Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencja Ludności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 - odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest odpowiednio: Wójt Gminy Babiak, mający siedzibę w Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem - Wójtem Gminy Babiak można  się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub pod adresem : ug@babiak.org.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator - Wójt Gminy Babiak wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez  iodo@babiak.org.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • zarejestrowania w związku z:

-         nadaniem lub zmianą numeru PESEL,

-         zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,

-         zmianą obywatelstwa,

-         wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,

-         zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,

 • rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:

-         zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

-         wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

-         zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski

 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia niezgodności w danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

-         kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,

-         organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,

-         organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,

-         wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,

-         wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

 

Informacja

Od 1 stycznia 2013 r. zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Ułatwienia w kwestiach meldunkowych wprowadzono ustawą z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1407).
 
Zgodnie z nowymi przepisami:
•   nie trzeba najpierw wymeldowywać się w jednym urzędzie.
•   aby w drugim urzędzie dokonać zameldowania. 
Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu.
 
Od 1 stycznia br. przy dokonywaniu meldunku, nie ma obowiązku podawania informacji o:
•   wykształceniu.
•   obowiązku wojskowym.
•   oraz przedkładania książeczki wojskowej.
Zniesione zostały sankcje karne m.in. dla obywateli polskich i obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.
 
Dłuższy jest też termin na zgłoszenie meldunku, z dotychczasowych 4 dni termin został wydłużony do 30 dni.
 
Zgodnie z oczekiwaniami obywateli można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika.
 
Oznacza to, że ustanowiony pełnomocnik będzie mógł m. in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.
 
Ponadto od 1 stycznia 2013 r. nie ma obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy.
 
Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie mają obowiązku weryfikowania dokonywania meldunku przez mieszkańców lub pracowników.
 
Nie ma też obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.
 
Zgodnie z ustawą obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony z początkiem stycznia 2016 r.

Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

KOGO DOTYCZY

Żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

·    wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego,

·    zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych,

·    zaświadczenie z zakładu pracy żołnierza rezerwy o wysokości wynagrodzenia (za 1 dzień netto) z ostatnich 3 miesięcy /zaświadczenie od pracodawcy/,

·    dla osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dochodu (za 1 dzień netto) uzyskanego przez żołnierza w ciągu ostatniego roku podatkowego,

·    w przypadku rolników - zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydane przez Wójta Gminy Babiak

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Babiaku, ul. Plac Wolności 5 62-620 Babiak , pokój nr 16 lub w kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 

OPŁATY

Podanie oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Decyzję pozytywną przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie oraz Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.     Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Urzędu Gminy w Babiaku . Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 119a ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późniejszymi zmianami) oraz §§ 1 i 3 oraz 15-17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. z 2000r. Nr 13, poz.155).

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Podinspektor do spraw ewidencji ludności oraz  spraw wojskowych–  Wioletta Prażanowska

pok. nr 16, tel. bezpośredni (63) 2711071 wew. 26

  

INNE INFORMACJE

Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/30 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku gdy prowadzona przez żołnierza działalność gospodarcza w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych nie przynosiła dochodu lub przynosiła straty albo żołnierz opłaca zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zwany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej, świadczenie rekompensujące stanowi kwota najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, podzielona przez 30 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

Zamedowanie na pobyt czasowy

Wymagane dokumenty:
 • dowód osobisty, (w przypadku mężczyzn dodatkowo książeczka wojskowa);
 • meldujacy winien się zgłosić z właścicielem domu mieszkalnego, w którym ma byc zameldowany;
 • właściciel domu z dowodem osobistym oraz tytułem własności przedmiotowego domu tj. aktem notarialnym lub wypisem z księgi wieczystej;
 • właściciele domu mieszkalnego oraz osoba meldujaca sie podpisują druk meldunkowy w obecności pracownika urzędu.

Opłaty:

 • nie pobiera się opłaty skarbowej za dokonanie czynności zameldowania na pobyt czasowy.

Termin i sposób załatwienia:

 • zameldowanie dokonuje się w dniu zgłoszenia wypełniając druk zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy, złożenia podpisu właściciela oraz meldującego się.

Osoba odpowiedzialna:

 • Wioletta Prażanowska - podinspektor ds. ewidencji ludności oraz spraw wojskowych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa oewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 139 z dnia 4 sierpnia 2006 r. poz. 993)

Dodatkowe informacje:

Zameldowanie na pobyt czasowy dokonuje się dokładnie tak samo jak na pobyt stały, z tą różnicą, że meldujący nie musi się wymeldować z miejsca stałego pobytu jeśli jest z innej gminy.
Zameldowany na pobyt czasowy można dokonać bez posiadania meldunku stałego.
Meldunek czasowy do 3 m-cy jest to forma zgłoszenia.
W tym samym czasie moźe mieć tylko jedno zameldowanie na podyt stały.

Zameldowanie na pobyt stały

Wymagane dokumenty:
 • dowód osobisty (w przypadku mężczyzn dodatkowo książeczka wojskowa);
 • meldujacy winien się zgłosić z właścicielem domu mieszkalnego, w którym ma byc zameldowany;
 • właściciel domu z dowodem osobistym oraz tytułem własności przedmiotowego domu tj. aktem notarialnym lub wypisem z księgi wieczystej;
 • osoba spoza gminy musi mieć dokument o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego ze swojego urzędu;
 • właściciele domu mieszkalnego oraz osoba meldujaca sie podpisują druk meldunkowy w obecności pracownika urzędu.

Opłaty:

 • nie pobiera się opłaty skarbowej za dokonanie czynności zameldowania na pobyt stały.

Termin i sposób załatwienia:

 • zameldowanie dokonuje się w dniu zgłoszenia wypełniając druk zgłoszenia zameldowania na pobyt stały, złożenia podpisu właściciela oraz meldującego się, oraz wydania potwierdzenia o zameldowaniu.

Osoba odpowiedzialna:

 • Wioletta Prażanowska - podinspektor ds. ewidencji ludności oraz spraw wojskowych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa oewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 139 z dnia 4 sierpnia 2006 r. poz. 993).

Dodatkowe informacje:

 • w przypadku gdy nie ma tytułu własnosci na przedmiotowy dom mieszkalny, a istnieją współwłaściciele, wini oni być poinformowani o zamiarze zameldowania danej osoby i wyrażenia zgody poprzez złożenie podpisu na druku meldunkowym poprzez wszystkich współwłaścicieli;
 • jeśli osoba jest z poza gminy wymwagane są takie same dokumenty jak w przypatku mieszkańca naszej gminy.

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wynagane dokumenty:
 • dowód osobisty;
 • książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn).

Opłaty:

 • nie pobiera się opłaty skarbowej za dokonanie czynności wymeldowania się.

Termin i sposób załatwienia:

 • wymeldowania dokonuje się w dniu zgłoszenia wypełniając druk zgłoszenia wymeldowania się z pobytu stałego.

Osoba odpowiedzialna:

 • Wioletta Prażanowska - podinspektor ds. ewidencji ludności oraz spraw wojskowych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa oewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 139 z dnia 4 sierpnia 2006 r. poz. 993).

Dodatkowe informacje:

Czynność wymeldowania z pobytu stałego musi dokonać osobiście osoba zainteresowana.