Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 10.01.2011 r. w sali dla organizacji pozarządowych w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie, ul. Wysoka

Protokół nr 1/11
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 10.01.2011 r.
w sali dla organizacji pozarządowych
w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1
 
RM-0063-3/1/11
Godz. rozpoczęcia: 17.35
Godz. zakończenia: 20.40
 
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Tematy:
  1. Analiza dotacji dla Biblioteki w projekcie budżetu na 2011 rok.
  2. Budżet oraz plan działań Centrum Animacji Sportu w 2011 roku.
Listy obecności członków Komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Analiza dotacji dla Biblioteki w projekcie budżetu na 2011 rok.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka rozpoczęła spotkanie Komisji, powitała radnych i gości.
Następnie Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Danuta Mankiewicz została poproszona o przygotowanie dwóch wersji budżetu biblioteki na 800 tys. zł oraz na 1 mln zł.
Pani Danuta Mankiewicz powiedziała, że przygotowała tylko 1 projekt budżetu na ok. 1.040.000 zł (ww. projekt budżetu stanowi załącznik do niniejszego protokołu) oraz zasugerowała, żeby Komisja zdecydowała o wysokości dotacji dla biblioteki – wówczas do danej kwoty przygotowany zostanie plan finansowy.
Radny Paweł Rochowiak wskazał na niepokojące proporcje prezentowanego projektu budżetu biblioteki, w którym: niecałe 20% środków przeznaczonych zostanie na kulturę (koszty stałe – 21%, wynagrodzenia – 59%, dochody własne – ok. 13%).
Radny Paweł Rochowiak powiedział, że widzi oszczędności w:
Zdaniem radnego dotacja dla biblioteki powinna wynieść 0,9 mln zł (plus dochody własne biblioteki).
Odpowiadając na pytania radnych, pani Danuta Mankiewicz powiedziała m.in.:
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podkreśliła, że chciała, aby przede wszystkim szukać oszczędności w kosztach stałych oraz wskazała na negatywny wniosek, jakim jest przeznaczenie niecałych 20 % na działalność kulturalną.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w trudniej sytuacji finansowej, oszczędności są konieczne, a działów, w których można ich szukać jest kilka. Jego zdaniem dotacja powinna wynieść maksymalnie 900 tys. zł. Skarbnik dodał, że największym kosztem w bibliotece są bibliotekarze i może należałoby zastanowić się nad ich liczbą.
Pani Danuta Mankiewicz powiedziała m.in.:
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił się radnym oraz poinformował, że jako nowy wiceburmistrz zajmował się będzie również sprawami kultury i sportu. Zdaniem Wiceburmistrza zdecydowanie dużą kwotą w bibliotece są wynagrodzenia, dlatego sugerowałby redukcje etatów i, jeśli będzie to konieczne, zmianę godzin otwarcia biblioteki. Ponadto Wiceburmistrz Władysław Ślisiński stwierdził, że w przetargu na sprzątanie miasta należałoby uwzględnić również sprzątanie parkingu przed biblioteką.
Radny Janusz Szafarkiewicz poprosił, aby wypracować jednolity arkusz budżetowy, na którym mogłyby pracować biblioteka i CAS (ponieważ materiały w przedłożonej formie są mało czytelne).
Burmistrz Andrzej Balcerek stwierdził, że Komisja powinna zapoznać się ze statutem oraz regulaminem biblioteki. Zdaniem Burmistrza nie powinno się szukać oszczędności w ofercie kulturalnej.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że sprzęty w bibliotece nie są zinwentaryzowane.
Następnie pani Danuta Mankiewicz przyznała, że meble z domu po panu Michałku-Grodzkim zostały przekazane bibliotece przez Urząd w formie darowizny.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podsumowała dyskusję oraz przeprowadziła głosowanie nad obniżeniem dotacji dla biblioteki do 800 tys. zł.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 0.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja zdecydowała o obniżeniu dotacji dla biblioteki do 800 tys. zł.
 
Ad 2. Budżet oraz plan działań Centrum Animacji Sportu w 2011 roku.
Kierownik Centrum Animacji Sportu pani Joanna Hejnowicz przedstawiła planowany budżet CAS (omawiany budżet CAS stanowi załącznik do niniejszego protokołu) oraz odpowiadając na pytania radnych, powiedziała m.in.:
Komisja zaproponowała usunięcie wydatków na budowę skateparku i ścianki wspinaczkowej.
Radny Janusz Szafarkiewicz zasugerował postawienie dwóch dodatkowych lamp na terenie CAS (co umożliwiłoby po zmroku korzystanie ze wszystkich kortów oraz polepszyłoby widoczność z kamer).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował, że spotka się z panią Joanną Hejnowicz, żeby wypracować zmiany w budżecie CAS, które później zostaną przedstawione Komisji.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że należy się zastanowić czy w sezonie 2011/12 planować kwotę na ponowne wynajęcie lodowiska.
Radny Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że po przeanalizowaniu kosztów związanych z funkcjonowaniem lodowiska oraz po poznaniu liczby osób korzystających z lodowiska, należałoby zdecydować czy kontynuować przedsięwzięcie.
Radny Zbigniew Czyż zasugerował, żeby na obecną chwilę zdjąć z budżetu środki na wynajem lodowiska, ale w ciągu roku, po przeanalizowaniu wszystkich kosztów, można będzie zmienić tę decyzję.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że wnioskiem z posiedzenia jest obniżenie koszów CAS o 200-250 tys. zł.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że razem z panią Joanną Hejnowicz przygotują dwa warianty budżetu CAS (z i bez lodowiska).
Pani Joanna Hejnowicz zapytała czy wzorem ubiegłego roku, CAS ma zajmować się koordynacją przygotowań obozów i kolonii?
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował o dużym zainteresowaniu obozem w Sierakowie.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że należy przygotować się do dyskusji na ten temat i podjąć ją na następnym posiedzeniu.
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na czwartek, 20 stycznia o godz. 16.30 (spotkanie z dyrektorami szkół, cd. budżetu CAS).
 
O godz. 20.40 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.