Zarządzenie nr 40.2020

ZARZĄDZENIE NR 40.2020
WÓJTA GMINY ZAKRZEWO
z dnia 06 lipca 2020 r.

 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869; ze zmianami z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284,  poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) oraz uchwały Nr XV.123.2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XV.123.2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 grudnia 2019 r. 

       w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej:

-       uchwałą Nr XVI.128.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 lutego 2020 r.,

-       uchwałą Nr XVII.135.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 marca 2020 r.,

-       zarządzeniem Nr 24.2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 kwietnia 2020 r.,

-       uchwałą Nr XVIII.147.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 kwietnia 2020 r.,

-       uchwałą Nr XIX.151.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2020 r.,

-       uchwałą Nr XX.153.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 maja 2020 r.,

-       uchwałą Nr XXI.159.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 18 czerwca 2020 r.

-       zarządzeniem Nr 34.2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 24 czerwca 2020 r.,

-       uchwałą Nr XXII.170.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 czerwca 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:


1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 49.230,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3
   do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 49.230,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3
   do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3