logo
logo bip
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

Wykaz aktów prawa miejscowego

 

UCHWAŁA NR VI / 31 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2019 roku

UCHWAŁA NR VI / 30/ / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

UCHWAŁA NR V / 25 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR V / 24 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia wyższej stawki opłaty za odpady nie zbierane selektywnie dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR IV / 21 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2019 rok

UCHWAŁA NR II / 11 / 2018 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

UCHWAŁA NR II / 10 /  2018 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia kwoty kryterium dochodowego do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

UCHWAŁA Nr  LV / 306 / 2018   Rady Gminy Szczytniki z dnia 15 listopada  2018 roku w  sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków  transportowych na 2019 rok

Uchwała Nr  LV / 305 / 2018   Rady Gminy Szczytniki  z dnia 15  listopada 2018 roku   sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki na 2019 rok

Uchwała Nr  LV /  304 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok na obszarze Gminy Szczytniki.

UCHWAŁA Nr LV / 303 / 2018 Rady Gminy Szczytniki  z dnia 15 listopada 2018 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytniki.

UCHWAŁA Nr  LII / 294 //2018 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 sierpnia   2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

UCHWAŁA Nr  L / 288 //2018 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 lipca  2018 r.  w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. 

UCHWAŁA Nr L / 287/ 2018 RADY GMINY SZCZYTNIKIz dnia 20 lipca  2018 r.  w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych.

UCHWAŁA  Nr L / 285 /2018 RADY GMINY SZCZYTNIKIz dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych  na ternie Gminy  Szczytniki.

UCHWAŁA NR XLVII/274/2018 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 14 czerwca 2018 r.  sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, ochroną i utrzymaniem dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy szczytniki

UCHWAŁA NR XLV/264/2018 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 5 kwietnia 2018 r.  sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Szczytniki, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Rozstrzygnięcie nadzorcze do UCHWAŁY NR XLV / 263 2018

UCHWAŁa NR XLV / 263 2018 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu określajacego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich obliczania i wypłacania

UCHWAŁA NR XLIV/260/2018 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 8 marca 2018 r.  sprawie podziału Gminy Szczytniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

UCHWAŁA NR XLIV/258/2018 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości połozonych na terenie Gminy Szczytniki

UCHWAŁA NR XVIV/257/2018 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 8 marca 2018 r.  sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

UCHWAŁA NR XLIV/256/2018 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 8 marca 2018 r.  sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

UCHWAŁA NR XLIV/255/2018 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 8 marca 2018 r.  sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujących w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Szczytniki

UCHWAŁA NR XLIV/254/2018 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 8 marca 2018 r.  sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczytniki w 2018 roku 

UCHWAŁA NR XLIV/253/2018 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 8 marca 2018 r.  sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XLIII/248/2018 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 18 stycznia 2018 r.  sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczytniki

Uchwała Nr XLIII / 246 / 2018 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie   uchwały  budzetowej na 2018 r,

UCHWAŁA NR XLII/241/2017 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  zmiany uchwały  w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Szczytniki, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XL/236/2017 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody

UCHWAŁA NR XL/226/2017 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, ustalenia stawki opłaty

UCHWAŁA NR XL/223/2017 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie okreslenia rocznych stawek podatku od srodków transportowych

UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci

UCHWAŁA NR XL/221/2017 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiarupodatku rolnego

UCHWAŁA NR XXXVII/211/2017 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy

UCHWAŁA NR XXXVI/202/2017 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Szczytniki instrumentem płatniczym

UCHWAŁA NR XXXVI/198/2017 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy usługowej w miejscowości Szczytniki"

UCHWAŁA NR XXXV/191/2017 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/124/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Szczytniki

UCHWAŁA NR XXXV/190/2017 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/126/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

UCHWAŁA NR XXXI/175/2017 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXI/174/2017 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/270/2014 Rady Gminy Szczytniki z dnia 12 września 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Szczytniki

Uchwała Nr XXX / 172 / 2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26  stycznia  2017 roku w sprawie uchwały budzetowej Gmimny Szczytniki na 2017 rok

Uchwała Nr XXIX / 159 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 grudnia  2016 roku zmieniajaca uchwałę  w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Szczytniki

 Uchwała Nr XXVIII / 156 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 15 grudnia  2016 roku   w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Uchwała  Nr XXVII / 149  / 2016 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 17 listopada  2016 roku   w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków  transportowych na 2017 rok

Uchwała Nr  XXVII / 148 /  2016 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 17 listopada 2016 roku   w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki na 2017 rok

Uchwała Nr  XXVII /147 / 2016 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 17   listopada 2016 roku    w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok na obszarze Gminy Szczytniki.

