Zarządzenie nr 43.2020

ZARZĄDZENIE Nr 43.2020 WÓJTA GMINY ZAKRZEWO z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych i terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Zakrzewo w okresie stanu epidemii.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), w związku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W okresie stanu epidemii, w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń wirusem SARS- CoV-2 i choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej tym wirusem, wprowadza się do przestrzegania zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw zgodnie z załącz¬nikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz zasady organizacji i funkcjonowania siłowni zewnętrznych i miejsc rekreacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. obronności, zarządzania kryzyso¬wego, obrony cywilnej, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, oraz działalności gospodarczej
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

( - ) mgr Marek Buława

Załącznik nr 1 ( przejdź )

Załącznik nr 2 ( przejdź )