wynik głosowania:
„za” - 7, „przeciw” - 1, „wstrzymuję się” - 1.
Następnie przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad budżetem działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Rozdział Pozostała działalność z umniejszeniem o 30 tys.
Wynik głosowania:
„za” - 8, „przeciw” - 1, „wstrzymuję się” - 0.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła też głosowanie w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o budżecie działu nr 926 kultura fizyczna.
Wynik głosowania:
„za” - 9, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła także głosowanie w sprawie budżetu w dziale „Turystyka”.
Wynik głosowania:
„za” - 4, „przeciw” - 1, „wstrzymuję się” - 4
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Pani Katarzyna Nowak przedstawiła zmiany, które wnosi ustawa. Ponadto dyskutowano nad wysokością środków przeznaczonych w budżecie na działalność organizacji.
Po krótkiej dyskusji, przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła glosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem programu.
Wynik głosowania:
„za” - 7, „przeciw” - 1, „wstrzymuję się” - 0.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
3