Uchwała NR XXII.169.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR XXII.169.2020 RADY GMINY ZAKRZEWO z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2020 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869; ze zmianami z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695)

Rada Gminy Zakrzewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV.122.2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2020 – 2030 zmienionej:
᠆ zarządzeniem Nr 4.2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 9 stycznia 2020 r.,
᠆ uchwałą Nr XVI.127.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 lutego 2020 r.,
᠆ uchwałą Nr XVIII.146.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 kwietnia 2020 r.,
᠆ uchwałą Nr XIX.150.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
᠆ uchwałą Nr XXI.158.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 18 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Krzysztof Doroszuk

Załącznik nr 1 ( pobierz )

Załącznik nr 2  ( pobierz )