UCHWAŁA NR XXII / 127 / 2016 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXII / 126 / 2016 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną na rzez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXII / 125 / 2016 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXII / 124 / 2016 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 lipca 2016 r.  sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Szczytniki

UCHWAŁA NR XVIII / 104 / 2016 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym wyższych stawek za ospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób nieselektywny

UCHWAŁA NR XVIII / 103 / 2016 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie w przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2016 roku

UCHWAŁA Nr XVII / 100 / 2016 Rozstrzygniecie Nadzorcze

UCHWAŁA Nr XVII / 100 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzacym jest Gmina szczytniki

 UCHWAŁA  Nr XVII / 95 / 2016 załącznik

UCHWAŁA  Nr XVII / 95 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczytniki

UCHWAŁA Nr  91/2016 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie uchwały budzetowej Gminy szczytniki na 2016 rok.pdf

UCHWAŁA NR 74/2015 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Szczytniki Nr XXVII(121)2009 z dnia 3 kwietnia 2009r.pdf

UCHWAŁA NR 73/2015 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 19 listopada 2015 r.w  sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.pdf

UCHWAŁA NR 72/2015 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 19 listopada 2015 r. w  sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.pdf

UCHWAŁA NR 71/2015 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki na 2016 roku.pdf

UCHWAŁA NR 70/2015 RADY GMINY SZCZYTNIKIz dnia 19 listopada 2015 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok na obszarze Gminy Szczytniki.pdf

UCHWAŁA NR 51/2015 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 czerwca 2015 r.  sprawie : przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczytniki.pdf

UCHWAŁA NR 42/2015 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 7 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki.pdf

UCHWAŁA NR 37/2015 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 2 kwietnia 2015 r.w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki.pdf

UCHWAŁA NR 31/2015 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 5 marca 2015 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.96.2015.22 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 30/2015 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 5 marca 2015 r.w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczytniki.pdf
Wyrok WSA do Uchwały Nr V/30/2015

UCHWAŁA NR 28/2015 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 5 marca 2015 r.w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.pdf

UCHWAŁA NR 27/2015
RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 5 marca 2015 r.w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.pdf
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.68.2015.22 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 20/2015
RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 29 stycznia 2015 r.w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2015 roku.pdf

UCHWAŁA NR 18/2015 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 29 stycznia 2015 r.w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2015 rok.pdf

UCHWAŁA NR 10/2014 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 18 grudnia 2014 r.w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

UCHWAŁA NR 282/2014 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.pdf

UCHWAŁA NR 281/2014
RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki na 2015 rok.pdf

UCHWAŁA NR 280/2014
RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok na obszarze Gminy Szczytniki.pdf

UCHWAŁA NR 271/2014 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Szczytniki.pdf

UCHWAŁA NR 269/2014 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 12 września 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach do prowadzenia postępowania w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf

UCHWAŁA NR 240/2014 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.).pdf

UCHWAŁA NR 237/2014
RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2014 roku.pdf

UCHWAŁA NR 236/2014 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szczytniki oraz określenia granic ich obwodów.pdf

UCHWAŁA Nr 231/2014 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 stycznia 2013 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. pdf

UCHWAŁA Nr 230/2014
Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.pdf

UCHWAŁA NR 226/2014 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok. pdf
Uchwała Nr 226 zał nr 1.pdf
Uchwała Nr 226 zał nr 2.pdf
Uchwała Nr 226 zał nr 3.pdf
Uchwała Nr 226 zał nr 3a.pdf
Uchwała Nr 226 zał nr 4.pdf
Uchwała Nr 226 zał nr 5.pdf
Uchwała Nr 226 zał nr 6.pdf
Uchwała Nr 226 zał nr 7.pdf
Uchwała Nr 226 zał nr 8.pdf

UCHWAŁA NR 225/2014 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 stycznia 2014r.w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconych zadań.pdf
Uchwała Nr 225 zał nr 1.pdf
Uchwała nr 225 zał nr 2.doc

UCHWAŁA NR 211/2013 Rady Gminy Szczytniki w sprawie określenia wysokosci stawek podatu od srodków transportowych na 2014 rok.pdf

