Jesteś tutaj:   

2019 ROK

Ogłoszenie o naborze

                                                      
   
 STAROSTWO POWIATOWE

W RAWICZU

 

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektora

 w Wydziale Finansów

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub spełnianie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
      o pracownikach samorządowych,

2) wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowany kierunek: finanse, bankowość,

      rachunkowość,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) nieposzlakowana opinia,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

2. Wymagania dodatkowe:  

1) znajomość nw. przepisów prawa:

a) ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.),   

b) ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

c) ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351),

            2)   dyspozycyjność i komunikatywność,

            3)   umiejętność samodzielnej pracy,

            4)   znajomość i umiejętność obsługi programów: Finanse DDJ i „Besti@”,

            5)   rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)     kontrola legalności dokumentów księgowych,

2)     prowadzenie ewidencji księgowej budżetu powiatu w systemie komputerowym  Finanse DDJ,

3)     prowadzenie ewidencji planów dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu powiatu w systemie komputerowym „Budżet-PRO" i „Besti@" oraz wprowadzanie zmian zgodnie ze złożonymi przez kierowników jednostek wnioskami,

4)     sprawdzanie comiesięczne planów finansowych podległych jednostek z kwotami wynikającymi z uchwały budżetowej pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym,

5)     terminowe sporządzanie i przekazywanie dysponentom łącznych i zbiorczych sprawozdań Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu, bilansów, rachunku zysku i strat,  zmian w funduszu jednostki, informacji dodatkowej, bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej, sprawozdań w zakresie oparci finansowych i sprawozdań budżetowych,

6)     sporządzanie comiesięcznych zestawień zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu,

7)     naliczanie dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa oraz terminowe odprowadzanie dochodów Skarbu Państwa,

8)     zastępowanie pracownika zatrudnionego na stanowisku kasjerki podczas jego nieobecności  w zakresie realizowanych przez niego zadań.

         

4. Warunki pracy:

1)       wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy,

2)       miejsce: Starostwo Powiatowe w Rawiczu Wydział Finansów,

3)     obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych,

4)     pierwsza umowa o pracę zawarta zostanie na czas określony 6 miesięcy, z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.

 

5.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

- wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.) w miesiącu listopadzie 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Rawiczu był wyższy niż 6%.

 

6. Dane osobowe – obowiązek informacyjny:

zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zamieszczony został na stronie internetowej Starostwa Powiatowego pod adresem: www.bip.powiatrawicki.pl.

 

7. Wymagane dokumenty:

1)     życiorys (CV),

2)     list motywacyjny,

3)     kserokopie świadectw pracy,

4)     kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy lub zaświadczenia itp.),

5)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia,

6)     oryginał kwestionariusza osobowego (znajduje się w BIP),

7)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (znajduje się w BIP),

1)     zgodna na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w CV/ formularzu zgłoszeniowym (znajduje się w BIP) .

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu pok. Nr 2 (parter) w terminie do dnia 23 grudnia 2019 r. do godz. 1200 lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz z dopiskiem – „Oferta zatrudnienia na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Rawiczu”.

Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatrawicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawiczu.

 

Dokumenty złożone do celów rekrutacji, a dotyczące osób niezatrudnionych, jak również niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone. Natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji, a następnie po tym terminie zniszczone.

                       

 

                                                                                                                     

 

 

Starosta

(-) Adam Sperzyński

                                                                                                                     

Załączniki:

  1. Obowiązek informacyjny
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  3. Kwestionariusz osobowy
  4. Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko urzędniczew Starostwie Powiatowym w Rawiczu

 

 

Lista wiadomości

Dokumenty do pobrania: