Projekt protokołu nr 11 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 6 lipca 2011 r. w sali dla organizacji pozarządowych,Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1.

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 6 lipca 2011 r.
w sali dla organizacji pozarządowych,
Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1.
OB.0012-3.11.11
godz. rozpoczęcia: 17.15
godz. zakończenia: 20.15
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Jarosław Strzelczyk
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant:Katarzyna Szykulska
 
Tematy posiedzenia:
  1. Podsumowanie roku szkolnego 2010/2011 oraz omówienie sytuacji szkół przed nowym rokiem szkolnym.
  2. Informacja o wynikach końcowych sprawdzianów i testów w puszczykowskich szkołach podstawowych oraz gimnazjach.
  3. Przedstawienie projektu zagospodarowania terenu byłego MOSiR-u.
  4. Sprawy bieżące.
Ad 1. Podsumowanie roku szkolnego 2010/2011 oraz omówienie sytuacji szkół przed nowym rokiem szkolnym.
SP nr 1
im. Adama
Mickiewicza
SP nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich
Gimnazjum nr 1
im. Alberta Einsteina
Gimnazjum nr 2
im. Ignacego Paderewskiego
Ilość uczniów
275
356
146
168
Ilość oddziałów szkolnych
12
16
6
7
Średnia ocen
4,60
4,50
3,95
4,08
Frekwencja
91,53%
96,95%
90,00%
91,50%
 
Ad 2. Informacja o wynikach końcowych sprawdzianów i testów w puszczykowskich szkołach podstawowych oraz gimnazjach.
Sprawozdania przedstawione przez dyrektorów szkół stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Pani Izabela Bajbak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, przedstawiła wyniki nauki uczniów, poinformowała również o planach m.in. modernizacja kotłowni.
Pani Ewa Budzyńska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, zwróciła uwagę na problemy lokalowe szkoły w związku przewidywanym otwarciem dodatkowych oddziałów przedszkolnych.
Wobec powyższego rozważano możliwość zaadaptowania pomieszczenia, w którym dotychczas odbywały się próby zespołów muzycznych i ustalono, że przejdzie ono na potrzeby szkoły.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował spotkanie panu Michałowi Dydowiczowi, przedstawicielowi grupy użytkującej pomieszczenia szkolne, w celu wspólnego znalezienia rozwiązania i miejsca dla muzyków.
Ponadto rozważono możliwość udostępnienia sal w bibliotece. Pani dyrektor Danuta Mankiewicz przystała na takie rozwiązanie. Postanowiono, że rozwiązanie takie będzie analizowane przez Urząd i Bibliotekę.
Następnie głos zabrał dyrektor Tomasz Żak, który poinformował o bieżących potrzebach szkoły i o wynikach nauki uczniów.
 
Ad 3. Przedstawienie projektu zagospodarowania terenu byłego MOSiR-u.
Pan Arkadiusz Krzyżański przedstawił propozycję wydzierżawienia i zagospodarowania terenu byłego MOSIR-u.
Radni poprosili o przedstawienie bardziej szczegółowych planów zagospodarowania terenu i wyglądu obiektów.
Pan Arkadiusz Krzyżański zobowiązał się przedstawić dokumenty w ciągu miesiąca.
Komisja wydała pozytywną opinię, co do projektu, ustalono, że temat zostanie ponownie rozpatrzony na wrześniowym posiedzeniu.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Komisja zajęła się sprawą obsługi przystani, ustalono, że Urząd zaproponuje panu Winklowi, obsługę przystani, jako gospodarza obiektu, a właścicielem pozostanie miasto.
Następnie zajęto się podsumowaniem pracy animatorów na boiskach Orlik. Rozmawiano też o możliwości poprawy funkcjonowania Orlików i znalezienia oszczędności.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił dwie możliwości naprawy sytuacji. Jako pierwsza, likwidacja CAS i wprowadzenie w strukturę Urzędu. Jako drugi wariant, pozostawienie CAS, ale wprowadzenie radykalnych cięć w stanie osobowym.
Ostatecznie komisja opowiedziała się za pozostawieniem CAS i pracą nad poprawą funkcjonowania instytucji. Radni podkreślili, że Miastu powinno zależeć na takich reformach, które przede wszystkim poprawią jakość działania CAS, a także obniżą koszty, które są ponoszone na funkcjonowanie tego ośrodka.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił też radnym sprawę związaną z koniecznością zmiany uchwały dotyczącej obliczania i wysokości diet radnych. Ustalono, że temat zostanie szczegółowo omówiony podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.