Protokół nr 2/11 posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 20.01.2011 r. w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 2/11
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 20.01.2011 r.
w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
 
RM-0063-3/2/11
Godz. rozpoczęcia: 16.35
Godz. zakończenia: 19.20
 
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Tematy:
  1. Spotkanie z dyrektorami szkół – zapoznanie się z problemami edukacji oraz budżetem szkół na 2011 rok.
  2. Omówienie propozycji sportowo-kulturalnych na ferie zimowe.
  3. Dyskusja nad organizacją i programem „Dni Puszczykowa”.
  4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka rozpoczęła spotkanie Komisji, powitała radnych i gości, stwierdzając chwilową nieobecność radnych: Pawła Rochowiaka i Elżbiety Czarneckiej.
Listy obecności członków Komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Spotkanie z dyrektorami szkół – zapoznanie się z problemami edukacji oraz budżetem szkół na 2011 rok.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła dyrektorów szkół o przedstawienie budżetów swoich placówek.
Pani Ewa Budzyńska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformowała, że przesłany radnym projekt budżetu SP1 uległ zmianie i obecnie jego ogólna kwota wynosi 2.247.897 zł.
Następnie pani Ewa Budzyńska omówiła projekt budżetu SP1 (ww. projekt budżetu stanowi załącznik do niniejszego protokołu), informując m.in.:
Pani Izabela Bajbak - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 omówiła projekt budżetu SP2 (ww. projekt budżetu stanowi załącznik do niniejszego protokołu) oraz powiedziała:
Pani Izabela Bajbak zapytała czy w związku z tą sytuacją zrezygnować z wyjazdów na basen, a część zaoszczędzonych środków (ok. 2-3 tys. zł) przeznaczyć na wyjazd jednego nauczyciela do Włoch w ramach programu Comenius. Pani Izabela Bajbak dodała, że sprawę wyjazdów dzieci na basen skonsultuje podczas poniedziałkowego spotkania z rodzicami.
O godz. 16.55 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że wnioskiem Komisji jest, aby pani dyrektor skonsultowała z rodzicami kwestię wyjazdów dzieci na basen, a ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta podczas sesji.
Skarbnik Piotr Łoździn oraz Sekretarz Maciej Dettlaff wskazali na duży koszt - 18 tys. zł przeznaczony na bezprzewodowy internet w SP2. Pani Izabela Bajbak zobowiązała się zweryfikować powyższą kwotę.
Pan Tomasz Żak – dyrektor Gimnazjum nr 1 omówił projekt budżetu szkoły (ww. projekt budżetu stanowi załącznik do niniejszego protokołu) informując, że zaplanowano tylko niezbędne zakupy i działania (np. wymagane przez Sanepid czy przepisy BHP).
Radny Paweł Rochowiak poprosił, żeby przedstawiane projekty budżetowe były czytelniejsze.
Pan Krzysztof Narożny – dyrektor Gimnazjum nr 2 omówił projekt budżetu szkoły (ww. projekt budżetu stanowi załącznik do niniejszego protokołu) informując, że największy wzrost wydatków nastąpił w paragrafie dotyczącym zakupu energii elektrycznej (ze względu na inny system rozliczania się z SP2 po zakończeniu rozbudowy szkół) oraz w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń (ze względu na podwyżki płac).
O godz. 17.40 do obradujących dołączyła radna Elżbieta Czarnecka.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał jak, w porównaniu z innymi gminami, wygląda Puszczykowo pod względem finansowania szkół?
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nie robił jeszcze szczegółowych porównań, ale zaznaczył, że przedstawione budżety szkół są bardzo oszczędne, niemniej jednak na wyjazdy na basen oraz zajęcia pozalekcyjne Puszczykowo wydaje większe środki niż inne gminy.
Radny Marek Barłóg zapytał ile udało się zaoszczędzić w rozdziale dot. szkół podstawowych i gimnazjów?
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że ze względu na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli, trudno było o oszczędności, które jednak udało się znaleźć w innych paragrafach.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła dyrektorów o podanie kwot, które udało się zaoszczędzić.
Pani Ewa Budzyńska (SP1) – 80 tys. zł,
Pani Izabela Bajbak (SP2) – ok. 50 tys. zł,
Pan Krzysztof Narożny (Gim2) – 21-22 tys. zł,
Pan Tomasz Żak (Gim1) – 38 tys. zł.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że pomimo oszczędności w wydatkach bieżących, ogólnie w oświacie per saldo wydatki wzrosły o 161 tys. zł (z powodu podwyżek dla nauczycieli).
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podziękowała dyrektorom szkół za omówienie planów finansowych swoich placówek.
 
Ad 2. Omówienie propozycji sportowo-kulturalnych na ferie zimowe.
Dyrektorzy szkół przedstawili plany zajęć szkolnych półkolonii, organizowanych podczas ferii zimowych.
Następnie panie Joanna Hejnowicz – kierownik CAS i pani Danuta Mankiewicz – dyrektor biblioteki opowiedziały o obozie siatkarskim dla dziewcząt oraz feriach dla dzieci organizowanych przez bibliotekę.
Radni otrzymali zestawienie dot. organizacji zajęć sportowo-kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę Miejską oraz Centrum Animacji Sportu (ww. materiały stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Ad 3. Dyskusja nad organizacją i programem „Dni Puszczykowa”.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Danuta Mankiewicz przedstawiła wstępny program „Dni Puszczykowa”, które mają się odbyć 11 czerwca 2011 r. (ww. program „Dni Puszczykowa” stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Pani Danuta Mankiewicz poinformowała, że nie został jeszcze wybrany zespół muzyczny, który miałby być „gwiazdą” imprezy oraz poprosiła Komisję o pomoc w podjęciu decyzji w tej sprawie. Pani Danuta Mankiewicz przedstawiła wykaz zespołów muzycznych z podaniem kosztów danego koncertu (ww. wykaz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Odpowiadając na pytanie radnego Zbigniewa Czyża, pani Danuta Mankiewicz powiedziała, że koszt „obicia” sceny, stojącej przez biblioteką wyniesie ok. 13 tys. zł.
Pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że podczas „Dni Puszczykowa” w budynku biblioteki można zorganizować zaplecze (przebieralnie itp.) dla osób występujących na scenie przed biblioteką, teren CAS wykorzystać na rozgrywki sportowe, natomiast Rynek jako np. miejsce wystawy. Na terenie boisk pomiędzy biblioteką a Rynkiem można usytuować np. stragany.
Środki przeznaczone na zorganizowanie „Dni Puszczykowa”:
O godz. 18.25 posiedzenie Komisji opuścił radny Janusz Szafarkiewicz.
Członkowie Komisji dyskutowali o wyborze najlepszego miejsca do zorganizowania „Dni Puszczykowa”.
Radny Marek Barłóg stwierdził, że rozdzielenie imprezy na trzy miejsca wydaje mu się najsłuszniejsze. Największym problem będzie zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, ale jak zaznaczył radny, ten problem będzie pojawiał się zawsze, bez względu na wybór miejsca.
Radny Paweł Rochowiak zwrócił uwagę, że w przypadku zorganizowania imprezy w trzech miejscach może wystąpić problem z integracją.
Pani Ewa Budzyńska poprosiła, żeby sprawdzić czy będzie można sprzedawać alkohol na terenie, który należy do szkoły.
Radny Zbigniew Czyż stwierdził, że należy skonsultować się w kwestii możliwości sprzedaży alkoholu oraz zabezpieczenia potencjalnych miejsc, w których miałaby zostać zorganizowana impreza.
Wniosek Komisji:
Po analizie kosztów koncertów poszczególnych zespołów muzycznych, Komisja rekomenduje, aby w pierwszej kolejność rozważyć możliwość zorganizowania koncertu Elektrycznych Gitar, a w drugiej kolejności zespołów: Leszcze i Żuki.
Na kolejnym posiedzeniu Komisja ustali lokalizację „Dni Puszczykowa”.
O godz. 18.45 spotkanie Komisji opuściła radna Kinga Górna-Krzeszowiak.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że po spotkaniu z Wiceburmistrzem ustalono ostatecznie projekt budżetu CAS, na który przeznacza się kwotę 735 tys. zł (zdecydowano także o niewynajmowaniu lodowiska w przyszłym sezonie).
Pani Joanna Hejnowicz zobowiązała się, iż po zakończeniu działalności lodowiska przygotuje dla Komisji zestawienia, podsumowujące wszystkie koszty z nim związane (wydatki, dochody).
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie pytając, kto jest za obniżeniem kosztów związanych z działalnością CAS o 360 tys. zł oraz rezygnacją z lodowiska w sezonie 2011/12?
Wynik głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 1 głos.
W wyniku głosowania, Komisja zdecydowała o obniżeniu budżetu CAS o 360 tys. zł oraz rezygnacji z lodowiska.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał o projekt uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, których jeszcze nie otrzymał.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż wyjaśnił, że projekty uchwał w sprawach budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, przygotowane przez poprzednią Burmistrz zostały dostarczone radnym przez Straż Miejską ok. 4 grudnia 2010 r.
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że wszystkie zaproponowane w projekcie budżetu autopoprawki, będą poprawkami Burmistrza po zebraniu wniosków ze wszystkich komisji.
Radny Maciej Stelmachowski stwierdził, że chyba nikt nie ma wątpliwości, że będzie to zupełnie inny projekt budżetu oraz zapytał o termin przygotowania zwartego opracowania projektu uchwały budżetowej, który będzie poddany pod głosowanie?
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nie będzie to zupełnie inny budżet, oprócz tego, że w niektórych pozycjach wydatki zostaną ograniczone.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że podczas poniedziałkowego spotkania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zostaną opracowane propozycje zmian, dlatego we wtorek na sesji będą mogły zostać przedstawione konkretne zmiany.
Skarbnik Piotr Łoździn potwierdził, że podczas sesji głosowany będzie projektu budżetu (który został przedłożony 15 listopada 2010 r.) wraz z naniesionymi zmianami.
 
O godz. 19.20 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.