UCHWAŁA NR 210/2013 Rady Gminy Szczytniki w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci na obszerze Gminy Szczytniki w 2014 roku.pdf

UCHWAŁA NR 209/2013 Rady Gminy Szczytniki w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Szczytniki. pdf

UCHWAŁA NR 207/2013 Rady Gminy Szczytniki w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli,którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest gmina Szczytniki.pdf

UCHWAŁA NR 203/2013 rady Gminy Szczytniki w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Iwanowice.pdf

UCHWAŁA NR 186/2013 Rady Gminy Szczytniki ws. określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.pdf

UCHWAŁA NR 185/2013 Rady Gminy Szczytniki zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki oraz określenia granic ich obwodów.pdf

UCHWAŁA NR 174/2013 Rady Gminy Szczytniki ws. regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Szczytniki.pdf
Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr 174Wyrok WSA do Uchwały 174

UCHWAŁA NR 173/2013 Rady Gminy Szczytniki ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2013 roku.pdf

UCHWAŁA NR 169/2013 Rady Gminy Szczytniki ws. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szczytniki na lata 2013 - 2017.pdf

UCHWAŁA NR 162/2013
Rady Gminy Szczytniki ws. uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2013 rok.pdf

UCHWAŁA NR 154/2013 Rady Gminy Szczytniki ws. nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Szczytnikach.pdf

UCHWAŁA NR 152/2013 Rady Gminy Szczytniki ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

UCHWAŁA NR 151/2013 Rady Gminy Szczytniki ws. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

UCHWAŁA NR 150/2013 Rady Gminy Szczytniki ws. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, w tym niższych stawek za odpady zbierane selektywnie.pdf

UCHWAŁA NR 149/2013 Rady Gminy Szczytniki ws. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Szczytniki.pdf

UCHWAŁA NR 147/2013 Rady Gminy Szczytniki ws. określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Szczytniki.pdf

UCHWAŁA NR 146/2012 Rady Gminy Szczytniki ws. utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Szczytniki, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

UCHWAŁA NR 144/2012 Rady Gminy Szczytniki ws. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.pdf

UCHWAŁA NR 143/2012 Rady Gminy Szczytniki ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki na 2013 rok.pdf

UCHWAŁA NR 142/2012 Rady Gminy Szczytniki ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013r. na obszarze Gminy Szczytniki.pdf

UCHWAŁA NR 137/2012 Rady Gminy Szczytniki ws. podziału Gminy Szczytniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf

UCHWAŁA NR 134/2012
Rady Gminy Szczytniki ws. utworzenia sołectwa Marchwacz i nadania statutu.pdf

UCHWAŁA NR 120/2012 Rady Gminy Szczytniki ws. zmiany uchwały Nr XX/109/2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 11 maja 2012r. w sprawieprzyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2012 roku.pdf

UCHWAŁA NR 109/2012 Rady Gminy Szczytniki ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2012 roku.pdf

UCHWAŁA NR 107/2012 Rady Gminy Szczytniki ws. nadania nazwy ulicy w miejscowości Staw.pdf

UCHWAŁA NR 102/2012 Rady Gminy Szczytniki ws. ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szczytniki oraz określenia granic ich obwodów.pdf

UCHWAŁA NR 101/2012 Rady Gminy Szczytniki ws. ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki oraz określenia granic ich obwodów.pdf

UCHWAŁA NR 85/2012 Rady Gminy Szczytniki ws. w sprawie budżetu Gminy Szczytniki na 2012 rok.pdf

UCHWAŁA NR 77/2011 Rady Gminy Szczytniki ws. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczytniki.pdf

UCHWAŁA NR 67/2011 Rady Gminy Szczytniki ws. określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.pdf

UCHWAŁA NR 66/2011 Rady Gminy Szczytniki ws. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środkó transportowych na 2012 rok.pdf

UCHWAŁA NR 65/2011 Rady Gminy Szczytniki ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki na 2012 rok.pdf

UCHWAŁA NR 64/2011 Rady Gminy Szczytniki ws.obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Szczytniki.pdf

UCHWAŁA NR 57/2011 Rady Gminy Szczytniki ws. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Szczytniki i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.pdf

UCHWAŁA NR 47/2011 Rady Gminy Szczytniki ws. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na obszarze Gminy Szczytniki.pdf

UCHWAŁA NR 46/2011 Rady Gminy Szczytniki ws. opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczytniki.pdf

UCHWAŁA NR 29/2011 Rady Gminy Szczytniki ws.zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczytniki.pdf