Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność Gospodarcza

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Wójt Gminy Babiak informuje, że zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) od dnia 1 stycznia 2012 r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.


Przedsiębiorcy zajmujący się odbieraniem odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babiak tworzy i prowadzi Wójt od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babiak zobowiązani są uzyskać wpis do rejestru.
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.


Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

 • nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.


Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. ze zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, Wójt Gminy Babiak dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Babiak, Plac Wolności 5, Babiak (pok. Nr 22) oraz TUTAJ

Uwaga - Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012 r.) nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Wójt Gminy Babiak informuje, że zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) od dnia 1 stycznia 2012 r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.


Przedsiębiorcy zajmujący się odbieraniem odpadów komunalnych. 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babiak tworzy i prowadzi Wójt od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babiak zobowiązani są uzyskać wpis do rejestru.
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

 • nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, 
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. ze zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności      w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, Wójt Gminy Babiak dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Babiak, Plac Wolności 5, Babiak (pok. Nr 22) oraz na stronie internetowej bip.bokiss.pl/babiak w dziale "Do pobrania".


Uwaga - Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012 r.) nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).

Rejestrowanie działalnosci gospodarczej.

·        Z dniem 28.11.2011 r. uruchomiona została Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej dla Gminy Babiak. Rejestracja działalności gospodarczej odbywa się elektronicznie, bezpośrednio w bazie CEIDG pod adresem www.ceidg.gov.pl. Przedsiębiorcy posługujący się podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym mogą bezpośrednio pod w/w adresem dokonywać rejestracji działalności, natomiast pozostali przedsiębiorcy mogą składać wnioski w UG w Babiaku w pok. nr 17.

 • Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.
 • Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą się domagać od przedsiębiorców okazywania lub załączania do wnioskówzaświadczeń o wpisie w CEIDG.