Biuletyn Informacji Publicznej
Jesteś tutaj:   

Informacje

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Zbiorcza informacja o petycjach i wnioskach rozpatrzonych w 2020 roku przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Babiak

Lp.

Przedmiot petycji

Data wpływu

Data sporządzenia zawiadomienia o załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy

1

Rozpatrzenie wniosku A.K. w sprawie wydania decyzji o wycięciu drzewa.

16.01.2020

2.03.2020

Wnioskodawcę poinformowano, że Komisja uznała, iż decyzja w sprawie wycinki drzewa była wydana przez Wójta Gminy prawidłowo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2

Rozpatrzenie wniosku mieszkańców sołectwa Babiak w sprawie zażalenia na sposób informacji o organizacji zebrania wiejskiego.

7.09.2020

23.09.2020

Wnioskodawcę poinformowała, że komisja ustaliła, iż sytuacja w której odbyło się zebranie wiejskie była niestandardowa ze względu na COVID-19 i objęcie gminy czerwoną strefą. Jednak znamiona informacji zostały zachowane , lecz zmienione od marca 2020 roku.

3

Rozpatrzenie skargi na uchwałę nr 29/1257/2020 Kolegium regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

27.11.2020

18.12.2020

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu celem rozpatrzenia.

Informacja dotycząca nowych dowodów osobistych.

Nadchodzą zmiany w dowodach osobistych. To ostatni moment na złożenie wniosku przez internet

W nowym dowodzie osobistym będzie miejsce na odcisk palca i odręczny podpis właściciela. Niestety - uniemożliwi to złożenie wniosku o wydanie dowodu przez internet. Jeszcze tylko do 2 sierpnia możemy załatwić tę sprawę online.

 • Od 2 sierpnia 2021 r. w nowo wydawanych dowodach osobistych muszą znaleźć się odciski palców i odręczny podpis właściciela dokumentu
 • Tylko do 2 sierpnia wniosek o dowód osobisty złożymy online. Po tej dacie konieczna będzie osobista wizyta w urzędzie
 • Odciski palców nie będą pobierane od dzieci do 12. roku życia, więc wniosek o tymczasowy dowód dla nich nadal będzie można złożyć przez internet
 • Więcej takich historii znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Od sierpnia czekają nas zmiany w dowodach osobistych, które znacznie utrudnią składanie wniosku o nowe dokumenty. Warto się więc pospieszyć, bo czasu zostało niewiele. Dotyczy to szczególnie tych osób, których aktualne dowody stracą ważność właśnie w sierpniu 2021 r., ale również młodych ludzi, którzy wkrótce skończą 18 lat i będą starać się o swój pierwszy, dorosły dokument tożsamości. Co się zmieni? Jak składać wniosek o nowy dowód? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Nowe elementy w dowodach osobistych

Z jednej strony zmienione w sierpniu dowody osobiste będą bezpieczniejsze niż do tej pory, trudniejsze do podrobienia. Z drugiej - po 2 sierpnia 2021 ich zdobycie będzie bardziej uciążliwe, bowiem będzie wymagało osobistej wizyty w urzędzie. Jest to związane ze zmianą zawartości warstw graficznej i elektronicznej wydawanych dokumentów tożsamości. Jednym z elementów nowego dowodu będzie odcisk palca, co uniemożliwi złożenie wniosku przez internet. Urząd przyjmujący wniosek będzie wyposażony w dodatkowe urządzenie – skaner odcisków palców. Procedura będzie więc podobna do tej przeprowadzanej przy składaniu wniosku o paszport.

Co jeszcze zmieni się w warstwie graficznej dowodu osobistego?

Znajdzie się w niej również odręczny podpis posiadacza. Podobnie jak odciski palców, trzeba będzie złożyć go w urzędzie. Podpis będzie znajdował się na awersie dokumentu. Na awersie w prawym górnym rogu karty zostanie także dodany dwuliterowy kod państwa na tle niebieskiego prostokąta (symbol UE).

Po 2 sierpnia 2021 składanie online wniosku o dowód osobisty będzie możliwe tylko w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia, bo od nich odciski palców nie będą pobierane. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało też specjalne rozwiązanie dla seniorów i innych osób, które nie mogą osobiście stawić się w urzędzie. Mają powstać mobilne punkty poboru odcisku palców, a urzędnicy, wyposażeni w sprzęt do ich pobierania, odwiedzą osoby, które z ważnych powodów nie mogą wyjść z domu.

Złóż wniosek online - zostało niewiele czasu

Jeśli ważność naszego dowodu skończy się w sierpniu 2021 lub jeśli w ciągu najbliższych dwóch miesięcy zyskamy pełnoletniość, trzeba będzie złożyć wniosek o nowy dokument. Jak to zrobić? Przed 2 sierpnia 2021 najłatwiej i najszybciej załatwimy tę sprawę online. Potrzebny do tego będzie profil zaufany i odpowiednie zdjęcie - takie, na którym twarz zajmuje 70-80 proc. całej powierzchni. Jeśli nie mamy profilu zaufanego, warto go założyć, np. np. za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej kilku banków, m.in. Millennium, PKO BP, mBanku, ING Banku Śląskiego czy Pekao SA.

Jeśli mamy już profil zaufany, wchodzimy na portal gov.pl i logujemy się do konta Mój GOV. Tam należy wybrać e-usługę „Uzyskaj dowód osobisty”. Klikamy przycisk „Złóż wniosek o dowód osobisty”. Następnie wybieramy powód ubiegania się o dowód, wybieramy urząd, w którym będzie można odebrać dokument, dołączamy zdjęcie i uzupełniamy dane osobowe: imię lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę urodzenia, płeć. Na koniec podpisujemy podpisem elektronicznym.

Ważne jest, aby sprawdzić, czy nasz adres e-mail, podany we wniosku, jest prawidłowy - na niego bowiem otrzymamy informację, że dowód jest gotowy do odebrania w urzędzie. Na wydanie dokumentu poczekamy około 3 tygodni, ważne jest więc, aby złożyć wniosek odpowiednio wcześnie, zanim stary dokument straci ważność.

Zawiadomienie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

WOO-II.420.2.2021.WN.6                                                   

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), dalej k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), dalej ustawy ooś zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Tomisławice”, polegającego na kontynuacji wydobycia węgla brunatnego w odkrywce Tomisławice, zlokalizowanego w gminie Wierzbinek, powiat koniński, województwo wielkopolskie. Wnioskodawcą jest PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A., działająca przez pełnomocników: panią Anitę Kuliś, pana Krzysztofa Czechowskiego i pana Marcina Makowskiego. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wpłynął do tutejszego organu 28 stycznia 2021 r., a pismem z 19 marca 2021 r. (data wpływu 24 marca 2021 r.) został uzupełniony przez pełnomocników.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, pokój 1106, piętro XI, w godzinach:

-        poniedziałek: 8:30 – 16:00,
-        od wtorku do piątku: 8:15 – 15:00.

po wcześniejszym kontakcie z tutejszym organem, w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (e-mail: weronika.nowicka.poznan@rdos.gov.pl, tel. 616396431, kom. 783921032). Możliwe jest także udostępnienie akt za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę.

Jednocześnie informuję strony postępowania, że zawiadomienia o pozostałych czynnościach organu w przedmiotowej sprawie, publikowane będą wyłącznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, pod adresem: http://bip.poznan.rdos.gov.pl.

Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu następuje z dniem 23 kwietnia 2021 r.

 

z up. Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zbigniew Gołębiewski

Kierownik Oddziału

Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach

i Przedsięwzięć Liniowych

 

Art. 61 § 4 k.p.a. O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

Art. 49 § 1 k.p.a. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Art. 49 § 2 k.p.a.Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 74 ust. 3 ustawy oośJeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - Ozorzyn 154/3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

lp

Położenie

Nr geod.

Pow.
ha

Nr KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak

Cena wywoławcza

1

Ozorzyn

 

 

 

 

154/3

0.1748

 

 

 

37501/1

 

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod 154/3 o  pow. 0.1748  ha położona w miejscowości Ozorzyn  w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak obowiązującego do końca 2003 roku była przeznaczona pod potrzeby rolne– oznaczona symbolem RP.

W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/207/17  Rady Gminy Babiak  z dnia 26 kwietnia 2017r.  w/w działka przeznaczona jest pod potrzeby rolne.

 24500 zł

+

obowiązujący VAT

 

 

Łącznie

 

0,1748

 

 

 

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm./ przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Ozorzyn

lp

Położenie

Nr geod.

Pow. ha

Nr KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak

Wysokość czynszu dzierżawnego
za okres 1  roku

1

Ozorzyn

 

 

 

 

 

 

Cz. dz. 151/5

0.1814

 

 

 

37501/1

 

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod 151/5 o  pow. 0.1814  ha położona w miejscowości Ozorzyn    

w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak obowiązującego do końca 2003 roku była przeznaczona pod potrzeby rolne– oznaczona symbolem RP.

W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/207/17  Rady Gminy Babiak  z dnia 26 kwietnia 2017r.  w/w działka przeznaczona jest pod potrzeby rolne.

 162,01 zł;
+ obowiązujący VAT
płatny do
30 czerwca
każdego roku

 

 

 

Łącznie

 

0,1814

 

 

 

 Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2020 r. poz. 1990/ przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - Osówie.

 

Lp.

Położenie

Nr geod.

Pow.

 ha

Nr KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak

Wysokość czynszu dzierżawnego

za okres 1   roku

1

Osówie

 

 

 

66/4

 

0,62

 

 

KN1K

00039316/1

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod 649/2 i 662    o ogólnej pow. 0.36 ha w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak obowiązującego do końca 2003 roku była przeznaczona pod potrzeby rolne– oznaczona symbolem RP.

W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/207/17  Rady Gminy Babiak  z dnia 26 kwietnia 2017 r. w/w działka przeznaczona jest pod potrzeby rolne.

 

95,79 zł;

 + obowiązujący podatek VAT

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

0.62 ha

 

 

 

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2020 r. poz.1990/ przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - garaze Mchowo.

 

lp

Położenie

Nr geod.

Pow.

 ha

 Nr KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak

Cena nieruchomości

 

1

 

 

Mchowo

 

 

 

 Cz. dział 30/98

Zab. garażami

 

Grunt

zab. gara-żem

 

 63601

 

 

 

 Działka 30/98 o całkowitej  pow. 0.74 ha, położona w obrębie geodezyjnym Mchowo,w aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/207/17 Rady Gminy Babiak z dnia  26 kwietnia 2017r.  w/w działka przeznaczona jest pod potrzeby użyteczności publicznej  (tereny urządzeń infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu  mieszkaniowemu).

150 zł + obowiązujący VAT (od 1 garażu )

 

 Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2020r. poz. 1990/  przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu .

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - Kiejsze

 

Lp.

Położenie

Nr geod.

Pow. ha

Nr KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak

Wysokość czynszu dzierżawnego
za okres 1   roku

1

Kiejsze

 

 

 

140

 

0,17

 

 

KN1K

00016236/9

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod 649/2 i 662    o ogólnej pow. 0.36 ha w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak obowiązującego do końca 2003 roku była przeznaczona pod potrzeby rolne– oznaczona symbolem RP.

W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/207/17  Rady Gminy Babiak z dnia 26 kwietnia 2017  r. w/w działka przeznaczona jest pod potrzeby rolne.

 108,80 zł;

 + obowiązujący podatek VAT

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

0.17 ha

 

 

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2020 r. poz.1990/ przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - Brdów

Lp.

Położenie

Nr geod.

Pow. ha

Nr KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak

Wysokość czynszu dzierżawnego
za okres 1  roku

 

 

 

 

 

 

 

1

Brdów

 

 

 

649/2

662

 

 

0.26

0.10

 

 

 

KN1K

00051059/1

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod 649/2 i 662    o ogólnej pow. 0.36 ha w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak obowiązującego do końca 2003 roku była przeznaczona pod potrzeby rolne– oznaczona symbolem RP.

W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/207/17  Rady Gminy Babiak  z dnia 26 kwietnia 2017 r. w/w działka przeznaczona jest pod potrzeby rolne.

 

186,70 zł;

  + obowiązujący      podatek VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

0.36 ha

 

 

 

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2020 r. poz.1990/ przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat - Dębno Królewskie

lp

Położenie

Nr geod.

Pow. ha

Nr KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak

Wysokość czynszu dzierżawnego
za okres 1   roku

 

 

 

 

 

 

 

1

Dębno Królewskie

 

 6/1

 

0.44

 

41083

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod 6/1 o pow. 0.44 ha  w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak obowiązującego do końca 2003 roku była przeznaczona pod potrzeby rolne– oznaczona symbolem RP.

W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/207/17 Rady Gminy Babiak z dnia 26 kwietnia 2017r. w/w działka przeznaczona jest pod potrzeby rolne.

 

199 zł;

 +

 obowiązujący podatek VAT

 

 

Łącznie

 

0.44ha

 

 

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2020 r. poz. 1990/  przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu .

 

Informacja Koła Łowieckiego nr 36.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 36 przy KPRM z Warszawy uprzejmie informuje Starostwo w Kole, oraz Gminy w Kłodawie i Babiaku, że Uchwałą Zarządu od 15-07-2020 Koło będzie prowadzić elektroniczną Książkę wyjść myśliwych w łowisko - dotyczy obwodu nr 236 Kłodawa.

 

Za Zarząd Koła nr 36 przy KPRM z Warszawy

Prezes Zarządu

Paweł Freytag

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat - Bogusławice.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy  w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat .

 

Lp.

Położenie

Nr geod.

Pow.
ha

Nr KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak

Wysokość czynszu dzierżawnego za okres 1 roku

 

 

 

 

KNK

 

 

1

Bogusławice   

 

 

 

 

 

99

 

1,02

 

 

46498

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod 99

 o pow. 1,02, ha w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak obowiązującego do końca 2003 roku była przeznaczona pod potrzeby rolne– oznaczona symbolem RP.

W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/207/17  Rady Gminy Babiak  z dnia 26 kwietnia 2017r. w/w działka przeznaczona jest pod potrzeby rolne.

 

        652,80 zł;

netto

płatny do 31 marca każdego roku

 

 

 

 

Łącznie

 

1,02

 

 

 

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w dzierżawie w/w nieruchomości na podstawie art. 35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U.  2020  poz. 65 ze zm./ przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu .

 

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, na terenie Gminy Babiak, został utworzony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku ul. Wojska Polskiego 15, 62-620 Babiak - godziny przyjęć: poniedziałki w godz. 10:00-14:00 oraz czwartki w godz. 10.00-14:00.

