Projekt protokołu nr 9 z posiedzeniaposiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2011 r. w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 8 czerwca 2011 r.
w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1
OB.0012-3.9.11
godz. rozpoczęcia: 17.30
godz. zakończenia: 19.00
Tematy posiedzenia:
  1. Omówienie wizyt w puszczykowskich przedszkolach.
  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok w części dotyczącej Biblioteki, CAS i szkół.
  3. Sprawy bieżące.
Komisja w składzie:
  1. Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
  2. Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
  3. Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz – nieobecna
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Jarosław Strzelczyk
- Janusz Szafarkiewicz
3. Protokolant:Katarzyna Szykulska
 
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad 1. Omówienie wizyt w puszczykowskich przedszkolach.
Radni omówili wizyty w puszczykowskich przedszkolach, które miały miejsce podczas poprzedniego posiedzenia komisji. Następnie zajęto się sprawą remontu budynku przedszkola nr 3, który znajduje się przy ul. Przyszkolnej.
Po omówieniu kwestii finansowych sformułowano wniosek o konieczności remontu budynku.
 
Ad 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok w części dotyczącej Biblioteki, CAS i szkół.
Dyskusję rozpoczęto od uwagi przewodniczącej Komisji, że sytuacja jest wyjątkowa, bo przyszło tym razem Radzie Miasta analizować wykonanie budżetu za cały 2010 r., ale pod koniec tegoż roku nastąpiła zmiana władzy w mieście, mimo to trzeba zauważyć, skomentować pewne fakty. Z racji kompetencji KEKiS powinna członków Komisji na przykład zainteresować kwestia bardzo niskiego poziomu wykonania dochodów w dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE (78.60%). Wysłuchano wyjaśnień wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego. Następnie padły pytania do dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Danuty Mankiewicz, która udzieliła odpowiedzi, a po nich przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła glosowanie nad pozytywną oceną wykonania budżetu za 2010 rok w części dotyczącej Biblioteki, CAS i szkół.
Wynik głosowania:
„za” - 0, „przeciw” - 5, „wstrzymuję się” - 3.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Radni podsumowali organizację „Dziecięcej Sesji Rady Miasta”, omówiono możliwość realizacji wniosków dzieci m.in. możliwość udostępnienia strony w „Echu Puszczykowa”, organizacja „Nocy z kinem” (biblioteka).
Następnie Wiceburmistrz poinformował o propozycji jednej z firm, która chciałaby wydzierżawić teren byłego MOSiR-u w celu budowy kompleksu kortów do tenisa i boisk.
Teren kolejnego posiedzenia wyznaczono na 6 lipca na godz. 17.30.