Projekt protokołu nr 10 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2011 r. w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 17 czerwca 2011 r.
w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1
OB.0012-3.10.11
godz. rozpoczęcia: 16.30
godz. zakończenia: 17.45
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Jarosław Strzelczyk
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant:Katarzyna Szykulska
 
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Tematy posiedzenia:
  1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  2. Podsumowanie tegorocznych „Dni Puszczykowa”.
  3. Sprawy bieżące.
Nieobecni radni Paweł Rochowiak, Elżbieta Czarnecka i Maciej Stelmachowski
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Druk nr 54. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa dla niepublicznych przedszkoli oraz zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
O godzinie 16.50 na posiedzenie przybył radny Paweł Rochowiak.
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła p. Katarzyna Świniarska.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania:
„za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0.
Druk nr 62. Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Puszczykowa.
Wyjaśnień udzielił Sekretarz Maciej Dettlaff, który wskazał, że zmiany są nanoszone w związku z interwencją prokuratora, który zarzucił uchwale rażące naruszenie prawa z uwagi na powtórzenie, przetwarzanie i modyfikowanie uregulowań ustawowych.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania:
„za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0.
 
Ad 2. Podsumowanie tegorocznych „Dni Puszczykowa”.
Panie Danuta Mankiewicz, Beata Witczak i Magdalena Płachta przedstawiły podsumowanie tegorocznych Dni Puszczykowa. Przedstawiono łączne koszty i sposób realizacji obchodów.
Podczas dyskusji poruszono też temat organizacji przyszłorocznych Dni Puszczykowa w połączeniu z jubileuszem 50-lecia miasta.
O godzinie 17.00 przybył radny Maciej Stelmachowski.
O godzinie 17.30 przybyła radna Elżbieta Czarnecka.
Organizację i przebieg Dni Puszczykowa podsumowano pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Radny Zbigniew Czyż podsumował spotkanie z młodzieżą, na którym podziękowano im za odbudowę ławek. Poruszono też sprawę ewentualnej organizacji spotkania przy grillu na powitanie wakacji dla młodzieży na terenie CAS-u.
Burmistrz Andrzej Balcerek poprosił o opinię Komisji w sprawie budowy skateparku w związku z pismem jednej z mieszkanek.
Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu zostaną podane ewentualne koszty inwestycji i wtedy zostanie wyrażona opinia.
Na tym posiedzenie zakończono.