Zapisy na porady prawne prowadzi Starostwo Powiatowe w Kole pod numerem telefonu:
63 26 17 823 lub pod adresem e-mail: npp@starostwokolskie.pl

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa pisemne oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym, w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • nieodpłatnej mediacji;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub o ustanowieniu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 • porady dla osób zadłużonych;
 • porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
 • nieodpłatną mediację.

Obwieszczenie RDOŚ - zmiana lasu.

skan pisma RDOŚ

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Polonisz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

lp

Położenie

Nr geod.

Pow. ha

Nr KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak

Wartość nieruchomości w złotych

1

Polonisz

 

 

 

 

 

 

 343/4

 

 

 2,5854

KN1K

10570/0

 

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod 343/4  o pow. 2.5854 ha  położone w miejscowości Polonisz   

w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak obowiązującego do końca 2003 roku była przeznaczona pod potrzeby rolne– oznaczona symbolem RP.

W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/207/17 Rady Gminy Babiak z dnia 26 kwietnia 2017 r.  ww. działka przeznaczona jest pod potrzeby rolne.

 

122 000

 

Łącznie

 

2.5854

 

 

122  000

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm./ przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Informacja dotycząca budżetu gminy na 2021 rok.

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z § 1 Uchwały nr XLII/315/10 Rady Gminy Babiak z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej ”Radni, przedstawiciele rad sołeckich, organizacje pozarządowe, mieszkańcy gminy przedkładają wnioski do projektu w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy”.

W związku z powyższym, wnioski do projektu budżetu gminy Babiak na rok 2021 należy składać w terminie do dnia 30 września 2020 roku.

Zawiadomienie Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - RDOŚ w Poznaniu.

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy zmiany lasu nie będącego własnością Skarbu Państwa na grunty orne położnone w miejscowości Nowiny Brdowskie.

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. RDOŚ w Poznaniu.

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy zmiany lasu nie będącego własnością Skarbu Państwa na grunty orne.

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania - RDOŚ w Bydgoszczy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydogoszczy o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwziecia pod nazwą: " Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola - Inowrocław - Tczew. LCS Inowrocław"

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydogoszczy o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwziecia pod nazwą: " Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola - Inowrocław - Tczew. LCS Inowrocław"

Elektroniczne faktury

mina Babiak uruchomiła możliwość wystawiania faktur elektronicznych. Osoby, które chciałyby otrzymywać takie faktury powinny wypełnić i przesłać lub dostarczyć podpisane  oświadczenie o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Gminę Babiak.
W każdej chwili można zmienić adres email, na który ma być wysyłana faktura elektroniczna wysyłając lub dostarczając wypełnione i podpisane oświadczenie o zmianie adresu poczty elektronicznej wykorzystywanego do odbierania faktur w formie elektronicznej przesłanych przez Gminę Babiak lub zrezygnować z faktur w formie elektronicznej przesyłając lub dostarczając wypełnione i podpisane oświadczenie o wycofaniu akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Gminę Babiak.    

Oświadczenia można przesłać lub dostarczyć w następujący sposób:

 1. Wypełniony formularz zeskanować lub w formie zdjęcia przesłać na adres faktury@babiak.org.pl z adresu wskazanego w oświadczeniu jako adres, na który maja być wysyłane faktury elektroniczne.
 2. Wypełnić oświadczenie na komputerze, podpisać profilem zaufanym ub podpisem elektronicznym i przesłać przez formularz ogólny na skrzynkę EPUAP
 3. Przesłać wypełnione i podpisane oświadczenie pocztą tradycyjną na adres Urzędu, tj.: Urząd Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak.
 4. Dostarczyć osobiście podpisane oświadczenie.

Zarządzenie Wójta Gminy Babiak dotyczące przesyłania faktur elektronicznych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Korzecznik-Szatanowo - 80, 81, 82

Wykaz nieruchomości przeznaczonyc do wydzierżawienia - Korzecznik-Szatanowo, działki nr 80, 81, 82 o powierzchni łącznej 1,23 ha

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Ozorzyn - 154/3

Wykaz nieruchomości przeznaczonyc do wydzierżawienia - Ozorzyn, działka nr 154/3 o powierzchni 0,1748 ha

Działka przeznaczona do dzierzawy w miejscowości Babiak.

Działka przeznaczona do wydzierżawienia w miejscowości Babiak, dz.nr 730 o powierzchni 0,0141 ha, więcej informacji 632711071 wew 33

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat - Dębno Królewskie dz. 97 i 98.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

 

lp

Położenie

Nr geod.

Pow. ha

Nr KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak

Wysokość czynszu dzierżawnego
za okres 1 roku

1

Dębno Królewskie

 

 

 

 

 

97

98

 

0.16

1.02

 

 

 

 

KN1K00057312/5

 

 

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod 97 i 98 o ogólnej pow. 1.18 ha położona w miejscowości Dębno Królewskie, w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak obowiązującego do końca 2003 roku była przeznaczona pod potrzeby rolne– oznaczona symbolem RP.

W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XLI/192/98 Rady Gminy Babiak z dnia 19 czerwca 1998 r. w/w działka przeznaczona jest pod potrzeby rolne.

 182 ,31zł;

płatny do 31 marca
każdego roku

Od 2021 r
waloryzacja raz w roku na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego prze Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

Łącznie

 

1.18ha

 

 

 

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm./ przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu .

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat trzech - Ozorzyn, dz. 84/11

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat trzech.

 

lp

Położenie

Nr geod.

Pow. ha

Nr KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak

Wysokość czynszu dzierżawnego za okres 1 roku

1

Ozorzyn

 

 

 

 

 

 

84/11

0.9580

 

 

 

 37501/1

 

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod 84/11o pow. 0.9580 ha położona w miejscowości Ozorzyn

w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak obowiązującego do końca 2003 roku była przeznaczona pod potrzeby rolne– oznaczona symbolem RP.

W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/253/09 Rady Gminy Babiak z dnia 30 12.2009 r. w/w działka przeznaczona jest pod potrzeby rolne.

 

613,12zł;

płatny
do 30 czerwca
każdego roku

 

 

 

 

 

Łącznie

 

0.9580

 

 

 

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018r. poz. 2204/ przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości Babiak

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości.

 

lp Położenie Nr geod. Pow.ha

Nr KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak

Cena nieruchomości
 1

Babiak

     
 109/8        0.0274        KN1K00031798/7 Dla terenu , gdzie zlokalizowana jest działka 91/3 brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Babiak w tym planie obowiązującym do końca 2003 roku była przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/207/17 Rady Gminy Babiak z dnia 26 kwietnia r. w/w działka przeznaczona jest na ten sam cel oznaczona symbolem M  6020 zł; (brutto) Zwolniona stawka podatku VAT art.43 ust.1 pkt.9 ustawy o VAT. 
 Łącznie 0.0274 ha      

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204

ze zm/ przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykaz .

 

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej w sieci PLAY w Józefowie

Obwieszczenie-decyzja lokalizacyjna dot. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Ozorzyn etap II - przepompownia ścieków

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - działka zabudowana 63/5 Dębno Królewskie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

 

 

lp

 

 

Położenie

 

 

Nr geod.

 

 

Pow.

