logo
logo bip
Urząd Gminy

Urząd Gminy Szczytniki

 
                               Urząd Gminy Szczytniki
                                  Szczytniki 139
            62-865 Szczytniki
pow. kaliski
     woj. wielkopolskie
  tel. 62/7625001
          62/7625015
  fax. 62/7625274
                    e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl  
                             strona internetowa: www.szczytniki.ug.gov.pl
 

REGON 000551906
NIP 968-00-12-922

Nr konta bankowego do wpłat:
96 8404 0006 2005 0000 0042 0003
BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KALISKIEJ O/SZCZYTNIKI
 
 
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.00 - 15.00
 
Kasa czynna w godzinach
poniedziałek 8.00 - 14.00
wtorek - piątek 7.00 - 14.00
 
 

 
 
 

Struktura Urzędu Gminy


REFERAT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA

 
parter, pokój nr 2
 
Elżbieta Biernat - KIEROWNIK REFERATU
Podziały, rozgraniczanie i wydawanie numerów porządkowych nieruchomości; gospodarowanie mieniem komunalnym.
Grażyna Sowa
Zamówienia publiczne, przetargi; zarządzanie inwestycjami gminnymi, utrzymanie dróg.
Jolanta Kowalska
Decyzje o warunkach zabudowy; zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego; wodociągi, kanalizacja, gospodarka lokalowa; ewidencja i utrzymanie zabytków.
Donata Kowalska
Ewidencja działalności gospodarczej; zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wycinkę drzew.
Aneta Nowak
Ochrona środowiska naturalnego; sprawy ochrony zwierząt i rolnictwa.
 
tel. 62/7625001 lub 7625015,
wew. 37 - ochrona środowiska, działalność gospodarcza
wew. 38 - budownictwo, zamówienia publiczne
wew. 39 - kierownik Referatu
 
 
REFERAT FINANSÓW 
Księgowość, kasa
I piętro, pokój nr 3
 
Małgorzata Bloch - KIEROWNIK REFERATU
SKARBNIK GMINY
 
Aleksandra Kuczma - KASA
Rozliczanie czynszów, naliczanie wynagrodzeń i opłat; zaświadczenia do naliczania kapitału początkowego; sprawy z zakresu podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych; o
bsługa kasy; opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę,
Bogumiła Wojtczak

Ewidencja dochodów, opłaty za wodę, ścieki; sprawy w zakresie podatku VAT.
Grażyna Wróbel
Ewidencja dochodów, wydatków i środków trwałych; rozrachunki z dostawcami i odbiorcami; sprawozdawczość budżetowa.
 
tel. 62/7625001 lub 7625015, wew. 35

 
Podatki
parter, pokój nr 1
 
Ilona Czarnecka
Wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości; zaświadczenia o stanie majątkowym; zwrot podatku akcyzowego od paliw rolniczych; ulgi inwestycyjne z tytułu kupna ziemi.
Daria Dybioch
Ewidencja księgowa należności podatkowych; rozliczenia z sołtysami w zakresie poboru podatków; egzekucja zaległości podatkowych; rozkładanie na raty, odraczanie płatności i umarzanie odsetek; wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu.
 
tel. 62/7625001 lub 7625015, wew. 43
 

REFERAT ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY 
II piętro, pokój nr 5

Grażyna Kuchnicka - KIEROWNIK REFERATU
Sprawy organizacyjne i kadrowe, regulaminy i zarządzenia; obsługa jednostek organizacyjnych gminy; koordynacja pracy placówek oświatowych; ewidencja i załatwianie skarg obywateli.
 
tel. 62/7625001 lub 7625015, wew. 44
 
Magdalena Ziółkowska - SEKRETARIAT
I piętro, pokój nr 4 
Obsługa sekretariatu i prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu Gminy; przyjmowanie i nadawanie korespondencji; telefoniczna obsługa urzędu i wójta; ewidencja urlopów pracowniczych; prowadzenie archiwum zakładowego i jego obsługa; promocja gminy; obsługa strony internetowej i BIP.
 
Mirosław Kowalski
parter, pokój nr 1
Obsługa Rady Gminy i jej organów; sprawy z zakresu obrony cywilnej, ochrony ludności, zarządzania kryzysowego; ochrona informacji niejawnych; windykacja należności wymagalnych.
 
tel. 62/7625001 lub 7625015, wew. 43
 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, USC
II piętro, pokój nr 7
 
Dorota Marucha - Z-CA KIEROWNIKA USC
Sporządzanie i prostowanie aktów stanu cywilnego – urodzenia, małżeństwa i zgony oraz wydawanie ich odpisów; kwalifikacja wojskowa; Akcja Kurierska; świadczenia rzeczowe na rzecz obrony; sprawy związane z wyborami, spisami i referendami.
Klaudia Błasiak
Ewidencja ludności; przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych; zameldowania, przemeldowania i wymeldowania na pobyt  stały i czasowy; udostępnianie danych osobowych; sprawy z zakresu straży pożarnych i podmiotów ratowniczych; promocja zdrowia.
 
tel. 62/7625001 lub 7625015,
wew. 45  USC
wew. 46  meldunki, dowody osobiste
 
RADCA PRAWNY
II piętro, pokój nr 5 (w piątki)
Maria Kołakowska-Marciniak