Protokół nr 4/11 posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 14.03.2011 r. w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 4/11
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 14.03.2011 r.
w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
 
RM-0012-3/4/11
Godz. rozpoczęcia: 19.15
Godz. zakończenia: 21.40
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Tematy:
  1. Prezentacja portalu prawnego dla mieszkańców.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę ws. ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
  3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka rozpoczęła spotkanie Komisji, powitała radnych i gości.
Listy obecności członków Komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Prezentacja portalu prawnego dla mieszkańców.
Pani Anna Ossowska zaprezentowała portal prawny dla mieszkańców, który m.in. zawiera lekcje prawa dla dzieci (projekt realizowany przez Okręgową Izbę Radców w Poznaniu we współpracy ze spółką Prawoteka) oraz odpowiedziała na pytania radnych.
Pani Anna Ossowska została poproszona o przedstawienie dokładnej oferty cenowej prezentowanego portalu na posiedzenie Komisji w kwietniu.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę ws. ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że zmiany w uchwale ws. ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej mają na celu umożliwienie bezpłatnego korzystania z sal, młodzieży, która nie należy do wymienionych w uchwale organizacji.
Sugestie i pytania radnych:
Powyższy projekt uchwały będzie ponownie omawiany podczas kolejnego spotkania Komisji.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka odczytała pismo od dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 pani Izabeli Bajbak (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu), która odpowiedziała na pytania radnych.
Radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował zamieścić w Echu Puszczykowa informację o możliwości wynajmowania sal gimnastycznych w SP2.
Następnie Komisja rozpatrzyła wnioski szkół o dofinansowanie.
Wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 o dofinansowanie wyjazdu na „zieloną szkołę” klasy 3b (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka odczytała opinię Skarbnika Piotra Łoździna o możliwości dofinansowania w wysokości 500 zł.
Wniosek Komisji:
Członkowie Komisji przychylili się do opinii Skarbnika i wnioskują o przyznanie dofinansowania w wysokości 500 zł.
Wniosek dyrektora Gimnazjum nr 2 o pokrycie kosztów przejazdu dla dzieci, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu konkursu „Odyseja umysłu”.
Dyrektor Gimnazjum pan Krzysztof Narożny poinformował, że koszt przejazdu to kwota ok. 2200 zł.
Wniosek Komisji:
Członkowie Komisji wnioskują o przyznanie dofinansowania w wysokości połowy kosztów wyjazdu.
Sprawa wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Puszczykowie (wykaz ww. wniosków stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej pani Alina Stempniak przedstawiła informacje o Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami oraz uchwale ws. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
Po dyskusji, Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad przyznaniem 30 tys. zł na dokończenie remontu dachu w willi Rusałka.
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, Komisja zdecydowała o przyznaniu 30 tys. zł na remont willi Rusałka.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała o pomyśle puszczykowskiej młodzieży (studentów), która wystąpiła z inicjatywą przeprowadzenia szkoleń, pogadanek dot. wyboru profilu szkoły średniej, a potem kierunku studiów (chcieliby pokazać na ile wybór szkół determinuje przyszłość).
Obecni na spotkaniu dyrektorzy szkół wyrazili zainteresowanie tym pomysłem.
Następnie Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że odbyła spotkanie z mieszkanką, która wyraziła niezadowolenie z wykładów w Akademii Seniora oraz księgozbioru biblioteki.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 23 marca br. o godz. 18.00, podczas którego członkowie Komisji odwiedzą Szkołę Podstawową nr 1.
 
O godz. 21.40 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.