Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy Turek wyposażony w pętlę indukcyjną

W Centrum Informacji Urzędu Gminy Turek została zainstalowana pętla indukcyjna, która ma za zadanie pomóc osobom z dysfunkcją słuchu podczas załatwiania spraw urzędowych.

Pętla indukcyjna to urządzenie, które przesyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby słabosłyszącej.

Użytkownik aparatu słuchowego  wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej słyszy czysty dźwięk bezpośrednio z mikrofonu prelegenta. Pozwala to wyeliminować problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia.

Jednocześnie z pętli indukcyjnej może korzystać nieograniczona liczba użytkowników, a ich ilość nie wpływa na jakość przekazu.

Aby skorzystać z pętli indukcyjnej należy przełączyć aparat słuchowy na tryb indukcyjny (z trybu M na T). System jest bezobsługowy, nie są wymagane żadne dodatkowe urządzenia, gdyż cewka odbiorcza jest wbudowana w aparat słuchowy.

Telefon komórkowy dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami

Wójt Gminy Turek informuje, iż w Urzędzie Gminy Turek został wyznaczony telefonu komórkowy dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami do komunikacji SMS i /lub MMS:

722323310

Wniosek o wsparcie tłumacza Polskiego Języka Migowego

Do pobrania:

Informacja o Urzędzie Gminy w Turku tekstem łatwym do czytania – ETR

Urząd Gminy w Turku, znajduje się w budynku przy ulicy Ogrodowej pod numerem 4 w miejscowości Turek.

Kontakt z urzędem.
Do Urzędu zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach:
Poniedziałek od 7.30 do 15.30
Wtorek od 7.30 do 15.30
Środa od 7.30 do 15.30
Czwartek od 7.30 do 15.30
Piątek od 7.30 do 15.30

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń do Informacji Urzędu na numer
+48 63 279 40 60

Numery telefonów do pozostałych pracowników Urzędu są dostępne na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy, tu link:
https://www.gmina.turek.pl/pl/30/strona/4/15/

Możesz też kontaktować się z nami elektronicznie przez:
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Urzędu Gminy Turek: /133eot7xmo/SkrytkaESP
(ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),
ewentualnie na adres e-mail: ug@gmina.turek.pl

Do budynku można wejść po schodach i wjechać wózkiem od strony parkingu.
Podjazd jest wygodny dla osób poruszających się na wózkach, dla osób z ograniczoną sprawnością i dla mam z małymi dziećmi.
Możesz też poprosić o pomoc pracownika Urzędu, dzwonek znajduje się przy wejściu głównym.

Wójtem Gminy Turek jest Karol Mikołajczyk, który jest kierownikiem Urzędu.
Wójtowi w pracy pomagają zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy oraz pracownicy referatów.

Czym zajmujemy się w Urzędzie?
W Urzędzie realizuje się między innymi takie zadania jak:

 • wydawanie dowodów osobistych,
 • prowadzenie ewidencji ludności w gminie,
 • inne sprawy obywatelskie,
 • bezpieczeństwo i ochrona przed pożarami w gminie,
 • ochrona zabytków,
 • zarządzanie w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie powodzi lub suszy,
 • realizacja budżetu gminy,
 • realizacja opłat lokalnych i podatków,
 • planowanie przestrzeni w gminie,
 • wykonywanie remontów i budowy nowych potrzebnych budynków,
 • budowa i naprawa dróg gminnych,
 • dowozy uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych,
 • kształtowanie środowiska, ochrona przyrody i powietrza,
 • realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości i gospodarki odpadami,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • współdziałanie przy wyborach Prezydenta Polski, wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyborach do Sejmu i Senatu, wyborach samorządowych, wyborach w sołectwach.

 

Aby załatwić sprawy w urzędzie, w tym przez osoby ze szczególnymi potrzebami można: napisać pismo i wysłać je na adres:
Urząd Gminy w Turku
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek
Pamiętaj, napisz na piśmie lub na kopercie swoje imię, nazwisko i adres.
Można przynieść pismo do urzędu na parterze, do Informacji.
Informacja to miejsce, gdzie można zostawić pisma, podania i dokumenty.
Tutaj możesz wziąć druki, które będą potrzebne do załatwienia spraw w naszym Urzędzie.

Jak trafić do Informacji w urzędzie?
Wchodzisz wejściem głównym – od strony głównej ulicy. Możesz wejść po schodach lub wjechać wózkiem podjazdem do tego przeznaczonym.
Gdy wejdziesz do budynku, po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się Informacja, tam możesz zostawić pismo lub zapytać pracownika o informacje. Pracownik Informacji udzieli pomocy.

Jeśli przyjedziesz do nas samochodem.

Zaparkuj na specjalnie oznaczonym miejscu na parkingu przed Urzędem. Wjedź na parking przed budynkiem i zaparkuj przed wejściem do Urzędu.

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy wcześniej zgłosić w Informacji Urzędu Gminy w Turku zamiar skorzystania z tłumacza.
Zgłoszenia należy dokonać na 3 dni przed wizytą w urzędzie.
Należy wskazać metodę komunikowania się.

