Protokół nr 13/11 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 4 października 2011 r. budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budy

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 4 października 2011 r.
budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
OB.0012-3.13.11
godz. rozpoczęcia: 17.30
godz. zakończenia: 20.00
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka – nieobecna
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Jarosław Strzelczyk
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant:Katarzyna Szykulska
 
dodatkowo CAS likwidacja i dzierżawa długoterminowa byłego mosiru.
Tematy posiedzenia:
  1. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach.
  2. Oferta zajęć organizowanych przez Centrum Animacji Sportu i Bibliotekę.
  3. Sprawa reorganizacji Centrum Animacji Sportu.
  4. Długoterminowa dzierżawa byłego MOSIR-u.
  5. Sprawy bieżące.
Ad 1. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach.
Pani Katarzyna Świniarska poinformowała, że prowadzący otrzymuje 25 zł brutto za godzinę zajęć pozalekcyjnych. Na koniec miesiąca odbywa się weryfikacja i płatność. Zgodnie z kartą nauczyciela, dwie godziny są bezpłatnie i traktowane, jako wyrównywanie wiedzy. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowe, ponadto artystyczne dla małych dzieci.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że miasto jest zobowiązane do przedstawienia informacji o funkcjonowaniu szkół za okres 2010/11 i zostanie ona przedstawiona do końca października.
 
Ad 2. Oferta zajęć organizowanych przez Centrum Animacji Sportu i Bibliotekę.
Biblioteka Miejska
Dyrektor biblioteki Danuta Mankiewicz przedstawiła ofertę zajęć organizowanych przez bibliotekę w nowym roku szkolnym, wyjaśniła m.in., że zajęcia odbywają się od 8.00 do 22.00, odpłatność wynosi około 20 zł za miesiąc i korzystają z nich w sumie 202 osoby.
Podczas dyskusji radni omawiali możliwości zwiększenia opłacalności prowadzonych zajęć, co mogłoby prowadzić chociażby do pokrycia w całości kosztów wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że najważniejsze jest maksymalne wykorzystanie zajęć i niepodnoszenie stawki, bo zmniejszyłoby to dostępność, jednocześnie radny zwrócił uwagę, że poprzez działalność biblioteki, miasto realizuje zadania własne.
W odpowiedzi radny Zbigniew Czyż podkreślił, że Miasto realizuje zadania, bo znacząco dotuje działalność Biblioteki Miejskiej i koszty stałe, takie jak np. opłata za media, są opłacane z tej dotacji, chodziłoby jedynie o pokrycie w całości wynagrodzeń prowadzących warsztaty (teraz wg wyjaśnień pani dyrektor opłaty uczestników pokrywają je jedynie w 75%).
Centrum Animacji Sportu
Kierownik CAS Joanna Hejnowicz omówiła zakres działalności CAS i przedstawiła ofertę organizowanych zajęć, wyjaśniła też, że informacje o imprezach umieszczane są w lokalnej prasie, na stronie internetowej i na plakatach na terenie miasta.
Po omówienia zainteresowania poszczególnymi zajęciami, dyskutowano również nad działalnością boiska Orlik przy ul. Jarosławskiej. Pani Joanna Hejnowicz wyjaśniła, że rozmawiała z animatorami i planowane jest zaktywizowanie boiska przy ul. Jarosławskiej, m.in. odbędzie się impreza na zakończenie sezonu.
 
Ad 3. Sprawa reorganizacji Centrum Animacji Sportu
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował najpierw, że na terenie miasta działają dwa kluby malucha i jedna z firm złożyła zapytanie o możliwość dofinansowania.
Podczas dyskusji ustalono, że dofinansowanie takiej działalności nie jest obligatoryjne, a samo świadczenie nie musiałoby mieć wpływu na zmniejszenie opłat dla rodziców.
Wobec powyższego, przewodnicząca Komisji przeprowadziła głosowanie w sprawie odmowy dofinansowania pobytu dzieci w klubie malucha.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 88. Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Wiceburmistrz poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, dokonano analizy czy CAS powinno dalej funkcjonować, jako jednostka organizacyjna. Wiceburmistrz przedstawił możliwość włączenia CAS w strukturę Urzędu, co pozwoliłoby poczynić oszczędności na obsłudze księgowej, a także dało bezpośredni wgląd do wszystkich wydatków, zleceń i umów.
Podczas dyskusji omówiono ewentualne zmiany zakresu działalności i koszty przejścia pracowników CAS do Urzędu. Po wysłuchaniu uwag, wiceburmistrz wniósł o wyrażenie zgody na wycofanie projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie wycofania projektu uchwały.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
Ad 4. Długoterminowa dzierżawa byłego MOSIR-u.
Druk nr 94. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (na okres do 30 lat części działki 701/30 – MOSiR).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił dane dotyczące możliwości podjęcia partnerstwa publiczno-prywatnego (ppp), wyjaśnił też, że należy liczyć się z kosztami rzędu 1,5 mln zł, jakie miasto musiałoby wyłożyć w ramach partycypacji kosztów. Ponadto wiceburmistrz krótko omówił procedurę związaną z ppp.
Podczas dyskusji rozważano różne możliwości współpracy z inwestorem i podziału kosztów. Ustalono, że konieczne są dalsze prace i analizy przy współpracy biura prawnego.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Druk nr 90. Projekt uchwały w sprawie trybu powołania członków Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania.
Sekretarz Maciej Dettlaff udzielił wyjaśnień do projektu uchwały, po krótkiej dyskusji ustalono, że właściwe do zaopiniowania projektu uchwały są Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisja Spraw Społecznych.
Termin kolejnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 15 listopada 2011 r.