Uchwała NR XXII.170.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR XXII.170.2020 RADY GMINY ZAKRZEWO z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, 214, 215, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869; ze zmianami z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695)

Rada Gminy Zakrzewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XV.123.2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej:

᠆ uchwałą Nr XVI.128.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 lutego 2020 r.,
᠆ uchwałą Nr XVII.135.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 marca 2020 r.,
᠆ zarządzeniem Nr 24.2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 kwietnia 2020 r.,
᠆ uchwałą Nr XVIII.147.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 kwietnia 2020 r.,
᠆ uchwałą Nr XIX.151.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
᠆ uchwałą Nr XX.153.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 maja 2020 r.,
᠆ uchwałą Nr XXI.159.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 18 czerwca 2020 r.
᠆ zarządzeniem Nr 34.2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 24 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 910.765,62 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 22.879.446,21 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 21.209.952,51 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.669.493,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności środki na finansowanie wydatków na realizację programów i projektów ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi w wysokości 114.995,94 zł";;
2) w § 2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 910.765,62 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 25.851.445,11 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 20.953.674,90 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 4.897.770,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2";;
3) dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Krzysztof Doroszuk

Załącznik nr 1 ( pobierz )

Załącznik nr 2 ( pobierz )

Załącznik nr 3 ( pobierz )

Załącznik nr 4 ( pobierz )