 

 ha

 

 

Nr KW

 

 

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak

 

 

Cena nieruchomości

 

 

 

uwagi

 

 

1

 

 

Dębno Królewskie

 

 

 

 

63/5

 

 

 0,5765

 

 

KN1K 00064238/4

 

 

Działka nr 63/5 o pow. 0,5765 ha zabudowana budynkami po byłym SKR, zabudowania stanowią : budynek wiaty niskiej - w części adaptowanej na cele mieszkalne o pow. użytkowej 106,25 m2   i w części gospodarczej o pow. użytkowej 154,65 m2, Budynek wiaty wysokiej o pow. użytkowej 116,38 m2 i budynek gospodarczy o pow. użytkowej 13,73 m2.

 

W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr

 

XXIII/207/17 z dnia 26.04.2017 zmieniająca studium uwarunkowań przyjęte

 

Uchwałą Nr  XLI/192/98 Rady Gminy Babiak z dnia 19 czerwca 1998 r. opracowaną w granicach całej gminy, następnie zmienionego dla części obszaru gminy Uchwałą Nr XXXVI/263/09 z dnia 30 grudnia 2009 r., powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod dominującą funkcję usługową oznaczoną symbolem U.

 

 

 

 

 

 

199000 zł;

 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2018r , poz. 2204 ze zm./  przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu .

 

INFORMACJA na temat wyborów ławników sądowych na kadencję 2020-2023.

 

INFORMACJA
na temat wyborów ławników sądowych
na kadencję 2020-2023

 

            Na podstawie art.161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz.52 ze zm.) Prezes Sadu Okręgowego w Koninie zwrócił się do Rady Gminy Babiak z prośbą o wybór ławników z terenu gminy Babiak na kadencje 2020-2023.

Rada Gminy Babiak została zobowiązana do wyboru ławników:

- do Sądu Rejonowego w Kole - w liczbie - 1 osoby.

       ZASADY  I  TRYB  ZGŁASZANIA  KANDYDATÓW  NA  ŁAWNIKÓW

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz.52 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2011 r., Nr 121 poz.693).

ŁAWNIKIEM może być osoba, która spełnia następujące wymogi formalne:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończyła 30 lat,
 4. jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczyła 70 lat,
 6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

DO ZGŁOSZENIA kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualna datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informacje z Krajowego rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także,  że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

TERMIN i miejsce składania dokumentów:

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników wraz z załącznikami przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Babiaku ul. Plac Wolności 5, 62-620 Babiak w terminie:

 do 30 czerwca 2019 r.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osoba uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Rada Gminy zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO" (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Babiak,

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - abi@osdidk.pl.

 

Załączniki:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.

Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika.

Wzór oświadczenie dodatkowego.

Wzór oświadczenia dot. postepowania z oskarżenia publicznego, przestępstwa skarbowego.

Wzór oświadczenia dot. władzy rodzicielskiej.

Załącznik - klauzula informacyjna

 

Informacja wraz z kompletem załączników.

Okólnik dotyczący dowodów osobistych.

O K Ó L N I K

 Urząd Gminy w Babiaku informuje, że od 4 marca 2019 roku nastąpiła zmiana przepisów w zakresie wydawania dowodów osobistych, udostępniono nowe funkcjonalności w aplikacji źródło poprzez wprowadzenie e-dowodu. E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który jest bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją i innymi podmiotami. Ponadto w dowodzie osobistym każdej osoby, która ukończyła 13 rok życia może zostać zamieszczony podpis elektroniczny, zwany podpisem osobistym. Użycie podpisu osobistego będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek jak podpis własnoręczny.

Mimo trwającej ważności dowodu osobistego można go wymienić na e-dowód.

Ponadto zaobserwowano znaczną ilość przeterminowanych dowodów osobistych wśród mieszkańców Gminy Babiak. Dlatego prosi się mieszkańców o sprawdzanie terminu ważności dowodu osobistego i pilną jego wymianę.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można  złożyć elektronicznie na stronie www.obywatel.gov.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, p. nr 17 - Biuro Dowodów Osobistych.

 

 

Wójt

                                                                   

                                               (-) Wojciech Chojnowski

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat trzech, Ozorzyn, dz. 93

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat trzech


 

lp
Położenie
Nr geod.
Pow.
ha
Nr KW
Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak
Wysokość czynszu dzierżawnego
za okres 1 roku
1
Ozorzyn
 
 
 
 
 
93
0.05
37501/1


Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod .93 o pow. 0,05 ha położona w miejscowości Ozorzyn
w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak obowiązującego do końca 2003 roku była przeznaczona pod potrzeby rolne- oznaczona symbolem RP.
W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/207/17 Rady Gminy Babiak
z dnia 26 kwietnia 2017 r. w/w działka przeznaczona jest pod potrzeby rolne.
50 zł;netto + należny podatek VAT
płatny do 30 czerwca każdego roku

Łącznie

0,05

 
 

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018r. poz. 2204/ przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości, działka 91/3, Babiak.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości

 

 

lp

 

 

Położenie

 

 

Nr geod.

 

 

Pow.
ha

 

 

Nr KW

 

 

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak

 

 

Cena nieruchomości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Babiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN1K00031798/7

 

 

Dla terenu , gdzie zlokalizowana jest działka 91/3 brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Babiak w tym planie  obowiązującym do końca 2003 roku była przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/207/17 Rady Gminy Babiak  z dnia 26 kwietnia  r. w/w działka przeznaczona jest na ten sam cel oznaczona symbolem M

 

 

 

 

5 386 zł; (brutto)

 

 

 

Zwolniona stawka podatku VAT

 

art.43 ust.1 pkt.9 ustawy o VAT.

 

 

 

 

Łącznie

 

 

 

0.0092 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm/ przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu .

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym. Babiak dz.635/1.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych  do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

 

 

lp
Położenie
Nr geod.
Pow.
 ha
 
Nr KW
 
Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak
Wysokość czynszu dzierżawnego
za okres
1   roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Babiak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
635/1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.0333
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31798
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieruchomości położone w miejscowości Babiak w planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującego  do końca 2003 r. przeznaczona była pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną
W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XLI/192/98 Rady Gminy Babiak z dnia 19 czerwca 1998 r. w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.
 
 
50 zł,
+
należny podatek
VAT
 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm./  przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu .

 

 

Okólnik dotyczący wydawania decyzji o warunkach zabudowy w sąsiedztwie wiatraków.

Okólnik dotyczący wydawania decyzji o warunkach zabudowy w sąsiedztwie wiatraków.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat dz. 149/1 -Lubotyń, dz. 111/5 - Zakrzewo

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat .

 

 

 

Lp.

 

 

Położenie

 

 

Nr geod.

 

 

Pow.

 

 m2

 

 

Nr KW

 

 

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak

 

 

Wysokość czynszu dzierżawnego

 

za okres 1   miesiąca (netto)

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 Lubotyń

 

 Lubotyń       Zakrzewo  

 

 

149/1

 

   

 

111/5

 

10

 

 

 

        10

 

 

 

 

Dzierżawa dotyczy nieruchomości zajętych pod centrale  telefoniczne

 

Nieruchomość  oznaczona nr geod , 111/5 położona w miejscowości Zakrzewo i  cz. nieruchomości oznaczonej nr 149/1 położonej w miejscowości Lubotyń ha w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak obowiązującego do końca 2003 roku była przeznaczona pod infrastrukturę techniczną .

 

W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/207/17 Rady Gminy Babiak 

 

z dnia  26 kwietnia 2017 r. w/w działki przeznaczona jest pod potrzeby infrastruktury technicznej

 

 

 

 

 

               42 zł;

 

42 zł;

 

+ należny podatek VAT

 

płatny w okresie rocznym

 

w miesiącu czerwcu każdego roku .

 

Waloryzacja czynszu

 

w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów

 

 i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

 

 

 

 

20 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U.  z 2018 roku. poz. 2204 ze zm./ przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu .

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Lipie Góry dz. 28/1 i 28/2.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia  

w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat .

 

 

Lp.

 

 

Położenie

 

 

Nr geod.

 

 

Pow.

 

 ha

 

 

Nr KW

 

 

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak

 

 

Wysokość czynszu dzierżawnego

 

za okres 1   roku

 

 

1

 

 

  Lipie Góry

 

 

 

28/1

 

28/2

 

 

 1.94 

 

 

 40332

 

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod , 28/1 i 28/2   o ogólnej pow. 2,38 ha w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak obowiązującego do końca 2003 roku była przeznaczona pod potrzeby rolne- oznaczona symbolem RP.

 

W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/207/17 Rady Gminy Babiak  

 

z dnia  26 kwietnia 2017 r. w/w działki przeznaczona jest pod potrzeby rolne.

 

 

 299,73  zł;

 

brutto

 

płatny do 31 marca

 

każdego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

 

 

 

 

1.94 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U.  z 2018 roku. poz. 2204 ze zm./ przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat - Maliniec dz. 275 i 282/3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

na okres 3 lat

 

 

lp

 

 

Położenie

 

 

Nr geod.

 

 

Pow.

 ha

 

 

Nr KW

 

 

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak

 

 

Wysokość czynszu dzierżawnego

  za okres 1 roku

 

 

1

 

 

Maliniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

275

 

282/3

 

 

 

 

 

 

 

 

0.22

 

2.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod 275 i 282/2  o ogólnej pow. 2.49 ha położona w miejscowości Maliniec  

w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak obowiązującego do końca 2003 roku była przeznaczona pod potrzeby rolne- oznaczona symbolem RP.

W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XXII/207/17  Rady Gminy Babiak

z dnia 26 kwietnia 2017 r. w/w działka przeznaczona jest pod potrzeby rolne.

 

352zł;

 

płatny do 31 marca

 

każdego roku

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

 

 

 

 

2.51ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm./ przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Brdów dz.423/2.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

 

 

Lp.

 

 

Położenie

 

 

Nr geod.

 

 

Pow.

 

 ha

 

 

Nr KW

 

 

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak

 

 

Wysokość czynszu dzierżawnego

 

za okres 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Brdów 

423/2

0.11  

51051

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod 423/2  o ogólnej pow. 0.11  ha w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak obowiązującego do końca 2003 roku była przeznaczona pod potrzeby rolne- oznaczona symbolem RP.

W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII?207/17  Rady Gminy Babiak z dnia 26 kwietnia 2017 r. w/w działka przeznaczona jest pod potrzeby rolne.

 

70,40 zł;

brutto

płatny do 31 marca każdego roku

 

 

Łącznie

 

0.11 ha

 

 

 

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2018 roku. poz. 2204  ze zm./ przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

 

Informacja dla podmiotów telekomunikacyjnych o przebudowie dróg gminnych.

Wójt Gminy Babiak w nawiązaniu do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) jako zarządca drogi informuje, że przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla przebudowy dróg gminnych:

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału teletechnicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.


Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:
Urząd Gminy w Babiaku,
Plac Wolności 5,
62-620 Babiak

Informuję ponadto, ze w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanaru technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie zlozy oferty (zawarcia umowy wynajmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nic udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Babiak.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  na okres 3 lat

 

Lp.

Położenie

Nr geod.

Pow.

 ha

Nr KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak

Wysokość czynszu dzierżawnego

za okres 1   roku

1

Babiak

567/4

1.00  

62754/3

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod 567/4  o pow. 1.00  ha w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak obowiązującego do końca 2003 roku była przeznaczona pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej nie kolidującej z otoczeniem-oznaczona symbolem MU. .

W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/263/09  Rady Gminy Babiak z dnia 30 grudnia 2009 r. w/w działka przeznaczona jest jako teren preferowany do koncentracji zabudowy mieszkalnej z prowadzeniem działalności gospodarczej oznaczony symbolem R/M/TG. Obecnie działka wykorzystywana jest jako teren upraw polowych  

 

420,17 zł;

brutto

płatny do 31 marca każdego roku

 

Łącznie

 

1.00ha

 

 

 

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2018  roku.poz.121 ze zm./ przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu .

 

z upoważnienia Wójta

(-) Krystyna Bąk

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Polonisz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat


lp

Położenie

Nr geod.

Pow.

 ha

Nr KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak

Wysokość czynszu dzierżawnego

za okres 1   roku

1

Polonisz

 

 

 

 

 

 

341

 

cz. dz. 343

0.7887

 

2.7401

 

 

10570

 

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod 341 i cz. dz.343 o łącznej pow. 3,5288 ha położona w miejscowości Polonisz  w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak obowiązującego do końca 2003 roku była przeznaczona pod potrzeby rolne- oznaczona symbolem RP.

W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XLI/192/98  Rady Gminy Babiak z dnia 19 czerwca 1998 r. w/w działka przeznaczona jest pod potrzeby rolne.

 

2227,27zł;

płatny do 31 marca

każdego roku

 

 

 

 

 

Łącznie

 

3,5288

 

 

 

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm./ przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

z upoważnienia Wójta

(-) Krystyna Bąk

Nowe taryfi dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

1. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę: abonament - 4 zł netto, cena 1m3 wody do 1-12 miesięca 3,04 zł netto, 13-24 miesiąca - 3,00 zł netto, 25-36 miesiaca - 3.08 zł netto.

2. Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków cena za 1 m3: 1-12 miesięca - 7,36 zł netto, 13-24 miesiąca 7,48 zł netto, 25-36 miesiąca 7,65 zł netto

Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Informacja antysmogowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres pięciu lat w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres pięciu lat w trybie bezprzetargowym Zakrzewo 108/1, 109, 110

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat trybie bezprzetargowym Osówie działka 66/1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat trybie bezprzetargowym Babiak część działki 268/4

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat trybie bezprzetargowym Dębno Królewskie działka 6/1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat trybie bezprzetargowym Ozorzyn działka 84/11

Zykaz nieruchomosci przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Zykaz nieruchomosci przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Babiak działka 237/5

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami miejscowości Babiak w kwestii nadania nazwy ulicy na przykład „Wodna" drodze gminnej położonej w miejscowości Babiak.


ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY BABIAK
dla mieszkańców miejscowości Babiak

Zgodnie z podjętą uchwałą nr XXX/311/18 przez Radę Gminy Babiak w dniu 26 stycznia 2018 r. Wójt Gminy zawiadamia o konsultacjach społecznych z mieszkańcami miejscowości Babiak w kwestii nadania nazwy ulicy na przykład „Wodna" drodze gminnej położonej w miejscowości Babiak, działki oznaczone numerami geodezyjnymi 255/2 i 268/3.

Powyższe konsultacje zostaną przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Babiaku w dniach 16.02.2018 r. - 23.02.2018 r., w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 poprzez złożenie wypełnionych ankiet konsultacyjnych, które dostępne są na stronie internetowej UG, BIP UG, w siedzibie UG oraz u Sołtysa Sołectwa Babiak.

