Jesteś tutaj:   

2019 ROK

Ogłoszenie o naborze


   
 STAROSTWO POWIATOWE

W RAWICZU

 

ogłasza nabór na stanowisko Referenta,

w ramach umowy na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w Wydziale Oświaty, Promocji i Rozwoju

 

1. Wymagania niezbędne:

1)     obywatelstwo polskie lub spełnianie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
      o pracownikach samorządowych,

2)     wykształcenie wyższe II stopnia, preferowany kierunek: administracja lub pokrewny,

3)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)     nieposzlakowana opinia,

5)     brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

2. Wymagania dodatkowe:  

1)     znajomość:   

a)     pracy biurowej,

b)     mediów społecznościowych,

c)     prowadzenia strony internetowej Powiatu Rawickiego,

d)     przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań z funduszy unijnych oraz innych dostępnych źródeł zewnętrznych,

e)     języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

2)     dyspozycyjność i komunikatywność,

3)     umiejętność samodzielnej pracy.

           

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)     przygotowanie projektu budżetu z zakresu zdrowia,

2)     koordynowanie działań związanych z opracowaniem Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,

3)     realizowanie, koordynowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,

4)     przygotowanie, aktualizowanie corocznego przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

5)     przygotowanie sprawozdania z wykonania zadań Powiatowego Programu Ochrony  Zdrowia Psychicznego,

6)     rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń dla życia lub zdrowia na obszarze powiatu,

7)     wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie pogłębiania wiedzy o ratownictwie medycznym,

8)     koordynowanie działań związanych z realizowanymi powiatowymi programami profilakty-cznymi w zakresie ochrony zdrowia,

9)     przygotowanie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego,

10) koordynowanie zadań związanych z rozkładem godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego,

11) coroczne przygotowanie informatora dotyczące rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego,

12) współorganizowanie konkursów z zakresu profilaktyki zdrowotnej,

13) informowanie zainteresowanych komórek i jednostek organizacyjnych powiatu o możliwości pozyskania środków finansowych,

14) koordynowanie współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie przygotowania wniosku o pozyskanie funduszy  unijnych, ich rzetelnego i efektywnego wykorzystania, jak również w zakresie innych funduszy dostępnych ze źródeł zewnętrznych,

15) organizowanie szkoleń w zakresie tematyki związanej z Unią Europejską i pozyskiwaniem  środków finansowych,

16) współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi Powiatu przy przygotowywaniu  wniosków o dofinansowanie zadań z funduszy unijnych oraz innych dostępnych źródeł   zewnętrznych,

17)  prowadzenie spraw związanych z współredagowaniem czasopisma samorządowego Orędownik Samorządowy Powiatu Rawickiego oraz jego dystrybucją,

18) prowadzenie strony internetowej Powiatu Rawickiego i na socjal mediach (Facebook).

19) prowadzenie imprez organizowanych przez Powiat Rawicki,

20) współpraca z właściwymi komórkami promocji z innych samorządów,

21) przygotowywanie newslettera, kanału youtube Starostwa i innych komunikatów do prasy,

22) realizacja innych zadań wynikających z planu pracy Starostwa oraz innych wynikających z doraźnych potrzeb,

23) opracowanie materiałów na Komisje Rady Powiat Rawickiego,

24) przygotowanie projektów uchwał na Zarząd Powiatu Rawickiego oraz Radę Powiatu Rawickiego.

         

4. Warunki pracy:

1)   wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy,

2)   miejsce: Starostwo Powiatowe w Rawiczu Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju,

3)   obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

 

5.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

- wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.) w miesiącu listopadzie 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Rawiczu był wyższy niż 6%.

 

6. Dane osobowe – obowiązek informacyjny:

zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zamieszczony został na stronie internetowej Starostwa Powiatowego pod adresem: www.bip.powiatrawicki.pl.

 

7. Wymagane dokumenty:

1)     życiorys (CV),

2)     list motywacyjny,

3)     kserokopie świadectw pracy,

4)     kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy lub zaświadczenia itp.),

5)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia,

6)     oryginał kwestionariusza osobowego (znajduje się w BIP),

7)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (znajduje się w BIP),

8)     zgodna na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w CV/ formularzu zgłoszeniowym (znajduje się w BIP) .

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu pok. Nr 2 (parter) w terminie do dnia 27 grudnia 2019 r. do godz. 1200 lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz z dopiskiem – „Oferta zatrudnienia na na stanowisko Referenta w Wydziale Oświaty, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w ramach umowy na zastępstwo”.

Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatrawicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

 

Dokumenty złożone do celów rekrutacji, a dotyczące osób niezatrudnionych, jak również niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone. Natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji, a następnie po tym terminie zniszczone.

                                  

                                                                                                                     

 

Starosta

 

(-) Adam Sperzyński

Lista wiadomości

Dokumenty do pobrania: