Projekt protokołu nr 15/11 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 13 grudnia 2011 r. budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna

Protokół nr 15/11 z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 13 grudnia 2011 r.
budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
OB.0012-3.15.11
 
godz. rozpoczęcia: 17.00
godz. zakończenia: 19.00
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak - nieobecny
- Maciej Stelmachowski
- Jarosław Strzelczyk
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Katarzyna Szykulska
Tematy:

1. Podsumowanie roku w Bibliotece i Centrum Animacji Sportu

2. Propozycje do planu pracy komisji na 2012 rok.

3. Sprawy bieżące.

W chwili rozpoczęcia posiedzenia nieobecni byli radni Elżbieta Czarnecka, Paweł Rochowiak i Maciej Stelmachowski.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przedstawiciele rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 zabrali głos w sprawie przekształcenia na świetlicę sali wykorzystywanej dotychczas przez zespoły muzyczne.
Burmistrz Andrzej Balcerek zapewnił, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, pomieszczenie zostanie przeznaczone na potrzeby szkoły.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że miasto podjęło kroki w celu znalezienia pomieszczenia dla zespołów, jednak oferowane sale nie spełniały wymogów lub umieszczenie zespołów muzycznych w danej lokalizacji budziło sprzeciw mieszkańców.
Następnie radni zapoznali się ze sprawą mieszkanki, studentki, ubiegającej się o przyznanie stypendium naukowego. Podczas dyskusji ustalono, że intencją miasta jest to, aby nagradzać i zachęcać do dalszej nauki młodzież szkolną i gimnazjalną, ale na szerszą działalność obecnie miasto nie ma środków. Wiceburmistrz zobowiązał się przygotować odpowiedź wspólnie z panią Katarzyną Świniarską.
Radny Maciej Stelmachowski o godz. 17.15. przybył na posiedzenie komisji.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie okresowych stypendiów sportowych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że celem jest ustanowienie stypendium dla zawodników osiągających wyniki sportowe na poziomie krajowym i międzynarodowym, którzy zostali objęci programem przygotowań do igrzysk olimpijskich. Wiceburmistrz dodał, że stypendium wynosiłoby 1000 zł i byłoby przyznane na rok.
Podczas dyskusji ustalono, że zostanie doprecyzowany lub usunięty zapis w §2 pkt 3.
Następnie przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania:
„za” - 7, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się - 0.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka poruszyła też kwestię odpowiedzi na e-mail dotyczący kryteriów oceny wniosków o przyznanie nagrody Rady Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz, który był przewodniczącym komisji oceniającej wnioski odpowiedział, że sprawdzi dokumenty i przekaże odpowiedź.
Radna Elżbieta Czarnecka o godz. 17.35. przybyła na posiedzenie komisji.
 
Ad 1. Podsumowanie roku w Bibliotece i Centrum Animacji Sportu.
Biblioteka Miejska
Dyrektor biblioteki Danuta Mankiewicz podsumowała rok pod względem liczby i rodzajów organizowanych imprez oraz zajęć dla mieszkańców.
Następnie podczas dyskusji rozmawiano m.in. o kosztach przedsięwzięć, cenach biletów i pozyskiwaniu sponsorów.
Centru Animacji Sportu
Kierownik CAS Joanna Hejnowicz przedstawiła zestawienie imprez, które odbyły się w 2011 r. poinformowała też, że jeżeli dopisze pogoda, będzie lodowisko „pod chmurką”.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaproponował rozważenie zakupu lub wypożyczenia maszyny do zakładania śladu do nart biegowych.
Szkoły
Pani Katarzyna Świniarska podsumowała zajęcia dodatkowe w szkołach. Podczas dyskusji ustalono, że przy podpisywaniu kolejnych umów padnie sugestia, aby ustalić dolną granicę tworzenia grupy dla co najmniej 10 osób.
Radny Paweł Rochowiak o godz. 18.15. przybył na posiedzenie komisji. Radny wniósł, aby ze względu na późne przybycie, odnotować jego nieobecność.
Następnie wiceburmistrz Władysław Ślisiński poruszył temat partnerstwa publiczno-prywatnego przy ewentualnej modernizacji terenu byłego MOSIR-u i wyjaśnił, że po analizie prawnej stanowisko miasta jest negatywne, ponieważ miasto nie jest przygotowane na tego typu przedsięwzięcie. Przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka poprosiła jednak o konkretne wytłumaczenie, dlaczego miasto przyjmuje takie stanowisko. Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o precyzyjne, pisemne wyjaśnienie radnym przesłanek takiej decyzji przed udzieleniem ostatecznej odpowiedzi zainteresowanym. Wiceburmistrz poinformował, że urząd przygotuje pisemne stanowisko.
Radny Paweł Rochowiak zaapelował do miasta i radnych, aby ustalić, czego oczekujemy i ile można zainwestować i na tej podstawie podejmować kolejne kroki.
Następnie radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował, aby Komisja zajęła się sprawą wniosku państwa Janusza Rzeźnika, Zbigniewa Ziółkiewicza i Anny Pytlik występujących w imieniu mieszkańców miasta o zwolnienie bądź ulgę w podatku od nieruchomości dla Centrum Tenisowego Angie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka wyjaśniła, że p. Janusz Rzeźnik był zaproszony na posiedzenie komisji, ale z nieznanych przyczyn nie przybył. Poza tym dzień wcześniej był obecny na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, gdzie przedstawił inicjatywę uchwałodawczą, a procedura, zgodnie ze Statutem Miasta Puszczykowa, jest taka, że jeśli wniosek jest kompletny i formalnie poprawny, wówczas przewodniczący Rady Miasta przekazuje go burmistrzowi, a następnie wraz ze stanowiskiem burmistrza kieruje projekty do zaopiniowania we właściwych komisjach.
Podczas dyskusji ustalono, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu obok Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, jest właściwa do zajęcia stanowiska w tej sprawie.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.