Protokół nr 6/11 posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 13.04.2011 r. w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 6/11
posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 13.04.2011 r.
w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
 
RM-0012-3/6/11
Godz. rozpoczęcia: 17.30
Godz. zakończenia: 20.30
 
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Tematy:
  1. Omówienie projektu zmiany uchwały w sprawie: ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
  2. Dyskusja nad przygotowaniem z okazji Dnia Dziecka „Dziecięcej sesji Rady Miasta”.
  3. Promocja miasta – analiza.
  4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka rozpoczęła spotkanie Komisji, powitała radnych (nieobecny radny Paweł Rochowiak) i gości.
Listy obecności członków Komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie projektu zmiany uchwały w sprawie: ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały oraz poinformował o zmianach zaproponowanych przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta.
Po zakończeniu dyskusji nad projektem, Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad jego rekomendacją na sesję.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Dyskusja nad przygotowaniem z okazji Dnia Dziecka „Dziecięcej sesji Rady Miasta”.
Radni oraz dyrektorzy szkół podstawowych ustalili termin oraz tematykę „Dziecięcej sesji Rady Miasta” - 3 czerwca, godz. 11.00.
O godz. 18.25 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak.
 
Ad 3. Promocja miasta – analiza.
Pani Agnieszka Zielińska z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej przedstawiła i omówiła:
Wszystkie ww. materiały stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Pani Agnieszka Zielińska odpowiedziała na pytania radnych dot. promocji i przeprowadzonych działań.
Komisja poprosiła o przygotowanie ramowego planu działań promocyjnych na 2011 rok.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Panowie Piotr KwaśniewskiArkadiusz Krzyżański przedstawili projekt rewitalizacji oraz zagospodarowania terenu byłego MOSiR-u pod kompleks tenisowy (w zamian za długoletnią dzierżawę).
Komisja wyraziła wstępną przychylność do powyższego przedsięwzięcia.
 
O godz. 20.30 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.