Projekt protokołu nr 12 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 6 września 2011 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, sala sesyjna, budynek B

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 6 września 2011 r.
budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
OB.0012-3.12.11
godz. rozpoczęcia: 17.00
godz. zakończenia: 19.00
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka – nieobecna
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Jarosław Strzelczyk
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant:Katarzyna Szykulska
 
Tematy posiedzenia:
  1. Prezentacja projektu związanego z inwestycją na terenie byłego MOSiR-u.
  2. Sprawozdania z działalności CAS, CAK i szkół podczas wakacji letnich.
  3. Zapoznanie się z programem Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy bieżące.
Ad 5. Sprawy bieżące.
Pani Barbara Mulczyńska–Dywan poinformowała o planach kompleksowego remontu przedszkola nr 3, koszt oszacowano na 450 tys. zł. Radny Janusz Szafarkiewicz zasugerował, aby rozważono możliwość jednoczesnego remontu w zakresie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.
Komisja sformułowała wniosek, aby rozpatrzono możliwość polepszenia wizerunku przybudówki.
Następnie burmistrz Andrzej Balcerek omówił formę współpracy z panem Winklem w zakresie obsługi przystani kajakowej. Burmistrz poinformował, że do czasu zakończenia postępowania konkursowego, na 3 miesiące została zawarta umowa z panem Winklem, dotycząca wykaszania, zbierania śmieci, współorganizacji spływów, za co otrzymuje ok. 800 zł miesięcznie.
 
Ad 2. Sprawozdania z działalności CAS, CAK i szkół podczas wakacji letnich.
Dyrektor biblioteki pani Danuta Mankiewicz poinformowała o warsztatach organizowanych przez bibliotekę. Wobec pytań radnych, dlaczego warsztaty odbywały się tylko przez tydzień, pani Mankiewicz wyjaśniła, że szkoły również zapewniają zajęcia.
Radny Paweł Rochowiak zaproponował przeprowadzenie ankiety dotyczącej zainteresowania konkretnymi zajęciami w okresie wakacji.
Następnie kierownik Centrum Animacji Sportu pani Joanna Hejnowicz omówiła zajęcia i wydarzenia, które miały miejsce w czasie wakacji w tym dwie ligi siatkówki, gry i zabawy na placach zabaw, zajęcia sportowe dla najmłodszych, dla dorosłych nordic walking, ponadto kolonie letnie w Mrzeżynie.
 
Ad 3. Zapoznanie się z programem Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej.
Pani Danuta Mankiewicz przedstawiła program i koszty organizacji przedsięwzięcia (około 13.200 zł).
 
Ad 1. Prezentacja projektu związanego z inwestycją na terenie byłego MOSiR-u.
Pan Arkadiusz Krzyżański przedstawił prezentację planowanej inwestycji.
Następnie omówiono ogólne założenia projektu.
Radni pozytywnie przyjęli projekt i wnieśli o przedstawienie przez pracowników Urzędu Miejskiego konkretnych rozwiązań dot. ewentualnej dzierżawy.
Pan Arkadiusz Krzyżański poprosił o wyznaczenie przez Urząd terminu spotkania, na którym omówiłby szczegóły projektu.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Druk nr 75. Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Pani Katarzyna Świniarska wyjaśniła, że konieczne jest wskazanie radnych, którzy wejdą w skład Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Ustalono, aby w ramach autopoprawki zaznaczyć, że Kapituła w wybranym składzie pozostanie przez całą kadencję.
Na członków Kapituły wyznaczono radnych Kingę Górną-Krzeszowniak i Janusza Szafarkiewicza, którego ponadto wskazano, jako przewodniczącego Kapituły. Na osobę reprezentującą Urząd zaproponowano Sekretarza Macieja Dettlaffa.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania:
„za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0.
Termin następnego posiedzenia wyznaczono na 4 października na godz. 17.30.