 


Do wiadomości:
Sołtys Sołectwa Babiak
UG - Babiak - a/a (A.K.)

Wójt

(-) Wojciech Chojnowski


Do wiadomości:
tablica ogłoszeń i BIP - U.G. w Babiaku, tablica ogłoszeń u Sołtysa.

Załączniki

Schemat kontroli placówek detalicznych w zakresie przestrzeganiazasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Schemat kontroli placówek detalicznych w zakresie przestrzeganiazasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 20 lat - Polonisz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 20 lat - Polonisz - Wiecej informacji 632711071 wew 33.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - Mchowo.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - Mchowo - szczególy pod nr 632711071 wew 33.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Babiak oraz Ozorzyn w kwestii nadania i zmian nazw ulic.

Informujemy o konsultacjach dotyczących nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Babiak i Ozarzyn oraz zmian nazw ulic w miejscowości Babiak. Bliższe informacje w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE w BIP.

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 4.10.2017 r. i zostaną zakończone dnia 10.10.2017 r.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Formularz konsultacji. 

Zawiadomienie RDOŚ

Skan pisma RDOŚ dotyczący publikowania dokumentów większych niż 20 stron.

obwieszczenie droga Wiecinin

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat - Dębno Królewskie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat - Dębno Królewskie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat - Bogusławice.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat - Bogusławice.

Obwieszczenie

Informacja dla mieszkańców miejscowości Stefanowo

Porządek XXVI Sesji Rady Gminy Babiak

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy  B A B I A K, że 

XXVI  SESJA  RADY  GMINY  B A B I A K   odbędzie się w dniu

 

16 sierpnia 2017r. tj.  środa  o godz. 1200

 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 

    1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

    2. Prezentacja porządku obrad Sesji.

    3. Przyjęcie Protokołu nr XXV/17 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

    4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym 

        z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

    5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie

        międzysesyjnym.  

    6. Wystąpienia zaproszonych gości.

    7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie udzielenia pomocy

        finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

    8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej

        w Lubotyniu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy

        zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

    9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych na 2017 rok.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej

        wypłaconej spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z.o.o.

        w Koninie w roku 2016.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia

        nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lucynowo stanowiącej własność

        Gminy Babiak.

  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia

        nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Osówie stanowiącej własność

        Gminy Babiak.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia

        nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bogusławice stanowiącej własność

        Gminy Babiak.

  14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia

        nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bogusławice stanowiącej własność

        Gminy Babiak.

  15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia

        nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brdów stanowiącej własność

        Gminy Babiak.

 

  16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia

        nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kiejsze stanowiącej własność

        Gminy Babiak.

  17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Babiak

        a Województwem Wielkopolskim.

 

 

  18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/155/16 Rady Gminy Babiak

        z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których

        właścicielem lub zarządcą jest Gmina Babiak.

  19. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Babiak.

  20. Wnioski i zapytania radnych.

  21. Wnioski i zapytania sołtysów.

  22. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania.

  23. Wolne wnioski i informacje.

  24. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Babiak.

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              /-/ Ireneusz Wiśniewski

 

 

 

 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Osówie, dz. 133

Osówie, działka 133

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Kiejsze dz. 77 i 124

Kiejsze, działka 77 i 124

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Stypin dz. 154/1

Stypin - Lucynowo, działka nr 154/1

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Brdów dz. 529.

Brdów, działka 529

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Bogusławice dz. 6/6

Bogusławice, działka 6/6

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Bogusławice dz. 6/4

Bogusławice, działka 6/4

decyzja

decyzja

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji: budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej

Informacja dla mieszkańców miejscowości Stefanowo.

Zgodnie § 5 uchwały nr XXIV/224/17 Rady Gminy Babiak z dnia 02.06.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących wyłączenia miejscowości Stefanowo z sołectwa Żurawieniec i włączenia jej do sołectwa Babiak, włączenia miejscowości Stefanowo do miejscowości Babiak oraz likwidacji nazwy miejscowości Stefanowo.

Wójt Gminy Babiak zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji dotyczących:

 • wyłączenia miejscowości Stefanowo z sołectwa Żurawieniec i włączenia jej do sołectwa Babiak
 • włączenia miejscowości Stefanowo do miejscowości Babiak,
 • likwidacji nazwy miejscowości Stefanowo.

Termin konsultacji: 21 czerwiec 2017 r. - 5 lipca 2017 r.
Formularz ANKIETY należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać go na adres Urzędu Gminy w Babiaku w powyższym terminie.
Uprawnionymi do uczestniczenia w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości Stefanowo.

Formularz ANKIETY zamieszczony jest na BIP Urzędu Gminy Babiak.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji soków...

 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji soków...

 

Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poż

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji budowy stacji bazowej sieci PLAY.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji budowy stacji bazowej sieci PLAY. Szczegół w poloku nr 29. 632711071

Zawiadomienie o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na zmianie przyłącza do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Kawęczyn.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na zmianie przyłącza do sieci elektroenergetycznej z napowietrznej na kablową SN w miejscowości Kawęczyn. Projektowana linia kablowa 1x120 mm2 na głębokości 1 m łącząca słupy 12 i 13.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 263 S

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca-Dąbie w miejscowości Babiak.

Informacja dla mieszkańców miejscowości Babiak, ulicy Świerczewskiego i 22 Lipca.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 744) samorząd gminny Babiak ma obowiązek przeprowadzenia procedury zmiany nazw propagujących komunizmu. W związku z powyższym Rada Gminy Babiak w dniu 15.02.2017 r. podjęła uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami - właścicielami działek przyległych do ulicy Świerczewskiego i do ulicy 22 Lipca. Wyniku konsultacji w dniu 26 kwietnia 2017 roku Rada Gminy Babiak podjęła następujące uchwały:

- NR XIII/209/17 z dnia  26 kwietnia 2017 r. w sprawie  zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego położonej w miejscowości Babiak, oznaczonej numerem geodezyjnym 86/2 na ulice Sierpniowa.

- NR XXIII/208/17 z dnia  26 kwietnia 2017 r. w sprawie  zmiany nazwy ulicy 22 Lipca położonej w miejscowości Babiak, oznaczonej numerami geodezyjnymi 87/1 i 587/1 na ulice Lipcowa.

Powyższe uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Data ogłoszenia uchwał - 11 maja 2017 r.

Zgodnie z artykułem 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 744):

-  Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

-  Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

 

 

                                                                                                 WÓJT GMINY BABIAK

                                                                                                                             (-) WOJCIECH CHOJNOWSKI

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dla inwestycji pn. Zmiana przyłącza do sieci elektroenergetycznej z napowietrznej na kablową SN w miejscowości Kawęczyn.

 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dla inwestycji pn. Zmiana przyłącza do sieci elektroenergetycznej z napowietrznej na kablową SN w miejscowości Kawęczyn. Sprawę prowadzi Pani Janina Stempińska, tel 632711071.

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany przyłącza do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Lubotyń.

 Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany przyłącza do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Lubotyń

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódz

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca - Dąbie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni awaryjnej nr 4 w miejscowości Mchowo.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni awaryjnej nr 4 w miejscowości Mchowo.

Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji dotyczącej Zakładu przetwórstwa owocowego w miejscowości Polonisz.

 Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji dotyczącej Zakładu przetwórstwa owocowego w miejscowości Polonisz.

Postanowienie Wójta Gminy Babiak dotyczące zwolnienia wnioskodawcy z przeprowadzenia analizy oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji soków owocowo-

 Postanowienie Wójta Gminy Babiak dotyczące zwolnienia wnioskodawcy z przeprowadzenia analizy oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji soków owocowo-warzywnych. Postanowienie Wójta Gminy Babiak dotyczące zwolnienia wnioskodawcy z przeprowadzenia analizy oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji soków owocowo-warzywnych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Babiak.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Lp.

Położenie

Nr geod.

Pow.

 ha

Nr KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak

Ćena nieruchomości

1

Babiak

608

0.0291

31798/7

Nieruchomość o kształcie trójkątnym bez dostępu do drogi publicznej ( dostęp przez działkę 157/7 w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak obowiązującego do końca 2003 roku była przeznaczona pod teren aktywizacji gospodarczej(handel, usługi)

W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/263/09  Rady Gminy Babiak z dnia 30 grudnia 2009 r. w/w działka przeznaczona jest pod ten sam cel ( teren aktywizacji  gospodarczej).

5400 zł + obowiązujący VAT

 

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2016 roku.poz.2174 ze zm./ przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas określony - Polonisz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas określony.

lp

Położenie

Nr geod.

Pow.

ha

Nr KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak

Wysokość czynszu dzierżawnego

za okres 1  roku

 

1

 

Polonisz

 

 

 

 

 

 

 

338

 

339

 

 

340

 

0.9628

 

0.4126

 

 

0.6295

 

 

10570

 

 

Nieruchomości gruntowe oznaczone nr geod 338, 339,340  o ogólnej pow. 2.0049 ha   położone w miejscowości Polonisz w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak obowiązującego do końca 2003 roku była przeznaczona pod potrzeby rolne- oznaczona symbolem RP.

W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XLI/192/98  Rady Gminy Babiak  z dnia 19 czerwca 1998 r.  i zmieniona uchwałą XXXVI/262/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w/w działka przeznaczona jest pod potrzeby rolne.

 

362.90 zł

 

243.38 zł

 

 

402,88 zł

 

 

płatny do 30 czerwca

każdego roku

 

 

Łącznie

 

2.0049

 

 

1009,16 zł

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2016r. poz. 2147ze zm./ przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - Mchowo.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej  do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

lp

Położenie

Nr geod.

Pow.

ha

Nr KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak

Cena nieruchomości

 

1

 

 

 

 

 

 

Mchowo

 

 

 

 

 

 

 Cz. dział 30/98

 

 

 

 

  

0.15

 

 

 

 

 

 

63601

 

 

 

 

 

 

Działka 30/98 o całkowitej  pow. 0.74 ha, położona w obrębie geodezyjnym Mchowo, w aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XLI/192/98 Rady Gminy Babiak  z dnia 19 czerwca 1998 r. i zmienioną uchwałą nr XXXVI/262/09 Rady Gminy Babiak z dnia 30 grudnia 2009 r.  w/w działka przeznaczona jest pod potrzeby użyteczności publicznej  (tereny urządzeń infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu  mieszkaniowemu).

 

 

 

 1200 zł + obowiązujący VAT

 

 

 

 

               

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zm./  przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych - Babiak.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

L.p.

Położenie

Nr geod.

Pow.

ha

Nr KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak.

Cena nieruchomości

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Babiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babiak

 

           

 

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 611

 

  

0.0273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0.0355

 

 

31798

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31798

 

 

Działka gruntu niezabudowanego zlokalizowana w Babiaku, położona w obrębie ul. Krańcowej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w ramach osiedla mieszkaniowego, położonego stosunkowo blisko centrum miejscowości Babiak

W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XLI/192/98 Rady Gminy Babiak z dnia 19 czerwca 1998 r. i zmienioną uchwałą nr XXXVI/262/09 Rady Gminy Babiak z dnia 30 grudnia 2009 r.  w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

 

 

Jw.

 

 

 2830 zł + obowiązujący VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

3680 zł; +obowiązujący VAT

 

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zm./  przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu .

Postanowienie Wójta Gminy Babiak dotyczące zwolnienia wnioskodawcy z przeprowadzenia analizy oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie studni nr 4 w hydroforni Mchowo.

Postanowienie Wójta Gminy Babiak dotyczące zwolnienia wnioskodawcy z przeprowadzenia analizy oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie studni nr 4 w hydroforni Mchowo.Postanowienie Wójta Gminy Babiak dotyczące zwolnienia wnioskodawcy z przeprowadzenia analizy oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie studni nr 4 w hydroforni Mchowo.

Ogłoszenie Wójta Gminy Babiak o wyłożeniu do publicznego wglądu „ Projektu uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Babiak, dotyczącego aktualnych działek nr 2

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BABIAK
o wyłożeniu do publicznego wglądu „ Projektu uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Babiak, dotyczącego aktualnych działek nr 271/1 i 273/3, obręb Babiak przy ulicy Poznańskiej"

Na podstawie art.17 pkt 9) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), art. 39 ust.1 i art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz uchwały nr XVII/151/16 z dnia 3 sierpnia 2016 r. Rady Gminy Babiak o przystąpieniu do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Babiak, obejmujący poprzednie działki nr 271/2 i 271/3 , obręb Babiak przy ulicy Poznańskiej - Wójt Gminy Babiak ogłasza, że w dniach od 05 kwietnia 2017 r. do dnia 21 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620
Babiak w pokoju nr 27 w godzinach od 7:30 do 15:30 będzie wyłożony do publicznego wglądu „Projekt uchylenia miejscowego planu".
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchylenia miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.04.2017 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak w pokoju nr o godzinie 13:00.
Zgodnie z art.18 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), uwagi do projektu planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu . Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie ( lub w postaci elektronicznej ) do Wójta Gminy Babiak z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.05.2017 r.

 

WÓJT GMINY BABIAK
WOJCIECH CHOJNOWSKI

Ogłoszenie dotyczżce wydania warunków zabudowy dla inwestycji pn: Budowa farmy fotowoltanicznej Zakrzewo o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną...

 Ogłoszenie dotyczżce wydania warunków zabudowy dla inwestycji pn: Budowa farmy fotowoltanicznej Zakrzewo o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną... ogłoszenie dla sołtysa.
 Ogłoszenie dotyczżce wydania warunków zabudowy dla inwestycji pn: Budowa farmy fotowoltanicznej Zakrzewo o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną... treść ogłoszenia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat.

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat działka nr 154/3

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat działka nr 84/11

Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babiak etap IX

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babiak etap IX ...

Informacja dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Budowa zakładu produkcji soków owocowo-warzywnych...

 Informacja dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Budowa zakładu produkcji soków owocowo-warzywnych...

Informacja dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Babiak IX.

Informacja dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Budowa konalizacji sanitarnej Babiak IX

Informacja dla mieszkańców ulic: Świerczewskiego i 22 Lipca w Babiaku.

Informacja dotycząca zmiany ulic, bliższe informacje pod telefonem 63271101 Pani Anna Kawalec.

 

Ankieta 22 lipca.

Ankieta Świerczewskiego.

etycja w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji- scilicet - w rozumieniu dyspozycji par. 20 ust. 1 rozporządzenia rady ministrów z dnia 12.04.2012 r. dwa wnioski.

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. z dnia 2016.04.04)

Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)

Preambuła Wniosku: 

W naszym ostatnich wnioskach w 2016 r.  - pytaliśmy Gminy/Miasta - w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej - o stan faktyczny związany funkcjonującym oprogramowaniem w Urzędach.

Pytaliśmy również w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej -  o aspekty związane z ochroną danych osobowych.

 

W przyszłości zamierzamy zapytać o  zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom - w kontekście usług poczty elektronicznej - art. 31 ust 1. Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

Interesuje nas to również w związku z planowanym - na 28 maja 2018 r. - zakończeniem vacatio legis - dot.  Rozporządzenia  (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (...)

W przedmiotowym Rozporządzeniu - znajduje się szeroki opis wykładni funkcjonalnej - związanej z intencjami Ustawodawcy. Trudno nie podzielić pewnych tez w nim zawartych: 

"Szybki postęp techniczny i globalizacja przyniosły nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych. Skala zbierania i wymiany danych osobowych znacząco wzrosła. Dzięki technologii zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i organy publiczne mogą na niespotykaną dotąd skalę wykorzystywać dane osobowe w swojej działalności. Osoby fizyczne coraz częściej udostępniają informacje osobowe publicznie i globalnie."

Ponadto: 

Najwyższa Izba Kontroli w protokole pokontrolnym nr kap-4101-002-00/2014 -  " (...) negatywnie ocenia działania burmistrzów i prezydentów miast w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach, o którym mowa w § 20 rozporządzenia KRI. NIK stwierdziła nieprawidłowości w tym obszarze w 21 z 24 (87,5%) skontrolowanych urzędów miast, z których sześć oceniła negatywnie. (...)" 

 

Uzyskane przez nas odpowiedzi - świadczą o tym, że w ciągu ostatniego roku -  część Urzędów starała się wdrożyć procedury sanacyjne zmieniające stan faktyczny opisany w bardzo negatywnych opiniach zawartych  w ramach wzmiankowanego protokołu NIK nr kap-4101-002-00/2014 -  " (...) z lutego 2015 r. 

Duża ilość Gmin z dobrym skutkiem -  zrealizowała - lub rozpoczęła realizować działania zmierzające do optymalizacji funkcjonującego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

 

 

Aby potwierdzić rzeczone informacje, składamy wniosek, o treści jak poniżej:

 

Wniosek I 

§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie czy Urząd (Gmina)  ustanowiła i eksploatuje - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - scilicet -  w rozumieniu dyspozycji §20  ust. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012.526) ?

 

§2) Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca - w trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - czy Urząd (Gmina) opracował wzmiankowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001 -  stosownie do wymogów §20 ust. 3 cytowanego powyżej Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, (...) ? 

 

§3) W trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - kiedy ostatni raz wykonano w Jednostce Samorządu Terytorialnego -  okresowy audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji, w rozumieniu  §20 ust. 2 pkt. 14 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (...) ?

 

Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania  stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego, o czym świadczy szereg doniesień medialnych o atakach cybernetycznych, włamaniach do systemów Urzędów, etc - inter alia:

"Kradzież 317 tys. zł z konta Urzędu Gminy Gidle" http://radomsko.naszemiasto.pl/artykul/gmina-gidle-sprawca-e-kradziezy-niewykryty,3307561,art,t,id,tm.html  - sic! 

- o podobnych sprawach media donosiły w kontekście Gminy Rząśnia, etc Jaworzno - wszystkie sprawy miały miejsce ponad rok temu. 

 

Wniosek II Odrębny - Petycja w trybie Ustawy o petycjach: 

Tym razem Preambuła wniosku  jest dosyć rozległa, gdyż - poza powyższym wnioskiem w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej:

II.§4) Wnosimy - w trybie art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) -  o publikację - w całości - niniejszego wniosku - na stronie Internetowej (lub w BIP) Gminy/Miasta - Adresata. 

 

§5) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres e-mail bezpieczne-oprogramowanie@samorzad.pl  

§6) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP - w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail bezpieczne-oprogramowanie@samorzad.pl  

§7) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

 

Wnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

www.gmina.pl    www.samorzad.pl 

 

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: bezpieczne-oprogramowanie@samorzad.pl 

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji. 

 

 

Wnioskodawca   - pro forma podpisał - niniejszy wniosek -  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

- To że wnioskodawca powołuje sie na art. 241 KPA, nie oznacza że niniejszy wniosek należy procedować w trybie KPA.

W mniemaniu Wnioskodawcy niniejszy wniosek powinien być procedowany w trybie Ustawy o petycjach - lub według oceny Urzędników. 

Rzeczony art. 241 KPA - mówi jedynie - expressis verbis - o konieczności usprawniania i ulepszania struktur administracji publicznej - za pomocą trybu wnioskowego.

Niniejszy wniosek może być  rozpatrywany w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - art. 241 KPA - podany jest dodatkowo - gdyż celem wniosku jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur Administracji Publicznej. 

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych. 

Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.

Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.

Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

Z kolei w art. 241 KPA Ustawodawca zachęca do aktywności obywatelskiej, "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności."

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."

Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.

Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w pełni lege artis. 

Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

Wniosek wpłynął: 13.02.2017 roku.

Termin załatwienia: 14 dni.

 

Informacja o zakończeniu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości Zakrzewo.

Informacja o zakończeniu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji dotyczącej budowy farmy fotowoltanicznej w miejscowości Zakrzewo. Uwagi i wnioski mmożna składać w terminie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.

Konsultacje społeczne Lasów Państwowych

Porządek XXI Sesji Rady Gminy Babiak

 

 

 

     O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy  B A B I A K, że 

XXI  SESJA  RADY  GMINY  B A B I A K   odbędzie się w dniu

 

15 lutego 2017r. tj.  środa  o godz. 1200

 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

    1.  Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

    2.  Prezentacja porządku obrad Sesji.

    3.  Przyjęcie Protokołu nr XX/16 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

    4.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym 

         z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

    5.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie

         międzysesyjnym.  

    6.  Wystąpienia zaproszonych gości.

    7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych  na 2017 rok,

    8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej  Prognozie Finansowej Gminy

   Babiak na lata 2017-2025,

    9.  Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i

         gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

   10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zespołu szkolno - przedszkolnego w Babiaku.

   11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek za usuwanie drzew i

         krzewów.

   12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Wiosenna" ulicy w miejscowości

         Babiak, gmina Babiak.

   13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami -

         właścicielami działek przyległych do obecnej ulicy 22 Lipca, gmina Babiak,    

         dotyczących zmiany nazwy ulicy 22 Lipca położonej w miejscowości Babiak,

         oznaczonej numerami geodezyjnymi 87/1 i 587/1.               

   14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami -

         właścicielami działek przyległych do obecnej ulicy Świerczewskiego, gmina

         Babiak, dotyczących zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego położonej w

         miejscowości Babiak,  oznaczonej numerem geodezyjnym 86/2.

   15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

   16. Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych warunków przyznawania i  odpłatności za  

         usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych

         usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych

         warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich

         pobierania.

   17. Wnioski i zapytania radnych.

   18. Wnioski i zapytania sołtysów.

   19. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania.

   20. Wolne wnioski i informacje.

   21. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Babiak

 

                                                                     

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                         /-/ Ireneusz Wiśniewski