URZĄD DOSTĘPNY

Urząd Gminy Turek małym krokami ale sukcesywnie dostosowuje się do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami dlatego na początku maja tego roku oznaczyliśmy schody pasami w kolorze kontrastującym z tłem podłóg oraz dodatkowo taki kontrast zastosowano na drzwiach wejściowych.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Do pobrania:

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2025

Do pobrania:

Organizacje wspierające osoby niepełnosprawne


Zapraszamy od odwiedzenia strony Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na której znajduje sie lista organizacji pozarządowych i organizacji pracodawców wspierających osoby niepełnosprawne:

http://niepelnosprawni.gov.pl/p,98,organizacje

Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 08 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 2/2021
Wójta Gminy Turek
z dnia 08 lutego 2021 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności i powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Turek oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Panią Justynę Sylwestrzak do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Turek oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku, zwanej dalej „Koordynatorem".

§ 2. 1. Powołuje się Zespół do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Turek oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku, zwany dalej „Zespołem".

2. Zadaniem Zespołu jest w szczególności dokonanie oceny spełniania przez Urząd Gminy Turek oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku, zwanych dalej „Urzędem i GOPS", wymagań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwanej dalej „ustawą", analiza potrzeb, przedstawianie propozycji koniecznych do dokonania zmian w zakresie funkcjonowania i dostosowania Urzędu i GOPS do wymagań ustawowych oraz monitorowanie wdrażania przyjętych rozwiązań w życie.

3. Wyniki prac Zespołu, o których mowa w ust. 2, Zespół przekazuje cyklicznie Sekretarzowi Gminy.

4. W skład Zespołu wchodzą:
1) Justyna Sylwestrzak – Koordynator, przewodnicząca Zespołu;
2) Ewelina Pietrzak – członek Zespołu, Referat Organizacyjny;
3) Jolanta Serbin – członek Zespołu, Referat Finansowy;
4) Justyna Hoffman – członek Zespołu, Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia;
5) Cyntia Jafra – członek Zespołu, Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Lokalnego,
6) Adrianna Ekiert – członek Zespołu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku.
5. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Koordynatora.

§ 3. 1. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
1) realizacja zadań, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy;
2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) kierowanie pracami Zespołu;
4) ustalanie harmonogramu prac Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.
2. Z posiedzenia Zespołu, osoba wyznaczona przez Koordynatora spośród członków Zespołu, sporządza notatkę służbową.
3. Koordynator wraz z Zespołem opracowują raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art. 11 ustawy.

§ 4. 1. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Turek do udzielania Koordynatorowi oraz członkom Zespołu niezbędnej pomocy i wsparcia w realizacji zadań.

2. Zobowiązuje się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do wdrożenia rozwiązań wymaganych ustawą oraz ścisłej współpracy z Koordynatorem.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Turek.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek

/Karol Mikołajczyk/

Informacja dla osób niepełnosprawnych - aplikacja mobilna Alarm112

Informacja o możliwości skorzystania z aplikacji mobilnej Alarm112 przez osoby z niepełnosprawnością dostępne na stronie:

https://www.numer112.pl/niepelnosprawni.html.

Infolinia w sprawie koronawirusa dla osób głuchych

Jak połączyć się z tłumaczami? Istnieje kilka możliwości:

 • komunikator messenger, bezpośrednio ze strony FB koronawiruspjm,
 • komunikator skype login: Koronawirus-Tłumacz PJM,
 • komunikator IMO, który umożliwia połączenia na komputerze: nr 609 939 546,
 • aplikacja tłumacz on-line języka migowego.

Infolinię obsługuje Polski Związek Głuchych. Jest dostępna w trybie 24/7.

Zachęcamy do skorzystania z infolinii także personel medyczny, z którym skontaktuje się osoba niesłysząca.

Szczegóły odostepne na stronie gov.pl: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt

Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 23 września 2020 r.

Zarządzenie utraciło moc - aktualne Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności i powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Turek oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku, dostępne jest pod linkiem:

 

Zarządzenie Nr 13/2020

Wójta Gminy Turek

z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności

oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Turek

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Urzędzie Gminy Turekwyznacza się do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności Justynę Sylwestrzak – inspektora w Referacie Organizacyjnym.

§ 2. 1. Powołuje się Zespół do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Turek, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zadaniem Zespołu jest w szczególności dokonanie oceny spełniania przez Urząd Gminy Turek, zwany dalej „Urzędem”, wymagań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, analiza potrzeb, przedstawianie propozycji koniecznych do dokonania zmian w zakresie funkcjonowania i dostosowania Urzędu do wymagań ustawowych oraz monitorowanie wdrażania przyjętych rozwiązań w życie.

3. Wyniki prac Zespołu, o których mowa w ust. 2, Zespół przekazuje cyklicznie Sekretarzowi Gminy.

4. W skład Zespołu wchodzą:

1)      Justyna Sylwestrzak – Koordynator do spraw dostępności, przewodnicząca Zespołu;

2)      Ewelina Pietrzak – członek Zespołu, Referat Organizacyjny;

3)      Jolanta Serbin – członek Zespołu, Referat Finansowy;

4)      Justyna Hoffman – członek Zespołu, Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia;

5)      Cyntia Jafra – członek Zespołu, Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Lokalnego.

5. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Koordynatora do spraw dostępności.  

 § 3. 1.Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

1)  realizacja zadań, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

2)  zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3)  kierowanie pracami Zespołu;

4)  ustalanie harmonogramu prac Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.

2. Z posiedzenia Zespołu, osoba wyznaczona przez Koordynatora do Spraw Dostępności spośród członków Zespołu, sporządza notatkę służbową.

3. Koordynator do Spraw Dostępności wraz z Zespołem opracowuje raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 4. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Turek do udzielania Koordynatorowi do spraw dostępności oraz członkom Zespołu niezbędnej pomocy i wsparcia w realizacji zadań.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk