Zarządzenie nr 39.2020

ZARZĄDZENIE Nr 39.2020 WÓJTA GMINY ZAKRZEWO z dnia 6 lipca 2020 r. 

w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pojazdu specjalnego strażackiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo¬rządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713)

zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przeznacza się do sprzedaży pojazd specjalny strażacki marki Jelcz, model S416 26,0 t, o numerze rejestracyjnym PAF 6821, stanowiący własność Gminy Zakrzewo.
2. Warunki przetargu określa ogłoszenie, które stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
§ 2. W celu przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisje Przetargową w następującym składzie:
1)  Tadeusz Dywel - Przewodniczący Komisji,
2)  Magdalena Paciorek - Sekretarz Komisji,
3)  Sławomir Pająk - Członek Komisji.
§ 3. Tryb i zasady przeprowadzenia przetargu określa Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pojazdu specjalnego strażackiego, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia.
§ 4. Wzór umowy sprzedaży pojazdu specjalnego strażackiego stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.
§ 5. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia.
§ 6. Ogłoszenie o przetargu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zakrzewie oraz na stronie internetowej Urzędu.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

( - ) mgr Marek Buława

Załącznik nr 1 ( pobierz )

Załącznik nr 2 ( pobierz )

Załącznik nr 3 ( pobierz )

Załącznik nr 4 ( pobierz )